Hatály: közlönyállapot (2021.IX.22.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

32/2021. (IX. 22.) AM rendelet

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 27. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet] 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„7. téli legeltetés: minden év november 30. és február 15. között történő legeltetés.”

2. § (1) Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Tilos trágyát kijuttatni

a) őszi kalászosok esetén november 30-tól január 31-ig,

b) egyéb esetben november 30-tól február 15-ig.”

(2) Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A 12%-nál meredekebb lejtésű terület talajára kijuttatott műtrágyát a kijuttatást követő 4 órán belül a talajba kell dolgozni, kivéve a fejtrágyázás műveletét.”

3. § Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Tilos könnyen oldódó nitrogéntrágyát kijuttatni a betakarítás után, ha ősszel nem kerül sor újabb kultúra vetésére.”

4. § Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Ez a rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 5. cikk (1), (2), (4), (6) és (7) bekezdésének, valamint II. és III. mellékletének való megfelelést szolgálja.”

5. § Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet

a) 6. § (3) bekezdésében a „2007. évi CXXIX. törvény 50/A. § alapján történt” szövegrész helyébe a „2007. évi CXXIX. törvény 49. § (2) bekezdés d) pontja alapján történt” szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében a „haladéktalanul” szövegrész helyébe az „a kijuttatást követő 4 órán belül” szöveg,

c) 9. § (1) bekezdés b) pontjában az „október 31.” szövegrész helyébe a „november 30.” szöveg

lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 5. cikk (7) bekezdésének, valamint II. mellékletének való megfelelést szolgálja.