A jogszabály mai napon ( 2023.12.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2021. (III. 25.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában és 41. alpont g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) *  a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra, a 21. címébe sorolt központi kezelésű előirányzatokra,

b) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára,

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra és

d) az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben jelentkező többletbevételre

terjed ki.

2. § A Kvtv.

a) XII. Agrárminisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó felhasználási szabályokat az 1. melléklet,

b) XII. Agrárminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzataira vonatkozó felhasználási szabályokat a 2. melléklet,

c) * 

tartalmazza.

2/A. § *  (1) A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/02/03 „Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatának „Az erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban”, „Az erdészeti környezeti nevelés”, „Az erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása” és „Az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak és közjóléti fejlesztései ellátásának támogatása” célú keretéből az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás is nyújtható.

(2) A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/01 „Nemzeti agrártámogatások” fejezeti kezelésű előirányzatából

a) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásokról szóló bizottsági közlemény (a továbbiakban: agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások)

aa) vidékfejlesztés jellegű intézkedéseihez kapcsolódó,

ab) kockázat- és válságkezelés jellegű intézkedéseihez kapcsolódó, valamint

ac) mezőgazdasági ágazat egyéb intézkedéseihez kapcsolódó,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusra figyelemmel

ba) elsődleges mezőgazdasági termeléssel, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó mikro-, kis- és középvállalkozások részére,

bb) a mezőgazdasági üzemek területén található kulturális vagy természeti örökség megőrzésére irányuló beruházásokhoz kapcsolódó,

bc) természeti katasztrófák által a mezőgazdasági ágazatban okozott károk orvoslásához kapcsolódó,

c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

d) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

e) a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

f) egyéb, a mezőgazdasági ágazat gazdasági helyzetét negatívan befolyásoló körülmények kezelését célzó európai uniós szabályozási keretekhez kapcsolódó,

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás is nyújtható.

3. § *  (1) A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/02 „Mezőgazdasági szakmai feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatának „Az agrárkutatás támogatása” célú keretéből

a) *  az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

b) *  az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

c) *  a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás is nyújtható.

(2) A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/02 „Mezőgazdasági szakmai feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatának „Az agrár-marketing célú feladatok támogatása” célú keretéből

a) *  az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

b) *  az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

c) *  az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez kapcsolódó,

d) *  az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez kapcsolódó,

e) *  az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások szerinti tanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódó,

f) *  az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások szerinti, a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez kapcsolódó, valamint

g) *  az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások szerinti, a mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából,

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás is nyújtható.

(2a) *  A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/04 „Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatának „A hentesüzletek támogatása” célú keretéből az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás nyújtható.

(3) *  A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/07 „Nemzeti agrárkár-enyhítés” fejezeti kezelésű előirányzatából az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások kockázat- és válságkezelés jellegű intézkedéseihez kapcsolódó, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás nyújtható.

4. § A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/01 „Nemzeti agrártámogatások” fejezeti kezelésű előirányzata vonatkozásában a támogatási jogcím meghirdetését megelőzően öt munkanappal a pénzügyminiszter előzetes tájékoztatása szükséges a következő felhasználási célok esetében: * 

a) a sertés- és baromfiágazat rendkívüli jövedelempótló támogatása,

b) az időjárási és más előre nem látható körülmények miatt átmenetileg piaci zavarokkal küzdő növénytermesztési ágazatok jövedelempótló támogatása,

c) az egyes speciális helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások rendkívüli jövedelempótló támogatása.

5. § * 

6. § *  Ha a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/02/03 „Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatának „Az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak és közjóléti fejlesztései ellátásának támogatása” célú kerete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, a támogatás a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén kulturális célú támogatásként nyújtható. E támogatásból megvalósult fejlesztésekből származó bevételeket a kedvezményezett nem fordíthatja gazdasági tevékenységének finanszírozására.

7. § * 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9/A. § *  E rendeletnek a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról szóló 7/2022. (II. 17.) AM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. § Ez a rendelet

a) * 

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet,

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

d) * 

e) * 

f) *  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet,

g) *  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

11. § * 

1. melléklet a 14/2021. (III. 25.) AM rendelethez * 

A XII. Agrárminisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó rendelkezések

