A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2021. (III. 31.) AM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. adag: egy – a 2. § (1) bekezdésében meghatározott – tanuló részére egy tanítási napon kiosztandó termék mennyisége,

2. fenntartó: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 4. § 9. pontja szerinti, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 25. § (1) bekezdése szerinti, az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban – e rendelet szerint – végső kedvezményezett tanulók nevelését, oktatását végző köznevelési intézmény fenntartására jogosult természetes vagy jogi személy,

3. gyümölcslé: a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 11. melléklet B rész 1.1. pontjában foglaltaknak megfelelő almából, körtéből, őszibarackból, kajszibarackból, meggyből, szilvából, homoktövisből, illetve paradicsomból készített, hozzáadott cukrot és édesítőszert nem tartalmazó, csomagolt és jelölt termék,

4. iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 23. cikkében meghatározott, Magyarországon a 8413525 szakfeladatszámmal jelölt program,

5. kapcsolt vállalkozás: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozás,

6. köznevelési intézmény: a köznevelési törvény 21. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés b), c) és i) pontjában meghatározott intézmény és annak a köznevelési törvény szerinti tagintézménye, valamint a szakképzési törvény 18. §-ában meghatározott többcélú szakképző intézmény azon évfolyamai, amelyek megfelelnek a köznevelési törvény 7. § b), c) és i) pontjában meghatározott köznevelési intézmény évfolyamainak,

7. *  vármegyei kormányhivatal: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, vármegyei ügyfélszolgálati feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatal,

8. tagintézmény: a köznevelési törvény 4. § 28. pontja szerinti intézményegység,

9. tanítási év: a köznevelési törvény 4. § 31. pontjában, valamint a szakképzési törvény 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időtartam,

10. tankerületi központ: a köznevelési törvényben, illetve az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott fenntartó,

11. társulás: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 156. cikke alapján létrejött termelői szervezetek társulása,

12. termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely az 1. melléklet szerinti, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet IX. részében meghatározott terméket állít elő,

13. termelői szervezet: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 152. és 154. cikkében meghatározott feltételekkel az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet IX. részében felsorolt termékek tekintetében elismert szervezet,

14. zöldséglé: az 1. mellékletben felsorolt zöldségekből, céklából, illetve sütőtökből készített, csomagolt és jelölt termék.

2. A támogatás jellege, kedvezményezettje és a program végső kedvezményezettje

2. § (1) Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program (a továbbiakban: program) keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola, a köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 1–6. évfolyamán,

b) a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc – évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 5. és 6. évfolyamán, továbbá

c) a 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az a) és b) pontban meghatározott nevelési-oktatási intézmények, továbbá a köznevelési törvény 11. §-a szerinti hat – nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét – évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7. és 8. évfolyamán, továbbá

d) a szakképzési törvény 18. §-a szerinti többcélú szakképző intézmény a)–c) pontnak megfelelő 1–6. évfolyamán

tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben, az 1. mellékletben felsorolt termékekkel, az ott meghatározott adagban történő ellátása, termelői szervezet, társulás, termelő, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező) által ellátott gyermekek tekintetében a 9. § (4) bekezdésében meghatározott kísérőintézkedés végrehajtása, továbbá a 18. § (3) bekezdése szerinti munkafüzetek nyomtatási költségei után.

(2) A program célja szerint a végső kedvezményezett a tanuló.

(3) A támogatási jogviszony keretében a támogatás kedvezményezettje a kérelmező.

3. Az egyes kérelmek és az intézményi változások bejelentésének benyújtására vonatkozó közös szabályok

3. § (1) A kérelmező

a) a 4. § (1) bekezdése szerinti, a programban történő részvételének előzetes jóváhagyása iránti kérelmét, a 10. § szerinti megállapodások vagy megállapodásmódosítások jóváhagyása iránti kérelmét, valamint a 17. § (1) bekezdése szerinti kifizetési kérelmét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon,

b) a 7. § szerinti kérelmeket, valamint a 17. § (6) bekezdése szerinti bejelentést és azok mellékleteit a Kincstár által a honlapján közleményben közzétett nyomtatvány szerint, a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen, szkennelt formában,

ügyfélkapus azonosítást követően nyújtja be a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmekhez és bejelentéshez szükséges dokumentumokat elektronikus úton kell csatolni.

(3) A megállapodás vagy megállapodásmódosítás jóváhagyása iránti kérelem a 10. § (1) bekezdése és a 10. § (3) bekezdése szerinti esetben a 10. § (4) bekezdésében rögzített határidő végéig, a kifizetési kérelem annak benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a 17. § (1) bekezdésében meghatározott határidő végéig elektronikus úton módosítható. Módosítás esetén az utolsó kérelem kerül elbírálásra, a kérelem benyújtásának időpontját az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja jelenti.

(4) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(5) Ha az eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra – kivéve a kamarai meghatalmazott eljárását – az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is (a továbbiakban együtt: beadvány) a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen keresztül, szkennelt formában kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

4. A programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyás

4. § (1) A programban az a kérelmező vehet részt, aki vagy amely rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek a programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával (a továbbiakban: előzetes jóváhagyás).

(2) Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező

a) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának napján zöldség-gyümölcs termelői szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezzen, vagy

b) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának évét megelőző második és harmadik évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelem alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség hasznosítási kódjára tekintettel támogatást kapott, vagy

c) – hatályos cégkivonata alapján – tulajdonosai az a) és b) pontban felsoroltak lehetnek.

(3) Az előzetes jóváhagyás további feltétele, hogy a kérelmező az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozzon arról, hogy vállalja a köznevelési intézményekben tanuló gyermekeknek a program keretében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) 6. cikkében előírt kötelezettségek teljesítését.

(4) A kérelmezőnek az (5) bekezdésben meghatározott adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást követően minden év február 1. és február 15. között, a 3. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania. Az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

(5) Az előzetes jóváhagyás iránti kérelem az alábbi adatokat és dokumentumokat tartalmazza:

a) a kérelmező, illetve meghatalmazottja vagy képviselője ügyfél-azonosító száma;

b) kapcsolattartási adatok (kapcsolattartó neve, telefonszáma, elektronikus levélcíme);

c) a kérelmező (2) bekezdés szerinti típusának megjelölése;

d) a (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelmező esetében a vállalkozás tulajdonosainak ügyfél-azonosítója és a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti típusának megjelölése és

e) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy

ea) a program keretében finanszírozott terméket csak azon köznevelési intézmények tanulói által történő fogyasztás céljára szállítja, amelyek vonatkozásában támogatást igényel,

eb) a program keretében a kísérőintézkedésre, valamint a munkafüzetek nyomtatási költségeire megítélt támogatást a program céljainak megfelelően használja fel,

ec) kijelenti, hogy a köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartóval kötött megállapodások végrehajtásáról – az 5. § (7) bekezdése szerinti – nyilvántartást vezet,

ed) *  visszafizeti az érintett termékmennyiségekre jogosulatlanul kapott támogatást, ha megállapítást nyer, hogy a termékeket nem osztották ki a gyermekeknek, vagy ha azok uniós finanszírozásból nem támogathatók.

(6) A Kincstár az előzetes jóváhagyás iránti kérelmekről a (9) bekezdésben foglalt közzététel napjáig hoz döntést.

