A jogszabály mai napon ( 2023.03.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XLVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 20. cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatálybal. * 

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi XLVI. törvényhez

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A KIRGIZ KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS ÁRUFUVAROZÁSRÓL

Magyarország Kormánya, valamint a Kirgiz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együttesen mint a „Szerződő Felek”)

figyelemmel a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok kedvező alakulására, valamint egy egyenlőségen és a kölcsönös előnyökön alapuló gazdasági együttműködés kialakítása céljából,

azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a Kirgiz Köztársaság és Magyarország között, az államok területén keresztül, valamint harmadik országokba vagy harmadik országokból, autóbuszokkal történő személyszállítás és a gépjárművekkel történő árufuvarozás kétoldalú előmozdítását, továbbá az összekapcsolhatóság elősegítése érdekében,

mivel fontos számukra a környezetvédelem, az energiahatékonyság, a közlekedésbiztonság és a járművezetők jobb munkakörülményei,

az alábbiakban állapodtak meg:

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

1. A Megállapodás a Szerződő Felek ország közötti és a területükön tranzitforgalomban áthaladó, továbbá harmadik országba irányuló és harmadik országból kiinduló, a Kirgiz Köztársaságban vagy Magyarországon bejegyzett autóbusszal és gépjárművel végzett nemzetközi személyszállításokra és árufuvarozásokra alkalmazandó.

A jelen Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek azon egyéb nemzetközi egyezményekből eredő jogait és kötelezettségeit, amelyekben Magyarország és a Kirgiz Köztársaság részes felek. A jelen Megállapodás semmilyen módon nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései sem részben, sem egészben nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarország - különösen az Uniós Csatlakozási Szerződéssel - vállalt és az Európai Uniót megalapító Szerződésből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogforrásaiból származó kötelezettségeit.

2. A Szerződő Felek jelen Megállapodás végrehajtásáért felelős illetékes hatóságai:

- Magyarország esetében a közlekedésért felelős minisztérium és a közúti közlekedésért felelős egyéb illetékes hatóságok;

- a Kirgiz Köztársaság esetében a Kirgiz Köztársaság közlekedés területén illetékes felhatalmazott szerve; a 11. cikk tekintetében pedig a Kirgiz Köztársaság Belügyminisztériuma.

2. cikk

A jelen Megállapodásban használt kifejezések és meghatározások a következőket jelentik:

(1) „fuvarozó”:

bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki Magyarország és a Kirgiz Köztársaság hatályos nemzeti jogszabályainak megfelelően jogosult saját számlás vagy díjazás ellenében végzett nemzetközi közúti személyszállítást és árufuvarozást végezni;

(2) „autóbusz”:

bármely gépjármű, amelyet utasok szállítására terveztek, és amelyben a vezetőüléssel együtt több mint kilenc ülőhely található;

(3) „gépjármű”:

áruk és speciális berendezések közúti szállítását szolgáló bármely gépi meghajtású jármű (amely egy vagy több járműből áll);

(4) „harmadik országból és harmadik országba történő szállítás”:

olyan tevékenység, amelynek során az egyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett fuvarozó szállítást végez a másik Szerződő Fél államának területére olyan harmadik állam területéről, amely nem a székhelye az adott bejegyzett fuvarozónak, vagy amikor az egyik Szerződő Fél államának területéről a másik Szerződő Fél államának területén bejegyzett fuvarozó olyan harmadik államba végez szállítást, amely nem a székhelye az adott fuvarozónak;

(5) „kabotázs”:

olyan személyszállítás vagy árufuvarozás, amelyet az egyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett autóbusszal vagy gépjárművel végeznek a másik Szerződő Fél államának területén található indulási hely és érkezési hely között;

(6) „tranzit”:

(6.1) utasok autóbusszal történő szállítása a másik Szerződő Fél államának területén keresztül anélkül, hogy utasok be- és kiszállnának;

(6.2) áruk gépjárművel történő szállítása a másik Szerződő Fél államának területén keresztül anélkül, hogy árukat be- és kirakodnának;

(7) „menetrend szerinti személyszállítás”:

utasok autóbusszal történő szállítása meghatározott menetrendek (időintervallumok) szerint és meghatározott útvonalakon a munka kezdési és befejezési idejének, az utasfelvételi- és lerakási pontoknak, valamint a díjszabásnak az előzetes meghatározásával;

(8) „különcélú menetrend szerinti személyszállítás”:

az utazás célja szerint felsorolt utasok autóbusszal történő szállítása más utasok kizárásával;

(9) „nem menetrend szerinti személyszállítás”:

a megrendelővel kötött szerződés alapján végzett személyszállítás, amely nem tartozik a menetrend szerinti személyszállítás vagy a különcélú menetrend szerinti személyszállítás fogalom meghatározása alá.

3. cikk

1. A jelen Megállapodásban meghatározottak szerinti nemzetközi személyszállításhoz és árufuvarozáshoz használt autóbuszokat és gépjárműveket kötelezően el kell látni hatósági jelzéssel és az országuk megkülönböztető jelzéseivel.

2. Az autóbusz- és gépjármű-vezetőknek érvényes okmányokkal kell rendelkeznie az államhatár átlépéséhez, érvényes nemzeti vagy nemzetközi vezetői engedéllyel, az autóbusz vagy gépjármű nemzeti forgalmi engedélyeivel, valamint a szállításhoz szükséges egyéb dokumentumokkal, és köteles a fentieket bemutatni a Szerződő Felek illetékes hatóságainak kérésére.

4. cikk

Az egyik Szerződő Fél állama fuvarozójának tilos utasokat és árukat szállítania a másik Fél államában található indulási és érkezési helyek között.

II. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

5. cikk

1. Menetrend szerinti személyszállításhoz az indulási, a cél- és a tranzitország illetékes hatósága által kibocsátott engedélyek szükségesek.

2. A jelen cikk első bekezdésében hivatkozott engedélyezés iránti kérelmet a fuvarozó székhelye szerinti ország illetékes hatóságához kell benyújtani. Ha a székhely szerinti ország illetékes hatósága jóváhagyja a kérelmet, az engedélyről a fogadó ország illetékes hatósága értesítést kap.

A jelen cikk 3. bekezdése szerinti engedély iránti kérelmeknek az alábbi adatokat kell tartalmazniuk:

a) a kérelmező fuvarozó családi és utónevét, vagy a fuvarozó cég nevét és székhelyét,

b) a szállítás típusa,

c) az engedély időbeli hatályát,

d) a járatok tervezett gyakoriságát és időtartamát,

e) a pontos útvonalat, megállóhelyeket (megállóhelyek az utasok fel- és leszállása céljából, pihenőhelyek, határátkelőhelyek),

f) az útvonal hosszát kilométerben: oda- és visszaúton,

g) az egy nap alatt megtett út hosszát,

h) a járművezetők vezetési és pihenőidejét,

i) az autóbuszok menetrendjét,

j) személyszállítási díjakat (díjtáblázatokat) és utazási feltételeket.

A Szerződő Felek államainak területén tranzitforgalomban áthaladó, menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó engedélyeket annak a Szerződő Félnek az illetékes hatósága adja ki, amelynek területén keresztül a tranzitszállítás folyik.

A tranzitforgalomban áthaladó, menetrend szerinti személyszállítási engedély-kérelemnek a jelen cikk jelen bekezdésének a), b), c), e) és i) alpontjában foglalt adatokat kell tartalmaznia, valamint az olyan államokban kiadott engedélyek másolatait, amelyeket a szállítás érint.

3. Az engedélyeket a Szerződő Felek illetékes hatóságai közös megállapodással adják ki.

Az engedély megadására vagy megtagadására vonatkozó döntést a Szerződő Felek illetékes hatóságai - előre nem látható körülmények hiányában - 90 napon belül hozzák meg azt követően, hogy a székhely szerinti ország illetékes hatóságától az engedély iránti kérelmet megkapták, ha nem merülnek fel előre nem látható körülmények.

Előre nem látható körülmények felmerülése esetén ez a határidő módosítható azzal, hogy erről az illetékes hatóságok folyamatosan tájékoztatják egymást.

A jelen cikk 1. bekezdésében hivatkozott engedély legfeljebb öt évig érvényes. Az engedély meghatározza a menetrend szerinti személyszállítás teljesítésének üzemeltetési feltételeit.

4. Az üzemeltetési feltételek módosításáról, valamint a szállítási szolgáltatás beszüntetéséről a jelen cikk 2. és 3. bekezdése szerinti eljárásban születik döntés.

Amennyiben a szolgáltatásra a továbbiakban nincs igény, a fuvarozó azt megszüntetheti az engedélyt kibocsátó illetékes hatóságoknak és az ügyfeleknek nyújtott tájékoztatás mellett a nemzeti jogszabályokban meghatározott határidőn belül.

6. cikk

1. A két állam között, a területükön át, autóbusszal történő, nem menetrend szerinti útvonalon történő személyszállítás - a jelen cikkben meghatározott esetek kivételével - engedélyköteles, amely engedélyt a Szerződő Felek illetékes hatóságai adnak ki.

2. A nem menetrend szerinti személyszállítás nem engedélyköteles a következő esetekben:

a) tranzitszállítás,

b) a Szerződő Felek területe közötti szállítás, úgy mint

(2.1.1) „zárt ajtós” szolgáltatások, amikor ugyanaz az autóbusz utasok ugyanazon csoportját szállítja (turisztikai események, kirándulások és kulturális események céljából) az autóbusz bejegyzése szerinti állam területén található indulási ponttól a másik Szerződő Fél területén található érkezési pontig, miközben az utazás során az utasok személye nem változik,

(2.1.2) olyan személyszállítás, melynek során utasok változatlan csoportját szállítják az autóbuszt nyilvántartó Szerződő Fél államának területéről a másik Szerződő Fél államának területére, és az autóbusz üresen tér vissza.