XII. Agrárminisztérium 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
A B C D E F G H I J K L M N O
Sor-
szám
Áht.
azono-
sító
Cím
név
Alcím
név
Jogcím csoport név Jogcím név Előirányzat célja Kifize-
tésben része-
sülők
köre
Támo-
gatás biztosí-
tásának módja
Támoga-
tási előleg
Rendel-
kezésre
bocsátás módja
Vissza-
fizetés határ-
ideje
Biztosíték Kezelő
szerv
Lebo-
nyolító
szerv
Európai uniós
forrásból
finan-
szírozott költség-
vetési támo-
gatás közre-
működő szerve-
zete
1 20_Fejezeti kezelésű előirányzatok
2. 386184 1_ * Természetvédelmi feladatok 1. A Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása
1.1. Az 1995. április 19-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között létrejött Megállapodás alapján monitoring működtetése a Dunában és a Mosoni-Dunában a vízpótló fenékküszöb környezeti hatásainak vizsgálata érdekében.
2. A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. alapító okirata szerinti szakmai feladatainak támogatása.
3. * 
1. civil szervezet
2. egyéni vállalkozó
3. egyházi jogi személy
4. felsőoktatási intézmény
5. gazdasági társaság
6. helyi önkormányzat
7. költségvetési szerv
8. közalapítvány
9. köztestület
10. kutatóintézet
11. természetes személy
1. egyedi döntés alapján vagy
2. pályázati eljárás keretében
indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben vagy
2. részletekben, időarányosan vagy teljesítés-
arányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvezményezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
-
- igénybe vehető -
4. A természeti értékek védelme
4.1. A természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokhoz, illetve
a védett állatokhoz, vagy azok megóvásához
kapcsolódó igények és feladatok, valamint az azokkal összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek finanszírozása.
4.2. A védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó adatgyűjtési és adatkezelési költségek finanszírozása.
4.3. A természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések megalapozásához és végrehajtásához szükséges költségek finanszírozása.
4.4. A természetvédelmi fejlesztési célok, prioritások, valamint a fejlesztési irányok megvalósításával kapcsolatos feladatok finanszírozása.
5. *  A táj- és természetvédelmi pályázatok támogatása
5.1. A nemzetközi nyertes pályázatok támogatása, azon belül kiemelten az önrész és a társfinanszírozás biztosítása.
5.2. Az árfolyamkockázatok kezelése.
5.3. A pályázat lezárása után előírt feladatok ellátása.
5.4. A pótlólagosan felmerült költségek forrásának biztosítása.
6. *  A természeti értékek bemutatása
6.1. A Természetvédelmi tudatosság növelésével kapcsolatos feladatok támogatása.
6.2. A természetvédelmi bemutatáshoz kapcsolódó környezeti nevelési feladatok támogatása.
6.3. A természetvédelmi szakterület feladatellátásával kapcsolatos kommunikációs és ismeretterjesztési tevékenységek támogatása.
7. * 
8. * 
9. Az állami génmegőrzési feladatok támogatása
9.1. A növényi génmegőrzési és az őshonos haszonállatok génerőforrásainak védelmével kapcsolatos tevékenységet folytatók támogatása.
10. * 

