A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a felszámolók névjegyzékéről

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § j) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Felszámoló az a 2. § (1) bekezdése szerinti szervezeti formában működő felszámoló szervezet lehet,

a) amely a felszámolók névjegyzékében vagy a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásban szerepel,

b) amelyet a Kormány a Cstv. 66. § (2) bekezdésében és 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján állami felszámolóként kijelöl, vagy

c) amelyet törvény pénzügyi szervezet felszámolására vagy végelszámolására kijelöl.

(2) A felszámolói névjegyzékben kizárólag olyan, a 2. § (1) bekezdése szerinti szervezeti formában működő szervezet szerepelhet, amely a 3. § (1) bekezdése alapján kiírt pályázatra pályázatot nyújtott be, és amelynek eredményeként a felszámolói névjegyzékbe történő felvételéről a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) végleges határozatában dönt.

2. § (1) A felszámolók névjegyzékébe – nyilvános pályázat alapján – a Cstv. 27/C. §-ában és az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő

a) magyarországi székhelyű korlátolt felelősségű társaság vagy zártkörűen működő részvénytársaság vagy

b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező, a székhelye szerinti államban – a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet szerinti eljárásokban vagy a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti eljárásokban – fizetésképtelenségi szakértői tevékenység végzésére jogosult vállalkozás magyarországi fióktelepe

vehető fel.

(2) A Cstv. 27/C. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakról az állami adóhatóságtól beszerezhető adóigazolás helyett arról is lehet nyilatkozni, hogy a gazdasági társaság szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(3) A Cstv. 27/C. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel a felszámoló szervezetnek folyamatosan rendelkeznie kell legalább 30 millió forint biztosítékkal, amely – a felszámoló szervezet választása szerint –

a) a törvényszék gazdasági hivatalában letéti számlára befizetett pénzösszeg,

b) magyarországi székhelyű hitelintézetnél vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg (pénzbeli letét),

c) értékpapírletét (amely magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett hitelintézet által kibocsátott vagy garantált, azonnal beváltható vagy értékesíthető, hitelviszonyt megtestesítő olyan értékpapír, amely az említett országokban van letéti számlán, és a letétbe helyezéstől számított 180 napnál hosszabb hátralévő futamidejű értékpapírokat tartalmaz),

d) magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett hitelintézet által kibocsátott bankgarancia,

e) magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosító által kibocsátott biztosítói garancia,

f) magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosító által kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény,

g) magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosítóval kötött felelősségbiztosítás,

h) Magyarország vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam által kibocsátott, ezen államok valamelyikében értékpapírszámlán, értékpapírletéti számlán nyilvántartott, legalább egyéves futamidejű állampapír

lehet.

(4) A felszámoló szervezetnek a Cstv. 27/C. § (2) bekezdés c)–d) és f) pontjában előírt feltételek fennállásáról nyilatkozatot kell tennie.

(5) A névjegyzékbe való felvétel feltétele annak igazolása is, hogy a felszámoló szervezet egy-egy fő közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett és könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkező könyvvizsgálót, továbbá két fő, a Cstv. 27/C. § (1) bekezdése szerinti szakképzettségű személyt foglalkoztat. A foglalkoztatott közgazdászok, jogi szakvizsgát tett jogászok, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett és könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkező könyvvizsgálók (kivéve a könyvvizsgálót), valamint a Cstv. 27/C. § (1) bekezdése szerinti szakképzettségű személyek közül legalább egy-egy főnek, összesen legalább két főnek munkaviszonyban kell állnia a felszámoló szervezettel. E feltételek teljesítését a Cstv.-ben és az 1. melléklet 1. pont b) alpontjában meghatározott okiratokkal kell igazolni.

3. § (1) A felszámolók névjegyzékébe az új felszámolók felvételére szolgáló nyilvános pályázatot a Kormány – a bíróságoknak az Országos Bírósági Hivatal elnöke útján jelzett bírósági ügyforgalmi adatait mérlegelve, valamint a felszámolók jogszabályi feladatainak változása miatt indokolt esetekben, továbbá a (16) bekezdés szerinti keretszám részleges vagy teljes feltöltése érdekében – írhatja ki. Hétévenként új névjegyzék felállítására kell pályázatot kiírni.

(2) A pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megállapított határidő lejártát legalább 60 nappal megelőzően a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben (személyügyi közleményként), a Cégközlönyben, továbbá a Hatóság honlapján kell közzétenni, azzal, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos határidőket a pályázati felhívás Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben (személyügyi közleményként) való közzétételétől kell számítani.

(3) A pályázati kérelmet a pályázati kiírásban feltüntetett határidőben kell benyújtani. A pályázati kérelmet az 1. melléklet és – a 3. melléklet I. pont 1. alpontja és II. pont 3. alpontja kivételével – a 3. melléklet szerint előírt tartalommal és mellékletekkel, a Hatóság által rendszeresített elektronikus űrlapokon és kitöltött nyilatkozatmintákkal együtt kell eljuttatni a Hatóság részére űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével, amely akkor minősül benyújtottnak, ha az a Hatósághoz megérkezett. A pályázati kérelem benyújtására meghatározott időpont előtt részben vagy egészben benyújtott pályázat, illetve a pályázati határidő elmulasztása esetén a pályázat érvénytelen. Ha a pályázat nem egy napon belül kerül megküldésre, úgy a pályázat akkor minősül benyújtottnak, amely időpontban a pályázat utolsó része a Hatósághoz megérkezett. Kizárásra okot adó körülményként kell értékelni, ha a pályázó pályázata vagy annak egyes önállóan kimunkálandó részei más pályázó pályázatával nagyfokú tartalmi egyezőséget mutat.

