A jogszabály mai napon ( 2023.11.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2021. (VII. 14.) BM rendelet

az eliminációs célú mintavétel, valamint a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményei részletszabályairól, továbbá az eliminációs célú biometrikus adatok nyilvántartása részére teljesítendő adatszolgáltatás és a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos technikai feladatok végrehajtásáról

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1a) bekezdés b)-e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. DNS-marker: az a hely, lókusz a DNS-molekulán, amely az egyénekre vagy egyedekre vonatkozó genetikai információkat tartalmazza,

2. érintett személy: a vétlen nyomszennyezés kizárása érdekében a bűncselekmény elkövetésének helyszínével vagy a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó személlyel, tárggyal, tárgyi bizonyítási eszközzel kapcsolatba került, a büntetőeljárással összefüggésben vétlen nyomszennyezés kockázatát hordozó tevékenységet végző személy,

3. DNS-mintavétel: az érintett személytől történő szájnyálkahártyatörlet-vétel,

4. Intézet: a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján az érintett személy DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szerv,

5. eliminációs minta: a büntetőeljárást folytató ügyészség vagy nyomozó hatóság által a vétlen nyomszennyezés kizárása érdekében az érintett személytől levett és az Intézet részére átadott szájnyálkahártyatörlet-minta,

6. eliminációs minta szemléje: az eliminációs minta egy részének Intézet általi biztosítása DNS-elemzéshez,

7. laboratóriumi tevékenység: a szakértői vélemény elkészítése céljából a DNS-profil meghatározása során, a tárgyakon hagyott nyomok felkutatása és megtalálása, valamint a bizonyítékok előhívása, elemzése és értelmezése érdekében végzett laboratóriumi tevékenység összessége,

8. laboratóriumi tevékenység eredménye: a laboratóriumi tevékenység analitikai eredménye és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó értelmezés,

9. személyi DNS-profil: az érintett személytől származó mintából meghatározott DNS-marker-tulajdonságok (allélok) összessége,

10. ujj- és tenyérnyomatvétel: az ujj- és tenyérnyomatnak a vétlen nyomszennyezés kizárása érdekében az érintett személytől történő felvétele.

2. Az ujj- és tenyérnyomat, illetve a szájnyálkahártya-törlet levételének a vétlen nyomszennyezés kizárására szolgáló nyilvántartáshoz kapcsolódó technikai szabályai

2. § Az ujj- és tenyérnyomatvételt, illetve a DNS-mintavételt a vétlen nyomszennyezés kizárására szolgáló nyilvántartásba (a továbbiakban: eliminációs nyilvántartás) vételt kérő szerv hajtja végre.

3. § (1) A büntetőeljárást folytató ügyészség, illetve nyomozó hatóság az eliminációs nyilvántartáshoz kapcsolódó ujj- és tenyérnyomatvételt az 1. mellékletben, a DNS-mintavételt - az abban meghatározott tartalmú mintavételi egységcsomaggal - a 2. mellékletben rögzített módon hajtja végre.

(2) Az ujj- és tenyérnyomatvétel és a DNS-mintavétel során az érintett személy személyazonosító adatait, az eljáró szerv adatait, valamint az eljárás adatait a büntetőeljárást folytató ügyészség, illetve nyomozó hatóság tölti ki.

4. § (1) A büntetőeljárást folytató ügyészség, illetve nyomozó hatóság

a) az adatközlési és nyomatvételi kötelezettségét a 3. és 4. melléklet szerinti adattartalommal kitöltött ujjnyomatlap és tenyérnyomatlap,

b) az adatközlési és mintavételi kötelezettségét a mintavételi egységcsomag, a kitöltött és felhasznált egységcsomag azonosító kódjával ellátott jegyzőkönyv, valamint a DNS-minta

Intézet részére történő megküldésével teljesíti.