11. * 
3. 2_Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok
4. 386884 1_Földügyi feladatok 1. * 
2. Az osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
2.1. *  A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakításával összefüggésben a fővárosi és megyei kormányhivatalt a megosztási eljárással kapcsolatosan megillető költségtérítés finanszírozása.
1. gazdasági társaság
2. költségvetési szerv
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben
vagy
2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
- - -
2.2. A földmérési feladatok és jogi szolgáltatói feladatok ellenértékének finanszírozása.
2.3. *  A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos szakmai, illetve kommunikációs feladatok költségének finanszírozása.
2.4. A megosztási eljárás földhivatali és földmérési feladatainak egyszerűsítéséhez szükséges szakmai jellegű kiadások finanszírozása.
3. * 
4/a. *  379795 2_Öntözés-igénybevétel fejlesztése Forrás biztosítása az öntözési célú intézkedésekhez. 1. a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
2. egyéni vállalkozó
3. gazdasági társaság
4. helyi önkormányzat
5. nonprofit szervezet
6. természetes személy
1. egyedi döntés alapján vagy
2. pályázati eljárás keretében
indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben vagy
2. részle-
tekben, idő-
arányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
5. 386217 3_Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok 1. A vadgazdálkodás támogatása
1.1. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése.
1.2. Az apróvad-gazdálkodás, az élőhely-fejlesztés és élőhely-rekonstrukció,
a hagyományos vadászati módok, a vadászati kultúra, valamint a vadgazdálkodási kutatás támogatása és népszerűsítése.
1.3. Az Országos Trófeabíráló Testület felállítása
és működtetése.
1.4. * 
1.5. A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum működtetése.
2. Az erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban
2.1. Az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet, valamint az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet alapján a magántulajdonú erdők felújítási, fenntartási költségeinek támogatása.
2.2. Az erdőkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység, valamint a döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának támogatása.
2.3. *  A fenntartható erdőgazdálkodást, erdőtelepítést, erdészeti környezeti nevelési tevékenységet szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán az erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása.
2.4. Az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység támogatása.
2.5. *  Az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló
50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet végrehajtása érdekében felmerült támogatások nyújtása.
3. Az erdészeti környezeti nevelés
3.1. * 
1. a halgazdál-
kodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben (a továbbiakban: Hhvtv.) meghatározott halgazdálkodásra jogosult személy
2. állami tulajdonban lévő erdőgazdasági társaság
3. állami halgazdálkodási társaság
4. civil szervezet
5. erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő magántulajdonú erdőre nyilvántartott erdőgazdálkodó
6. erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szereplő személy
7. egyházi jogi személy
8. felsőoktatási intézmény
9. gazdálkodó szervezet
10. gazdasági társaság
11. halgazdál-
kodással, horgászturizmussal kapcsolatos kutatással, oktatással, ismeret-
terjesztéssel, szaktanácsadással, szakképzéssel vagy művészeti tevékenységgel foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy egyéb gazdálkodó szervezet
12. költségvetési szerv
13. köztestület
14. nemzetközi civil szervezet
15. természetes személy
1. egyedi döntés alapján vagy
2. pályázati eljárás keretében
indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben vagy
2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
3.2. Az erdőkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek, valamint döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának támogatása.
3.3. *  A fenntartható erdőgazdálkodást, erdőtelepítést, erdészeti környezeti nevelési tevékenységet szolgáló erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása.
3.4. Az erdészeti környezeti nevelés támogatása.
4. Az erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása
4.1. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet alapján a közjóléti, rekreációs, turisztikai célú, személyszállításra használt, nem állami üzemeltetésű erdei vasutak kizárólag működési célú támogatása.
5. Az állami halgazdálkodási feladatok támogatása
5.1. A Hhvtv. 63. § (3) bekezdésében részletezett feladatok támogatása.
5.2. A Magyar Államot megillető halgazdálkodási joggal rendelkező, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek halállományának fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása.
6. Az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak és közjóléti fejlesztései ellátásának támogatása
6.1. A szakmai feladatok támogatása
6.1.1. Az erdőgazdaságok tevékenysége során felmerülő szükségleteknek, kihívásoknak történő megfelelés érdekében szükséges beruházások, fejlesztések, innovációk, technológiák támogatása.
6.1.2. A klímaváltozásra is figyelemmel a természetkímélő erdőkezelésnek és a természetvédelmi igényeknek megfelelő technológiák, energetikai korszerűsítések, infrastrukturális fejlesztések megvalósításának támogatása.