(4) A pályázati kérelmeket öttagú bizottság értékeli, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követő öt hónapon belül. A bizottság tagja az igazságügyért felelős miniszter, a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az Országos Bírósági Hivatal és a Hatóság elnöke által delegált személy. Az értékelő bizottság elnöke a Hatóság elnöke által jelölt tag. A bizottság tagjává nem jelölhető olyan személy, aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozója bármely felszámoló szervezettel, volt felszámoló szervezettel vagy más pályázóval tagsági (részvényesi) vagy foglalkoztatotti (megbízási) jogviszonyban áll, vagy a pályázati határidőt megelőző három évben ilyen jogviszonyban állt, vagy egyéb okból elfogult. A bizottság tagjai összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek, és kötelezettséget vállalnak mindazon körülmények bejelentésére, amelyek összeférhetetlenséget eredményezhetnek.

(5) A bizottságot a nyilvános pályázat kiírását követően, illetve minden egyéb olyan esetben, amikor a pályázati kérelem értékelésével összefüggésben szükséges, össze kell hívni. A bizottságot a Hatóság elnöke által delegált tag hívja össze.

(6) A bizottság meghallgathatja a pályázókat, a pályázati feltételeknek való megfelelés vizsgálata érdekében okiratok beszerzésére, bemutatására, továbbá a pályázattal összefüggő tények tekintetében nyilatkozattételre is felhívhatja. A bizottság által az értékelésnél alkalmazandó szempontrendszert, valamint a pályázathoz csatolandó szakmai terv elemeit a pályázati kiírásban kell közzétenni. A (16) bekezdés szerinti keretszám betartása érdekében az azonos pontszámmal rendelkező pályázók között sorsolással kell a sorrendet kialakítani. A sorsolás közjegyző jelenlétében történik. Az értékelő bizottság egyebekben a javaslatát szótöbbséggel hozza, és azt (annak indokolásával együtt) jegyzőkönyvbe foglalja, majd a jegyzőkönyvet eljuttatja a névjegyzékbe való felvételről vagy az új névjegyzék felállításával összefüggő határozatokat hozó Hatóság részére.

(7) A pályázati feltételek meghatározása során a következő követelményeket kell érvényesíteni:

a) a pályázó csak olyan szervezet lehet, amelynek tagja (részvényese) megismerhető, továbbá amelyben közvetlen vagy közvetett részesedéssel nem rendelkezik olyan tag (részvényes), amely az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló rendeletben meghatározott államban rendelkezik adóügyi illetőséggel, vagy amelyben – ide nem értve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban illetőséggel rendelkező államot – jogszabály nem ír elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget, vagy az előírt adómérték legfeljebb tíz százalék,

b) a pályázónak vállalnia kell az olyan internetes elektronikus értékesítési rendszerhez történő csatlakozást, amely a felszámolási eljárások során lebonyolítandó nyilvános értékesítések ingó- és ingatlanértékesítési hirdetményei közzétételére és a vételi ajánlatok elektronikus úton történő megtételére van kifejlesztve, és amelynek működési elveire, a rendszerüzemeltetés feltételeire, valamint az árverési rendszert támogató szoftverre vonatkozó követelményeket jogszabály határozza meg,

c) a pályázatok értékelésénél előnyt jelent, ha a pályázó magas színvonalú és szabályszerű szakmai és gazdasági tevékenység végzését tudja igazolni vagy bemutatni, továbbá korábbi, illetve tervezett gazdálkodása, tevékenysége, szakmai terve megfelel a pályázati felhívásban részletezett egyéb szakmai, gazdasági követelményeknek,

d) a pályázónak a névjegyzékbe történő felvétele esetére vállalnia kell, hogy a pályázata benyújtásakor fennálló közvetlen és közvetett tulajdonosi szerkezetét a névjegyzékbe vételétől számított legalább hét évig változatlanul fenntartja, ide nem értve

da) az öröklést,

db) a pályázó közvetlen tulajdonosi személyi köre (tagjai, részvényesei) egymás közötti jogügyleteit, valamint

dc) a pályázó közvetett tulajdonosi személyi köre (tagjai, részvényesei) egymás közötti jogügyleteit.

(8) Hátrányt jelent a pályázat elbírálásakor

a) ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül elkövetett olyan jogsértést, ami miatt a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság végleges határozata bírsággal sújtotta vagy befizetésre kötelezte,

b) a 3. mellékletben említett jogerős határozatok szerinti elmarasztalás,

c) a pályázó azon egyéb gazdasági tevékenységi köre, amely alkalmas arra, hogy a felszámoló szervezet működésének átláthatóságát, pártatlanságát, ellenőrizhetőségét csökkentse,

d) azon pályázat, amely szerint a pályázó korábbi, illetve tervezett gazdálkodása, tevékenysége, szakmai terve nem felel meg a pályázati felhívásban részletezett egyéb szakmai, gazdasági követelményeknek,

e) ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos olyan cselekményt követett el, ami miatt az állami adóhatóság végleges határozattal mulasztási bírsággal sújtotta.

(9) A (8) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti körülményeket nemcsak a pályázó, hanem annak nem természetes személy vezető tisztségviselője és a pályázó, illetve annak természetes személy vagy nem természetes személy vezető tisztségviselője közvetlen vagy közvetett többségi részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá – ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül átalakult, egyesült vagy szétvált – a pályázó jogelődje (jogelődjei) tekintetében (bármelyikük a továbbiakban: kapcsolódó szervezet) is vizsgálni kell, és számításba kell venni. A (7) bekezdés c) pontjában és a (8) bekezdés c) és d) pontjában említett szakmai tevékenységet és gazdasági tevékenységet a 3. mellékletben és a pályázati felhívásban felsorolt szempontrendszer szerint kell értékelni.

(10) A pontozásnál előnyt jelent, ha a pályázó kettő vagy több ítélőtábla illetékességi területén vállalja székhely, illetve fióktelep folyamatos fenntartását, legalább a felszámolók névjegyzékébe vételétől számítva hét évig.

(11) A pontozásnál előnyt jelent, ha a pályázó nem a pályázata benyújtását megelőző három éven belül bejegyzett, felszámoló szervezet vagy volt felszámoló szervezet a Ptk. 3:45. §-a szerinti szétválásával jött létre.