(7) A kérelmező programban történő részvételének a 2018/2019. tanítási év vagy az azt követő tanítási évek valamelyike szerinti előzetes jóváhagyása – külön kérelem benyújtása nélkül – az (1) bekezdés szerinti előzetes jóváhagyásnak tekintendő, feltéve, hogy a kérelmező a (4) bekezdésben meghatározott kérelembenyújtási határidő első napján megfelel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(8) A 2021/2022. tanítási év vagy az azt megelőző tanítási évek valamelyike szerinti előzetes jóváhagyás a 2022/2023. és az azt követő tanítási évekre nem vehető figyelembe.

(9) A Kincstár a következő tanítási évre vonatkozóan előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezők cégnevét és székhelyét tartalmazó listáját minden év április 15-éig a honlapján közzéteszi.

5. A támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodás, megállapodásmódosítás

5. § (1) A programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval – ezek között egy tanév vonatkozásában legfeljebb tizenkét tankerületi központtal – köthet a következő tanítási évtől kezdődően legfeljebb három tanítási évre szóló, köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt megállapodást a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók számára történő kiszállítására. Egy kérelmező egy fenntartóval több köznevelési intézményre vonatkozóan is köthet egy okiratba foglalt megállapodást. A tankerületi központok száma tekintetében meghatározott felső korlát számításánál a kapcsolt vállalkozásnak minősülő kérelmezőket egy kérelmezőnek kell tekintetni. A tizenkét tankerületi központ számításánál a már korábban megkötött, a következő tanítási évben érvényes megállapodásokat is figyelembe kell venni. Ha a tankerületi központtal már korábban megkötött, a következő tanítási évben érvényes megállapodások száma meghaladja a tizenkettőt, akkor a tizenkettőt meghaladó számú tankerületi központtal kötött megállapodások is figyelembe vehetők, de újabb tankerületi központtal nem köthető további megállapodás.

(2) A kérelmező akkor jogosult a támogatásra, ha a fenntartóval a Kincstár honlapján közzétett megállapodásmintának megfelelő megállapodást köti meg.

(3) A tankerületi központtól eltérő fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmezővel köthet megállapodást.

(4) A tankerületi központ egy adott tanítási év vonatkozásában ugyanazon járásba tartozó köznevelési intézmények ellátására egy kérelmezővel köthet megállapodást. Egy adott köznevelési intézmény eltérő járásba tartozó feladatellátási helyei esetében a köznevelési intézmény székhelye szerinti járásra vonatkozóan megkötött megállapodásnak tartalmaznia kell a köznevelési intézmény valamennyi ellátni kívánt feladatellátási helyét.

(5) A több tanítási évre szóló megállapodásokat a soron következő tanítási évre vonatkozó teljesítési helyszínek, tanulólétszámok, szállítási gyakoriság, szállítás időtartamai, szállítási időszakok, szállítandó termékek, termékmennyiségek, a termékek kiosztásának tervezett időpontjai, a kísérőintézkedés alkalmainak száma, a kóstoltatott termékek fogyasztásra kész állapotának leírása, valamint a munkafüzet-kiosztás vállalása meghatározásának érdekében módosítani kell.

(6) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás és az (5) bekezdés szerinti megállapodásmódosítás kötelező tartalmi elemeit magában foglaló megállapodásmintát a Kincstár a honlapján teszi közzé.

(7) A kérelmező a köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartóval kötött megállapodások végrehajtásáról nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a köznevelési intézmény és a feladatellátási hely adatait [név, cím, feladatellátási hely sorszáma, az Oktatási Hivatal által kiadott OM azonosító (a továbbiakban: OM azonosító)], valamint az ezen intézmények számára leszállított termék mennyiségét.

6. § (1) *  A fenntartó a kiválasztási eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást április 15-éig közzéteszi, amelyre a kérelmezők az ajánlataikat április 30-áig nyújthatják be. Az árajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattévő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni a fenntartó részére. A tankerületi központ fenntartó által közzétett ajánlattételi felhívásra nem tehet ajánlatot az, aki vagy amely az ajánlattétellel érintett tanévre már az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi központok száma tekintetében meghatározott számú tankerületi központtal megkötött megállapodással rendelkezik.

(2) A tankerületi központok által végzett sorrendállítás során nem vehető figyelembe az az ajánlattevő, aki vagy amely az ajánlattal érintett tanév tekintetében már rendelkezik az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi központok száma tekintetében meghatározott számú tankerületi központtal megkötött megállapodással.

(3) Egy járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több – megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot benyújtó – kérelmező esetén a tankerületi központ járásonként, a tankerületi központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként előnyben részesíti azt a kérelmezőt, aki vagy amely

a) által szállított termékek vonatkozásában a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményekben, a tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében a köznevelési intézményben kevesebb, a 21. § (9) bekezdése szerinti minőségi kifogás érkezett; ezen szempont esetében az adott tanítási évben az ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmények részére történt összes szállítás és a 13. §-ban meghatározott feltételeknek a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletben meghatározott Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat által igazoltan a kiszállításkor meg nem felelő szállítmányok arányát kell figyelembe venni;

b) *  tanulónként hetente több, de legfeljebb négy adag, a köznevelési intézmény székhelye szerinti vármegyében termett vagy előállított terméket szállít; ezen szempont esetében a megállapodáskötési ajánlatban szereplő és a megállapodásban elfogadott, az érintett járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény részére felajánlott, a köznevelési intézmény székhelyével azonos vármegyében – Budapest esetében Pest vármegyében vagy Budapesten – termett, friss vagy előállított, feldolgozott termék adagok számát kell figyelembe venni; valamint

c) *  a megkötendő megállapodás szerinti szállítások kezdetét megelőző tanítási évben a fenntartó által fenntartott köznevelési intézményben több alkalommal, alkalmanként több, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulót elérő, a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő, mezőgazdasági – uniós és helyi – termékekkel kapcsolatos ismeretek bővítését célzó, a 9. § (4) bekezdése szerinti kísérőintézkedést valósított meg, összhangban az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ajánlásával.

(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti szempont esetében a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanítási év során megvalósított kísérőintézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a kérelmező részére a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában jóváhagyott, a fenntartóval kötött megállapodásokban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. Azon kérelmezők esetében, akik vagy amelyek a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában nem rendelkeznek jóváhagyott megállapodással, a megállapodás megkötésére vonatkozó, a fenntartóhoz benyújtott ajánlatban szereplő kísérőintézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a fenntartóhoz benyújtott, a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. A kísérőintézkedések száma legfeljebb a fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodásokban vagy jóváhagyott megállapodással nem rendelkező kérelmezők esetén a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő tanulók létszámának négyszeresével megegyező mértékig vehető figyelembe.

(5) A programban történő részvételhez szükséges megállapodások megkötésére vonatkozó, a (3) bekezdés szerinti ajánlatot az előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmező a fenntartóhoz, a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében járásonként, a tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében köznevelési intézményenként nyújthatja be a fenntartó által közzétett módon és határidőben, de legkésőbb az (1) bekezdésben megadott határidőig.