3. A jelen cikk 2. bekezdésében említett nem menetrend szerinti szállítási útvonalak esetében minden alkalommal össze kell állítani az utaslistát, amelyet folyamatosan az autóbuszban kell tartani, és amelyet a megfelelő illetékes hatóságnak a bélyegzőjével el kell látnia a másik Szerződő Fél államának területére történő belépéskor, kivéve a Magyarország területére az Európai Unió bármely másik tagállamának területéről történő belépést.

7. cikk

1. A különcélú menetrend szerinti személyszállítás engedélyköteles. Az engedélyt a Szerződő Felek illetékes hatóságai adják ki az útvonalnak arra a részére vonatkozóan, amely a saját területükön áthalad.

2. A különcélú menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó engedély iránti kérelmet a másik Szerződő Fél illetékes hatóságához kell benyújtani annak a Szerződő Félnek az illetékes hatóságán keresztül, amelynek a területén a fuvarozó található. A kérelmet az első szállítás indulási időpontja előtt legalább 60 (hatvan) nappal kell benyújtani.

3. A különcélú menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a jelen Megállapodás 5. cikke 2. bekezdésének a)-i) pontjában felsorolt adatokat.

4. Ahhoz, hogy különcélú menetrend szerinti személyszállítást végezhessen, a fuvarozónak össze kell állítania az utaslistát, amelyet folyamatosan az autóbuszban kell tartani, és amelyet a megfelelő illetékes hatóságnak a bélyegzőjével el kell látnia a másik Szerződő Fél államának területére történő belépéskor, kivéve a Magyarország területére az Európai Unió bármely másik tagállamának területéről történő belépést.

8. cikk

1. A jelen Megállapodás 5., 6. és 7. cikkében említett szállítási engedélyek személyre szólóak, és így más fuvarozóra át nem ruházhatók.

2. Nem szükséges engedély abban az esetben, ha egy autóbusz egy az 5., 6. és 7. cikkben hivatkozott személyszállítást végző, meghibásodott autóbuszt helyettesít.

3. A jelen cikkben meghatározott engedélyekre nincs szükség annak az államnak a területére tartó első út során, ahol az autóbusz be van jegyezve, egy újonnan vásárolt, utasok nélküli autóbusz esetében.

III. ÁRUSZÁLLÍTÁS

9. cikk

1. A Szerződő Felek államainak területe között, illetőleg azok területén tranzitforgalomban áthaladó, valamint harmadik államokba és harmadik államokból végzett árufuvarozás a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott engedélyek alapján történik, kivéve a jelen Megállapodás 10. cikkében meghatározott szállításokat.

2. Az engedély minden gépjárműre kibocsátásra kerül, oda- és visszaútra jogosít, és üres vagy rakott gépjárműre egyaránt vonatkozik. Pótkocsival rendelkező gépjárművel történő áruszállításnál csak a gépjármű esetében van szükség engedélyre.

3. A jelen cikk 1. és 2. bekezdésében említett engedélyek kiadására:

a) az állam által kiszabott adó vagy illeték (a Kirgiz Köztársaságban: állami illeték; Magyarországon: gépjárműadó) megfizetésével vagy

b) az állam által kiszabott adó vagy illeték (a Kirgiz Köztársaságban: állami illeték; Magyarországon: gépjárműadó) megfizetése nélkül kerülhet sor.

4. A Szerződő Felek illetékes hatóságai a jelen Megállapodás 18. cikke szerint felállított Vegyesbizottság keretében rögzítik a jelen cikk 3. bekezdésében meghatározott engedélyek típusát és számát, valamint kiadásuk és használatuk rendjét.

5. A közúti fuvarozási engedélyek nem ruházhatók át, azokat kizárólag az a fuvarozó használhatja, amely részére az engedélyt kiadták. Az engedélyeket a másik Szerződő Fél államának területén végzett fuvarozás során a gépjárművön kell tartani, és az illetékes hatóság felszólítására fel kell mutatni.

6. A kiadott engedélyek a tárgyévben érvényesek és a következő év január hó 31. napjáig használhatók.

10. cikk

1. A Szerződő Felek államának területén a következő szállításokra kerülhet sor engedély és az állam által kiszabott adó vagy illeték (a Kirgiz Köztársaságban: állami illeték; Magyarországon: gépjárműadó) megfizetése nélkül:

(1.1) reklám vagy oktatás céljait szolgáló (pl. vásáron vagy kiállításon bemutatásra kerülő) tárgyak fuvarozása,

(1.2) színházi, zenei, filmes, sport- és cirkuszi rendezvények, bemutatók, vásárok vagy rádió-, film-, televíziós felvételek célját szolgáló berendezések és tartozékaik, továbbá az előadásokhoz tartozó állatok fuvarozása,

(1.3) sérült vagy javítást igénylő gépjárművek visszafuvarozása, üzemzavar-elhárító járművek megtett útjai,

(1.4) elhunytak földi maradványait tartalmazó urnák, koporsók fuvarozása,

(1.5) segélyszállítmányok, egészségügyi felszerelések fuvarozása,

(1.6) ingóságok fuvarozása áttelepülés céljára,

(1.7) postai küldemények fuvarozása,

(1.8) művészeti tárgyak és alkotások fuvarozása,

(1.9) utasokat szállító autóbuszok pótkocsijában elhelyezett poggyász fuvarozása,

(1.10) az egyik Szerződő Fél államában bejegyzett fuvarozó részére külföldön vásárolt autóbusz vagy gépjármű első, tranzitforgalomban végzett üres áthaladása.

2. A jelen cikk 1. bekezdésének 1.1-1.9 albekezdésében említett szállítások során az adott szállítás előtt vagy után a gépjármű első üresjárata engedély nélkül elvégezhető a Szerződő Felek államának területén.

3. Az áruszállításhoz nem szükséges engedély, amikor egy üres gépjárművet egy, a másik Szerződő Fél államának területén található meghibásodott jármű pótlására küldenek, vagy amikor egy megjavított gépjármű hazatér.

IV. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

11. cikk

1. A Szerződő Felek illetékes hatóságai biztosítják, hogy azon gépjárművek, amelyek a másik Szerződő Fél államának területén árufuvarozás lebonyolítására engedélyt kapnak, a súly- és méret korlátozások tekintetében nem esnek kedvezőtlenebb szabályozók hatálya alá, mint a saját államukban engedélyezett gépjárművek.

2. Amennyiben a gépjármű vagy rakományának súlya és méretei a másik Szerződő Fél államában engedélyezett felső határértéket túllépik, úgy a területén történő fuvarozást megelőzően az utóbbi Szerződő Fél illetékes hatósága által kibocsátott külön engedély szükséges.

3. A másik Szerződő Fél államának területén veszélyes áruk akkor fuvarozhatók, ha - szükség esetén - a nevezett Szerződő Fél illetékes hatósága a nemzeti szabályozás alapján külön engedélyt bocsát ki.

4. A jelen cikk 2. és 3. bekezdései szerinti külön engedélyekben az illetékes hatóság közlekedési korlátozásokat vezethet be, vagy meghatározott közlekedési útvonal és közúti határátkelőhely igénybevételét írhatja elő.

12. cikk

1. A Szerződő Felek államainak fuvarozói kötelesek a másik Szerződő Fél állama területén végzett személyszállítás vagy árufuvarozás során annak nemzeti jogszabályait betartani.

2. Amennyiben az egyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett fuvarozó a jelen Megállapodás bármely rendelkezését vagy a másik Szerződő Fél államának egyéb nemzeti jogszabályait megsérti, annak a Szerződő Félnek az illetékes hatósága, amelynek területén a rendelkezések megsértése történt, saját jogi eljárása lefolytatásának fenntartása mellett értesíti erről a fuvarozó székhelye szerinti Szerződő Fél illetékes állami hatóságát, amely megteszi a nemzeti jogszabályaiban előírt szükséges intézkedést.

3. A Szerződő Felek illetékes hatóságai tájékoztatják egymást a részükről a 2. bekezdés szerint alkalmazott összes szankcióról.

13. cikk

1. Amikor a fuvarozó a másik Szerződő Fél államának területére lép, az illetékes hatóság felszólítására be kell mutatnia a harmadik félnek okozott kár fedezetére szolgáló általános felelősségbiztosítás érvényességét igazoló okmányt.

2. Amennyiben egy autóbusz vagy gépjármű nem rendelkezik az 1. bekezdésben említett okmánnyal, a fuvarozó a másik Szerződő Fél államának területére lépéskor - a hatályos nemzeti jogszabályoknak megfelelően - köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni.

14. cikk

A jelen Megállapodás hatálya alatt az egyik Szerződő Fél államának területén, a másik Szerződő Fél államának területén nyilvántartásba vett gépjárművel végzett árufuvarozás és személyszállítások során, a gépjármű használata és tulajdonjoga kapcsán kivetett minden illetéket és díjat, valamint az autópálya-használati és -karbantartási díjakat a fogadó ország nemzeti jogszabályainak megfelelően kell felszámítani.

15. cikk

1. A Szerződő Felek a másik Szerződő Fél országa területén ideiglenes szállítást végző járműveire sem import-, sem exportadót vagy díjat (ideérve a vámot) nem szab ki, kivéve az alábbiakat:

a. A közúthálózat használatáért fizetendő díjak (például az út- és hídhasználati díjak),

b. Az olyan díjak, amelyek akkor fizetendők, ha a gépjármű súlya, méretei vagy tengelyterhelése - rakománnyal vagy anélkül - túllépi a Szerződő Felek nemzeti jogszabályaiban előírt határértékeket.

2. A gépjárművek gyárilag beépített tartályaiban tárolt üzemanyag és kenőanyag, valamint gépjárművek javításához szükséges alkatrészek és szerszámok a fogadó ország területén mentesülnek a behozatali vámok alól.

3. A jelen Megállapodás szerinti nemzetközi fuvarozást végző, az út során megsérült gépjármű vagy autóbusz javításához szükséges alkatrészeket és szerszámokat, amelyeket ideiglenesen visznek be valamelyik Szerződő Fél államának területére, az adott országból ki kell szállítani, vagy a fuvarozó költségére a vámhatóság felügyelete mellett azokat meg kell semmisíteni.

4. A jelen Megállapodásban szabályozott szállítások tekintetében Magyarország a területére való belépéskor az Európai Unió hatályos vámjogszabályaiban engedélyezett mentességeket és kedvezményeket biztosítja a vámok és díjak, valamint a behozatali és kiviteli korlátozások, illetve tilalmak tekintetében, az ott előírt eljárásokkal és szabályokkal összhangban.

16. cikk

A határ- és vámellenőrzés, valamint az állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, járványügyi, környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok betartásának felügyelete tekintetében a Szerződő Felek saját nemzeti jogszabályaikat és azon nemzetközi egyezmények rendelkezéseit alkalmazzák, amelyeknek Magyarország és a Kirgiz Köztársaság részes felei.

17. cikk

Súlyosan sérült személyek szállítása, személyek autóbusszal menetrend szerint történő szállítása, valamint romlandó vagy veszélyes áruk szállítása esetén az illetékes határellenőrző szervek és más ellenőrző hatóságok soron kívül hajtják végre a határ- és vámellenőrzést, valamint az állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, járványügyi, környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok betartásának felügyeletét.

18. cikk

1. A jelen Megállapodás végrehajtása és alkalmazása érdekében a Szerződő Felek az illetékes hatóságok képviselőiből álló Vegyesbizottságot hoznak létre.

2. A Szerződő Felek illetékes hatóságai más szakértőket is meghívhatnak a Vegyesbizottság üléseire.

3. A Vegyesbizottság bármely Fél kérésére ülésezhet, felváltva a Szerződő Felek államainak területén.

4. A Vegyesbizottság kezdeményezheti a jelen Megállapodás módosítását vagy annak felmondását.

19. cikk

A jelen Megállapodás bármely kiegészítése és módosítása a Szerződő Felek kölcsönös egyetértésével történhet. Az ilyen kiegészítésekre és módosításokra külön jegyzőkönyvek formájában kell, hogy sor kerüljön, amelyek a jelen Megállapodás szerves részét képezik, és a jelen Megállapodás 20. cikkében meghatározott rendelkezéseknek megfelelően lépnek hatályba.

20. cikk

1. A jelen Megállapodás a Szerződő Felek egymásnak diplomáciai úton küldött legutolsó olyan írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napot követően lép hatályba, amelyben értesítik egymást az érintett dokumentum hatályba léptetéséhez szükséges belső jogi eljárások befejezéséről.

2. A jelen Megállapodás addig marad hatályban, ameddig azt valamely Szerződő Fél diplomáciai úton küldött írásbeli értesítéssel fel nem mondja. Ebben az esetben a Megállapodás felmondása hat hónappal az után lép hatályba, hogy a másik Szerződő Fél a fenti értesítést kézhez vette.

3. A jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között a nemzetközi gépjárműközlekedés tárgyában Budapesten, 1966. évi március hó 19. napján aláírt Egyezmény Magyarország és a Kirgiz Köztársaság viszonya tekintetében hatályát veszti.

A fentiek hiteléül az alulírottak meghatalmazott képviselői aláírták a jelen Megállapodást.

Kelt Biskek, 2021. IV. 8-án, két példányban magyar, kirgiz, orosz és angol nyelven. Mindegyik változat eredetinek minősül. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.”

2. melléklet a 2021. évi XLVI. törvényhez

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC ON THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS BY ROAD

The Government of Hungary and the Government of the Kyrgyz Republic (hereinafter referred to as Contracting Parties),

bearing in mind the beneficial progress of bilateral trade and economic relations and for the purpose of developing economic cooperation based on equality and mutual benefit,

aiming to facilitate the bilateral promotion of passenger transport by buses and/or goods transport by trucks between Hungary and the Kyrgyz Republic and, through the territories of the states, as well as to or from third countries, and seeking to facilitate the connectivity,

being concerned about environmental protection, energy efficiency, traffic safety, and improved working conditions for drivers,

have agreed to the following:

I. INTRODUCTORY PROVISIONS

Article 1

1. The Agreement shall apply to international transport of passengers and goods between the states of the Contracting Parties and transit traffic across their territories, as well as to and from third countries, by motor vehicles and buses registered in Hungary or in the Kyrgyz Republic.

The present Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from other international treaties to which Hungary and the Kyrgyz Republic are parties. The present Agreement shall in no way prejudice to the obligations of Hungary as a Member State of the European Union. Consequently, the provisions of this Agreement shall not be applied or interpreted, neither in whole nor in part, in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from the Treaty of Accession to the European Union, the Treaty on which the European Union is founded, as well as from the primary and secondary law of the European Union.

