A jogszabály mai napon ( 2021.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2021. (VI. 16.) ITM rendelet

a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 51. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet rendelet alkalmazásában

1. akkreditált státusz: a Nemzeti Akkreditáló Hatóság - a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 765/2008/EK rendelet alapján - akkreditált megfelelőségértékelési szervezet részéről elvégzett megfelelőségértékelési eljárás során kiállított akkreditációs okmánnyal igazolt státusz;

2. auditálás: az e rendelet alapján végzett szakértői eljárás, amely során a vizsgálóállomás üzemeltetéséhez a jogszabályok által meghatározott feltételek teljesülésének és a műszaki vizsgálat mint folyamat megfelelőségének vizsgálata és értékelése történik;

3. auditáló szerv: a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) alapján az auditálási tevékenység végzésére kijelölt szervezet;

4. auditált státusz: az auditáló szerv által az elvégzett eredményes auditálás során kiállított auditokmánnyal igazolt státusz;

5. vizsgálóállomás: a kormányrendelet szerint engedélyezett vizsgálóállomás, ide nem értve a kormányrendelet 1/A. § (3) bekezdése szerinti vizsgálóállomást.

2. Az auditálás

2. § (1) Az auditálást a kormányrendelet szerinti engedélyezési eljárástól függetlenül kérelemre kell lefolytatni:

a) a vizsgálóállomás tevékenység megkezdésének engedélyezése előtt,

b) az engedély birtokában az auditált státuszt is érintő változás bejelentése kapcsán, és

c) rendszeresen, az auditált státusz lejárati idejéhez kapcsolódóan.

(2) Az auditáló szerv e rendelet előírásaival összhangban az auditálási tevékenység végzéséhez szükséges ügyviteli, tárgyi és személyi feltételekre is kiterjedő vizsgálati technológiai eljárásrend, az auditálási jegyzőkönyv, valamint a tanúsítvány tartalmi elemeit, az auditálásért fizetendő díjat - a közlekedési hatóság által - a kormányrendeletben, valamint a közúti gépjárművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben a műszaki vizsgáló állomásokra vonatkozóan előírt feltételeknek való megfelelés vizsgálata alapján jóváhagyott szabályzatban (a továbbiakban: auditálási szabályzat) állapítja meg, amelyet honlapján közzétesz.

(3) Az auditáló szerv részére a kérelem benyújtásával egyidejűleg, telephelyenként az auditálási szabályzatban meghatározott összegű auditálási díjat kell megfizetni.

(4) Az auditáló szerv díjazása nem függhet az auditálás eredményétől.

3. § (1) Az auditálás előzetes és helyszíni értékelési szakaszból áll.

(2) Az előzetes értékelési szakasz során az auditáló szerv az elektronikus kérelemben és az elektronikus formátumban benyújtott dokumentumokban rendelkezésére bocsátott adatokból a beérkezéstől számított 21 napon belül felméri, hogy a vizsgálóállomás hiánytalanul eleget tett-e a kérelem benyújtásához és a helyszíni értékelési szakasz lefolytatásához szükséges - az auditálási szabályzatban meghatározott - feltételeknek. Az auditáló szerv az előzetes értékelési szakaszban hiányos vagy pontatlan kérelem esetén egy alkalommal ad lehetőséget a hiányok 8 napon belüli pótlására vagy a kérelem kiegészítésére. Amennyiben a kérelmező a megadott határidő alatt a hiányokat nem pótolja, a kérelmét nem egészíti ki, az auditáló szerv az auditálást helyszíni értékelés nélkül, annak eredménytelenségének megállapításával megszünteti. Ezt követően az auditáló szervtől az auditálás az auditálási díj újbóli megfizetése mellett kérelmezhető.

(3) Az auditáló szerv az előzetes értékelési szakasz megfelelősége esetén 30 napon belül helyszíni értékelést végez. A helyszíni értékelés időpontját - a kérelmezővel történt egyeztetést követően - az auditáló szerv határozza meg.

(4) A helyszíni értékelést telephelyenként és alkalmanként az auditáló szervezet részéről legalább 2 fő végzi. A kérelmező gondoskodik arról, hogy a szervezet képviseletére feljogosított kapcsolattartó az auditálási folyamat során az egész helyszíni értékelési szakasz alatt az auditáló szerv rendelkezésére álljon.

(5) Az auditáló szerv a helyszíni értékelési szakaszban az egyes szempontok értékelésénél megállapított, az auditálási szabályzat szerinti enyhe fokú meg nem felelőség esetén legfeljebb egy alkalommal ad lehetőséget a hiányosságok legfeljebb 30 napon belüli pótlására, javítására.