(6) A fenntartó a (3) bekezdés szerint meghatározott rangsorról az ajánlattevőket május 10-éig értesíti, amelyben felajánlja a rangsor szerint nyertes ajánlattevő részére a megállapodás megkötésének lehetőségét. A rangsor szerint nyertes ajánlattevő május 13-áig valamennyi fenntartótól hozzá beérkezett megállapodás megkötésére irányuló értesítésre a szerződéskötési hajlandóság megjelölésével válaszol. Ha az ajánlattevő az értesítési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a Kincstár az adott kérelembenyújtással érintett tanévre vonatkozóan valamennyi megállapodása tekintetében jóváhagyott bruttó támogatási összeget 10%-kal csökkenti. Ha a rangsor szerint nyertes ajánlattévő élni kíván a fenntartó értesítésében jelzett megállapodás megkötésének lehetőségével, a (8) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. Ha a rangsor szerint nyertes ajánlattevő nem kíván élni a fenntartó értesítésében jelzett megállapodás megkötésének lehetőségével, a fenntartó felajánlja a megállapodás megkötésének lehetőségét a rangsor szerint következő ajánlattevőnek. Ha a rangsor szerint soron következő ajánlattevő élni kíván a megállapodás megkötésének lehetőségével, a (8) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(7) Ha a fenntartó ajánlattételi felhívására április 30-áig nem érkezik ajánlat, vagy a beérkezett ajánlatokra vonatkozóan a rangsorolt ajánlattevők egyikével sem jön létre megállapodás, a fenntartó május 14-éig ismételten közzéteheti az ajánlattételi felhívását. Tankerületi központ fenntartó által megismételt ajánlattételi felhívásra nem tehet ajánlatot az, aki vagy amely az ajánlattétellel érintett tanévre már az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi központok száma tekintetében meghatározott számú tankerületi központtal megkötött megállapodással rendelkezik. A megismételt ajánlattételi felhívásra csak az nyújthat be ajánlatot, aki vagy amely a fenntartó első körben közzétett ajánlattételi felhívására nem nyújtott be ajánlatot. A fenntartó a (3) bekezdésben meghatározott sorrendállítás során csak azokat az ajánlattevőket rangsorolhatja, akik vagy amelyek az ismételten közzétett ajánlattételi felhívásra nyújtottak be ajánlatot.

(8) A fenntartó a (3) bekezdésben felsorolt szempontok figyelembevételével meghatározott szempontonkénti helyezések átlagát tekintve az első ranghelyre sorolt kérelmezővel legkésőbb május 20-áig, a (7) bekezdés szerinti megismételt ajánlattételi felhívás esetén május 25-éig megköti az 5. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodást. A szempontonkénti sorrendállítás során elért helyezések átlaga alapján azonos pontszámot elért kérelmezőkkel a tankerületi központ vagy a tankerületi központtól eltérő fenntartó az érintett tanulók létszámának, az intézmények földrajzi elhelyezkedésének, a mezőgazdasági termékek forgalmazásának, a gyermekek táplálkozási szokásai javításának, a helyi beszerzés, a helyi piacok, a rövid ellátási láncok és a környezeti előnyök, valamint szükség esetén az érintett intézmények véleményének figyelembevételével kialakított, a (3) bekezdés szerinti ajánlatok benyújtását megelőzően közzétett szempontrendszer alapján, az 5. § (3) és (4) bekezdésében foglalt feltételek betartása mellett dönt azon kérelmezők kiválasztásáról, amelyekkel a megállapodást megköti. Az azonos pontszámot elért kérelmezők esetén a 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmezővel kell a megállapodást megkötni, ha nincs ilyen kérelmező, akkor az érintett járás vagy a köznevelési intézmény vonatkozásában megállapodáskötési ajánlatot benyújtó kérelmezőt kell előnyben részesíteni.

(8a) *  Ha a fenntartó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására, akkor az e rendeletben előírt pályázati és szerződéskötési eljárás lebonyolítását követően köti meg a szállítási szerződést.

(8b) *  Ha a fenntartó a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett,

a) a szállítási szerződést az e rendeletben foglalt követelményrendszer figyelembevételével köti meg és nyújtja be, és

b) – a szerződések benyújtására vonatkozóan a 10. § (1) és (4) bekezdése szerinti határidő kivételével – az e rendeletben a pályázati eljárásra és a szerződéskötésre előírt határidőket nem kell alkalmazni.

(9) A sorrendállítás során nem részesíthető előnyben annak a kérelmezőnek az ajánlata, aki az ajánlatában

a) a 14. § (1) bekezdésében meghatározott, tanulónként hetente kiosztható maximális termékmennyiséget, illetve

b) a (4) bekezdés alapján figyelembe vehető kísérőintézkedések számát

túllépi.

(10) A kérelmezőnek a fenntartóval a kiválasztási eljárás során tett ajánlatában szereplő (3) bekezdés b) pontja szerinti vállalásának megfelelően kell a megállapodást és a több tanévre szóló megállapodásmódosítást megkötnie.

7. § (1) A szállítások fenntartása érdekében a kérelmező a tanítási év közben az 5. § (1) bekezdése szerinti, adott tanítási évre vonatkozó, jóváhagyott megállapodás teljesítését a következő teljesítési időszaktól kezdődően, változatlan tartalommal és kizárólag egy alkalommal átengedheti a 4. § szerint előzetesen jóváhagyott, a 6. § (8) bekezdése szerinti rangsorban következő kérelmezőre. Ha a megállapodás teljesítése a rangsorban következő kérelmezőre az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi központok száma tekintetében meghatározott korlát miatt nem engedhető át, a fenntartó bármely 4. § szerinti előzetes jóváhagyással rendelkező szállítóval megállapodást köthet. Az átengedés eredményeképpen az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi központok száma tekintetében meghatározott felső korlát nem léphető át. A teljesítés átengedéséről szóló megállapodásnak tartalmaznia kell a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon szereplő, kötelező tartalmi elemeket. A kérelmezőnek az átengedés jóváhagyására irányuló kérelmét, valamint az átengedésről szóló háromoldalú megállapodást vagy megállapodásokat legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen, ügyfélkapus azonosítást követően benyújtani. Ha az átengedés megfelel az e bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a Kincstár a kérelmet annak beérkezésétől számított harminc napon belül jóváhagyja.

(2) A megállapodásban szereplő termékeket a tanítási év során legfeljebb két alkalommal, a Kincstár jóváhagyásával lehet úgy módosítani, hogy az egy-egy időszakra jóváhagyott termékek helyére más, olyan termékek kerüljenek, amelyek tanulónkénti heti összértéke nem haladja meg a 10. § (8) bekezdése szerinti döntésben köznevelési intézményenként, időszakonként figyelembe vett termékek tanulónkénti heti jóváhagyott összértékét. A kérelmező a termékeket úgy módosíthatja, hogy a tanulónkénti heti adagszáma nem lehet kevesebb, mint az eredeti megállapodásban szereplő tanulónkénti heti adagszám. A megállapodás módosításának tartalmaznia kell a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon szereplő, kötelező tartalmi elemeket. Ha e bekezdés szerinti kérelemben a termékek tanulónkénti heti összértéke meghaladná a 10. § (8) bekezdése szerinti döntésben köznevelési intézményenként, időszakonként figyelembe vett termékek tanulónkénti heti jóváhagyott összértékét, akkor a Kincstár az 1. mellékletben meghatározott, egy adagra jutó bruttó támogatás mértékét arányosan csökkenti. A megállapodás módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet a kérelmezőnek legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen, ügyfélkapus azonosítást követően benyújtani. Ha a termékek módosítása megfelel az e bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a Kincstár a kérelem tárgyában annak beérkezésétől számított harminc napon belül dönt.

