A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ létesítményei elhelyezését célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontjában,

a 3. § c) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerint a Budapest VI. kerület, belterület 28224/15, 28224/16, 28224/17, 28224/18, 28224/19, 28224/20, 28224/21, 28224/22, 28224/23, 28224/24, 28224/25 és 28224/26 helyrajzi számú – a Nyugati pályaudvar melletti, Eiffel tér – vasúti pálya – Ferdinánd híd – Podmaniczky utca által határolt területen elhelyezkedő – ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanon, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ létesítményei elhelyezését célzó beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházást. A kiemelten közérdekű beruházás helyszíne az ingatlanok (1) bekezdésben meghatározott területe.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni azokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megkezdéséhez,

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkák megvalósításához

szükségesek.

2. § A Kormány

a) *  az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt,

b) az 1. melléklet 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát

jelöli ki.

3. § A Beruházással összefüggésben

a) nincs helye településképi véleményezési eljárásnak,

b) nem kell településképi bejelentési eljárást lefolytatni,

c) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

d) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.

4. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány a Beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

5. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerint kialakított telekre a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg. A hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:

a) a Beruházással érintett területen

aa) telek kialakítható,

ab) új építmény létesíthető, meglévő építmény átalakítható, bővíthető, elbontható,

ac) a beépítésnek nem feltétele a Lehel út és a Podmaniczky utca közötti közlekedési kapcsolat biztosítása,

ad) állattartó építmények és állatkifutók – a közegészségügyi és az állategészségügyi, továbbá a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével – elhelyezhetők,

ae) az építmények funkciójához kapcsolódó állattartáshoz szükséges elemek, berendezések az építményen és a környezetében elhelyezhetők,

af) az épületek Podmaniczky utca felőli homlokzatán gépjárműtároló lejárata létesíthető,

b) a telkek beépítési módja szabadon álló,

c) az elő-, az oldal- és a hátsókert legkisebb szélessége 6 m,

d) az építési telek legnagyobb megengedett beépítési mértéke 80%,

e) az építési telek legnagyobb megengedett szintterületi mutatója 5,5 m2/m2,

f) az 1. § (1) bekezdésében meghatározott területen új építmény

fa) az építési hely,

fb) a telken belül jelölt szabályozási vonal és építési övezeti határ,

fc) a telek be nem építhető és közcélú zöldfelületi része,

fd) a tervezett gyalogoskapcsolat,

fe) a tervezett közforgalmú vasúti nyomvonal

figyelembevétele nélkül elhelyezhető.

6. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanon a parkoló- és várakozóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK

a) 42. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott számú autóbusz-várakozóhely,

b) 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi parkoló

40%-ának elhelyezését kell biztosítani.

(2) A Beruházás keretében megvalósított építményekre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem feltétele a helyi településrendezési eszközökben előírt infrastruktúra-fejlesztések megvalósulása.

7. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása és a telkek összevonása még nem történt meg.

(2) A Beruházás keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélye kiadásának feltétele az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a helyi építési szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

8. § (1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

(2) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

(3) A Beruházással érintett közmű- és energiaszolgáltató, valamint közútkezelő a benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított öt napon belül köteles nyilatkozni. Ha az eljáró közmű- és energiaszolgáltató, közútkezelő öt napon belül nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a jóváhagyásra benyújtott terv szerinti tartalommal.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 25/2021. (I. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,

3. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások,

4. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

5. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. környezetvédelmi hatósági eljárások,

10. természetvédelmi hatósági eljárások,

11. útügyi hatósági eljárások,

12. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

13. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

14. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

15. földmérési hatósági eljárások,

16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. területrendezési hatósági eljárások,

20. rendezvénytartási és működési engedélyezési eljárások,

21. azok az 1–20. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.