(12) E rendelet alkalmazásában tulajdonosi szerkezet alatt a felszámolói névjegyzékbe vételre benyújtott pályázati kérelem benyújtásakor a pályázó közvetlen és közvetett tulajdonosi (tagi, részvényesi) személyi körét kell érteni, azzal, hogy ezt a tulajdonosi szerkezetet – az öröklést, a pályázó közvetlen tulajdonosi személyi köre (tagjai, részvényesei) egymás közötti jogügyleteit, valamint a pályázó közvetett tulajdonosi személyi köre (tagjai, részvényesei) egymás közötti jogügyleteit kivéve – a névjegyzékbe vételétől számított legalább hét évig változatlanul fenn kell tartani.

(13) A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy átalakulás, egyesülés, szétválás esetén is érvényesíti az e § szerinti vállalásaival összefüggő követelményeket.

(14) A pályázónak az általa benyújtott adatok, nyilatkozatok valóságtartalmát a Hatóság, illetve az értékelő bizottság felhívására, a Hatóság, illetve az értékelő bizottság által meghatározott határidőn belül igazolnia kell. Amennyiben a pályázó valótlan adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú dokumentumot nyújtott be, önhibájából valótlan nyilatkozatot tett, vagy a felhívásra a megszabott határidőn belül nem igazolja az általa szolgáltatott adatok helyességét, nyilatkozatok valódiságát, a felszámolói névjegyzékbe való felvételére irányuló pályázati kérelme elutasításra kerül.

(15) A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a jogszabályi és pályázati feltételek, valamint a kötelezettségvállalások teljesítéséről, meghiúsulásáról haladéktalanul adatot szolgáltat a Hatóságnak. A pályázó a névjegyzékbe való felvétele esetére tudomásul veszi, hogy ha bírság kiszabását követően sem felel meg a jogszabályi vagy a pályázati feltételeknek, vagy ha bírság kiszabását követően sem teljesíti a pályázatában vállalt többletfeltétel(eke)t, a névjegyzékből törölni kell.

(16) A Kormány – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke, az igazságügyért felelős miniszter és a gazdaságpolitikáért felelős miniszter együttes javaslatára – a pályázati felhívást tartalmazó személyügyi közleményében a pályázat elbírálásához keretszámot határoz meg, amelyet a bíróságoknak – az Országos Bírósági Hivatal elnöke útján jelzett – csőd-, felszámolási és vagyonrendezési ügyszáma alapján, valamint a felszámoló szervezetek jogszabályi feladatainak változására figyelemmel állapít meg. A felszámolók névjegyzékében szereplő felszámoló szervezetek száma a keretszámot nem haladhatja meg.

4. § (1) A Hatóság a névjegyzékbe való felvétellel, az új névjegyzék felállításával és a névjegyzék vezetésével kapcsolatos, továbbá a Cstv. szerinti hatósági ellenőrzési eljárás során az e rendeletben foglaltak figyelembevételével jár el, azzal, hogy ahol az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény kérelemről rendelkezik, ott az e rendelet szerinti pályázati kérelmet is érteni kell.

(2) A pályázó nyilvántartásba vételével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban más pályázókat az ügyféli jogállás nem illeti meg.

(3) A Hatóság a felszámoló szervezetek jegyzékét (név, székhely) az új névjegyzék felállításakor – a felszámolók jegyzékére vonatkozó változásokat pedig a határozat véglegessé válását követően haladéktalanul – közzéteszi a honlapján, továbbá a Cégközlönyben és (személyügyi közleményként) a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben. A közzétételnek tartalmaznia kell az új névjegyzék felállításának (a változás bejegyzésének) időpontját is. A Hatóság a felszámoló szervezetek Cstv.-ben meghatározott cégadatai változását az adatváltozás bejegyzésekor haladéktalanul megküldi a felszámolók, vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló elnöki rendelet szerinti elektronikus kijelölést támogató számítógépes rendszer üzemeltetőjének.

5. § (1) A felszámolók névjegyzékébe bejegyzett felszámoló szervezet minden év január 31-éig a Hatóságnak írásban adatot szolgáltat a felszámoló szervezet vezetői, foglalkoztatottai (ide értve a tartós megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakat is) létszámáról, végzettség, szakképesítés, szakképzés szerinti összetételéről. Be kell jelenteni azt is, hogy a Cstv. 27/C. § (1) bekezdésében és 83/B. §-ában meghatározott személyek mely időponttól állnak a felszámoló szervezettel tagsági (részvényesi) vagy foglalkoztatásra, megbízásra irányuló jogviszonyban. Amennyiben ezen adatszolgáltatás alapján a Hatóság azt állapítja meg, hogy az adott személyt háromnál több felszámoló szervezet foglalkoztatja, a Cstv. 27/B. § (10) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés eredményeként felhívja azokat a felszámoló szervezeteket a jogviszony megszüntetésére, amelyek az említett személyt a legkésőbbi időpontoktól foglalkoztatják.

(2) A felszámoló szervezet minden év január 31-éig a Hatóságnak adatot szolgáltat a felszámoló szervezet nevéről, postai és elektronikus levelezési címéről, honlapjának elérhetőségéről, működési területéről, főtevékenységéről és a további tevékenységi köreiről a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint, a 3. § (9) bekezdése szerinti kapcsolódó szervezetek adatairól, a külön jogszabályban meghatározott elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszámáról, a foglalkoztatotti állományának összetételéről, a jelen rendeletben előírt vagy vállalt foglalkoztatás teljesítéséről és a tulajdonosi szerkezete megtartásáról, illetve változásáról.

(3) A felszámoló szervezet minden év július 1-jéig köteles az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámoló adózás előtti eredményéről és az árbevétel megoszlásáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint:

a) a Cstv., a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény, továbbá a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény szerinti eljárásokból származó tevékenység nettó árbevétele,

b) az egyéb gazdasági tevékenységek árbevétele, továbbá a nettó árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelőkre (vásárlókra) vonatkozó adatok.