6.1.3. *  A klímaváltozás elleni védekezés érdekében történő erdősítési feladatok támogatása.
6.2. A közjóléti fejlesztések ellátása.
6.2.1. A társadalom igényei alapján a közjóléti célú beruházások létrehozásának, a meglévő közjóléti létesítmények fejlesztésének, valamint a szolgáltatások színvonala és minősége javításának támogatása.
7. *  A Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet közfeladatainak támogatása
7.1. A fenntartható erdőgazdálkodást és a megújuló energiaforrások elterjesztését szolgáló tudományos feladatok támogatása.
7.2. Az Erdővédelmi Prognózis készítésének támogatása az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer felhasználásával.
7.3. Az Erdészeti Fénycsapda Hálózat működtetése és prognózis készítése.
7.4. Az Erdészeti Döntéstámogatói Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok támogatása.
7.5. Közreműködés az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentéshez szükséges nemzetközi kötelezettségvállalásoknak megfelelő Nemzeti Nyilvántartási Rendszer erdészeti ágazatra vonatkozó tartalmának elkészítésében.
7.6. Az adatgyűjtés és kiértékelés az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer (EMMRE) keretében az egészségi állapot változásának intenzív vizsgálati hálózata tekintetében.
6. 3_Mezőgazdasági feladatok
6/a. *  386906 1_Nemzeti agrártámogatások 1. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások, valamint az alábbi támogatások nyújtása:
1.1. az anyakecske, a bak és a gödölye beállításának csekély összegű támogatása;
1.2. a kecsketej előállításának csekély összegű támogatása;
1.3. az anyajuh, a kos és a jerke beállításának csekély összegű támogatása;
1.4. a juhtej előállításának csekély összegű támogatása;
1.5. a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alapján nyújtható csekély összegű támogatás.
2. A csoportmentességi rendeletek, valamint a csekély összegű támogatás formájában már kihirdetett vagy tervezett támogatási konstrukciók és egyéb, az Európai Bizottság részére notifikált és jóváhagyott támogatások:
2.1. az állattenyésztés támogatása:
2.1.1. a sertés állatjóléti támogatások finanszírozása,
2.1.2. a baromfi állatjóléti támogatások finanszírozása,
2.1.3. az anyakoca állatjóléti támogatása,
1. a Tanyafejlesztési Program cél keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló pályázati felhívásban nevesített kedvezményezett
2. a tenyésztő szervezetek tenyésztési programjának végrehajtásában részt vevő, illetve ahhoz adatot szolgáltató szervezet
3. egyéni vállalkozó 4. gazdasági társaság
5. helyi önkormányzat
6. helyi önkormányzatok társulásai
7. költségvetési szerv
8. nonprofit szervezet
9. tenyésztő szervezetek tagjai
10. természetes személy
11. szövetkezet
1. pályázati eljárás keretében
2. egyedi döntés alapján vagy
3. jog-
szabály alapján
indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben vagy
2. részle-
tekben, idő-
arányosan vagy teljesítés-
arányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
2.1.4. az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint a tenyészbaromfifajok állatjóléti támogatása,
2.1.5. az egyes állatbetegségek megelőzésére, leküzdésére és felszámolására irányuló állategészségügyi szolgáltatások támogatása,
2.1.6. az állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási költségének támogatása,
2.1.7. a rendezett piaci kapcsolatok kialakításának támogatása,
2.1.8. a minőségi pontytenyésztési program csekély összegű támogatása,
2.1.9. a nyúltenyésztés csekély összegű támogatása és
2.1.10. a tenyészkos és a tenyészbak beállításának csekély összegű támogatása;
2.2. az agrárfinanszírozás támogatása:
2.2.1. a birtokfejlesztési hitelek kamattámogatása,
2.2.2. az éven túli forgóeszközhitelek kamattámogatása,
2.2.3. a családi gazdálkodók hiteleinek kamattámogatása,
2.2.4. a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján nyújtott beruházási hitelkamat- és lízingdíj-támogatás,
2.2.5. az aszály- és fagykárok alapján felvett hitelek kamattámogatása,
2.2.6. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,
2.2.7. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,
2.2.8. a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatása,
2.2.9. a TÉSZ forgóeszköz hitelprogram támogatása,
2.2.10. az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.11. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.12. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.13. a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatás;
2.3. egyéb támogatások:
2.3.1. a növény-egészségügyi feladatok ellátásának támogatása,
2.3.2. a szőlő-gyümölcs ágazatban felhasznált gázolaj jövedéki adójának csekély összegű támogatása,
2.3.3. a mezei őrszolgálatok, valamint a mezőőrök foglalkoztatásának támogatása,
2.3.4. a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség elleni védekezés támogatása,
2.3.5. a szárított takarmány csekély összegű támogatása,
2.3.6. a méhészeti járművekre igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.7. a fűszerpaprika minőségi árutermelésének csekély összegű támogatása,
2.3.8. a sertés- és baromfiágazat rendkívüli jövedelempótló támogatása,
2.3.9. az időjárási és más előre nem látható körülmények miatt átmenetileg piaci zavarokkal küzdő növénytermesztési ágazatok jövedelempótló támogatása,
2.3.10. az egyes speciális helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások rendkívüli jövedelempótló támogatása,
