A jogszabály mai napon ( 2024.04.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XIV. törvény

a Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról * 

Hauszmann Alajos életművének, építészeti és kulturális hagyatékának fenntartása és gondozása, egységes gyűjteménnyé rendezése, a Hauszmann Emlékház létrehozása, valamint a hagyományos szépmíves mesterségek komplex oktatási, kutatási és dokumentációs tudásközpontjának és élményközpontjának létrehozása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az Országgyűlés a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Hauszmann Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében - az 1. melléklet szerinti állami tulajdonban álló ingatlanokat (a továbbiakban: ingatlanok) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlanok tekintetében az Alapítvány nyilvántartásba vételének hatályával a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

(3) * 

(4) *  Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítést követően fennmaradó részét az Alapítvány a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatának ellátására, valamint közérdekű céljainak megvalósítására köteles fordítani.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § *  Az 1. § (3) bekezdése, a 2. § (1) és (4) bekezdése, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2021. évi XIV. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

A B C
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM TULAJDONI HÁNYAD
2. SZENTENDRE külterület 0231 1/1
3. SZENTENDRE külterület 0232/2 1/1
4. SZENTENDRE külterület 0232/3 1/1
5. SZENTENDRE külterület 0603/3 1/1
6. SZENTENDRE külterület 0603/3/A 1/1
7. SZENTENDRE külterület 0603/3/B 1/1
8. SZENTENDRE külterület 0603/3/C 1/1
9. SZENTENDRE külterület 0603/3/D 1/1
10. SZENTENDRE külterület 0603/3/F 1/1
11. SZENTENDRE külterület 0603/5 1/1