2. The competent agencies of the Contracting Parties for implementation of this Agreement shall be:

- for Hungary - the Ministry responsible for transport, and other relevant authorities responsible for road transport;

- for the Kyrgyz Republic - authorized body in the field of transport of the Kyrgyz Republic; in respect of Article 11 - Ministry of Internal Affairs of the Kyrgyz Republic.

Article 2

The terms and definitions used in this Agreement shall mean the following:

(1) „carrier”

means any physical or legal person who is entitled to engage in international transport of passengers and goods by road for own account or for remuneration in accordance with the relevant national legislation of the Kyrgyz Republic and Hungary;

(2) „bus” means

any motor vehicle designed for the transport of passengers, with more than nine seats including the driver’s seat;

(3) „motor vehicle” means

any power-driven motor vehicle designed for transport of goods and special equipment by road (consisting of one or more vehicles);

(4) „transport from and to a third country” means

an activity when a carrier registered in the state territory of either Contracting Party carries to the state territory of the other Contracting Party from the territory of a third state where the referred carrier is not registered, or when a carrier is registered in the state territory of the other Contracting Party, carries from the state territory of either Contracting Party to a third state where the referred carrier is not registered;

(5) „cabotage” means

transport of passengers or goods performed by bus or motor vehicle registered in the state territory of one Contracting Party between the departure and destination points located in the state territory of the other Contracting Party;

(6) „transit” means

(6.1) transport of passengers by bus across the state territory of the other Contracting Party without embarking and disembarking of passengers;

(6.2) transport of goods by motor vehicle across the state territory of the other Contracting Party without loading and unloading of goods;

(7) „regular transport of passengers” means

transport of passengers by bus in accordance with specified timetables (intervals) and on specified routes by predetermining the start and end times of the work, pick-up and drop-off points and tariffs;

(8) „regular transport of passengers with special purpose” means

transport by bus of passengers listed according to the purpose of the travel with the exclusion of other passengers;

(9) „irregular transport of passengers” means

transport of passengers carried out on the basis of the contract concluded with the customer and not falling within the definition of regular transport of passengers or regular transport of passengers with special purpose.

Article 3

1. Buses and goods vehicles used for international passenger and goods transport as stipulated in this Agreement are required to bear registration and distinctive signs of their country.

2. A bus and goods vehicle driver shall have valid documents to cross the State border, a valid national or international driver’s license, national bus and goods vehicle registration documents as well as other documents required for transportation, and shall be obliged to present the above upon request of the competent agencies of the Contracting Parties.

Article 4

The carrier of the state of one Contracting Party shall be prohibited from transporting passengers and goods between destinations in the other Contacting Party’s state.

II. TRANSPORT OF PASSENGERS

Article 5

1. Regular passenger services shall be subject to a system of authorizations issued by the competent authority in the country of departure, destination and transit.

2. The authorization application referred to in the first paragraph of this Article should be made to the competent authority in the country of establishment of the carrier. If the competent authority of the country of establishment approves the application, the authorization is communicated to the competent authority of the host country.

The applications provided for in paragraph 3 of this Article shall include the following data:

(a) first and second name of the applicant carrier or name and seat of the carrier company,

(b) type of transport,

(c) validity period of the authorization,

(d) operation period and the envisaged frequency of carriage,

(e) exact route, stops (stops for embarking and disembarking of passengers, resting places, border crossing points),

(f) route length in kilometers: to the destination and back,

(g) route length covered per day,

(h) driving and resting time of drivers,

(i) timetable of buses,

(j) fares for passenger transport (tariff schedules) and travel conditions.

Authorizations for regular transit transport of passengers in the state territory of the Contracting Parties shall be issued by the competent authority of the Contracting Party whose territory is used for the transit transport.

The authorization application for regular transit transport of passengers shall include the data listed in subparagraphs (a), (b), (c), (e) and (i) of this paragraph of this Article, as well as the copy of authorizations from the states covered by the transport.

3. The authorization is issued by joint agreement by the competent authorities of the Contracting Parties.

The decision to grant or refuse an authorization shall be made by the competent authorities of the Contracting Parties within a period of 90 days from the day of the receipt of the application for authorization from the competent authority of the country of establishment, if there are no unforeseen circumstances.

In the event of unforeseen circumstances, this deadline may be changed on which the competent authorities keep each other informed.

The authorization referred to in paragraph 1 of this Article is valid for a maximum duration of five years. It sets out the operating conditions for the performance of regular passenger services.

4. Changes in the operating conditions and the cancellation of the service are decided according to the procedure set out in paragraphs 2 and 3 of this Article.

If there is no longer any demand for the service, the carrier can cancel it informing the competent authorities who issued the authorizations and the customers as well, within the period established in national legislation.

Article 6

1. Passenger transport on a non-regular route by buses between both states through their territories, except for cases provided for in this Article herein, shall be subject to permits, which shall be issued by the competent agencies of the Contracting Parties.