2.3.11. a szárítmány-előállítók által igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.12. a méhészeti ágazatban a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.13. az árutermelő galamb csekély összegű támogatása,
2.3.14. a tenyészbika tenyésztésbe állításának csekély összegű támogatása,
2.3.15. a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás,
2.3.16. a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatás.
3. A Tenyésztésszervezési feladatok
3.1. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet alapján
3.1.1. a törzskönyvezés,
3.1.2. a teljesítmény-vizsgálat,
3.1.3. a tenyészérték-megállapítás támogatása.
4. A Tanyafejlesztési Program
4.1. A Tanyafejlesztési Program cél keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló pályázati felhívásban foglalt célterületek és azok alprogramjai.
5. A Zártkerti Program támogatása
5.1. A zártkert besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, valamint infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása.
7. 386917 2_Mezőgazdasági szakmai
feladatok
1. Az agrárkutatás támogatása
1.1. Az agrár- és környezetügyi közhasznú
kutatás + fejlesztés + innovációs (a továbbiakban: K+F+I) témák finanszírozása.
1.2. A K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása.
1.3. A kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítása.
1.4. Az agrárkutatási tevékenységet érintő információk közzétételének, így különösen a tudományos lapok, a szakmai kiadványok, az elektronikus felületek és az ismeretterjesztő rendezvények támogatása.
1.5. A hazai és nemzetközi agrár- és környezetügyi kutatási és kutatásszervezési feladatok támogatása.
1.6. A kutatási szervezet továbbfejlesztésére
vonatkozó tevékenységek támogatása.
1.7. A Tokaji borvidék szőlészeti és borászati kutatási feladatainak céltámogatása.
2. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
2.1. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvényben, valamint a szőlészetről és borászatról szóló törvényben a hegyközségi szervezetek részére meghatározott, az államtól átvett közfeladatok működési, beruházási és fejlesztési célú feladatainak támogatása.
2.2. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szakmaközi szervezetek működéséből eredő feladatainak támogatása.
3. *  A lovassport és a lósport támogatása
3.1. A lovassport fejlesztésével összefüggő végrehajtási és oktatási feladatok támogatása.
3.2. A lósport fejlesztésével összefüggő végrehajtási és oktatási feladatok támogatása.
3.3. A 3.1. és a 3.2. alpont szerinti támogatások esetén beruházási és fejlesztési célú támogatások nem nyújthatóak.
4. Az AKI Agrárközgazdasági Intézet
Nonprofit Kft. közfeladatainak támogatása
4.1. A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működtetése.
4.2. Az Agrárstatisztikai Információs Rendszer és ágazati adatbázisok működtetése.
4.3. A termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatás.
4.4. Közreműködés a Mezőgazdasági Számlák Rendszerének, valamint a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetésében.
4.5. Az öntözéses gazdálkodás alapadatainak szolgáltatása.
5. Az agrár-marketing célú feladatok támogatása
5.1. A közösségi agrármarketing tevékenység támogatása.
5.2. A közösségi agrármarketing tevékenység támogatásával összefüggésben az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-nél felmerülő működési kiadások támogatása.
1. civil szervezet
2 gazdasági társaság
3. felsőoktatási
intézmény
4. költségvetési szerv
5. köztestület
1. egyedi döntés alapján vagy
2. pályázati eljárás keretében
indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben vagy
2. részletekben, időarányosan vagy teljesítés-
arányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
- igénybe
vehető
-
6. Az állattenyésztéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása
6.1. A tenyésztési, valamint a termelési integrációs programok támogatása.
6.2. A kutatás-fejlesztési programok támogatása.
6.3. A termékfejlesztés, valamint a termékek eredetigazolása, minőségbiztosítása és piacra juttatásának támogatása.
6.4. A tenyésztés és a feldolgozóipar technikai fejlesztésének támogatása.
6.5. A kommunikációs és marketingprogramok támogatása.
6.6. Az informatikai fejlesztések támogatása.
6.7. A jogszabályban rögzített feladatok végrehajtási, működési, beruházási és fejlesztési célú támogatása.
6.8. Méhészetekben 2016. január 1 és 2019. december 31. között fipronil hatóanyaggal szennyezettség miatt bekövetkezett káresemény kapcsán az Országos Méhészeti Egyesület általi követelésérvényesítés támogatása.
7. A Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése.
8. A Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása
8.1. A Tokaji Borvidék szakmai feladatainak megvalósításához szükséges beruházások és programok támogatása.
8.2. A Tokaji Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Programhoz (a továbbiakban: Program) kapcsolódó épületek létesítésének támogatása.
8.3. A Programot kiszolgáló további infrastrukturális fejlesztések megvalósításának támogatása.
8.4. A Program lebonyolítási költségei fedezésének támogatása.
8.5. A Tokaj oltalom alatt álló eredetmegjelölés védelmében folytatott tevékenység támogatása.
8. 386928 4_Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok 1.A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása
1.1. A Magyarország parlagfű elleni védekezési tevékenységeit támogató célprogramok finanszírozása.
2. A Pálinka Nemzeti Tanács
2.1. *  A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvényben meghatározott közfeladatok támogatása.
2.2. A Pálinka Nemzeti Tanács működéséből eredő feladatainak támogatása.
1. a feladatok végrehajtásában közreműködő egyéb gazdálkodó szervezet
2. civil szervezet
3. helyi önkormányzat
4. kártalanításra jogosult szervezet vagy személy
5. költségvetési szerv
6. köztestület
7. *  egyéni vállalkozó
8. *  gazdasági társaság
1. egyedi döntés alapján vagy
2. pályázati eljárás keretében
indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben vagy
2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
3. Az állatvédelem támogatása
3.1. A menhelyek és az ebrendészeti telepek korszerűsítésének támogatása.
3.2. Az állatmenhelyeken tartott ebek
ivartalanításának támogatása.
3.3. A lakosság állatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásának és tudatformálásának támogatása.
3.4. A gazdátlan ebek ivartalanításának támogatása.
4. A sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától történő mentesítésének támogatása
4.1. A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet alapján a mentesítés adott telepen történő gyorsítása vagy befejezése.
5. *  A hentesüzletek támogatása
5.1. A mikrovállalkozásként működő hentesüzletek működésének támogatása.
9. 386239 5_Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 1. *  Az állam természetvédelmi közfeladatainak átvállalása
1.1. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben, valamint a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként jóváhagyott Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben rögzített természetvédelmi célok elérésében, az aktuális feladatok hatékony ellátásában közreműködő környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek kizárólag természetvédelmi tematikájú szakmai feladatainak, programjainak, tevékenységének támogatása.
2. A határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása
2.1. A Kárpát-medencei agrár- és vidékfejlesztési együttműködésekben részt vevő és a határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek munkájának, működésének, szakmai programjainak egyedi támogatása.
2.2. A Kárpát-medencei Falugazdász Programban meghatározott feladatok támogatása.
2.3. *  A Schams Ferenc tervben meghatározott feladatok támogatása.
3. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben foglalt, valamint a Hungarikum Bizottság Titkársága által ellátott operatív működéshez szükséges feladatok támogatása
3.1. A nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap működtetése, fejlesztése, karbantartása, adatbázis kezelése és adatok archiválása.
3.2. A szakmai útmutatók készítése.
3.3. A szakmai felkészítő képzések, valamint a szakmai tanácsadás és nemzeti érték- hungarikum tájékoztató konferencia-sorozat, valamint a tájékoztató kiadványok és a rendezvények szervezése.
3.4. A hungarikum és nemzeti értékek marketing kampányának elkészítése.
3.5. A hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, kutatásának, megőrzésének és gondozásának támogatása.
3.6. A határon túl fellelhető hungarikumok népszerűsítése és megismertetése érdekében az érintett külföldi államok hatóságaival és szerveivel való kapcsolattartással összefüggésben felmerült és igazolt költségek fedezete.
3.7. A lebonyolításban részt vevő költségvetési szervek feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségeinek finanszírozása.
4. Az agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása
4.1. *  Az agrárágazati szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladatainak és programjainak költségeihez történő hozzájárulás az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe tartozó feladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósítása érdekében.
5. Az ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása
5.1. A Magyar Állatorvosi Kamara esetében:
5.1.1. a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényben, valamint
1. civil szervezet
2. *  határon túli civil szervezet
3. *  határon túli szervezet
4. egyéni vállalkozó
5. egyházi jogi személy
6. érdek-
képviseletek
7. FAO
8. gazdasági társaság
9. helyi önkormányzat
10. közalapítvány
11. költségvetési szerv
12. köztestület
13. szakmai szervezet
14. szövetkezet
15. természetes személy
16. nemzetközi szervezet
17. nemzetközi együttműködésben részt vevő
17.1. civil szervezet
17.2. gazdasági társaság
17.3. költségvetési szerv
17.4. egyéb külföldi jogi személy
18. *  nemzetiségi önkormányzat
1. egyedi döntés alapján vagy
2. pályázati eljárás keretében
indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben
vagy
2. részletekben, időarányosan vagy teljesítés-
arányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
5.1.2. *  a miniszter és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának biztosítása.
5.2. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara esetében:
5.2.1. a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 30. § (3) bekezdésében, valamint
5.2.2. a miniszter és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának biztosítása.
6. A nemzetközi szervezetek tagsági díjai és a nemzetközi együttműködések
6.1. az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), valamint - a miniszter döntése alapján - a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek nemzetközi szervezetekben és egyezményekben való részvételével összefüggő tagsági díjainak és hozzájárulásainak finanszírozása.