(4) Ha

a) a felszámoló szervezet vagyonfelügyelőkénti, ideiglenes vagyonfelügyelőkénti, felszámolókénti, végelszámolókénti, kényszer-végelszámolókénti, vagyonrendezőkénti vagy pénzügyi gondnokkénti felmentését a bíróság jogszabálysértés vagy mulasztás miatt csődeljárásban, felszámolási eljárásban, önkormányzati adósságrendezési eljárásban, végelszámolási eljárásban, kényszer-végelszámolási eljárásban vagy vagyonrendezési eljárásban jogerősen elrendelte,

b) a felszámoló szervezet szakmai tevékenységével összefüggésben a bíróság olyan határozatot hozott, amelyben jogerősen a jogszabályok megsértését vagy a jogszabályi kötelezettségek elmulasztását állapította meg,

c) a felszámoló szervezetnek lejárt esedékességű tartozása keletkezett a Fővárosi Törvényszék által vezetett felszámolói díjkiegészítési számlával szemben,

d) a felszámoló szervezettel szemben a Hatóság a 3. § (8) bekezdés a) vagy e) pontja szerinti jogsértés vagy mulasztás elkövetését végleges határozattal megállapította,

bármelyik fenti tényről a felszámoló szervezet a végleges határozat kézbesítésétől számított nyolc napon belül köteles adatot szolgáltatni a Hatóságnak.

(5) A felszámoló szervezet minden év január 31-éig köteles a Hatóságnak beszámolni a szakmai és gazdasági tevékenységéről, a 2. melléklet szerinti szempontrendszer figyelembevételével. A 2. § (3) bekezdése szerinti vagyoni biztosíték meglétét a beszámoló benyújtásával egyidejűleg, továbbá a hatósági ellenőrzéskor is igazolni kell.

6. § Az a felszámoló szervezet, amely felett a hatósági ellenőrzést a Hatóság a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján – mint a pályázati keretszám miatt a névjegyzékbe vételre nem kerülő szervezet felett hatósági ellenőrzést végző szerv – végzi, minden év január 31-éig köteles a Hatóságnak adatot szolgáltatni azon folyamatban lévő bírósági eljárások számáról, amelyekben eljár. Az adatszolgáltatást utoljára a legutolsó bírósági eljárás jogerős befejezéséről kell teljesíteni.

7. § A felszámoló szervezet az 5. és 6. § szerinti adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségének írásban köteles eleget tenni.

8. § A Hatóság hatósági ellenőrzés keretében – helyszíni ellenőrzéssel is – vizsgálja, hogy

a) a felszámoló szervezet eleget tett-e a pályázatban vállalt kötelezettségeinek,

b) a felszámoló szervezet eleget tett-e az adatszolgáltatási, adatváltoztatási vagy bejelentési kötelezettségének,

c) a felszámoló szervezet adatszolgáltatásában, szakmai beszámolójában szereplő adatok, információk megfeleltek-e a valóságnak, teljes körűek voltak-e,

d) a felszámoló szervezet honlapja és annak tartalma megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, a jogszabályban előírt adatokat, információkat közzétette-e, honlapja naprakész-e,

e) a felszámoló szervezet belső szabályzatai, nyilvántartásai megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek,

f) a felszámoló szervezet eleget tett-e a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet által meghatározott díjfizetési kötelezettségének.

9. § (1) A felszámolóbiztosi kijelölés feltételeként a Cstv. 27/A. § (3) bekezdésében előírt legalább egy év időtartamú szakmai gyakorlati idő elismeréséhez annak igazolása szükséges, hogy a felszámolóbiztos – akár a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettség megszerzését megelőzően – egyidejűleg legfeljebb három felszámoló szervezetnél közreműködött a felszámolási tevékenységben:

a) jogi szakvizsgához kötött jogász vagy közgazdász vagy könyvvizsgáló munkakörben vagy

b) más, a vállalkozások reorganizációjának elősegítéséhez, a csődeljárások és felszámolási eljárások alatt az adós vállalkozások működtetéséhez hasznosítható felsőfokú végzettséghez (szakképzettséghez, szakképesítéshez) kötött munkakörben.

(2) A szakmai gyakorlat időtartamába csak a legalább heti 15 óra időtartamot elérő – munkaviszonyban, személyes közreműködési kötelezettséggel járó tagsági jogviszonyban, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján fennálló jogviszonyban történő – foglalkoztatás számítható be.

10. § (1) A 3. § (7) bekezdés b) pontja szerinti, az internetes elektronikus értékesítési rendszerhez történő csatlakozásra vonatkozó követelményt a névjegyzék felállítására kiírt pályázatoknál kell érvényesíteni.

(2) A 2. § (3) bekezdése szerinti 30 millió forintos biztosítékra vonatkozó követelményt a felszámolói névjegyzékbe felvett és a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásba felvett felszámoló szervezeteknél kell érvényesíteni.

11. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

12. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelethez

1. A pályázati kérelemhez csatolni kell

a) a Cstv. 27/C. § (4) bekezdése szerinti azon adatokra vonatkozó nyilatkozatot, amely adatokat a pályázó egyéb nyilatkozatai nem tartalmaznak, és a Cstv. 27/C. § (4) bekezdése szerinti azon adatokat igazoló okiratokat, amelyek a Hatóság által a külön jogszabályok szerint nem ismerhetők meg,

b) a 2. § (5) bekezdésében említett személyek iskolai végzettségét, szakképesítését, szakképzettségét igazoló okiratok másolatait, továbbá nyilatkozatot vagy igazolást arról, hogy az említetteket milyen jogviszonyban foglalkoztatja, vagy a névjegyzékbe való felvétele esetén az említett személyek foglalkoztatására irányuló kötelezettségvállalást tanúsító megállapodást, amennyiben a 2. § (5) bekezdésében említett személyeken túl további személyeket is foglalkoztatni kíván, úgy e személyek iskolai végzettségét, szakképesítését, szakképzettségét igazoló okiratok másolatait, továbbá nyilatkozatot vagy igazolást arról, hogy az említetteket milyen jogviszonyban foglalkoztatja, vagy a névjegyzékbe való felvétele esetén az említett személyek foglalkoztatására irányuló kötelezettségvállalást tanúsító megállapodást,