(2) Az ujj- és tenyérnyomatlapot, illetve DNS-mintát a szakkérdés vizsgálatára kirendelt szerv részére lehetőség szerint

a) a bűnjelekkel,

b) a szakértő kirendelő határozattal, valamint

c) az összehasonlítási és eliminációs nyilvántartásba vételi igényközléssel

egyidejűleg kell megküldeni.

3. A DNS-profil meghatározásának szakmai követelményei

5. § Az eliminációs mintán akkor végezhet az Intézet DNS-profil-meghatározást, ha rendelkezik igazságügyi szakértői névjegyzékbe, igazságügyi genetikai szakterületre bejegyzett legalább két olyan, az Intézet nevében eljárni jogosult szakértővel, akinek az igazságügyi szakértői kamarai tagsága nem szünetel, vagy nincs felfüggesztve.

6. § (1) Az Intézet megteszi a szükséges intézkedéseket a minták és az azokból létrehozott származékok jogosulatlan hozzáféréstől, fizikai megsemmisüléstől és a vizsgálhatóságot negatívan befolyásoló külső környezeti hatásoktól történő megóvása érdekében.

(2) Az Intézet a következő tevékenységeket egymástól elkülönített helyiségekben végzi:

a) a biológiai anyagmaradványok kezelése és tárolása,

b) az eliminációs minta szemléje és vizsgálati mintabiztosítás,

c) a DNS kinyerése és mennyiségi meghatározása,

d) a polimorf DNS-lókuszok láncreakcióval történő sokszorosítása (a továbbiakban: PCR-sokszorosítás), a sokszorosított termékek kezelése és tárolása, valamint

e) a kiértékelés, a véleményezés és a kapcsolódó adminisztráció.

(3) Az Intézetnek rendelkeznie kell a laboratóriumi vizsgálatok PCR-sokszorosítás előtti és PCR-sokszorosítás utáni munkafolyamatait egymástól egyértelműen elkülönítő, a laboratóriumi rendszerbe pozitív és negatív légnyomáskülönbséggel illeszkedő, lokális légelszívással ellátott helyiségekkel.

(4) Az Intézet az eliminációs minta szemléjét kizárólag az erre a célra kialakított, a felülszennyezés kizárását biztosító, a laboratóriumi rendszerbe illeszkedő, pozitív légnyomáskülönbséggel és lokális légelszívással rendelkező, elsötétíthető helyiségben végezheti.

7. § Az Intézet köteles a vizsgálati anyagokat, valamint származékaikat a hitelességláncolat sértetlenségének biztosítása érdekében egyedileg beazonosíthatóan megjelölni, egymástól elkülönítve csomagolni és tárolni.

8. § (1) Az Intézet meghatározza

a) az eliminációs célú mintabiztosításra,

b) a vizsgálati anyagok kezelésére, megőrzésére,

c) az alkalmazott, szakmailag megfelelő vizsgálati módszerek részletes leírására,

d) az alkalmazott eszközök és berendezések megfelelő üzemelésének ellenőrzésére,

e) a vizsgálati eredmények értékelésére, értelmezésére, valamint

f) a szakértői vélemények elkészítésére, kibocsátására, tárolására

vonatkozó részletes szakmai előírásokat.

(2) Az Intézet a vizsgálati dokumentációt úgy köteles elkészíteni, hogy a laboratóriumi tevékenység és a laboratóriumi tevékenység eredményének valamennyi eleme visszakereshető és ellenőrizhető legyen.

(3) Az Intézet - ha az eszköz vagy a berendezés jellege nem zárja ki - a laboratóriumi tevékenységét kalibrált, hitelesített, igazságügyi alkalmazásra validált eszközzel és berendezéssel végzi.

(4) Az Intézet köteles biztosítani az analitikai és az informatikai rendszer folyamatos és szünetmentes elektromos ellátását.