6.2. A nemzetközi együttműködésekkel összefüggésben előírt feladatok teljesítésének finanszírozása.
7. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) közfeladatainak támogatása
7.1. A fővárosi és megyei kormányhivataloktól átvett falugazdász-hálózat működtetésével kapcsolatos kiadások finanszírozása.
7.2. A NAK közfeladatainak ellátása.
8. Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet) működésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása
8.1. A Herman Ottó Intézet működési kiadásainak támogatása.
8.2. A Herman Ottó Intézet által ellátandó közfeladatok végrehajtásának támogatása.
8.3. A 8.1. és a 8.2. pontban foglalt támogatások kezelésével és működtetésével járó költségek.
9. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (a továbbiakban: FAO) intézményeinek finanszírozása
9.1. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának támogatása.
9.2. A FAO ösztöndíjas program megvalósításának támogatása.
9.3. A projektfinanszírozás keretében
9.3.1. a kapacitásfejlesztés,
9.3.2. az élelmezés- és élelmiszerbiztonság,
9.3.3. az állategészségügy, a halászat és akvakultúra,
9.3.4. az erdőgazdálkodás,
9.3.5. az organikus mezőgazdaság,
9.3.6. a fenntartható vidékfejlesztés,
9.3.7. a vízgazdálkodás, és
9.3.8. a Fenntartható Fejlődési Célok elérését szolgáló fejlesztések
támogatása.
10. * 
10. 203432 6_Állat, növény- és GMO-kártalanítás 1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges források biztosítása
1.1. A járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések igazolt költségének támogatása.
1.2. Az állatok hatóság által elrendelt leölése miatt károsult, továbbá a védekezés céljából megsemmisített állati és növényi termékek után a gazdálkodók kártalanítása, a járványügyi intézkedésként megsemmisített termék, anyag, eszköz és tárgy tulajdonosának kártalanítása.
1.3. Az állat- és növénykártalanítás vonatkozásában
1.3.1. az állami kártalanítás,
1.3.2. az állami, valamint a közérdekű védekezés,
1.3.3. a járványügyi intézkedés során keletkezett állati vagy növényi eredetű melléktermékek szállításánál és ártalmatlanításánál, valamint
a rendkívüli élelmiszerlánc-esemény elhárítása során a hatóságnál felmerülő igazolt költségek finanszírozása.
1.4. Az állat- és növénykártalanítás vonatkozásában továbbá az egyéb, jogszabályban állami feladatként meghatározott vizsgálatok finanszírozása.
1. gazdasági társaság
2. kártalanításra jogosult szervezet, személy
3. költségvetési szerv
egyedi döntés alapján - 1. egy összegben vagy
2. részletekben, időarányosan vagy teljesítés-
arányosan
történő kifizetéssel
- - - igénybe vehető- -
2. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 21/A. § (2) bekezdése szerinti juttatás kifizetése.
3. Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló,
2014. október 22-i 1143/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása során az idegenhonos inváziós fajokkal szembeni közérdekű, állami védekezés feladatainak ellátása.
4. A természetvédelmi oltalom alatt álló természeti értékek illegális elpusztításának felderítéséhez szükséges laborvizsgálatokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
11. 265978 7_Nemzeti agrárkár-enyhítés A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXVIII. törvény), és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet alapján a termelők és az állam kölcsönös kockázat- és tehervállalásán alapuló támogatási rendszer működtetése. 1. azon gazdálkodók, akik a 2011. évi CLXVIII. törvény 11. § (1) bekez-désében foglalt
jogosultsági feltételeket teljesítették
2. költségvetési szerv
3. köztestület
4. nonprofit gazdasági társaság
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben vagy
2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
12. *  338528 8_Peres ügyek 1. A Minisztériummal szembeni peres és nemperes eljárások során egyedi ügyekben keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása.
2. Ha a központi költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre, kivételes esetben a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásai során egyedi ügyekben keletkező 50 millió forintot elérő vagy azt meghaladó fizetési kötelezettségek teljesítése.
3. Az Európai Unió Bíróságának ítélete és a földeken fennálló haszonélvezeti jogosultságok ex lege megszüntetése miatt az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt indult eljárásokkal összefüggő aktuális intézkedésekről szóló 2649/2021. kormányhatározat alapján történő kifizetés teljesítése.
Az előirányzatból a munkaügyi perekkel kapcsolatos illetményjellegű kifizetések nem finanszírozhatóak.
1. jogi személy
2. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
3. költségvetési szerv
4. természetes személy
- - 1. egy összegben vagy
2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel
- - - - -
13. 004536 9_Fejezeti általános tartalék Az év közben előre nem látható kiadások fedezete. 1. fejezeti kezelésű előirányzat
2. költségvetési szerv
- - 1. egy összegben
vagy
2. részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel
- - - - -
14. 258267 17_Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott kísérő intézkedésekből visszakövetelt támogatások nemzeti részének továbbítása a központi költségvetés felé. - - - egy összegben történő kifizetéssel - - - - igénybe vehető