c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a 2. § (5) bekezdésében említett személyeknek van-e és milyen időtartamú szakmai gyakorlatuk felszámolóbiztosként, vagyonfelügyelőként vagy reorganizációs, követeléskezelői, kockázatkezelési szakterületeken,

d) a 2. § (3) bekezdésében előírt vagyoni biztosíték teljesítését igazoló okiratok másolatát, a névjegyzékben még nem szereplő pályázó esetén a vagyoni biztosítéknak a névjegyzékbe való felvételről szóló döntés esetén történő rendelkezésre bocsátására történő kötelezettségvállalását,

e) a Cstv. 27/C. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesítése tekintetében

ea) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szerepel-e az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban,

eb) három hónapnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása Magyarországon és azokban az államokban, ahol székhelye vagy fióktelepe van, azzal, hogy az ea) pont szerint megismerhető adatokról nem kell igazolást csatolni,

f) külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi vállalkozás egy hónapnál nem régebbi külföldi cégkivonatát vagy a külföldi vállalkozás hazai joga szerinti nyilvántartásba vételét tanúsító, illetve a külföldi vállalkozás képviselőjének a képviseletre való jogosultságát igazoló más okiratot és annak hiteles magyar nyelvű fordítását,

g) amennyiben a pályázó a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fióktelep, igazolást arról, hogy a külföldi vállalkozás a székhelye szerinti államban fizetésképtelenségi eljárásokban [a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet 2. cikk b) pontja és C melléklete szerinti eljárásokban vagy a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti eljárásokban] fizetésképtelenségi szakértői tevékenység végzésére jogosult,

h) a 2. § (1) bekezdése, a 3. § (7) bekezdés a)–d) pontja és (8)–(9), (10), (11), (14)–(15) bekezdése szerinti követelményeket, illetve körülményeket igazoló okiratokat, jognyilatkozatokat, továbbá az előírt kötelezettségvállalásokat, valamint azon adatok és iratok megjelölését, amelyek üzleti titkot vagy más, törvényben meghatározott magántitkot vagy minősített adatot tartalmaznak,

i) a pályázó korábbi, illetve tervezett szakmai és gazdasági tevékenységének bemutatását – a 3. melléklet I. pont 1. alpontja és II. pont 3. alpontja kivételével – a 3. mellékletben és a pályázati felhívásban foglaltak szerint, a pályázó szakmai tervét a pályázati felhívás szerint, továbbá a pályázó által foglalkoztatott, illetve foglalkoztatni vállalt személyek önéletrajzát,

j) nyilatkozatokat a Cstv. 27/C. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés c)–f) pontjában és (3) bekezdésében foglalt követelmények, illetve körülmények fennállásáról, valamint a szakirányú szakképzettséggel rendelkező, a b) alpontban megjelölt személyt foglalkoztató szervezetek számára előírt nyilatkozatot és a Cstv. 27/C. § (2a) bekezdése szerinti hatósági bizonyítványokat,

k) a Cstv. 27/C. § (2) bekezdés e) pontjában említett hozzájáruló nyilatkozatokat,

l) a pályázó internetes honlapjának (honlapjainak) elérhetőségéről és frissítéséről tájékoztató adatot, ha pedig a pályázó még nem rendelkezik internetes honlappal, úgy a pályázó által megvalósítani és működtetni tervezett internetes honlap bemutatóját, azzal, hogy utóbbi esetben a pályázónak vállalnia kell, hogy a névjegyzékbe való felvétele esetére, a névjegyzékbe való felvételéről szóló döntés közlését követő legkésőbb három hónapon belül a pályázó által bemutatott internetes honlappal a pályázó rendelkezni fog,

m) a pályázatban szerepeltetett személyek nyilatkozatát a jogszabályi és a pályázati feltételeknek való megfelelés érdekében történő adatkezeléshez való hozzájárulásáról és a feltételek ellenőrzésének tűréséről.

2. A Hatóság az e célra rendszeresített elektronikus űrlapokat és nyilatkozatmintákat a honlapján közzéteszi.

3. A pályázónak meg kell jelölnie azt is, hogy a székhelyén kívül – a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázó esetén pedig a magyarországi cégbejegyzése helyén kívül – melyik ítélőtábla (ítélőtáblák) illetékességi területén folytatja tevékenységét (működési terület). Működési területként olyan ítélőtábla illetékességi területét kell megjelölni, ahol a pályázónak székhelye vagy fióktelepe van.

2. melléklet a 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelethez

A felszámoló szervezet rendszeres szakmai beszámolójának kötelező tartalmi elemei

I. A felszámoló szervezetre vonatkozó legfontosabb gazdálkodási és létszámadatok:

1. Foglalkoztatottak, tartós megbízási jogviszonyban állók száma, szakképesítéssel, szakképzettséggel (felszámolói és vagyonfelügyelői szakirányú szakképesítéssel) rendelkezők száma.

2. Tárgyi feltételek, ingatlantulajdon, székhely, illetve fióktelep céljára szolgáló ingatlan típusa, használatának jogcíme, alapterülete.

3. Irodai, informatikai felszereltség, internetkapcsolat, informatikai biztonsági intézkedések, járműállomány.

4. A felszámoló tevékenységi körében bekövetkezett változások a szakmai beszámoló benyújtását megelőző egyéves időszakban.

5. Az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti „egyéb gazdasági tevékenységek” felsorolása.

6. A szakmai beszámoló benyújtásának időpontjában van-e lejárt tartozása, ha igen, ez kivel szemben áll fenn, és

6.1. kapott-e erre vonatkozóan haladékot vagy más fizetési könnyítést,

6.2. van-e ellene ezzel összefüggésben végrehajtási eljárás, kibocsátott fizetési meghagyás.

7. A 3. § (9) bekezdése szerinti kapcsolódó szervezetek, illetve azon jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek, amelyekben a felszámoló szervezet közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik.

7.1. A 3. § (9) bekezdése szerinti kapcsolódó szervezetek, illetve azon jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek bemutatása, amelyekben a felszámoló szervezet közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik.