9. § Az Intézet köteles évente dokumentáltan és sikeresen részt venni a személyi DNS-profilok meghatározására vonatkozó, szaktudást és felkészültséget bizonyító, a Forenzikus Tudományos Intézetek Európai Hálózata által meghatározott nemzetközi szervezet által szervezett külső jártassági kontrollteszten (a továbbiakban: külső jártassági kontrollteszt).

4. A DNS-profil meghatározásának módszertani követelményei

10. § (1) Az eliminációs minta szemléjét az Intézet legalább két alkalmazottja végzi, akik közül az egyik az igazságügyi szakértői névjegyzékbe, igazságügyi genetikai szakterületre bejegyzett olyan szakértő, akinek igazságügyi szakértői kamarai tagsága nem szünetel, vagy nincs felfüggesztve.

(2) Az eliminációs minta szemléjéről, a mintabiztosításról és a vizsgálatokról az Intézet munkatervet készít, amelyet írásban rögzít. A munkatervtől való eltérés esetén az eltérés tényét és okát dokumentálni szükséges, feltüntetve, hogy az eltérés kihat-e a DNS-profil megállapítására.

(3) Az eliminációs minta szemléjéről és a mintabiztosításról az Intézet digitális képi dokumentációt készít.

(4) Az Intézet az eliminációs minta szemléjéről - a vizsgálati dokumentáció mellékleteként kezelendő - jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza

a) az eliminációs minta szemléjének időpontját,

b) az eliminációs minta szemléje vezetőjének és résztvevőinek nevét,

c) az eliminációs minta szemléjének vizsgálati tervét, röviden bemutatva az ügy szakértői szempontból releváns körülményeit, a vizsgálat célját és annak megvalósítási tervét,

d) a szemlével érintett eliminációs minták jelölését, leírását és szakértői jellemzését,

e) az eliminációs minta szemléje során a mintában bekövetkező változásokat,

f) a DNS-elemzésre biztosított eliminációs minták jelölését, leírását és szakértői jellemzését, valamint a mintabiztosítás módját és

g) az eliminációs mintán elvégzendő laboratóriumi tevékenységek rövid megjelölését.

11. § (1) Az eliminációs minta szemléjét végző személyek egyszer használatos laboratóriumi köpenyből, gumikesztyűből, szájmaszkból, hajsapkából, szükség esetén védőszemüvegből álló védőöltözetet viselnek.

(2) Az eliminációs mintákat az Intézet elkülönítve, egyesével szemlézi, a minták szemléjét térben vagy időben elkülöníti.

(3) Az Intézet a vizsgálati helyszín érintett felületén, valamint a mintabiztosításhoz használt eszközökön valamennyi eliminációsminta-szemle után hatékony DNS-mentesítő tisztítást végez.

(4) Az Intézet az eliminációs mintákat egyesével, az esetleges mintacsere és mintaszennyezés lehetőségének kizárásával, anonimizált azonosítóval ellátva tárolja.

(5) A szemle során figyelemmel kell lenni az egységcsomagok hitelességére.

12. § (1) A DNS-profil meghatározásához a mintának legfeljebb a fele használható fel, kivéve, ha a minta fele nem elégséges a vizsgálat sikeres elvégzéséhez. Ha a vizsgálat elvégzéséhez a minta több mint fele szükséges volt, azt a vizsgálati dokumentációban külön jelezni szükséges.

(2) A további vizsgálatok eredményessége érdekében az eliminációs mintából kinyert DNS emberi eredetű összetevőjének mennyiségi meghatározását (a továbbiakban: DNS-koncentráció-meghatározás) lehetőség szerint el kell végezni. Ha a DNS-koncentráció-meghatározásra a vizsgálat jellege vagy sürgőssége miatt nincs lehetőség, akkor elmaradásának okát rögzíteni kell.

(3) Direkt PCR-technikával az eliminációs mintából a DNS-koncentráció-meghatározása nélkül is meghatározható a DNS-profil.

