A jogszabály mai napon ( 2024.02.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

40/2021. (X. 27.) AM rendelet

a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (6) és (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) ágazati képzés: a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Fbtv.) 22. §-ának megfelelő, e rendelet szerinti képzés,

b) ágazati továbbképzés: az Fbtv. 22. §-ának megfelelő, e rendelet szerinti továbbképzés,

c) ágazati vizsga: az Fbtv. 22. §-ának megfelelő, e rendelet szerinti vizsga,

d) mezőgazdasági igazgatási szerv: a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 15/C. §-ában meghatározott szerv,

e) rendészeti vizsga: az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott elméleti és gyakorlati vizsga.

2. § A hegyőrök ágazati képzésére, ágazati továbbképzésére, ágazati vizsgájára és szolgálati viszonyára az e rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a hegyközségi tanács nevében a mezőgazdasági igazgatási szerv látja el az ágazati képzési, ágazati továbbképzési és az ágazati vizsgáztatási feladatokat.

2. Ágazati képzés, ágazati továbbképzés és ágazati vizsga

3. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv a mezőőrként foglalkoztatni kívánt személy számára ágazati képzést és ágazati vizsgát szervez a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott módon az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv az ágazati képzés 1. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő tananyagát és vizsgakövetelményeit a honlapján közzéteszi.

(3) A mezőgazdasági igazgatási szerv által szervezett ágazati képzés, ágazati továbbképzés és ágazati vizsga díjmentes.

(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv és a mezőőrként foglalkoztatni kívánt személy közötti képzési jogviszony a mezőőri nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával jön létre.

(5) A mezőgazdasági igazgatási szerv által összeállított ágazati képzési programot és ágazati továbbképzési programot az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) minősíti.

(6) A mezőgazdasági igazgatási szerv az ágazati képzési programot és az ágazati továbbképzési programot a mezőőri tevékenységet érintő jogszabályi változásoknak megfelelő rendszerességgel felülvizsgálja, és a szükséges módosításokat a miniszter minősíti.

(7) Az ágazati képzési program és az ágazati továbbképzési program tartalmazza

a) a képzés megnevezését,

b) a képzés időtartamát,

c) a képzés tananyagegységeit, azok célját, tartalmát, a tananyagegység óraszámát, a tananyagegység megvalósítása során alkalmazott képzési módszereket és munkaformákat,

d) - a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével - a maximális csoportlétszámot,

e) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírását és

f) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját.

(8) A mezőgazdasági igazgatási szerv az alábbi dokumentumokat - a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogkörének gyakorlása érdekében - azok keletkezésétől számított tizedik év utolsó napjáig megőrzi:

a) személyes jelenlétet kívánó oktatás esetén az aláírt jelenléti ívek, valamint az ágazati képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumok,

b) az ágazati képzésben, ágazati vizsgán, ágazati továbbképzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatai és lakcíme,

c) az ágazati képzési program, az ágazati továbbképzési program és

d) az ágazati képzés, ágazati vizsga, az ágazati továbbképzés teljesítésére vonatkozó dokumentáció.

4. § (1) Az ágazati képzésen való részvétel feltétele a mezei őrszolgálatot létrehozó vagy létrehozni kívánó helyi önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó)

a) szándéknyilatkozata - már működő mezei őrszolgálat esetén - az adott személy mezőőrként történő foglalkoztatásáról, vagy

b) szándéknyilatkozata - még nem működő mezei őrszolgálat esetén - a mezei őrszolgálat létrehozására.

(2) Az ágazati vizsgára történő jelentkezés feltétele az ágazati képzés óraszámának négyötödén történő részvétel. Ennél több távollét esetén az ágazati képzést meg kell ismételni.

(3) Az ágazati vizsgán való részvétel feltétele

a) az ágazati képzésen való részvétel és

b) a rendészeti vizsga sikeres teljesítése vagy a rendészeti vizsga alóli mentesség igazolása.

(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv háromfős vizsgabizottságot jelöl ki, amelynek tagjai a mezőgazdasági igazgatási szerv által kijelölt két fő, valamint az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) által kijelölt egy fő. A vizsgabizottság elnökét a mezőgazdasági igazgatási szerv jelöli ki.

(5) A mezőgazdasági igazgatási szerv a sikeres ágazati vizsga letételéről vizsgabizonyítványt állít ki, amely tartalmazza

a) a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, lakcímét és

b) az ágazati vizsga eredményes letételére vonatkozó adatokat.

5. § (1) A mezőőr ágazati továbbképzésen történő részvételről a mezőgazdasági igazgatási szerv tanúsítványt állít ki, amely tartalmazza

a) a mezőőr nevét,

b) az ágazati továbbképzésen való részvétel tényét és

c) az ágazati továbbképzés teljesítésének időpontját.

(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv az ágazati továbbképzést elektronikus tananyag biztosításával vagy személyes jelenlétet igénylő oktatás formájában valósíthatja meg. Az ágazati továbbképzés időtartama 8 óra.

(3) Az ágazati továbbképzés a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló jogszabályban meghatározott vizsgaszervező által szervezett nem kötelező továbbképzéssel is kiváltható. A képzés teljesítését igazolni kell a mezőgazdasági igazgatási szervnél a képzés eredményes teljesítésére vonatkozó dokumentum bemutatásával vagy annak másolatban való benyújtásával.

3. A mezőőri szolgálati viszony egyes szabályai

6. § (1) Az eredményes ágazati vizsgát tett mezőőr a munkavégzésre irányuló jogviszonya létrejöttét követően a mezőgazdasági igazgatási szerv előtt a 2. mellékletben meghatározott esküt tesz, amelyről a mezőgazdasági igazgatási szerv esküokmányt állít ki.

(2) Mezőőri feladatok az esküokmány kiállítását követően láthatók el. Az esküokmány tartalmazza

a) a mezőőr nevét, születési helyét és idejét,

b) az eskü letételének tényét és

c) a mezőőri nyilvántartásba vétel számát.

(3) A mezőőri formaruha műszaki dokumentációját - a rendészetért felelős miniszter egyetértésével - a miniszter hagyja jóvá, és az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

(4) A mezőőr a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló jogszabályban meghatározott módon, jól látható helyen, a 3. mellékletben meghatározott szolgálati jelvényt visel.

(5) A rendőrség az általa kiállított, a 4. mellékletben meghatározott szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt a kérelem fenntartó által történő benyújtását követő harminc napon belül juttatja el a fenntartóhoz. A fenntartó az esküt tett mezőőr részére a mezőgazdasági igazgatási szerv tájékoztatásával egyidejűleg átadja a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt. A tájékoztatás tartalmazza a mezőőr nevét, valamint az átadás-átvétel időpontját.

(6) A mezőgazdasági igazgatási szerv a mezőőr számára papíralapú szolgálati naplót vagy az erre a célra kialakított elektronikus felületen hozzáférést biztosít.

(7) A szolgálati igazolvány, a szolgálati napló, illetve a szolgálati jelvény elvesztését a mezőőr köteles a fenntartó felé haladéktalanul bejelenteni. A szolgálati igazolvány, a szolgálati napló, illetve a szolgálati jelvény elvesztéséről, annak körülményeiről a mezőőr köteles írásban jelentést készíteni, és a jelentést köteles megküldeni a fenntartónak. A fenntartó a szolgálati igazolvány, a szolgálati napló, illetve a szolgálati jelvény elvesztését

a) a rendőrség felé haladéktalanul és

b) a mezőgazdasági igazgatási szerv felé három napon belül

bejelenti.

(8) A mezőőr munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnése esetén haladéktalanul köteles a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt a fenntartó részére átadni. A fenntartó a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt bevonja, és megküldi a rendőrségnek.

(9) A mezőőr munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnése esetén haladéktalanul köteles a részére a fenntartó által biztosított kényszerítő eszközöket a rendőrség részére átadni, amely az átvételről igazolást állít ki, és tájékoztatja a mezőgazdasági igazgatási szervet. Az átvételt követően a rendőrség a kényszerítő eszközöket haladéktalanul megküldi a fenntartó részére.

(10) A mezőőr munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnése esetén haladéktalanul köteles a fenntartó részére a papíralapú szolgálati naplót átadni, amelyet a fenntartónak öt évig kell megőriznie.

7. § (1) A mezőőr a sörétes vadászlőfegyvert kizárólag lakott területen kívül, a következő esetekben és feltételekkel használhatja:

a) kártevő riasztására,

b) vaktölténnyel vadriasztásra és

c) a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló jogszabályban foglaltakkal összhangban a seregély (Sturnus vulgaris), halőri igazolvány birtokában a kárókatona (Phalacrocorax carbo) állományának gyérítésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységekhez a területileg illetékes vadászatra jogosult egyetértése szükséges. A sörétes vadászlőfegyver használatának szándékát a mezőőr a területileg illetékes vadászatra jogosultnak előzetesen bejelenti, a használat tervezett időpontjának és helyszínének megjelölésével.

(3) A sörétes vadászlőfegyver, illetve a könnygázszóró palack elvesztését a mezőőr haladéktalanul jelenti a fenntartónak és a rendőrségnek. A mezőőr az elvesztés körülményéről szóló írásos jelentést legkésőbb két munkanapon belül elkészíti, és megküldi a fenntartónak és a rendőrségnek.

(4) A sörétes vadászlőfegyver (1) bekezdésben előírtakon kívüli használatát vagy véletlen elsülését az erről készült jelentés egyidejű megküldésével a mezőőr köteles jelenteni a működési területén illetékes rendőrségnek. A helyszín biztosításáról akkor kell gondoskodni, ha a fegyver alkalmazása következtében kár keletkezett vagy sérülés történt.

8. § (1) Ha a mezőőr feladatellátása során a jogtalanul legeltetett vagy felügyelet nélkül talált állat tulajdonosát nem tudja megállapítani, a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint rendelkezik az állat elhelyezéséről.

(2) A mezőőr gondoskodik az őrzött területen észlelt károkozás esetén a terület tulajdonosának vagy használójának értesítéséről. Jogszabálysértés gyanúja esetén a mezőőr értesíti az Fbtv. 23. § (2) bekezdése szerinti hatóságot, a természet védelmét szolgáló jogszabályok megsértésének észlelése esetén a természetvédelmi őrszolgálatot.

4. A mezei őrszolgálatok nyilvántartása

9. § (1) Az újonnan alakult mezei őrszolgálat nyilvántartásba vételének időpontja az első mezőőr eskütételének időpontja.

(2) A mezei őrszolgálat nyilvántartási céllal történő bejelentésekor igazolni kell, hogy a mezei őrszolgálat rendelkezik

a) a mezei őrszolgálat működési területét ábrázoló 1:50 000 méretarányú térképpel, amelyen a működési terület lehatárolása a helyrajzi számokat tartalmazó listával kiegészülve egyértelműen feltüntetésre kerül és

b) írásbeli megállapodással, ha vegyes minősítésű területen az Fbtv. 23. § (4) bekezdésében meghatározott őrszolgálat hatáskörébe tartozó feladatot is ellát.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

11. § (1) Ez a rendelet a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 2. alcíme a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének való megfelelést szolgálja.

12. § * 

1. melléklet a 40/2021. (X. 27.) AM rendelethez

Az ágazati képzés szakmai követelményei

1. Feladatprofil

1.1. Ismeri és megkülönbözteti a termőföldek őrzése során a legjellemzőbb bűncselekményeket, szabálysértéseket.

1.2. Alapfokú mezőgazdasági, erdészeti, vad- és halgazdálkodási ismeretekkel rendelkezik.

1.3. Alapfokú szinten ismeri a közigazgatási rendszer felépítését és működését.

1.4. Ismeri a sörétes vadászlőfegyver használatára vonatkozó szabályokat.

1.5. Elvégzi a jelentéstételi kötelezettségét a végrehajtott intézkedést követően.

2. Tulajdonságprofil

2.1. Szakmai kompetenciák

2.1.1. Szakmai ismeretek

2.1.1.1. A mezőőri vagy hegyőri szolgálat alapvető szabályai.

2.1.1.2. A mezőőri vagy hegyőri szolgálat ellátásával összefüggő közigazgatási rendszer alapjai.

2.1.1.3. Jogellenes magatartás alapvető jogi ismeretei.

2.1.1.4. Szabálysértési jogi ismeretek alapjai.

2.1.1.5. Büntetőjogi ismeretek alapjai.

2.1.1.6. A mezőőri vagy hegyőri szolgálat során előforduló legjellemzőbb bűncselekmények, szabálysértések.

2.1.1.7. A mezőőr vagy a hegyőr intézkedési jogosultságai, az intézkedések alapelvei.

2.1.1.8. A mezőőri vagy hegyőri intézkedés folyamata, a gyakorlati végrehajtást szolgáló eszközök ismerete.

2.1.1.9. Fegyverismeret, a mezőőr vagy a hegyőr fegyverhasználatának esetei.

2.1.1.10. A sörétes vadászlőfegyver tárolására vonatkozó szabályok.

2.1.1.11. Társadalmi környezet, pszichológiai alapismeretek, magatartás az intézkedés során.

2.1.1.12. Kommunikációs technikák alkalmazása.

2.1.1.13. Az önvédelem alaptechnikáinak ismerete.

2.1.1.14. A mezőgazdasági termelés alapjainak ismerete.

2.1.1.15. A növénytermesztési alapismeretek.

2.1.1.16. Kertészeti, szőlő- és gyümölcstermesztési alapismeretek.

2.1.1.17. Állattenyésztési, állategészségügyi alapismeretek.

2.1.1.18. A mezőgazdaság egyes ágazatainak rendészeti ismerete.

2.1.1.19. Erdészeti, természeti, vadászati és halgazdálkodási alapismeretek.

2.1.1.20. Az erdők, a természeti területek őrzése, valamint a vadászati őrzés és halőrzés.

2.1.1.21. A természetvédelem és a környezetvédelem kapcsolata.

2.1.1.22. Munka-, egészség-, tűz- és katasztrófavédelmi ismeretek.

2.1.2. Szakmai készségek

2.1.2.1. Olvasott szakmai szöveg megértése.

2.1.2.2. Szakmai nyelvi írás- és beszédkészség.

2.1.2.3. Információforrások kezelése.

2.1.2.4. Tájékozódás.

2.2. Személyes kompetenciák

2.2.1. Önállóság.

2.2.2. Önfegyelem.

2.2.3. Megbízhatóság.

2.2.4. Felelősségtudat.

2.2.5. Stressztűrő képesség.

2.2.6. Döntésképesség.

2.3. Társas kompetenciák

2.3.1. Határozottság.

2.3.2. Kezdeményezőkészség.

2.3.3. Konfliktusmegoldó készség.

2.4. Módszerkompetenciák

2.4.1. Problémamegoldás, hibaelhárítás.

2.4.2. Helyzetfelismerés.

2. melléklet a 40/2021. (X. 27.) AM rendelethez

A mezőőri és a hegyőri eskü szövege

Én, ........................ esküszöm, hogy működési területemen a termőföldeket, a termőföldön lévő terményeket és termékeket, felszereléseket, eszközöket, haszonállatokat, mezőgazdasági építményeket és földmérési jeleket a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint lelkiismeretesen őrzöm. A hatályos jogszabályok szerint mindazon személyekkel szemben késedelem nélkül eljárok, akik a mezőgazdaság vagy a tulajdonosok érdekeit sértik, értékeit veszélyeztetik. A jogszabályban biztosított jogommal vissza nem élek. (Az eskütevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen!”)

3. melléklet a 40/2021. (X. 27.) AM rendelethez

A szolgálati jelvény meghatározása

1. A szolgálati jelvény 80 mm magas, 60 mm széles, ovális, felül a „RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS” felirat, alul hat számjegyből álló sorszám található. A középső síkban 45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet, amelynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van.

2. A szolgálati jelvény fekete bőralátéten rögzített, amely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.

3. A mezei őrszolgálat egyedi logója a szolgálati jelvény középső síkjában, 45 mm átmérőjű körben helyezkedik el, amelynek a közepén található pajzsot két aranyszínű búzakalász fog körbe. A pajzs jobb oldalán stilizált dombos vidék szerepel teli zöld színnel, a mező felett aranyszínű nap és hold, a pajzs bal oldalán szőlőtőke látható. A pajzs és a búzakalász alatt félkörívben fekete színű „MEZŐŐR” felirat szerepel.

4. melléklet a 40/2021. (X. 27.) AM rendelethez

A szolgálati igazolvány meghatározása

1. A szolgálati igazolvány az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező, az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált műanyag kártya, amely megfelel az „A” okmányvédelmi kategóriának.

2. Az alapanyagba integrált arckép mérete legalább 30×24 mm. Az arcképmezőn belül az áll és a fejtető közötti rész a teljes képmagasság 70-80%-a.