7.2. A 3. § (9) bekezdése szerinti kapcsolódó szervezetek, illetve azon jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tevékenységi körének felsorolása, amelyekben a felszámoló szervezet közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik.

7.3. A 3. § (9) bekezdése szerinti olyan kapcsolódó szervezetek, illetve olyan jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek felsorolása, amelyekben a felszámoló szervezet közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, és amelyek nem Magyarországon vannak bejegyezve (csatolni szükséges annak cégkivonatát hiteles magyar nyelvű fordítással együtt). Fel kell tüntetni ezen kapcsolódó szervezetek, illetve azon jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tevékenységi körét is, amelyekben a felszámoló szervezet közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik.

7.4. A felszámoló szervezet rendelkezik-e közvetlen vagy közvetett részesedéssel más felszámoló szervezetben, ha igen, ezek felsorolása.

7.5. A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezeti forma esetén a felszámoló szervezet, míg a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezeti forma esetén a felszámoló szervezet és a külföldi székhelyű vállalkozás tulajdonosai (tagok, részvényesek), vezető tisztségviselői és a legalább heti 15 órát elérő időtartamban foglalkoztatottai (ideértve a tartós megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakat is) rendelkeznek-e közvetlen vagy közvetett részesedéssel más felszámoló szervezetben, ha igen, ezek felsorolása.

8. A felszámoló szervezet működési területe.

II. A felszámoló szervezet szakmai tevékenységének rövid bemutatása a szakmai beszámoló benyújtását megelőző egyéves időszakban:

1. A felszámoló szervezet közreműködésével lefolytatott eljárások bemutatása:

1.1. A tárgyidőszak végén folyamatban lévő csődeljárások, felszámolási eljárások és más bírósági nemperes eljárások bemutatása a felszámoló szervezet képviseletében eljáró felszámolóbiztos, vagyonfelügyelő nevének feltüntetésével.

1.2. A tárgyidőszakban jogerősen befejezett ügyek bemutatása és ezek átlagos időtartama, továbbá megoszlása eljárás típusonként a felszámoló szervezet képviseletében eljáró felszámolóbiztos, vagyonfelügyelő nevének feltüntetésével.

2. A felszámoló szervezet internetes honlapjának elérhetősége, a tárgyidőszakban történt frissítésére vonatkozó adatok.

3. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági döntés, amely a felszámoló szervezetet az adott eljárásban felmentette, és ha igen, a jogszabályok mely rendelkezése alapján (összeférhetetlenség miatt, jogszabálysértés miatt, jogszabályban előírt kötelezettségek elmulasztása miatt vagy a hitelezők kezdeményezésére). Ezen felmentések száma a jogerős határozatok bírósági ügyszámának feltüntetésével.

4. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági döntés, amely a felszámoló szervezetet jogszabálysértés vagy mulasztás miatt pénzbírsággal sújtotta (fel kell tüntetni a jogerős határozat bírósági ügyszámát is).

5. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági döntés, amely jogerősen megállapította a felszámoló szervezet jogszabálysértő tevékenységét vagy mulasztását, ha igen, ezek száma, ügyszáma, a bírósági határozat szerint megszegett jogszabályhely(ek) felsorolásával.

6. Volt-e a tárgybeli időszakban – az 5. pontban foglaltakon kívül – olyan jogerős vagy végleges, elmarasztaló bírósági vagy hatósági döntés, amely a felszámoló szervezet szakmai vagy gazdasági tevékenységével függött össze, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.

7. A hitelezői igények befogadásával, besorolásával vagy más jogi kérdésekkel összefüggésben a felszámoló intézkedését megváltoztató bírósági döntések száma, ügyszáma.

8. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági ítélet, amely a felszámolási értékesítési szabályok felszámoló szervezet általi megsértése miatt a szerződés érvénytelenségét állapította meg, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.

9. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági ítélet, amely a felszámoló szervezet ezen tevékenysége miatti kártérítési felelősségét állapította meg, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.

10. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági ítélet, amely a felszámoló szervezetnél közreműködő felszámolóbiztos vagy más személy büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan cselekmény miatt, amelyet az adott felszámoló szervezet képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el csődeljárás vagy felszámolási eljárás vagy más bírósági eljárás során vagy ezekkel összefüggésben, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.

11. Volt-e a felszámoló szervezettel szemben a tárgybeli időszakban szakmai testületben olyan lezárt etikai eljárás, amely elmarasztalást tartalmazott, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.

12. Került-e a tárgybeli időszakban a felszámoló által az értékesítendő vagyonra megállapított becsérték helyett annak legalább a 20%-ával eltérő összegű becsérték jogerős megállapításra a bíróság által kirendelt szakértő által.

13. Volt-e a felszámoló szervezeten belül a tárgybeli időszakban olyan intézkedés vagy hatósági, bírósági eljárások kezdeményezése, amely vezető tisztségviselővel, taggal, foglalkoztatottal, tartós megbízottal szemben az említettek szabályszegései miatt történt, ha igen, ezek száma és az ügyek jellege.

14. A felszámoló szervezet által az ügyfelek számára működtetett panaszkezelési rendszer bemutatása, a tárgyidőszakban érkezett panaszok dokumentálásának rendszere, a panaszok száma, az elintézésük módja (helyt adó döntés, elutasító döntés).

15. A felszámoló szervezet által a tárgyidőszakban befejezett értékesítési eljárások főbb adatai (pályázatok, árverések, egyéb értékesítési formák), ezek száma. Az átlagos árbevétel az általános szabályok szerinti felszámolási eljárásokban és az egyszerűsített felszámolási eljárásokban. Az éves összes árbevétel az általános szabályok szerinti felszámolási eljárásokban és az egyszerűsített felszámolási eljárásokban.

16. Az éves árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelőkre (vásárlókra) vonatkozó adatok.

17. A tárgybeli eljárásban a hitelezői választmány (hitelezői képviselő) megválasztása esetén a vele való kapcsolattartást ismertető adatok.

18. A tárgybeli időszakban a csődeljárások és felszámolási eljárások esetén milyen hányadban került sor a gazdasági tevékenység folytatását célzó intézkedésre.

19. A tárgybeli időszakban folyamatban lévő csődeljárásokban, felszámolási eljárásokban, végelszámolási eljárásokban, kényszer-végelszámolási eljárásokban az adós gazdálkodó szervezeteknél a környezeti károk kezelésére, a termőföldvagyon védelmére, termőképessége fenntartására hozott intézkedésekre vonatkozó adatok.

20. A tárgybeli időszakban jogerősen befejezett felszámolási vagy kényszer-végelszámolási ügyekben az adós szervezetek iratanyagának elhelyezésére vonatkozó megállapodások és intézkedések adatainak ismertetése.

21. A tárgybeli időszakban jogerősen befejezett csődeljárásokban a csődegyezségek megkötésének aránya, az egyes hitelezői csoportok kielégítési arányára vonatkozó összesített adatok.

22. A tárgybeli időszakban jogerősen megszüntetett csődeljárások esetén a csődegyezség elmaradása okainak felsorolása (összesített adatok).

23. A tárgybeli időszakban volt-e a felszámoló szervezetnél jogerősen vagy véglegesen lezárt adóhatósági vagy más hatósági, törvényességi felügyeleti eljárás, ha igen, ezek megállapítottak-e jogszabálysértést, ezek száma és az ügyek jellege.

24. A tárgybeli időszakban az állami adóhatóság végleges határozattal megállapította-e a foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztását (fel kell tüntetni a végleges határozat számát és a határozatban kiszabott mulasztási bírság összegét, illetve egyéb adóhatósági intézkedés tényét).

25. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogsértés, ami miatt a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság végleges határozattal munkaügyi bírsággal sújtotta vagy befizetésre kötelezte (fel kell tüntetni a végleges határozat számát is).

26. A tárgybeli időszakban folyamatban lévő csődeljárásokban, felszámolási eljárásokban, kényszer-végelszámolási eljárásokban a felszámoló szervezet által a fedezetelvonó ügyletek megtámadása érdekében, csődbűncselekmény vagy más, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény gyanúja miatt, illetve az adós volt vezetői, tulajdonosai ellen indított vagy kezdeményezett eljárások (eljárás típusonként csoportosítva).

27. A tárgybeli időszakban azon felszámolás alatt álló adós gazdasági társaságok követeléseinek érvényesítésére vagy végrehajtásuk kezdeményezésére irányuló eljárások száma és a követelések behajtásának átlagos hányada, amelyekhez a felszámoló szervezet volt kirendelve.

28. A tárgybeli időszakban azon folyamatban lévő, valamint jogerősen lezárt nemzetközi vonatkozású csődeljárások és felszámolási eljárások száma (külföldi főeljárások, másodlagos belföldi eljárások), amelyekhez a felszámoló szervezet volt kirendelve, ezekben a belföldi hitelezők kielégítési aránya (összesített adatok).

III. A felszámoló szervezetében, vezetésében és a tulajdonosi körében bekövetkezett változások. Ezek okainak rövid bemutatása. A felszámolási tevékenységben személyesen közreműködő tagok, részvényesek esetében a személyes közreműködés bemutatása.

IV. Képzések, továbbképzések, tudományos tevékenység, szakmai elismerés:

1. A tárgyidőszakban a felszámoló szervezet vezetői, tagjai, foglalkoztatottjai által elkezdett vagy befejezett képzések, továbbképzések száma, ezek típusa.

2. A tárgyidőszakban olyan folyamatban lévő vagy befejezett képzések, továbbképzések száma, ezek típusa, amelyekben a felszámoló szervezet vezetői, tagjai, foglalkoztatottjai oktatóként vettek részt.

3. A tárgyidőszakban volt-e olyan folyamatban lévő tudományos kutatási program, amelyben a felszámoló szervezet részt vett (ha igen, a kutatási program megnevezése, az azonosítására vonatkozó adat és a kutatási programot indító intézmény neve).

4. A tárgyidőszakban a felszámoló szakmai szervezet részesült-e szakmai elismerésben, és ha igen, kitől.

V. Társadalmi szerepvállalás:

A tárgyidőszakban a felszámoló szervezet közérdekű kötelezettségvállalásával, közfeladatok ellenszolgáltatás nélküli segítésével, szakmai rendezvények rendezésével és támogatásával összefüggő, összesítő adatok.

VI. Szakmai minősítések:

1. Szerepel-e a minősített adózói adatbázisban?

2. Szerepel-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban?

3. Szerepel-e a minősített könyvvizsgáló cégek nyilvántartásában?

4. Szerepel-e valamely legalább többségi részesedéssel rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselője a minősített könyvvizsgálók nyilvántartásában?

5. Szerepel-e (szerepelt-e) a közbeszerzési törvény szerinti minősített ajánlattevői adatbázisban, ha igen, az erre vonatkozó adatok.

6. Van-e ISO minősítése, és ennek érvényessége.

3. melléklet a 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelethez

A felszámolói pályázathoz benyújtandó, a szakmai tevékenységről szóló tájékoztató

I. Felszámoló szervezet pályázó esetében

1. A 4. alpont szerinti kötelezettséget nem érintve, a 2015–2019. évekre a 2. melléklet szerint benyújtott rendszeres szakmai beszámolók, amelyeket a pályázathoz külön csatolni nem kell, a pályázati felhívásban felsorolt szempontrendszer szerint értékelésre kerülnek.

2. Hozzá kell járulni ahhoz, hogy a 2021–2028. évekre a 2. melléklet alapján benyújtott rendszeres szakmai beszámolók a pályázati felhívás szempontrendszere szerint értékelésre kerüljenek.

3. Nyilatkozni kell arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző öt évben a 2. melléklet II. pont 3–4. és 6–12. alpontja szerinti jogerős vagy végleges határozatok száma a felszámoló szervezet által ellátott összes ügyszámhoz képest milyen arányt képviselt.

4. Csatolni kell a 2. melléklet I. pont 1–7. alpontja szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatokat, okiratokat a pályázat benyújtását megelőző öt éves időszakra, illetve a pályázat benyújtásának időpontjára vonatkozóan.

5. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évében és az azt megelőző két évben folytatott gazdasági tevékenységekről és azok árbevételéről.

6. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két év adózás előtti eredményéről.

7. Csatolni kell a pályázat benyújtását megelőző ötéves időszakban az éves árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelők (vásárlók) számára vonatkozó adatot, az említett üzleti partnerek hozzájárulása esetén továbbá az üzleti kapcsolataikat ismertető referenciaadatokat is, továbbá csatolni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két üzleti év számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

8. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a felszámoló szervezetnél, illetve bármely kapcsolódó szervezeténél közreműködő felszámolóbiztos vagy más személy büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan cselekmény miatt, amelyet az adott felszámoló szervezet, illetve bármely kapcsolódó szervezete képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el csődeljárás vagy felszámolási eljárás vagy más bírósági eljárás során vagy ezekkel összefüggésben. Ha volt ilyen, úgy a nyilatkozatnak tartalmaznia kell ezek számát, bírósági ügyszámát, az elkövetett bűncselekmény(eke)t és az elmarasztalt személy(ek) azonosítását lehetővé tévő adatokat, továbbá az érintett szervezet(ek)nek a meghatározását.

II. Volt felszámoló szervezet pályázó esetében

1. Csatolni kell a felszámolók névjegyzékéből vagy a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásból való törlésről szóló határozatot.

2. Csatolni kell a 2. melléklet I. pont 1–7. alpontja szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatokat, okiratokat a pályázat benyújtását megelőző ötéves időszakra, illetve a pályázat benyújtása időpontjára vonatkozóan. Ha a névjegyzékből vagy a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásból való törlés a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül történt, a törlést megelőző ötéves időszakra nyilatkozni kell arról is, hogy a 2. melléklet II. pont 3–4. és 6–12. alpontja szerinti jogerős vagy végleges határozatok száma az ellátott összes ügyszámhoz képest milyen arányt képviselt.

3. A 2. alpont szerinti kötelezettséget nem érintve, a 2015–2019. évek kapcsán a törlésig terjedő időszakra a 2. melléklet szerint benyújtott rendszeres szakmai beszámolók, amelyeket a pályázathoz külön csatolni nem kell, a pályázati felhívásban rögzített szempontrendszer szerint értékelésre kerülnek.

4. Hozzá kell járulni ahhoz, hogy a 2021–2028. évek kapcsán a törlésig terjedő időszakra a 2. melléklet szerint benyújtott rendszeres szakmai beszámolók a pályázati felhívás szempontrendszere szerint értékelésre kerüljenek.

5. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évében és az azt megelőző két évben folytatott gazdasági tevékenységekről és azok árbevételéről.

6. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két év adózás előtti eredményéről.

7. Csatolni kell a pályázat benyújtását megelőző ötéves időszakban az éves árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelők (vásárlók) számára vonatkozó adatot, az említett üzleti partnerek hozzájárulása esetén továbbá az üzleti kapcsolataikat ismertető referenciaadatokat is, továbbá csatolni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két üzleti év számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

8. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó, illetve bármely kapcsolódó szervezete vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi tulajdonos tagjának büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan cselekmény miatt, amelyet a pályázó, illetve bármely kapcsolódó szervezete képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el. Ha volt ilyen, úgy a nyilatkozatnak tartalmaznia kell ezek számát, bírósági ügyszámát, az elkövetett bűncselekmény(eke)t és az elmarasztalt személy(ek) azonosítását lehetővé tévő adatokat és az érintett szervezet(ek)nek a meghatározását.

III. Az I–II. pont hatálya alá nem tartozó pályázó esetében

1. Csatolni kell a 2. melléklet I. pont 1–7. alpontja szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatokat, okiratokat a pályázat benyújtását megelőző ötéves időszakra, vagy ha a gazdasági tevékenységét később kezdte meg, a gazdasági tevékenysége időszakára, illetve a pályázat benyújtása időpontjára vonatkozóan.

2. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évében és az azt megelőző két évben, vagy ha a gazdasági tevékenységét később kezdte meg, úgy a gazdasági tevékenysége megkezdésétől folytatott gazdasági tevékenységekről és azok árbevételéről.

3. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két üzleti év kapcsán, ha van, a lezárt üzleti év adózás előtti tevékenységének eredményéről.

4. Csatolni kell a pályázat benyújtását megelőző ötéves időszakban, vagy ha a gazdasági tevékenységét később kezdte meg, úgy a gazdasági tevékenysége megkezdésétől az éves árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelők (vásárlók) számára vonatkozó adatot, az említett üzleti partnerek hozzájárulása esetén továbbá az üzleti kapcsolataikat ismertető referenciaadatokat is, továbbá, ha van, csatolni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két üzleti év kapcsán a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját is.

5. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó, illetve bármely kapcsolódó szervezete vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi tulajdonos tagjának büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan – gazdasági, vagyon elleni, közélet tisztasága elleni, igazságszolgáltatás elleni vagy közbizalom elleni – szándékos bűncselekmény miatt, amelyet a pályázó, illetve bármely kapcsolódó szervezete képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el, és amely cselekmény miatt még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. Ha volt ilyen, úgy nyilatkozni kell a jogerős büntetőítéletek számáról, a bírósági ügyszámról, a bűncselekmény(ek)ről, az elmarasztalt személy(ek) azonosítását lehetővé tévő adatokról és az érintett szervezet(ek)ről.

IV. Felszámoló szervezet és volt felszámoló szervezet

1. A pályázat kapcsán felszámoló szervezetnek az a 2. § (1) bekezdése szerinti szervezet minősül, aki a pályázat benyújtásának időpontjában a felszámolói névjegyzékben vagy a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásban szerepel, míg volt felszámoló szervezet az, aki a felszámolói névjegyzékben vagy a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásban szerepelt, de a pályázat benyújtásának időpontjában ezekből jogerős vagy véglegessé vált határozattal már törlésre került.