(3) A szállítások fenntartása érdekében a 22. § (4) bekezdésében szabályozott esetben azon megállapodások helyett, amelyek megkötése során a fenntartó nem tett eleget a 6. § szerinti kötelezettségeinek, a megállapodás jóváhagyását visszavonó határozat véglegessé válását vagy a megállapodás felmondását követően a fenntartó a 6. § (3) bekezdésében meghatározott szempontok figyelembevételével, a megállapodás megkötését megelőzően meghatározott sorrendben első ranghelyre sorolt kérelmezővel az 5. §-ban meghatározott megállapodásokat a következő teljesítési időszaktól kezdődő szállítások vonatkozásában a szállítás időtartama, a termékek és a tanulónkénti heti mennyiségek tekintetében változatlan tartalommal és legfeljebb az érintett megállapodásokban szereplő tanulólétszám erejéig kötheti meg. A kérelmező az így megkötött megállapodás jóváhagyására irányuló, a 10. § (1) bekezdésében meghatározott kérelmét legkésőbb a szállítások megkezdését megelőző nyolcadik napig nyújthatja be elektronikus úton a Kincstár által rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást követően.

8. § (1) A fenntartónak és a köznevelési intézménynek a nyilvántartásokat és a dokumentumokat – ideértve a kísérőintézkedés dokumentációját is – a kiállításuktól számított öt évig kell megőrizni.

(2) *  A kiválasztási eljárásról a fenntartó bontási jegyzőkönyvet készít. A fenntartónak a kiválasztási eljárásról készült dokumentációt az érintett tanév lezárultát követő öt évig meg kell őriznie. Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jogosult ellenőrizni a kiválasztási eljárás dokumentáltságát. A fenntartó a Kbt. vagy az e rendelet szerint elkészített ajánlattételi kiírást a közzétételtől számított tíz napon belül, a bontási jegyzőkönyv másolatát harminc napon belül elektronikus úton megküldi a miniszter részére a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címre.

9. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók részére szállítandó termékmennyiséget a megállapodásban a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1–5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma (a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.

(2) A termékkel való ellátás első időszaka szeptember első tanítási napjától szeptember utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: első teljesítési időszak), a termékkel való ellátás második időszaka szeptember utolsó vasárnapját követő hétfőtől december harmadik vasárnapjáig (a továbbiakban: második teljesítési időszak), a termékkel való ellátás harmadik időszaka január második hétfőjétől március utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: harmadik teljesítési időszak), a termékkel való ellátás negyedik időszaka március utolsó vasárnapját követő hétfőtől április utolsó napját követő vasárnapig (a továbbiakban: negyedik teljesítési időszak) tart.

(3) *  Tanítási évenként legalább három teljesítési időszakban kell szállítani, és legalább tanulónként egy, a (4) bekezdésben meghatározott kísérőintézkedést kell végrehajtani. A kísérőintézkedésekben való részvételt valamennyi, a programban résztvevő tanuló számára biztosítani kell. A tervezett kísérőintézkedést, annak megvalósítási dátumát, helyét (a köznevelési intézmény feladatellátási helyének neve, címe, sorszáma) a megvalósítást megelőző tizenötödik napig be kell jelenteni a Kincstár részére a Kincstár honlapján megadott elektronikus levélcímen. Teljesítési időszakon belül legalább heti gyakorisággal és egész heteket lefedve kell szállítani úgy, hogy az első és a negyedik teljesítési időszakban legalább három, a második és a harmadik teljesítési időszakban legalább nyolc hétig kell szállítani, amely alkalmazásában legalább négy tanítási napot magában foglaló hetek vehetőek figyelembe.

(4) A kóstoltatás mint a program során alkalmazandó kísérőintézkedés végrehajtása esetében az alábbi követelményeket kell teljesíteni:

a) a kóstoltatást alkalmanként legalább négy friss termék biztosítása mellett, tanulónként, gyümölcs- és zöldségféleségenként a 2. mellékletben meghatározott mennyiségben kell végezni, valamint a termékeket a megállapodásban részletezett, fogyasztásra kész állapotban kell a köznevelési intézmény részére átadni,

b) a kóstoltatott termékek között nem szerepelhet az a termék, amely a program keretében az adott teljesítési időszak során, az adott köznevelési intézményben támogatott termékként kiosztásra kerül,

c) a kóstoltatás végezhető zöldség-gyümölcs termelőkhöz, termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez szervezett tanulmányutak, tankonyhai foglalkozások vagy a köznevelési intézmény által tartott rendezvények, alkalmak keretében,

d) a kóstoltatást ki kell egészíteni a gyümölcs- és zöldségágazatot érintő, valamint a gyümölcs- és zöldségfogyasztás egészségre gyakorolt pozitív hatását kiemelő, hiteles szakmai ismeretek átadásával, pozitív példák bemutatásával,

e) a kóstoltatás keretében a tanév során a tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében verseny, jutalomjáték szervezhető, pályázat írható ki,

f) egy feladatellátási helyen egy napon egy kísérőintézkedés valósítható meg.

10. § (1) A kérelmező az (5) bekezdésben meghatározott adattartalmú, a következő tanítási évre vonatkozó megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmét minden évben május 15. és május 31. között a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást követően nyújthatja be a Kincstárhoz.

(2) A tankerületi központok száma tekintetében az 5. § (1) bekezdésében meghatározott felső korlátot meghaladóan megállapodás nem nyújtható be, és a Kincstár által nem hagyható jóvá.

(3) Ha a kérelmező az (1) bekezdés szerinti kérelem összeállítása során állapítja meg, hogy túllépte az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi központok száma tekintetében meghatározott felső korlátot, úgy erről a kérelem mellékleteként nyilatkoznia kell. A nyilatkozatban meg kell jelölni a vonatkozó megállapodással érintett tankerületi központot, továbbá a kérelme mellékleteként csatolnia kell az igazoló dokumentumot arra vonatkozóan, hogy a túllépésről elektronikus úton haladéktalanul értesítette a túllépéssel érintett tankerületi központot. Ha a kérelmező nem tesz eleget a Kincstár és a tankerületi központ felé történő értesítési kötelezettségének, akkor a mulasztással érintett kérelmező a kérelembenyújtással érintett tanévre vonatkozóan jóváhagyható valamennyi megállapodása és megállapodásmódosítása tekintetében jóváhagyható bruttó támogatási összeget a Kincstár 10%-kal csökkenti.

(4) Ha a tankerületi központ május 25-e után a (3) bekezdés szerint értesül arról, hogy a vele megállapodást kötő kérelmező a tankerületi központok száma vonatkozásában túllépte az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi központok száma tekintetében meghatározott felső korlátot, akkor új megállapodást köthet a 6. § (8) bekezdése szerint meghatározott rangsorban következő kérelmezővel vagy annak hiányában egy másik, a 4. § (9) bekezdése szerinti kérelmezővel az 5. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás figyelembevételével. Az így létrejött megállapodás jóváhagyása iránti kérelem új kérelemként vagy már benyújtott kérelem módosításaként június 15-éig nyújtható be a Kincstárhoz. A benyújtási határidő jogvesztő.