(6) Az auditáló szerv a helyszíni értékelést követően vagy az (5) bekezdés szerinti hiánytalan teljesítést követő 8 napon belül az auditálási jegyzőkönyv alapján megállapítja az auditálás eredményét.

3. Az auditálás tárgya és módja

4. § (1) Az auditálás tárgya a vizsgálóállomás engedélyezéséhez szükséges feltételek meglétének megállapítása, vizsgálata és minősítése, mely az alábbiakra terjed ki:

a) a pénzügyi megfelelőség igazolására a kormányrendelet szerint;

b) a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti követelmények meglétének és megfelelőségének bizonyítására - az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott Gépjárműjavítás Biztonsági Szabályzatban foglaltak figyelembevételével - a járművek napi vizsgálata, időszakos műszaki szemléje és garanciális átvizsgálása, a járművek, járműfődarabok és részegységek diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása;

c) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet szerinti személyi és tárgyi feltételek meglétének és megfelelőségének bizonyítása;

d) az auditálási szabályzatban meghatározott tartalmú, írásban megadott és a kérelemmel együtt benyújtott ügyviteli és vizsgálati technológiai eljárásrend ismertetése és az abban megfogalmazottak bemutatása; továbbá

e) az auditáló szerv által a kérelmező részére előzetesen előírt kategóriájú és tulajdonságú jármű műszaki vizsgálatra meghatározott ügyviteli és vizsgálati technológiai időszükséglet vizsgálata.

(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti feltétel értékelésénél az auditáló szerv a kérelmező vizsgálóállomás tevékenységi köre alapján határozza meg a vizsgálandó járművet vagy járműveket, melyről az auditáló szerv a helyszíni értékelés időpontjának értesítésével egyidejűleg tájékoztatja a kérelmezőt. Az értékelés alapjául szolgáló műszaki vizsgálatot a kérelmező a hatósági keretrendszerben vagy annak tesztrendszerében is végezheti. A tesztrendszerben végzett vizsgálatnak teljes mértékben meg kell egyeznie a valós vizsgálattal. A tesztrendszerhez való hozzáférést a kérelmező biztosítja.

4. Az audit dokumentálása és értékelése

5. § Az audit során tett megállapításokról az auditáló szerv jegyzőkönyvet készít.

6. § (1) A kérelmező az auditon akkor szerez „megfelelt” minősítést, és kap erről tanúsítványt, ha

a) a jegyzőkönyvben ezt az audit összes körülményére kiterjedően rögzítik, vagy

b) az auditáló szerv a jegyzőkönyvben az egyes szempontoknál enyhe fokú meg nem felelősséget állapít meg, de a kérelmező az audit ideje alatt a helyszínen vagy a megadott, legfeljebb 30 napos határidőn belül a hiányosságokat megszünteti.

(2) A kérelmező akkor kap „nem megfelelt” minősítést, ha

a) az auditáló szerv a jegyzőkönyvben az egyes szempontoknál olyan enyhe fokú meg nem felelősséget állapít meg, amelyet a kérelmező az audit ideje alatt a helyszínen vagy a megadott határidőn belül nem javít ki, vagy

b) az auditáló szerv a jegyzőkönyvben rögzített valamelyik szempont esetében az auditálási szabályzat szerinti súlyos meg nem felelősséget állapít meg.

7. § Az auditált státuszt a tanúsítvány a jegyzőkönyvvel együttesen igazolja.

5. Az akkreditált státusz

8. § Az akkreditált státusz akkor helyettesítheti az auditált státuszt, ha az kiterjed a 4. § szerinti auditálás tárgyára, és tartalmazza a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti mért időszükségleti adatokat is.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

10. § A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló kormányrendelet alapján kiadott engedéllyel rendelkező vizsgálóállomások első auditálását az auditáló szerv a vizsgálóállomás auditált státuszának megszerzésére irányuló kérelmére, a kérelmek beérkezési sorrendjében a 4. §-ban meghatározott határidők figyelembevétele nélkül, programozottan, 2022. december 31. napjáig végzi el e rendelet alapján.

11. § Az a kérelmező, aki a kormányrendelet alapján e rendelet hatálybalépése előtt nyújtotta be az auditálás iránti kérelmét, a 2. § (3) bekezdése szerinti díjfizetési kötelezettségnek a 3. § szerinti helyszíni értékelés időpontjáig köteles eleget tenni.

12. § Ez a rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

13. § Ezen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelv rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére