A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XXIV. törvény

a Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról * 

A sporttudományi képzési terület, ezen keresztül az élsportot és az egészséges életmódot támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Testnevelési Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Testnevelési Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2) *  Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) * 

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5) * 

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

3. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok (a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket a tulajdonosi joggyakorló szervezet készíti elő és köti meg az Egyetemmel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, az Egyetem mint központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(4) A (3) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(5) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a (3) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a (4) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(6) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(7) Az Egyetem és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság között fennálló vagyonkezelői szerződés megszűnik.

4. § Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant – a 3. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  Az 1. § (4) bekezdése, a 2–4. §, a 7. § és az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

6. § Az 1. § (3)–(5) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1), (3) és (6) bekezdése, a 4. §, a 7. §, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

7. § Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése.

1. melléklet a 2021. évi XXIV. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MEGNEVEZÉS
2. BUDAPEST 4818/4 kivett egyetem és mentőállomás és sportpálya
3. BUDAPEST 7667 kivett egyetem és kollégium és étterem
4. BUDAPEST 7668 kivett kollégium
5. BUDAPEST 7669 kivett kollégium
6. BUDAPEST 7670 kivett egyetem
7. BUDAPEST 7671 kivett egyetem
8. BUDAPEST 7672 kivett egyetem
9. BUDAPEST 7673 kivett lakóház, udvar és egyetem
10. BUDAPEST 7674 kivett lakóház és egyetem és transzformátorház
11. BUDAPEST 7675 kivett egyetem
12. BUDAPEST 7676 kivett egyetem
13. BUDAPEST 7804 kivett egyetem
14. BUDAPEST 7805/1 kivett udvar és egyetem és kórház
15. BUDAPEST 60058 kivett lakóház, udvar
16. BUDAPEST 60061 kivett lakóház, udvar
17. BUDAPEST 60062 kivett lakóház, udvar
18. BUDAPEST 60063 kivett üdülőépület, udvar
19. VELENCE 1111 kivett továbbképző intézet