(5) A megállapodás vagy megállapodásmódosítás jóváhagyása iránti kérelem a következő adatokat és nyilatkozatokat tartalmazza:

a) a kérelmező, illetve meghatalmazottja vagy képviselője ügyfél-azonosító száma,

b) kapcsolattartási adatok (kapcsolattartó neve, telefonszáma, elektronikus levélcíme),

c) a megállapodás, illetve a megállapodásmódosítás adatai és

d) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

(6) A megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelni kell a megállapodás vagy a módosított megállapodás egy példányát.

(7) A kérelmező a megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyására – a 7. § (3) bekezdésében foglalt eset kivételével – tanítási évenként egy kérelmet nyújthat be.

(8) A Kincstár a megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek tárgyában minden év augusztus 15-éig hoz döntést. A Kincstár a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásakor a szállítható termékeket és termékmennyiségeket a jóváhagyást követő tanítási évre fenntartónként és a 9. § (2) bekezdése szerinti teljesítési időszakonként határozza meg. A kérelmező a megállapodás, a módosított megállapodás jóváhagyásáról, valamint az azokra vonatkozóan a részére jóváhagyott termékmennyiségekről tájékoztatja a fenntartót.

(9) A kérelmező jogosult az általa megkötött megállapodás, valamint módosított megállapodás alapján az egyes teljesítési időszakokban termékenként szállítható mennyiségeket az adott teljesítési időszakban fenntartónként és termékenként jóváhagyott mennyiség 20%-áig átcsoportosítani annak érdekében, hogy a megállapodás megkötése és a teljesítési időszak kezdete között bekövetkező intézményi létszámváltozásokat kiegyenlítse. A 20%-on felüli átcsoportosítással érintett termékmennyiségek tekintetében az 1. mellékletben az adott termékre meghatározott bruttó támogatási mértéknek megfelelő összeg jogosulatlan támogatásnak minősül.

6. A támogatás igénylői

11. § (1) A támogatási összeget az a kérelmező igényelheti,

a) akinek vagy amelynek a programban történő részvételét a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv előzetesen jóváhagyta, és

b) aki vagy amely rendelkezik legalább egy fenntartóval legalább egy köznevelési intézmény vonatkozásában kötött és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által jóváhagyott megállapodással.

(2) Támogatást igényelhet az a 4. § (2) bekezdése szerinti kérelmező is, valamint a támogatás annak a 4. § (2) bekezdése szerinti kérelmezőnek is kifizethető, aki vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, ha az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

7. A támogatott termék

12. § (1) A program keretében – a Kincstár által jóváhagyott mennyiség erejéig és a megállapodásban meghatározott ütemezéssel – szállítható termék fogyasztásra közvetlenül alkalmas, és a 13. §, valamint a Kincstár honlapján közleményben közzétett minőségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek megfelelő, az Európai Unióban megtermelt, 1. mellékletben meghatározott termék lehet.

(2) A támogatott termék elszámolási egysége: adag.

13. § (1) Az e rendelet alapján támogatott terméknek meg kell felelnie az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében előírt általános forgalmazási előírásoknak vagy ha létezik, a termékspecifikus forgalmazási előírásokban meghatározott I. osztályra vonatkozó követelményeknek, és legalább a Kincstár honlapján közzétett közleményben meghatározott méretűnek kell lennie.

(2) A földi eper, a cseresznye, a sárgarépa és a karalábé szállítása akkor foglalható megállapodásba, ha az fogyasztásra előkészített és az 1. mellékletben előírt adagban csomagolt áruként kerül szállításra.

(3) Ha a zöldség- és a gyümölcslé kettő vagy több gyümölcsből vagy zöldségből készül, akkor a legkisebb részarányú gyümölcs vagy zöldség arányának el kell érnie az 5%-ot.

(4) Gyümölcslé esetében a cukor mennyiségének a cukortartalom mérésére szolgáló Brix-skálán meghatározott legalább 10 Brix-fok értékűnek kell lennie.

(5) Ha a zöldség- és gyümölcslé nem felel meg a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a vonatkozó termékmennyiségek után támogatás nem fizethető.

8. A támogatott termék kiosztása

14. § (1) A tanulónként kiosztható termék mennyisége hetente legfeljebb négy adag. Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani. Az egész alma és a szeletelt alma egyféle terméknek minősül. A kiosztott termékféléknek szállítási időszakon belül hetenként azonosnak kell lennie.

(2) Ha a termék kiosztásának időpontjában a teljesítés helyszínén jelenlévő, 2. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti tanulók száma a tanuló távolléte folytán vagy amiatt marad el a megállapodásban foglaltakhoz képest, mert a tervezett létszámhoz viszonyítva kevesebb tanuló iratkozott be az 1–6. évfolyamokba, a ki nem osztható mennyiség a 9. § (1) bekezdésére figyelemmel a köznevelési intézmény döntésétől függően

a) a 2. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti tanulók között a napi adag vagy a heti gyakoriság növelésével a hét egy további fennmaradó napján vagy a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának növelésével vagy

b) a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely nevelési-oktatási intézmény 7. és 8. évfolyamának tanulói számára

osztható ki.

(3) A köznevelési intézmény a kiosztással érintett tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti összesítésével és a kiosztott termék mennyiségéről az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak összesítésével, a tanulók osztályának és évfolyamának feltüntetésével, a Kincstár honlapján közzétett adatlap kitöltésével, hetente nyilvántartást vezet.

(4) A köznevelési intézmény selejtezési jegyzőkönyvet vezet azon termékekről, amelyeknek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt lejárt a minőségmegőrzési idejük, illetve érzékszervi észlelés alapján fogyasztásra alkalmatlanná váltak. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a fenntartó neve, címe, adószáma, a köznevelési intézmény neve, címe, OM azonosítója,

b) a jegyzőkönyv készítőjének neve,

c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben,

d) a selejtezés oka,

e) a jegyzőkönyv készítőjének aláírása és a köznevelési intézmény vezetőjének cégszerű aláírása.

(5) Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 12. és 13. §-ban foglaltaknak, akkor a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíti, és azt a szállító képviselőjével aláíratja, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadja. A szállító együttműködik a köznevelési intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó értesíti a Kincstárt, és az értesítéshez mellékeli a jegyzőkönyv másolatát.

(6) A köznevelési intézmény a támogatott termék tanulók részére történő kiosztásáról a közétkeztetéstől eltérő időpontban gondoskodik.

9. A támogatás forrása

15. § (1) A program támogatására az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 7. cikke alapján hozott bizottsági határozat szerinti támogatás összegéig az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból és ehhez kapcsolódóan Magyarország központi költségvetésében meghatározott forrásból származó támogatási keret áll rendelkezésre.

(2) A miniszter a következő tanítási évre rendelkezésre álló támogatási keretről – a 18. § (1)–(3) bekezdése szerinti bontásban – minden év augusztus 5-éig értesíti a Kincstárt.

10. Visszaosztási eljárás

16. § (1) Ha a megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmezők által az adott tanítási év vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a 15. § (2) bekezdése szerinti támogatási keretet, akkor a Kincstár meghatározza a 15. § (2) bekezdése szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és a jóváhagyható megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. A Kincstár a megállapodás alapján az adott tanítási év vonatkozásában a szállítani kívánt termékek támogatási mértékének a fenti arányszámmal történő csökkentésével – a jóváhagyható megállapodások alapján – a kérelmezőnként igényelhető támogatás összegét arányosan csökkenti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaosztás a 14. § (1) és (2) bekezdése szerinti kiosztási gyakoriságot és a jogosult tanulók 9. § (1) bekezdése szerinti számát nem érinti.

(3) Ha a Kincstár a megállapodást az (1) bekezdés szerinti arányos csökkentést követően hagyja jóvá, a kérelmező jogosult a szállítási időszak arányos csökkentésére.

11. A kifizetési kérelem

17. § (1) A támogatási összeg kifizetése iránti – a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú – kérelmet (a továbbiakban: kifizetési kérelem) a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást követően, az adott szállítási időszakban kiszállított termékre vonatkozóan időszakonként egy alkalommal, az adott időszak végét követő harmadik hónap utolsó napjáig kell benyújtani. Egy kérelmező időszakonként és termékenként legfeljebb a 10. § (8) bekezdése szerint a részére jóváhagyott, összes mennyiségre vehet igénybe támogatást.

(2) A kifizetési kérelem az alábbi adatokat és nyilatkozatokat tartalmazza:

a) a kérelmező, illetve meghatalmazottja vagy képviselője ügyfél-azonosító száma;

b) kapcsolattartási adatok (kapcsolattartó neve, telefonszáma, elektronikus levélcíme);

c) a kérelem alapadatai:

ca) a kérelemmel érintett szállítási időszak megnevezése,

cb) a megjelölt időszakban kiosztott támogatott termékek teljes mennyisége,

cc) a megjelölt időszakban kiosztott termékekre, a megvalósított kísérőintézkedésekre, az ajándékként kiosztott munkafüzetek nyomtatási költségére igényelt támogatás összege forintban;

d) a termékek adatai [termékenként a Magyarországról, illetve az Európai Unió más tagállamából származó mennyiségek (adag)];

e) az intézmények és fenntartóik adatai (név, cím, OM azonosító);

f) a számlák adatai [sorszám, teljesítési dátum, bruttó érték, termék megnevezése, mennyisége (adag), tételek bruttó értéke];

g) a kísérőintézkedés adatai (köznevelési intézmény neve, címe, OM azonosítója, a megvalósítás dátuma, részt vevő tanulók száma, kóstoltatott termékfélék megnevezése, kóstoltatáskor kiosztott munkafüzetek darabszáma);

h) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy

ha) a kérelemben igényelt támogatásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések – különösen az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet, a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet, valamint az e rendelet – által előírt valamennyi feltételt megismerte, és azoknak megfelel,

hb) a kérelem alapját képező megállapodás vagy megállapodásokban vállalt kötelezettségeit teljesítette,

hc) a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,

hd) hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a költségvetési törvény XIX. Uniós fejlesztések fejezetéből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.

(3) A negyedik teljesítési időszakra vonatkozó kifizetési kérelemnek – a (2) bekezdésben meghatározottakon felül – az alábbi adatokat kell tartalmaznia a teljes tanévre vonatkozóan:

a) a megvalósított kísérőintézkedések megnevezése,

b) a kísérőintézkedés megvalósításába bevont tanulók száma,

c) a kísérőintézkedésekre fordított kiadások bruttó összege.

(4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, hónapra vagy teljesítési időszakra szóló elszámolást tartalmazó számlát vagy gyűjtőszámlát, amely darabszámban tartalmazza a kiszállított adagok mennyiségét;

b) a kifizetési kérelemmel érintett időszakban megvalósított kísérőintézkedések – ideértve a 18. § (3) bekezdése szerinti munkafüzetek kiosztásának – megvalósítását tanúsító, a köznevelési intézmény vezetője által kiállított igazolást, amelyben fel kell tüntetni

ba) a kísérőintézkedést megvalósító kérelmező nevét,

bb) a részt vevő tanulók számát,

bc) a megvalósítás időpontját,

bd) a köznevelési intézmény OM azonosítóját,

be) a kóstoltatott termékek felsorolását,

bf) az átvett munkafüzetek darabszámát és

bg) a megvalósított kísérőintézkedésnek a 9. § (4) bekezdésében felsorolt feltételeknek való megfelelése bemutatását.

(5) A számlát vagy gyűjtőszámlát a fenntartó részére kell kiállítani. Ha a köznevelési intézmény a gazdálkodását önállóan végzi (önálló költségvetési szerv), és a megállapodásban, módosított megállapodásban rögzítésre került, akkor a számlát vagy gyűjtőszámlát a köznevelési intézmény részére kell kiállítani.

(6) A kérelmező legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtását megelőző tizedik napig a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen bejelenti a Kincstár részére a jóváhagyott megállapodásait érintő fenntartói jogok átadását és az intézményi változásokat. Az egyes fenntartók kapcsán időszakonként és termékenként jóváhagyott mennyiségeket érintő fenntartói és intézményi változásokat illetően a Kincstár módosítja a 10. § (8) bekezdése szerinti döntését. A döntés módosítása során a kérelmező számára nem hagyható jóvá a 10. § (8) bekezdése szerinti, a kérelmező részére korábban időszakonként és termékenként jóváhagyott összes mennyiségen felüli mennyiség. Fenntartói jog átadása esetén a (9) bekezdésnek megfelelő adattartalmú, a Kincstár honlapján közzétett nyomtatvány szerinti, az új fenntartó által kiállított nyilatkozatot is be kell nyújtani a Kincstár részére.

(7) Ha a köznevelési intézmény vagy feladatellátási helye beolvad egy ugyanazon kérelmező által termékekkel ellátott másik köznevelési intézménybe, és a két intézmény részére az érintett szállítási időszakokban szállítani tervezett termékek köre és heti adagszáma eltérő, akkor a Kincstár a jogutód intézmény esetében jóváhagyott megállapodás vagy megállapodásmódosítás szerinti termékeket és heti adagszámokat hagyja jóvá.

(8) Ha a pályáztatás időszakában már ismert a soron következő tanévet érintő fenntartóváltás, és az új fenntartó nyilatkozik a programban történő részvételi szándékáról, az ezzel érintett gyereklétszámra vonatkozó ajánlattételi felhívást a régi fenntartó írja ki, majd a (6) bekezdésben foglaltak szerinti fenntartói jog átadás keretében adja át az új fenntartó részére.

(9) A (6) bekezdés szerinti fenntartói nyilatkozat az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a köznevelési intézmény OM azonosítója;

b) az új fenntartó azonosító adatai (neve, székhelye, adószáma, azonosítója, képviselőjének neve);

c) a korábbi fenntartó azonosító adatai (neve, székhelye, adószáma, azonosítója, képviselőjének neve);

d) a szállító azonosító adatai (neve, székhelye, adószáma);

e) az új fenntartó nyilatkozatát arról, hogy

ea) az általa képviselt szervezet gyakorolja – az év/hónap/nap formátumban megadott időponttól – a fenntartói jogokat a köznevelési intézmény esetében,

eb) megismerte a korábbi fenntartó és a szállító között a köznevelési intézménybe járó gyermekek programban támogatott termékekkel történő ellátása céljából kötött megállapodást vagy megállapodásmódosítást,

ec) a köznevelési intézmény a tanítási év során továbbra is részt kíván venni a programban a megállapodásban vagy a megállapodásmódosításban megjelöltek szerint, valamint

ed) a program végrehajtását szabályozó európai uniós és nemzeti jogszabályokban foglaltakat megismerte.

(10) A Kincstár az egyes köznevelési intézményekbe ténylegesen beiratkozott, 1–6. évfolyamra járó tanulók létszáma alapján a 10. § (7) bekezdése szerinti döntését nem módosíthatja. A megállapodás megkötése és a teljesítési időszak kezdete között bekövetkező létszámváltozások kiegyenlítése érdekében a 10. § (9) bekezdésében és a 14. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(11) A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatározott határidőn túli benyújtása esetén a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikk (5) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(12) A Kincstár a támogatás kifizetése iránt a kifizetési kérelem beérkezésének napját követő három hónapon belül intézkedik.

12. Az igényelhető támogatás mértéke

18. § (1) *  A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a 12. és 13. §-ban foglaltaknak megfelelő termék – 1. mellékletben meghatározott – egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely tartalmazza az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmező a számlát kiállította. Az egy hétre és egy főre számított támogatás összege legfeljebb bruttó kettőszázharminc forint lehet. Ha a megállapodásban szereplő termékekre jutó – 1. mellékletben meghatározott – támogatás egy főre és egy hétre számított összege meghaladja a bruttó kettőszázharminc forintot, akkor a különbözetet a fenntartó megtéríti a beszállítónak.

(2) *  A 9. § (4) bekezdése szerinti, a tanítási év során megvalósított kísérőintézkedés végrehajtása céljából igényelhető támogatás összege tanulónként és alkalmanként bruttó kilencven forint, de tanulónként és tanítási évenként legfeljebb bruttó háromszázhatvan forint. A kísérőintézkedés végrehajtása céljából igényelt támogatás nem vonatkozhat a kérelmező jóváhagyott megállapodásaiban vagy megállapodásainak módosításaiban szereplő tanulók összesített létszámát meghaladó számú tanuló ellátására vagy olyan termékek kóstoltatására, amelyek nem fogyasztásra kész állapotban kerülnek a köznevelési intézmény részére átadásra.

(3) *  A 9. § (4) bekezdése szerinti kísérőintézkedéssel egyidejűleg a 2. § (1) bekezdése szerinti, minden egyes, a kérelmező által ellátott tanuló részére kiosztott, a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett mintának megfelelő munkafüzet nyomtatási költségeire igényelhető támogatás összege munkafüzetenként bruttó hatvan forint. A munkafüzet tartalmának összhangban kell lennie az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által az egészséges táplálkozásra vonatkozóan közzétett ajánlásokkal. Egy kérelmező legfeljebb az általa ellátott, a 2. § (1) bekezdése szerinti, 1–6. évfolyamra járó tanulók létszámát meg nem haladó számú munkafüzet nyomtatási költségeire igényelhet támogatást.

13. A programot népszerűsítő kommunikáció

19. § A támogatás feltétele, hogy a köznevelési intézmény a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12. cikkében és Mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő plakátot a program teljes időtartama alatt a köznevelési intézmény székhelye és a programban részt vevő feladatellátási helye főbejáratánál elhelyezze.

14. Ellenőrzés, jogkövetkezmények

20. § (1) A Kincstár az adott tanítási évben a 10. § (1) bekezdésében meghatározott időszak után benyújtott megállapodás vagy módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelem esetén a megállapodás vagy a módosított megállapodás alapján szállítani kívánt termékek bruttó támogatási összegét a benyújtási késedelem minden napja után 10%-kal csökkenti. A 10. § (4) bekezdése szerint benyújtott új kérelem vagy a 10. § (1) bekezdése szerinti határidőben beadott kérelem 10. § (4) bekezdése szerinti módosítása esetén a csökkentésre vonatkozó szabály nem alkalmazandó.

(2) Ha a fenntartó egy köznevelési intézmény vonatkozásában az adott tanítási év tekintetében – ugyanazon év benyújtási időszakában benyújtandó – több jóváhagyható megállapodást is kötött, akkor a Kincstár a fenntartó által – az 5. § (1) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül – a 10. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott benyújtási időszak végét megelőző legkésőbbi időpontban megkötött megállapodást veszi figyelembe. Ugyanazon a napon megkötött megállapodások esetén a 10. § (1) és (4) bekezdése szerinti, a Kincstárhoz korábban benyújtott kérelemben szereplő megállapodást kell figyelembe venni.

21. § (1) *  A 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. és 12. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a kérelmező és a fenntartó által kötött megállapodás megkötésének és teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenőrzését a Kincstár végzi úgy, hogy tanítási évenként legalább a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott számú kérelmezőt ellenőriz. A Kincstár a nevelési-oktatási intézményben, a fenntartónál és a kérelmezőnél helyszíni ellenőrzést végezhet.

(1a) *  A helyszíni ellenőrzés során a Kincstár ellenőrzi az e rendeletben foglaltak megvalósulását, valamint a felhasznált termékek 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek, valamint a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek való megfelelését.

(2) A Kincstár a kérelmezők kiválasztásánál a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben foglaltak súlyozott figyelembevételével végez ellenőrzést minden olyan kérelmezőnél, amelynél az előző tanítási évre vonatkozóan meg nem felelést állapított meg.

(3) A Kincstár a szállítónál a 14. § (5) bekezdése szerinti értesítés alapján helyszíni ellenőrzést folytat le.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések számába a (3) bekezdés szerinti ellenőrzések száma nem számítható be.

(5) *  A fenntartó és a köznevelési intézmény aláveti magát a Kincstár által hivatalból indított, e rendeletben, valamint a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikkében szabályozott ellenőrzésnek, ideértve a 14. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások, valamint a kérelmezők közötti sorrendállítás dokumentációjának részletes vizsgálatát és a fizikai ellenőrzést. A Kincstár a fenntartónál végzett ellenőrzés során kiemelten ellenőrzi a kiválasztási eljárás 6. §-ban előírtak szerinti lebonyolítását.

(6) A Kincstár a megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek adminisztratív ellenőrzésekor az 5. § (4) bekezdésében, a 6. §-ban és a 9. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését nem ellenőrzi. A Kincstár a kifizetési kérelmekre vonatkozó helyszíni ellenőrzés során az 5. § (4) bekezdésében, a 6. §-ban és a 9. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, a támogatási kérelemhez mellékelt számlákat, valamint az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat, a kísérőintézkedés végrehajtását és a munkafüzetek kiosztását igazoló dokumentumokat, valamint az egyéb, az e rendeletben, a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben és a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott feltételek teljesülését jogosult ellenőrizni.

(6a) *  Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a kérelmezőnél helyszíni ellenőrzést végezhet, különösen a program keretében támogatott 100 százalékos gyümölcslevek 13. § (4) bekezdésében meghatározott cukortartalmára vonatkozóan.

(7) Ha a Kincstár az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a kérelmező az e rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben és a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben előírt feltételeket, illetve a megállapodásban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, akkor a Kincstár

a) a támogatási összeg kifizetése iránti kérelmet a nemteljesítéssel érintett mennyiség tekintetében elutasítja, vagy

b) elrendeli a már kifizetett támogatás visszafizetését a nemteljesítéssel érintett mennyiség tekintetében.

(8) Ha a kérelmező által a 9. § (2) bekezdésében meghatározott bármely időszakban kiszállított termékek mennyisége a kérelmezőnek felróható okból a Kincstár által az adott időszakra és az adott fenntartó kapcsán jóváhagyott mennyiség kevesebb mint 80%-a, akkor a leszállított mennyiségre eső bruttó támogatási összeget a Kincstár a le nem szállított mennyiségre eső – 1. melléklet szerinti, egy adagra meghatározott bruttó támogatási összeg szerint kiszámított – támogatás mértékével csökkenti.

(9) Ha a Kincstár vagy a Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat helyszíni ellenőrzése során megállapítja, hogy a kiszállított termék nem felel meg a 12. és a 13. §-ban foglalt feltételeknek, akkor a (7) bekezdés szerinti szankció megállapításán felül a nem megfelelő termék mennyiségére eső támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat a meg nem felelésről szóló végleges határozatát megküldi az érintett köznevelési intézmény fenntartójának és a Kincstárnak.

(10) Ha a tanítási év során másodszor is megállapítást nyer, hogy a kérelmező által kiszállított termék nem felel meg a 12. és a 13. §-ban foglalt feltételeknek, akkor a (9) bekezdésben megállapított szankciók alkalmazása mellett a kérelmező részére az összes megállapodásra vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 3%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és a Kincstár a következő tanítási évre vonatkozóan nem hagyja jóvá a kérelmező programban történő részvételét.

22. § (1) Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 14. § (6) bekezdésében, valamint a megállapodásban vállalt, a termék tanulók részére történő kiosztására vonatkozó kötelezettségeinek, akkor a köznevelési intézménynél ki nem osztott vagy nem megfelelően kiosztott, támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a termékek 14. § (2) bekezdése szerinti gyakoriságú kiosztása azért állt elő, mert a tanulók megállapodásban meghatározott száma meghaladta a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszámot, az így kiosztott, támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3) Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a köznevelési intézmény nem tett eleget a 14. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 19. § szerinti kötelezettségeinek, akkor a fenntartó felelősségével kiosztott, támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 5%-a a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(4) Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 6. § szerinti kötelezettségeinek, akkor az érintett köznevelési intézmény megállapodására vonatkozó, 10. § szerinti jóváhagyást a 9. § (2) bekezdésében meghatározott, az ellenőrzés napján folyamatban lévő teljesítési időszakot követő teljesítési időszakokra vissza kell vonni. A Kincstár a visszavonásról szóló határozatot annak véglegessé válását követően az érintett fenntartó részére is megküldi.

(4a) *  Ha megállapításra kerül, hogy a fenntartó csak részben tett eleget a 6. § szerinti kötelezettségeinek, a Kincstár a fenntartónál kezdeményezheti az érintett nevelési-oktatási intézmény tanulóinak kiosztott termékek alapján az adott tanévre vonatkozóan igényelt és kifizetett támogatás 1%-ának, de legfeljebb 200 000 Ft támogatásnak a visszafizetését.

(5) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeknek a jogszabályok kijátszásával történő, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 60. cikke szerinti mesterséges megteremtése akkor áll fenn, ha bármely természetes vagy jogi személy a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítését az arra hatáskörrel rendelkező szerv által megállapított jogellenes cselekmény megvalósításával érte el a programban foglalt célokkal ellentétes előnyök megszerzése érdekében.

(6) Ha az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkének alkalmazásában az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételek mesterséges megteremtését előidéző jogellenes magatartás és a támogatás céljával ellentétes előny elérése közötti ok-okozati összefüggés fennállását az arra hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja, akkor az így megszerzett előny az (1) bekezdés szerinti jogosulatlan támogatásnak minősül.

15. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.

24. § E rendelet rendelkezéseit a 2021/2022. és az azt követő tanítási évekre benyújtott kérelmekre induló eljárásokban kell alkalmazni.

25. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelete,

b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete,

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, a Bizottság (EU) 2017/39 végrehajtási rendelete (2016. november 3.),

d) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló, a Bizottság (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. november 3.) és

e) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK, és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

26. § * 

1. melléklet a 15/2021. (III. 31.) AM rendelethez * 

A támogatott termékek és a támogatás bruttó összege

A B C D E F
Egy adagként A támogatás bruttó összege (Ft/adag)
1. Termék megnevezése kiosztandó mennyiség I. időszak II. időszak III. időszak IV. időszak
2. 1. gyümölcs
3. 1.1. alma egész 1 db 65 65 70 80
szeletelt 8 dkg 125 125 125 125
4. 1.2. körte 1 db 110 110 110 110
5. 1.3. őszibarack 1 db 110
6. 1.4. nektarin 1 db 110
7. 1.5. szilva 4 db 70
8. 1.6. földi eper (adagonként csomagolt) 8 dkg 130
9. 1.7. cseresznye (adagonként csomagolt) 8 dkg 130
10. 2. zöldség- és gyümölcslé 2 dl 145 145 145 145
11. 3. zöldség
12. 3.1. paradicsom 1 db 70 85 90 90
13. 3.2. sárgarépa (csomagolt, mini répa, hasáb, golyó) 10 dkg 60 65 65 60
14. 3.3. étkezési paprika (tv vagy kápia) 1 db 40 40 80 80
15. 3.4. karalábé 10 dkg 70 70

2. melléklet a 15/2021. (III. 31.) AM rendelethez

A kóstoltatásban szereplő gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó mennyiségi követelmények

1. táblázat

A B
1. Termék Adag/fő
2. Körte 1/4 vagy 1/6 db
3. Meggy 3 dkg
4. Cseresznye 3 dkg
5. Kajszi 2 db
6. Őszibarack 1/4 vagy 1/6 db
7. Nektarin 1/4 vagy 1/6 db
8. Szilva 2 db
9. Piros ribiszke 3 dkg
10. Fekete ribiszke 3 dkg
11. Málna 3 dkg
12. Szeder 3 dkg
13. Földi eper 3 dkg
14. Csemegeszőlő 3 dkg
15. Sárgadinnye 1 db (min. 1 kg)/10 vagy 15 fő
16. Görögdinnye 1 db (min. 3 kg)/30 fő
17. Dió (héj nélkül) 3 dkg
18. Mandula (héj nélkül) 3 dkg

2. táblázat

A B
1. Termék Adag/fő
2. Sárgarépa 3 dkg
3. Zeller 3 dkg
4. Hónapos retek 3 db
5. Cékla 3 dkg
6. Uborka 3 dkg
7. Paradicsom 1/2 vagy 1/4 db
8. Paprika (tv, kápia, kaliforniai) Tv és kápia – 1/4 db, kaliforniai – 1/4 vagy 1/6 db
9. Saláta (fejes, jég) 1 fej/20 fő
10. Karfiol 3 dkg
11. Brokkoli 3 dkg
12. Karalábé 1 db/8 fő
13. Zöldborsó 3 dkg (szemes)