2. melléklet a 14/2021. (III. 25.) AM rendelethez * 

A XII. Agrárminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzataira vonatkozó rendelkezések

XII. Agrárminisztérium 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
A B C D E F G H I J K L M N O
Sor-
szám
Áht.
azono-
sító
Cím
név
Alcím
név
Jogcím csoport név Jogcím név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők
köre
Támo-
gatás biztosí-
tásának módja
Támoga-
tási előleg
Rendel-
kezésre
bocsátás módja
Vissza-
fizetés határ-
ideje
Biztosíték Kezelő
szerv
Lebo-
nyolító
szerv
Európai uniós
forrásból
finan-
szírozott költség-
vetési támo-
gatás közre-
működő szerve-
zete
1. 21_Központi kezelésű előirányzatok
1a. *  1_Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1b. *  393973 1_Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése A Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő tőkeemelés finanszírozása. A Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság - - tőkeemelés jogcímén - - - - -
2. 384817 2_Uniós programok kiegészítő támogatása 1. A Méhészeti Nemzeti Program
1.1. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022. közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet [a továbbiakban: 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet] alapján a méhészeti ágazat uniós versenyképességének megtartása, fejlesztése, valamint az ökológiai egyensúly fenntartása.
2. Az Igyál tejet program
2.1. *  Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet [a továbbiakban: 19/2021. (V. 5.) AM rendelet] alapján a köznevelési intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel történő ellátása, valamint az ehhez kapcsolódó edukációs tevékenység támogatása.
2.2. Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 2017/39/EU bizottsági rendelet) 8. cikke szerinti nyomon követés és értékelési jelentés elkészítése.
3. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek támogatása
3.1. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 50/2017. (X. 10.) FM rendelet] alapján a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek működésének megerősítése és fejlesztése, valamint a válságok megelőzésének és kezelésének elősegítése.
3.2. A zöldség-gyümölcs termelői szervezeteket érintően a támogatási rendszert megalapozó tanulmányok készítése, jogszabály által előírt, információs rendszerek kialakítása, adatgyűjtések és értékelések végrehajtása.
3.3. *  A zöldség-gyümölcs termelői szervezeteket érintő rendkívüli válságokat kezelő intézkedések.
1. *  a 19/2021. (V. 5.) AM rendeletben meghatározott kérelmező, továbbá a pályázati eljárás nyertese
2. *  a 15/2021. (III. 31.) AM rendeletben meghatározott kérelmező
3. az 57/2019. (XII. 14.) AM rendeletben nevesített kedvezményezettek
4. állattartók
5. civil szervezet
6. gazdasági társaság
7. informatikai rendszer létrehozásával, adatgyűjtéssel, adatfeldolgozással és intézkedést megalapozó tanulmányok elkészítésével, a támogatási rendszer végrehajtásának értékelésével megbízott szakértő, vállalkozó vagy költségvetési szerv
8. jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet
9. kártérítési keresetet megnyerő ügyfél
10. költségvetési szerv
11. köznevelési intézmény
12. zöldség-
gyümölcs termelői szervezetek
1. *  a 19/2021. (V. 5.) AM rendelet alapján
2. *  a 15/2021. (III. 31.) AM rendelet alapján
3. az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet alapján
4. egyedi döntés alapján vagy
5. pályázati eljárás keretében
- 1. egy
összegben vagy
2. részletekben, időarányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó
felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
- - igénybe vehető
4. Az egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása
4.1. *  A belső piacra, a vállalkozások - köztük a kis- és középvállalkozások - versenyképességére, a növények, állatok, élelmiszerek és takarmányok területére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program (Egységes piac program) létrehozásáról, továbbá a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU és a 652/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/690 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok éves finanszírozásának szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott állatbetegségek, illetve a zoonózisok felszámolását, ellenőrzését, megfigyelését és az ellenük való védekezést segítő programok finanszírozása.
4.2. Ezen előirányzat felhasználásával kapcsolatos szabálytalanság miatt az Európai Bizottság által megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítése.
5. Az iskolagyümölcs program
5.1. *  Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 15/2021. (III. 31.) AM rendelet] alapján a gyermekek gyümölcs- és zöldségfogyasztása ösztönzésének támogatása.
5.2. Az iskolagyümölcs program kommunikációs feladatainak ellátása.
5.3. A 2017/39/EU bizottsági rendelet 8. cikke szerinti nyomon követés és értékelési jelentés elkészítése.
6. A Nemzeti Diverzifikációs Program
6.1. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet alapján a vitatott támogatási döntések miatt indult kártérítési keresetek elbírálása következtében megítélt összegek rendezése.
3. *  394017 3_Alföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 1. Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába
tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés finanszírozása.
Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok - - 1. tőkeemelés vagy
2. pótbefizetés jogcímén
Pótbefizetés esetén a szerződés szerint. - Alföldi Agrár-
szakképzési
Centrum
- -
4. *  394028 4_Déli Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 1. A Déli Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába
tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés finanszírozása.
A Déli Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok - - 1. tőkeemelés vagy
2. pótbefizetés jogcímén
Pótbefizetés esetén a szerződés szerint. - Déli Agrár-
szakképzési
Centrum
- -
5. *  394039 5_Északi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 1. Az Északi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába
tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés finanszírozása.
Az Északi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok - - 1. tőkeemelés vagy
2. pótbefizetés jogcímén
Pótbefizetés esetén a szerződés szerint. - Északi Agrár-
szakképzési
Centrum
- -
6. *  394040 6_Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 1. A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába
tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés finanszírozása.
A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok - - 1. tőkeemelés vagy
2. pótbefizetés jogcímén
Pótbefizetés esetén a szerződés szerint. - Kisalföldi Agrár-
szakképzési Centrum
- -
7. *  394051 7_Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 1. A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába
tartozó állami tulajdonú társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. részesedésvásárlás,
1.3. pótbefizetés finanszírozása.
A Közép-
magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok
- - 1. tőkeemelés vagy
2. pótbefizetés jogcímén
Pótbefizetés esetén a szerződés szerint. - Közép-
magyar-
országi Agrár-
szakképzési Centrum
- -
8. *  397128 8_A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
9. *  398839 9_Földügyi kompenzációs feladatok 1. A mezőgazdasági földeken fennálló haszonélvezeti jogok ex lege megszüntetése miatt indult C-235/17. számú Európai Bizottság kontra Magyarország ügyben az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet végrehajtásával összefüggő - a kompenzációval kapcsolatban felmerülő - feladatok finanszírozása. 1. jogi személy
2. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
3. természetes személy
- - 1. egy összegben vagy
2. részle-
tekben, idő-
arányosan vagy teljesítés-
arányosan történő kifizetéssel
- - Nemzeti Földügyi Központ - -
2_A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1_A Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai 1. A Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok részére történő
1.1. tőkeemelés,
1.2. pótbefizetés finanszírozása.
A NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok - - 1. tőke-
emelés vagy
2. pótbefizetés jogcímén
Pótbefizetés esetén a szerződés szerint. - NÉBIH - -

3. melléklet a 14/2021. (III. 25.) AM rendelethez *