Hatály: közlönyállapot (2021.V.27.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2021. évi XLIX. törvény

a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról * 

Az Országgyűlés

tekintettel arra, hogy az Európai Bíróság ítéletében megerősítette, hogy egyes civil szervezetek az általuk követett célokra és a rendelkezésre álló eszközökre tekintettel jelentős befolyást gyakorolhatnak a közéletre és a nyilvános vitára,

figyelemmel továbbá az ilyen szervezeteknek nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatos alkotmányos és nemzetközi elvárásokra

a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed mindazon egyesületre és alapítványra, amelynek tárgyévi mérlegfőösszege eléri a 20 millió forintot.

(2) Nem terjed ki e törvény hatálya

a) arra az egyesületre és alapítványra, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint nem minősül civil szervezetnek,

b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületre,

c) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti vallási közösségre,

d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti nemzetiségi szervezetre és nemzetiségi egyesületre, valamint az alapító okirata szerint adott nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó alapítványra.

2. § Az Állami Számvevőszék törvényben meghatározott módon évente összefoglaló jelentést tesz közzé az e törvény hatálya alá tartozó egyesületekről és alapítványokról.

II. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2. Hatályba léptető rendelkezés

3. § Ez a törvény 2021. július 1-jén lép hatályba.

3. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

4. § A 2. § és az 5. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

4. Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések

5. § (1) Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 5. § (11) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Állami Számvevőszék - törvény rendelkezéseinek megfelelően - törvényességi szempontok szerint ellenőrzi)

„c) a vallási egyesület, az egyházi jogi személyek vagy azok nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenység végzésére létrehozott, a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség belső szabálya szerint jogi személyiséggel nem rendelkező intézménye részére az államháztartásból nem hitéleti célra nyújtott támogatás felhasználását,

d) a nemzetbiztonsági szolgálatok speciális működési költségkeret felhasználására vonatkozó adatait, valamint”

(2) Az ÁSZ tv. 5. § (11) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az Állami Számvevőszék - törvény rendelkezéseinek megfelelően - törvényességi szempontok szerint ellenőrzi)

„e) a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvény szerinti egyesületet és alapítványt.”

(3) Az ÁSZ tv. 5. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:

„(12a) Az Állami Számvevőszék által a (11) bekezdés e) pontja alapján lefolytatott ellenőrzés során a 31. § és a 33. § szerinti intézkedések nem alkalmazhatóak.”

6. § A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Ectv.-ben meghatározott beszámolót és a közhasznúsági mellékletét (a továbbiakban együtt: beszámoló) elektronikus úton küldi meg a bíróság részére

a) az elektronikus eljárásra kötelezett kérelmező, és

b) az Ectv. 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti civil szervezet, ha mérlegfőösszege eléri az ötmillió forintot.”

7. § A Cnytv. 46. alcíme a következő 111. §-sal egészül ki:

„111. § (1) E törvénynek a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 8. § (4) bekezdését a 2021. december 31-ét követően induló üzleti évre vonatkozó beszámolóra kell először alkalmazni.

(2) A bíróság a Módtv2. hatálybalépésétől számított 30 napon belül hivatalból törli az alapítvány nyilvántartásából a 2021. június 30-án hatályos 94. § (1) bekezdés h) pontja szerint bejegyzett tényt, valamint az egyesület nyilvántartásából a 2021. június 30-án hatályos 95. § e) pontja szerint bejegyzett tényt. A tényt úgy kell törölni, hogy az mint törölt adat se legyen megismerhető.

(3) A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény 3. §-a alapján indult, 2021. június 30-án folyamatban lévő elsőfokú és másodfokú eljárások a Módtv2. hatálybalépésének napján megszűnnek. Ha az elsőfokú bíróság a 37. § (2) bekezdése szerinti bírságot szabott ki, a folyamatban levő eljárás bírság alkalmazása nélkül szűnik meg. Az eljárás megszűnéséről az elsőfokú bíróság a Módtv2. hatálybalépését követő 30 napon belül tájékoztatja a szervezetet.”

8. § Hatályát veszti a Cnytv.

a) 94. § (1) bekezdés h) pontja,

b) 95. § e) pontja.

9. § Hatályát veszti a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény.


  Vissza az oldal tetejére