2. Non-regular transport of passengers shall not be subject to permit in the following cases:

(a) transit transport,

(b) transport between the territories of the Contracting Parties, such as

(2.1.1) closed-door services when the same bus carries the same group of passengers (tourist, excursion and cultural events) from the departure point located in the territory of the State of registration of the bus to the destination point located in the territory of the other Contracting Party while the personal setup of passengers does not change during, the journey,

(2.1.2) transport of passengers when the group of passengers with unchanged personal setup is carried from the state territory of the Contracting Party registering the bus to the state territory of the other Contracting Party and the bus returns empty.

3. In case of non-regular transport routes mentioned in paragraph 2 of this Article a list of passengers shall be required each time, which is to be continuously kept in the bus and stamped by the relevant competent authority at the time of entry to the state territory of the other Contracting Party, except for an entry to the territory of Hungary from the territory of any of the Member States of the European Union.

Article 7

1. Regular transport of passengers with special purpose shall be subject to an authorization. Authorization shall be issued by the competent authorities of the Contracting Parties for the part of the route located in their own territories.

2. The request for authorization for regular transport of passengers with special purpose shall be submitted to the competent authority of the other Contracting Party through the competent authority of the Contracting Party where the carrier is located. Request shall be submitted at least 60 (sixty) days prior to the launch date of the first carriage.

3. The request for authorization for regular transport of passengers with special purpose shall include the data listed in subparagraphs (a)-(i) of paragraph 2 of Article 5 of this Agreement.

4. In order to perform regular transport of passengers with special purpose the carrier shall prepare a list of passengers, which is to be kept permanently in the bus and stamped by the relevant competent authority at the time of entry to the state territory of the other Contracting Party, except for an entry to the territory of Hungary from the territory of any of the Member States of the European Union.

Article 8

1. The transport authorizations referred to in Articles 5, 6, and 7 hereof are personal and not transferable to other carriers.

2. No authorization shall be required in case a bus is replacing a broken bus performing transport of passengers referred to in Articles 5, 6 and 7.

3. Authorizations stipulated in this Article are not required if the first trip to the territory of the state where the bus is registered shall be undertaken on newly purchased buses without passengers.

III. TRANSPORT OF GOODS

Article 9

1. Transport of goods between the state territories of the Contracting Parties as well as to and from third countries shall be carried out by goods vehicles based on permits issued by the competent authorities of the Contracting Parties, except for transportations provided by Article 10 of this Agreement.

2. A permit shall be issued to every motor vehicle, for an outward and return journey, for laden or unladen vehicle. For transport of goods by a motor vehicle with trailer, permit shall be required only for the motor vehicle.

3. The permits referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article shall be issued:

a. by paying the state duty (in Hungary: the vehicle tax; in the Kyrgyz Republic: the state duty) or

b. without paying the state duty (in Hungary: the vehicle tax; in the Kyrgyz Republic: the state duty).

4. The competent authorities of the Contracting Parties define the type and number of the permits provided for in paragraph 3 of this Article as well as the order of their issue and term of use through the Joint Working Group established according to Article 18 of this Agreement.

5. Road transport permits shall not be transferable; they can be used only by the carrier to whom the permit was issued. Permits shall be kept in the vehicle while performing transportation in the state territory of the other Contracting Party and shall be presented upon the request of the competent authority.

6. Permits are valid for the current calendar year and may be used until 31 January of the next year.

Article 10

1. The following transportations can be carried out without permit and without payment (in the Kyrgyz Republic: the state duty, in Hungary: the vehicle tax) in the state territories of the Contracting Parties:

(1.1) transport of objects for publicity or educational purposes (e.g. to be presented at fairs or exhibitions),

(1.2) carriage of equipment and accessories, as well as animals for theatrical, musical or film purposes, sporting events, circuses, exhibitions or fairs or for the making of radio or television broadcasts or films,

(1.3) return transport of damaged or broken down motor vehicles, the run of breakdown repair vehicles,

(1.4) transport of mortal remains in sepulchral urns or coffins,

(1.5) carriage of humanitarian consignments, medical supplies,

(1.6) carriage of movable property for resettlement,

(1.7) transport of mails,

(1.8) transport of objects and works of art,

(1.9) transports of baggage in the trailers of buses carrying passengers,

(1.10) first empty run in transit of the buses or motor vehicles purchased abroad for the carriers registered in the state territory of either of the Contracting Parties.

2. During the transports mentioned in subparagraphs (1.1)-(1.9) of paragraph 1 of this Article the first empty run of the motor vehicle before or after these transports can be performed without permit in the state territories of the Contracting Parties.

3. Permits for goods transport are not required in cases when an empty goods vehicle is sent to replace a defective vehicle in the state territory of the other Contracting Party, or when a repaired goods vehicle is returned.

IV. GENERAL PROVISIONS

Article 11

1. In relation to weight and dimension limits, the competent authorities of the Contracting Parties undertake not to impose regulations on vehicles with permit for transport of goods in the state territory of the other Contracting Party, which are less favorable than those imposed on vehicles permitted to perform transportations in the territory of their own state.

