A jogszabály mai napon ( 2022.12.06. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.VI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

39/2021. (XI. 17.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a méltányosságból meghosszabbított egészségügyi szabadság megállapításának eljárásrendjéről

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/D. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. rendvédelmi alapellátó orvos: a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állománya tagjának (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja) elsőfokú egészségi alkalmasságvizsgálatának elvégzésére jogosult orvos,

2. veszélyhelyzet: a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet.

2. § Ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 363/A. § (1) bekezdésének alkalmazása felmerülhet, a rendvédelmi alapellátó orvos

a) a legalább kilenc hónapja fennálló szolgálatképtelenség esetén értesíti a hivatásos állomány tagját − a hivatásos állomány Hszt. 148. §-a alapján egészségügyi szabadságon lévő tagja, valamint a hivatásos állomány várandós nő tagja kivételével − az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításának lehetőségéről,

b) felhívja a hivatásos állomány tagjának figyelmét arra, hogy kérelemre induló eljárásban kérelmezheti az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbítását,

c) tájékoztatást ad az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításának eljárásrendjéről, továbbá

d) tájékoztatja a hivatásos állomány tagját a kérelem benyújtásának 3. § szerinti feltételeiről.

3. § (1) Az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbítására irányuló eljárás a hivatásos állomány tagjának erre irányuló kérelmére indul.

(2) A kérelem benyújtásának nem feltétele a 2. § szerinti tájékoztatás megtörténte, valamint a kérelemnek az írásbeliségen kívül formai követelménye nincs.

(3) A hivatásos állomány tagjának szakorvosi igazolást kell a kérelméhez csatolnia arról, hogy az egészségügyi beavatkozásnak vagy kezelésnek (a továbbiakban együtt: egészségügyi ellátás) a SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó felfüggesztése miatt nem tudta vagy tudja a szükséges egészségügyi ellátást igénybe venni.

(4) A szakorvosi igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a hivatásos állomány tagja az egészségügyi ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó felfüggesztése miatt a szükséges egészségügyi ellátást

a) a dátumszerűen megjelölt időpontig nem tudta igénybe venni, a felgyógyuláshoz az egészségügyi ellátás megtörténtét követően várható időtartam megjelölésével együtt, vagy

b) a szakorvosi igazolás kiállításának időpontjában még nem tudja igénybe venni, az egészségügyi ellátás pótlása várható időpontjának megjelölésével.

(5) Ha a kérelem benyújtásakor a szakorvosi igazolás nem áll rendelkezésre, a rendvédelmi alapellátó orvos felhívja a hivatásos állomány tagjának figyelmét, hogy hiánypótlás keretében intézkedjen annak benyújtásáról.

4. § (1) A rendvédelmi alapellátó orvos a hivatásos állomány tagjának kérelme és a szakorvosi igazolás benyújtását követően igazolást állít ki a szolgálatképtelenség várható időtartamáról és a (2) bekezdés szerinti iratokat, azok benyújtásától számított öt munkanapon belül felterjeszti az állományilletékes parancsnok részére az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításának elbírálása érdekében.

(2) A rendvédelmi alapellátó orvos az (1) bekezdés szerinti felterjesztés során az alábbi iratokat küldi meg az állományilletékes parancsnok részére:

a) a hivatásos állomány tagjának kérelmét,

b) az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításának elbírálására vonatkozó javaslatát, amely javaslatban azt is ismertetni kell, hogy az 5. § (2) bekezdése szerinti tényt a szakorvos igazolta-e, és

c) a szolgálatképtelenség várható időtartamáról kiállított igazolást, vagy ha az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbítására okot adó körülmény fennállásának várható időtartama az egészségügyi ellátás időpontja jövőbeni ismeretének hiánya miatt nem állapítható meg, akkor ennek tényét tartalmazó igazolást.

5. § (1) Az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításáról az állományilletékes parancsnok a 4. § (2) bekezdése szerinti iratok felterjesztésétől számított öt munkanapon belül alakszerű határozatban dönt.

(2) Ha a szakorvosi igazolás igazolja, hogy a hivatásos állomány tagja az egészségügyi ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó felfüggesztése miatt nem tudja vagy meghatározott ideig nem tudta az egészségügyi ellátást igénybe venni, az egészségügyi szabadságot méltányosságból meg kell hosszabbítani.

6. § (1) Az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításáról szóló határozat rendelkező része tartalmazza az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításának időtartamát a meghosszabbítás időtartamának vagy azon naptári nap megjelölésével, ameddig a meghosszabbított egészségügyi szabadság tart. Az időtartamot vagy időpontot az egészségügyi ellátás elhalasztásának időtartama figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Ha az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbítására okot adó körülmény fennállásának várható időtartama nem állapítható meg, a méltányosságból meghosszabbított egészségügyi szabadság időtartamaként a hivatásos állomány tagjának felgyógyulásáig, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő hatodik hónapig tartó időtartamot kell szerepeltetni.

(3) Az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításáról szóló határozat rendelkező részében a hivatásos állomány tagját tájékoztatni kell arról, hogy a határozatban foglaltakkal szemben szolgálati panasz benyújtásának van helye.

(4) Az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításáról szóló határozatot a határozat meghozatalától számított három munkanapon belül közölni kell a hivatásos állomány tagjával. A közléssel egyidejűleg tájékoztatni kell a rendvédelmi alapellátó orvost az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításáról szóló döntésről.

7. § (1) Ha a hivatásos állomány tagjának egészségügyi ellátása során a 6. § szerint kiadott határozatban megjelölt, az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításának időtartama megváltoztatásának szükségessége merül fel, a hivatásos állomány tagja a meghosszabbítás időtartamának megváltoztatása érdekében kiegészítő kérelmet jogosult benyújtani. A kérelem elbírálására a 3-6. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) kérelmen a kiegészítő kérelmet kell érteni,

b) a rendvédelmi alapellátó orvos az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbítása új időpontjának elbírálására tesz javaslatot,

c) a határozatban az állományilletékes parancsnok az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításának új időtartamát vagy új határnapját határozza meg.

(2) A 6. § (2) bekezdése alapján kiadott határozat esetében a rendvédelmi alapellátó orvos hivatalból kezdeményezi az (1) bekezdés szerinti döntés meghozatalát, ha a meghosszabbított egészségügyi szabadság időtartama során időközben megállapíthatóvá válik a hivatásos állomány tagjának szolgálatképessége.

8. § (1) A méltányosságból meghosszabbított egészségügyi szabadság megállapítása esetén

a) a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 82. § (1) bekezdés b) pontjában és 82. § (3) bekezdésében, valamint

b) a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 8. § c) pontjában

foglaltakat a hivatásos állomány tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a rendelkezésekben megjelölt háromszázhatvanöt napos korlát a méltányosságból meghosszabbított egészségügyi szabadság időtartamával meghosszabbodik.

(2) A hivatásos állomány tagja szolgálatképtelenségének harminc napon túli felülvizsgálatára vonatkozó ellenőrző orvosi vizsgálat során az egészségügyi szabadság e rendelet szerinti méltányosságból történő meghosszabbításának tényét vagy a méltányosságból történő meghosszabbítására irányuló eljárás folyamatban létét figyelembe kell venni.

9. § *  Ez a rendelet a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor lép hatályba, és a veszélyhelyzet megszűnését *  követő 365. napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére