A jogszabály mai napon ( 2023.04.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XLVII. törvény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Mátészalka - Csenger (H) és Oar (Óvári) - Satu Mare (Szatmárnémeti) (RO) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Mátészalka - Csenger (H) és Oar (Óvári) - Satu Mare (Szatmárnémeti) (RO) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 7. Cikk (3) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi XLVII. törvényhez

MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Mátészalka - Csenger (H) és Oar (Óvári) - Satu Mare (Szatmárnémeti) (RO) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről

Magyarország Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek)

- törekedve a jószomszédi és baráti kapcsolatok kölcsönös fejlesztésére és további erősítésére, valamint az együttműködés szélesítésére a kétoldalú üzleti kapcsolatok, a nemzetközi kereskedelem, a turizmus és a közlekedés területén,

- különös tekintettel azon szándékukra, hogy megteremtsék a zavartalan nemzetközi és kétoldalú közúti közlekedéshez szükséges feltételeket a közös államhatár körzetében,

- figyelembe véve az Európai Unió szabályozását a közúti infrastruktúra fejlesztése és a fenntartható fejlődés feltételei biztosításának szükségessége, továbbá ezáltal a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése és a közúti közlekedés folyamatosságának és biztonságának növelése tekintetében,

- tekintettel a két állam közötti nemzetközi szerződésekre és megállapodásokra, az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek kapcsolatot létesítenek a két ország között az alábbi gyorsforgalmi utak közvetlen összekötésével:

- magyar részről: Mátészalka - Csenger - országhatár,

- román részről: Satu Mare (Szatmárnémeti) - Oar (Óvári) - országhatár.

(2) A két gyorsforgalmi út az L81 és az L82 számú határjelek között metszi a közös államhatárt, és a Szerződő Felek illetékes hatóságai, illetve szervei, valamint szakértői által a közúti közlekedés biztonsága és védelme szem előtt tartásával meghatározott jellemzőkkel kapcsolódik egymáshoz.

(3) Addig a napig, amíg Románia nem alkalmazza teljeskörűen a schengeni vívmányokat, a Mátészalka - Csenger (H) és Satu Mare (Szatmárnémeti) - Oar (Óvári) (RO) közötti gyorsforgalmi úton történő nemzetközi közúti forgalom áthaladása egy magyar-román határátkelőhely megnyitásával kerül biztosításra. A határátkelőhely Magyarország területén kerül kialakításra.

2. Cikk

A jelen Megállapodás 1. Cikk (1) bekezdésében meghatározott két gyorsforgalmi út kapcsolata azzal a céllal jön létre, hogy biztosítsa a szükséges feltételeket az akadálymentes nemzetközi közúti forgalom számára.

3. Cikk

(1) A Szerződő Felek a saját államuk területére eső kétszer két (2×2) sávos gyorsforgalmi utat és annak minden tartozékát az európai uniós jogi aktusokkal harmonizált saját jogszabályaik szerint építik meg, amelyhez az egyes Szerződő Felek a szükséges finanszírozást a számukra elérhető forrásokból biztosítják.

(2) A Szerződő Felek elvégzik a csatlakozó gyorsforgalmi úti szakaszok határon átnyúló környezeti hatásvizsgálatát az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espoo-ban, 1991. február 25-én készült egyezmény alapján.

(3) Az összekötő gyorsforgalmi útszakaszok kivitelezése és működési ideje alatt a Szerződő Felek biztosítják a nemzeti és nemzetközi környezetvédelmi előírások betartását, ideértve a környezeti hatásvizsgálatot, a víztestek, valamint az élőhelyek és fajok védelmét.

4. Cikk

(1) Jelen Megállapodás végrehajtásában

- az illetékes szerv Magyarországon a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

- az illetékes hatóság Romániában a Közlekedési és Infrastruktúraügyi Minisztérium

(a továbbiakban: a Minisztériumok).

(2) A jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Minisztériumok által létrehozott kétoldalú szakértői munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) koordinálja.

(3) A Munkacsoport tevékenységének irányítása céljából a Minisztériumok mindegyike kijelöl egy Munkacsoport vezetőt és megnevezi a tagokat, akikről a másik Minisztériumot írásban tájékoztatja.

(4) A Munkacsoport meghatározza saját ügyrendjét, és tevékenységébe szükség szerint további szakértőket is bevonhat.

(5) A Munkacsoport az üléseit a Szerződő Felek államának területén felváltva tartja.

5. Cikk

A jelen Megállapodás 1. Cikk (1) bekezdésében meghatározott gyorsforgalmi úti kapcsolat megépítésének feltételeit, működése megkezdésének időpontját, valamint az üzemeltetés módját a Szerződő Felek a Munkacsoport javaslata alapján határozzák meg.

6. Cikk

A jelen Megállapodás értelmezéséből és alkalmazásából eredő esetleges vitákat a Szerződő Feleknek kell rendezniük a Munkacsoport keretén belül. Megegyezés hiányában a Szerződő Felek a vitás kérdéseket diplomáciai úton rendezik.

7. Cikk

(1) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik.

(2) A Szerződő Feleknek a jelen Megállapodást belső jogszabályaiknak megfelelően kell jóváhagyniuk.

(3) A Megállapodás annak a későbbi, diplomáciai úton kapott értesítésnek a kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek tájékoztatják egymást a belső jogszabályaik által a Megállapodás hatálybalépéséhez meghatározott eljárások teljesítéséről.