2. If the weight or dimensions of the vehicle or its freight exceed the permissible maximum in the state territory of the other Contracting Party, special authorization must be obtained from the competent authority of the latter Contracting Party before the carriage is undertaken.

3. The carriage of dangerous goods in the state territory of the other Contracting Party requires, if necessary, a special permit issued by the competent authority of the same Contracting Party based on national legislation.

4. With regard to permits referred to in paragraphs 2 and 3 of this Article, the competent authority may introduce transport limitations or may order the use of a predefined transport route and a State border crossing point.

Article 12

1. Carriers of the Contracting Parties during the transport of passengers or goods in the state territory of the other Contracting Party shall undertake the obligation to comply with the relevant national legislation of that other Contracting Party.

2. Should any of the provisions of this Agreement or the national legislation of the other Contracting Party be violated by the carrier registered in the state territory of either Contracting Party, the competent authority of the Contracting Party where the violation took place, besides conducting its own legal proceedings, informs the competent authority of the Contracting Party in the state territory of which the carrier is registered, which shall take the necessary steps that are provided by its own national legislation.

3. Competent authorities of the Contracting Parties shall inform each other about sanctions taken by them in accordance with paragraph 2 of this Article.

Article 13

1. When entering the state territory of the other Contracting Party the carrier shall present, upon the request of the competent authority, the document certifying the validity of the third party liability insurance providing coverage of damage caused to other parties.

2. In case of lack in the bus or motor vehicle of the document mentioned in paragraph 1 of this Article, the carrier, when entering the state territory of the other Contracting Party shall provide third party liability insurance according to the national legislation in force.

Article 14

Within the scope of this Agreement, during goods and passenger transportations performed in the state territory of one of the Contracting Parties by motor vehicles registered in the state territory of the other Contracting Party, all duties and charges imposed for the use and ownership of the motor vehicle, as well as the use of motorways and their maintenance shall be charged in accordance with the national legislation of the receiving country.

Article 15

1. Either Contracting Party shall not levy any import or export tax or charge (including customs tax) on vehicles of the other Contracting Party which temporarily perform transport in the territory of its country other than:

a. the charges for using road network infrastructure (such as road and bridge tolls),

b. the charges, if weight, dimensions or axle load, with or without load, of the vehicle exceed prescribed limits in the national legislation of the Contracting Parties.

2. Fuel and lubricants contained in the standard vehicle tanks, as well as spare parts and tools for vehicle repair, are exempted from the import duties on the territory of the host country.

3. Spare parts and tools intended for the repair of the motor vehicle or bus carrying out international transport covered by this Agreement and damaged on the way, which are imported temporarily into the state territories of either Contracting Parties shall be exported or shall be destroyed at carrier’s expenses under the supervision of the customs authority.

4. Concerning the transportations covered by this Agreement, Hungary grants exemptions and concessions with respect to customs duties and charges, import and export restrictions and exemptions from prohibitions in accordance with the customs legislation in force in the European Union and based on the procedures and rules set therein.

Article 16

With regard to border and customs control, as well as supervision of compliance with veterinary, phytosanitary, epidemic, environment and nature conservation rules, the Contracting Parties shall apply their own national legislation and the provisions of those international treaties to which the Kyrgyz Republic and Hungary are parties.

Article 17

In case of carriage of seriously injured persons, regular transport of persons by bus and transport of perishable or dangerous goods, the competent border control bodies and other control authorities shall implement border and customs control as a priority matter, as well as supervision of compliance with veterinary, phytosanitary, epidemic, environment and nature conservations rules.

Article 18

1. For the implementation and application of this Agreement the Contracting Parties shall set up a Joint Working Group consisting of the representatives of the competent authorities.

2. The competent authorities of the Contracting Parties are entitled to invite other experts to participate at the sessions of the Joint Working Group.

3. Joint Working Group meetings are to be held upon the request of either Contracting Party, alternately in the territories of the states of the Contracting Parties.

4. The Joint Working Group may propose amendments to this Agreement or may propose to terminate this Agreement.

Article 19

Any additions and amendments to this Agreement may be made by mutual consent of the Contracting Parties. Such additions and amendments shall be made in a form of separate Protocols being an integral part of this Agreement and shall enter into force in accordance with the provisions defined in Article 20 of this Agreement.

Article 20

1. This Agreement shall enter into force after the thirtieth (30th) day of the date of the receipt of the last written notification by which the Contracting Parties notify each other, through diplomatic channels, of the completion of their internal legal procedures required for the entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall remain in force unless it is terminated by written notice through diplomatic channels by one of the Contracting Parties. In that case, the termination of the Agreement shall take effect six months after the other Contracting Party has received the abovementioned notice.

3. Since the date of effectiveness of this Agreement, the Agreement on international motor vehicle transport signed in Budapest on 19 March 1966 between the Government of the People’s Republic of Hungary and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics will be terminated in the relation between Hungary and the Kyrgyz Republic.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done in Bishkek on 8 April 2021 in two copies, each in the Hungarian, Kyrgyz, Russian, and English languages. All texts shall be equally valid. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.”