(4) A DNS-profil meghatározása során külső jártassági kontrollteszt szerinti vizsgáló- és analizálóberendezések, szoftverek, eljárások és vegyszercsomagok alkalmazandóak.

(5) Minden vizsgálandó mintacsoporthoz ismert DNS-profilú biológiai mintát, valamint DNS-t nem tartalmazó mintát kell rendelni, amelyeket a teljes laboratóriumi munkafolyamat során együtt kell kezelni az eliminációs mintákkal. A mérési eredménnyel járó vizsgálatokhoz egyéb mérési kontrollok is társítandóak.

13. § (1) Az eliminációs minták DNS-profiljának meghatározásakor - a lehető legteljesebb összehasonlíthatóság elérése érdekében - azon DNS-markereket kell meghatározni, amelyek vizsgálata a kapcsolódó és az esetlegesen később kapcsolható eseti minták vizsgálata kapcsán tervezett, vagy annak szükségessége nem zárható ki.

(2) Ha az első analízis DNS-profilt nem eredményez, a DNS-elemzést meg kell ismételni.

(3) Ha egy minta töredékes vagy kevert genetikai DNS-profilt eredményez, azt a vizsgálati dokumentációban egyértelműen jelölni kell.

(4) Ha a kiértékelés során a DNS-markeren rendkívül ritka, új allél vagy a normálistól eltérő allélszám kerül kimutatásra, illetve felmerül az alacsony kópiaszámból eredő tulajdonságvesztés lehetősége, azt ismételt vizsgálattal meg kell erősíteni.

14. § Személyi DNS-profil-meghatározást az Intézet akkor végezhet, ha rendelkezik igazságügyi szakértői névjegyzékbe, igazságügyi genetikai szakterületre bejegyzett legalább két olyan, az Intézet nevében eljárni jogosult szakértővel, akinek az igazságügyi szakértői kamarai tagsága nem szünetel, vagy nincs felfüggesztve.

15. § Az Intézet laboratóriumi tevékenységet akkor végezhet, ha e tevékenységét nemzeti akkreditáló testület az MSZ ISO/IEC 17025 szabványnak megfelelően akkreditálta.

5. Az eliminációs nyilvántartás technikai vezetésével összefüggő szabályok

16. § (1) Az Intézet az eliminációs nyilvántartásba vételt kérő szerv közvetlen megkeresésével adategyeztetést kezdeményez

a) akkor, ha a büntetőeljárást folytató ügyészség vagy nyomozó hatóság az eliminációs nyilvántartás részére adatközlést teljesít, és az abban közölt adattartalommal kapcsolatban az adategyeztetés szükségessége felmerül, vagy

b) a várt adatközlés hiánya miatt.

(2) Ha az Intézet az eliminációs nyilvántartás részére történő ismételt adatközlés vagy annak hiánya alapján megállapítja, hogy az (1) bekezdés alapján kezdeményezett adategyeztetés harminc napon belül nem eredményezte az érintett tételek vonatkozásában a megfelelő adatközlési kötelezettség teljesítését, illetve az érintett szerv a megküldött ujj- és tenyérnyomat vagy szájnyálkahártya-törlet vonatkozásában kezelési kérelemmel nem élt, az érintett tételeket visszaküldi a büntetőeljárást folytató ügyészség vagy nyomozó hatóság részére.

(3) Ha az Intézet a nyilvántartásba vételi tevékenysége során megállapítja, hogy az ujj- és tenyérnyomat, illetve a szájnyálkahártya-törlet nyilvántartásba vételre alkalmatlan, ennek tényét a megfelelő intézkedésekre történő felhívással egyidejűleg közli a mintavételt végző szervvel, annak közvetlen megkeresésével.

6. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 21/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

Az eliminációs célú ujj- és tenyérnyomatvétel technikai szabályai

1. Az ujj- és tenyérnyomatot nyomatfestékes eljárással kell felvenni.

2. Az ujj- és tenyérnyomat felvétele előtt az ujj-, illetve tenyérnyomatvétellel érintett személy kezeit szappannal, meleg vízzel meg kell mosni, és szárazra kell törölni.

3. A festékes eljárással készített ujjnyomatlap és tenyérnyomatlap anyaga legalább 80 g/m2 minőségű papír.

4. Az ujjnyomatlapot és a tenyérnyomatlapot két példányban, tollal, nyomtatott betűkkel vagy gépírással, olvashatóan kell kiállítani, és az ujj-, illetve tenyérnyomatvétellel érintett személynek, valamint az ujj- és tenyérnyomatot felvevő személynek alá kell írnia.

5. Az ujjnyomatok felvételét az ujjaknak a befestékezett lemezre történő ráforgatásával, majd az ujjak körömszéltől körömszélig történő átforgatásával kell elvégezni.

6. A rá- és az átforgatást a jobb hüvelykujjal kezdve, sorban haladva, a bal kisujjal befejezve kell végrehajtani.

7. Az együttes nyomatok rovatba a hüvelykujjakat egyenként, a többi ujjat együttesen, átforgatás nélkül kell a papírra helyezni.

8. Ha valamelyik ujjról nem lehet nyomatot venni (hiányzik, csonkolt stb.), annak okát fel kell tüntetni a megfelelő rovatban.

9. A bal és jobb kéz tenyérnyomatát külön lapra kell felvenni.

10. A tenyérnyomat felvételét hengerrel kell végrehajtani úgy, hogy a bőrfodorszál-rajzolatok, valamint a tenyér minden része - így a hüvelykujjpárna, a kisujjpárna, a csukló feletti rész, az ujjak alatti rész, valamint a tenyér közepe is - jól látható legyen.

2. melléklet a 21/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

Az eliminációs célú DNS-mintavétel technikai szabályai

1. A DNS-mintavételt akkor lehet megkezdeni, ha a mintavétellel érintett személy a mintavételt megelőző húsz percben nem fogyasztott sem ételt, sem italt, illetve nem dohányzott.

2. A DNS-minta biztosítására a nyilvántartásba vételi kötelezettség alá eső terhelteken kívüli egyéb személyektől történő mintavételhez rendszeresített, egyedi vonalkóddal ellátott, „FEHÉR” színű egységcsomag (a továbbiakban: fehér színű csomag) használandó.

3. A fehér színű csomag kinyitása után ellenőrizni kell az alábbiak hiánytalan meglétét:

3.1. egy darab használati útmutató,

3.2. egy darab mintavételi jegyzőkönyvként szolgáló adatlap,

3.3. egy darab vonalkóddal ellátott, szájnyálkahártya-törlet biztosítására alkalmas eszköz, zárt nejlontasakban,

3.4. négy darab vonalkódos matrica az eszköz nejlontasakján,

3.5. egy darab páramegkötő tasak,

3.6. egy pár egyszer használatos kesztyű,

3.7. egy darab piros színű öntapadós zárócímke.

4. Az adatlap felső részén lévő mezőbe a mintavevő eszköz nejlontasakján található vonalkódmatricák közül egyet fel kell ragasztani.

5. Az adatlapon tollal, nyomtatott betűvel vagy gépírással, olvashatóan fel kell tüntetni

5.1. a mintavétellel érintett személy családi és utónevét, születési családi és utónevét, nemét, születési helyét és idejét,

5.2. a mintavétellel érintett személy anyja születési családi és utónevét,

5.3. a mintavétellel érintett személy személyi azonosítóját, előző családi és utónevét, állampolgárságát, előző állampolgárságát, lakóhelyét,

5.4. az eljárás megnevezését,

5.5. az érintett eljárási státuszát,

5.6. az eljáró hatóság megnevezését és kódját,

5.7. a mintavétel alapjául szolgáló eljárás iktatószámát,

5.8. a mintavétel helyét és időpontját, év, hónap és nap megjelölésével,

5.9. az erre szolgáló kipontozott helyen - az adatlapon található „egyéb” vagy „hozzátartozó” kategóriák bármelyikének bejelölése esetén - a pontosító információt, valamint minden esetben az „eliminációs minta” bejegyzést.

6. Az adatlapot a mintavételt végzőnek és a mintavétellel érintett személynek egyaránt alá kell írnia.

7. A mintavételt végző személy a fehér színű csomagban található egyszer használatos kesztyűt a mintavétel teljes tartama alatt köteles viselni.

8. A szájnyálkahártya-törlet biztosítására szolgáló eszköz mintavevő papír felületével az érintett szájüregének oldalfalát határozott mozdulatokkal ötször ki kell törölni.

9. A mintavevő eszközt a csúszófedél lezárását követően a csomagolására eredetileg szolgáló nejlontasakba vissza kell helyezni, mellé téve a páramegkötő tasakot.

10. Ha a mintavevő eszköz szájnyálkahártya-törlet biztosítására szolgáló felülete a mintavétel során az érintett szájüregén kívül más felülettel is érintkezett, a mintavételt meg kell szakítani, és a mintát új fehér színű csomag felhasználásával kell biztosítani.

11. Az egyedi vonalkódmatricával ellátott, kitöltött adatlapot, a szájnyálkahártya-törletet és páramegkötő tasakot tartalmazó nejlontasakot legalább két további, a későbbiekben felhasználható vonalkóddal vissza kell helyezni a fehér színű csomagba, majd azt - a fehér színű csomag fülének öntapadós zárófelülete és a piros színű öntapadós zárócímke segítségével - a mintavétellel érintett személy jelenlétében le kell zárni.

12. A mintavételt követően az összegyűjtött hulladékot és az egyszer használatos kesztyűt a veszélyeshulladék-tárolóba kell dobni.

13. Ha az 5.2. pont alatti adatok esetében korábbi, időközben megváltozott adatok is rendelkezésre állnak, úgy azokat a megjegyzés rovatban kell rögzíteni.

3. melléklet a 21/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

Az ujjnyomatlap adattartalma

1. az eljáró hatóság megnevezése

2. az eljáró hatóság ügyszáma

3. az ujjnyomatvétellel érintett személy

3.1. családi és utóneve

3.2. születési családi és utóneve, illetve annak megváltoztatása esetén előző születési családi és utóneve

3.3. anyja születési családi és utóneve, illetve annak megváltoztatása esetén az anyja előző születési családi és utóneve

3.4. születési helye és ideje

3.5. személyi azonosítója

3.6. lakcíme, illetve annak megváltoztatása esetén előző lakcíme

4. az érintett személy ujj- és tenyérnyomata,

5. az ujjnyomatvételt foganatosító neve, aláírása

6. az ujjnyomatvétel időpontja

7. átforgatott ujjnyomatok, így a jobb kéz és a bal kéz

7.1. hüvelykujjának nyomata

7.2. mutatóujjának nyomata

7.3. középujjának nyomata

7.4. gyűrűsujjának nyomata

7.5. kisujjának nyomata

8. bal kéz együttes nyomata

9. jobb kéz együttes nyomata

4. melléklet a 21/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

A tenyérnyomatlap adattartalma

1. az eljáró hatóság megnevezése

2. az eljárás ügyszáma

3. a tenyérnyomatvétellel érintett személy

3.1. családi és utóneve

3.2. születési családi és utóneve, illetve megváltozása esetén előző családi és utóneve

4. ujjnyomat-azonosító

5. tenyérnyomat

6. tenyérélnyomat

7. azonos kéz mutatóujjnyomata

8. a tenyérnyomatvételt foganatosító neve, aláírása

9. a tenyérnyomatvétel időpontja