(4) Jelen Megállapodás a Szerződő Felek megegyezése alapján, írásban, bármikor módosítható. Jelen Megállapodás bármely módosítása a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások szerint lép hatályba.

(5) Jelen Megállapodást diplomáciai úton, írásban, bármelyik Szerződő Fél felmondhatja. Ebben az esetben a jelen Megállapodás a felmondásról szóló diplomáciai értesítés kézhezvételének napjától számított hat (6) hónap elteltével veszti hatályát.

FENTIEK HITELÉÜL a Kormányaik által kellően felhatalmazott alulírottak aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Budapesten, 2021. április hó 9. napján, két (2) eredeti példányban, mindegyik magyar, román és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

2. melléklet a 2021. évi XLVII. törvényhez

AGREEMENT
between the Government of Hungary and the Government of Romania on the establishment of the express road connection between Mátészalka - Csenger (H) and Satu Mare - Oar (RO)

The Government of Hungary and the Government of Romania (hereinafter: the Contracting Parties),

- aiming at the mutual promotion and the further strengthening of good neighbourly and friendly relationships, as well as the widening of cooperation in the area of bilateral business connections, international trade, tourism and transport,

- with special regard to their intention to establish the necessary conditions for a fluent international and bilateral road traffic in the area of the common State border,

- taking into account the European Union legislation with respect to the development of road infrastructure and the necessity of securing the conditions for sustainable development, through this to decrease the negative influences on the environment, and increase the continuity and safety of road traffic,

- taking into consideration the international treaties and agreements between the two States, have agreed as follows:

ARTICLE 1

(1) The Contracting Parties establish a link between the two countries by a direct connection of the following express roads:

- from the Hungarian side: Mátészalka - Csenger - State border,

- from the Romanian side: Satu Mare - Oar - State border.

(2) The two express roads intersect the common State border between border markers L81 and L82 and connect with each other, with the characteristic features that ensure road traffic safety and security, laid down by the competent authorities and bodies, respectively and by the experts of the Contracting Parties.

(3) Until the date of full application by Romania of the Schengen acquis, the passage of international road traffic on the express road between Mátészalka - Csenger (H) and Satu Mare - Oar (RO) is ensured by opening a Hungarian- Romanian border crossing point. The border crossing point will be located on the territory of Hungary.

ARTICLE 2

The connection of the two express roads mentioned in paragraph (1) of the Article 1 of this Agreement is established with the aim to ensuring the necessary conditions for a fluent international road traffic.

ARTICLE 3

(1) The Contracting Parties shall build the express roads with a dual-dual (2×2) traffic lane profile, including all their corresponding facilities on the territory of their respective States in compliance with their national legislation

harmonised with the legal acts of the EU, for which the required financing shall be provided from the available funds identified by each Contracting Party.

(2) The Contracting Parties shall carry out the environmental impact assessment in a transboundary context of the joining express road sections, as defined by the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, done at Espoo, on 25 February 1991.

(3) Throughout the construction and duration of operation of the joining express road sections, the Contracting Parties shall ensure that national and international environmental protection provisions are complied with, including with regard to environmental impact assessment, protection of water bodies, as well as protection of habitats and species.

ARTICLE 4

(1) For the implementation of the present Agreement:

- the competent body for the Hungarian side is the Ministry led by the Minister in charge of transport,

- the competent authority for the Romanian side is the Ministry of Transport and Infrastructure

(hereinafter: the Ministries).

(2) The tasks related to the implementation of the present Agreement shall be coordinated by the bilateral expert working group (hereinafter: the Working Group) established by the Ministries.

(3) For the management of the activity of the Working Group, each Ministry designates a leader of the Working Group and appoints its members and informs thereof the other Ministry, in writing.

(4) The Working Group lays down its rules of procedure and may involve other experts in its activity as well, as needed. (5) The Working Group meetings shall take place, alternatively, on the territory of the State of each Contracting Party.

ARTICLE 5

The Contracting Parties shall determine the construction conditions of the two express roads’ connection mentioned in paragraph (1) of Article 1 of this Agreement, as well as the date of the commencement of its operation and the method of operation, on the basis of the recommendation of the Working Group.

ARTICLE 6

Any disputes resulted from the interpretation and application of the present Agreement shall be solved by the Contracting Parties, within the Working Group. In case of failure, the Contracting Parties settle their disputes through diplomatic channels.

ARTICLE 7

(1) The Contracting Parties conclude the present Agreement for an indefinite term.

(2) The Contracting Parties should approve the present Agreement in accordance with their national legal regulations.

(3) The present Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day after the receipt of the latest diplomatic notification, by which the Contracting Parties shall notify each other about fulfilment of the internal procedures required by their national legislations for its entry into force.

(4) Based on the consent of the Contracting Parties, the present Agreement can be modified in writing, at any time. Any amendment to the present Agreement shall enter into force in a manner identical with the entering into force of the present Agreement.

(5) The present Agreement may be terminated by either Contracting Party, in writing, through diplomatic channels. In this case, the present Agreement shall cease to be in force 6 (six) months after the receipt of the diplomatic notification of the termination of the Agreement by the other Contracting Party.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, duly authorised by the respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Budapest, on the 9th day of the month of April, in the year 2021, in 2 (two) originals, each of them in the Hungarian, Romanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.