A jogszabály mai napon ( 2023.12.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés b) és c), valamint f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyarország területén működő és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre terjed ki.

(2) E rendelet az egyházi felsőoktatási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggő képzésére (a továbbiakban együtt: hitéleti képzés) az Nftv. 91. § (6) bekezdésében és 93. § (4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel terjed ki.

(3) E rendelet az államtudományi képzési területre

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényben,

b) az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet]

meghatározott eltéréssel terjed ki.

(4) E rendelet hatálya a tanárképzésre a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben meghatározott eltéréssel terjed ki.

(5) E rendelet az Erasmus+ és utódprogramjai az Európai Unió, a Visegrádi Alap és a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram által finanszírozott programok keretében megvalósuló közös képzésre (a továbbiakban: európai finanszírozású közös képzés) az Nftv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott eltéréssel terjed ki. E rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 20. § (9) bekezdése szerinti közös képzések (a továbbiakban: képesítési jegyzéken kívüli nem európai finanszírozású közös képzések) esetén az ott meghatározott eltéréssel terjed ki.

2. § (1) *  A felsőoktatási képesítési jegyzék képzési területenként tartalmazza azokat az alapképzési és mesterképzési szakokat, valamint felsőoktatási szakképzéseket, amelyeken az 1–3. melléklet szerinti szakképzettséget lehet szerezni. A szakokon, felsőoktatási szakképzéseken szerezhető szakképzettségek a Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szintjeivel. A munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképzettség tanulási eredményeit, alapképzésben és mesterképzésben a végzettségi szint és a szakképzettség, felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeit – a tudás, a képesség, az attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzőinek az MKKR szintleírásával összevethetően – a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, amelyeket a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) hivatalos kiadványként közzétesz az általa vezetett minisztérium honlapján.

(2) Az 1. melléklet tartalmazza a felsőoktatási szakképzések és az e szakképzésekben szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(3) A 2. melléklet tartalmazza az alapképzési szakok – a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjainak kivételével – és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(4) A 3. melléklet – a tanárképzés és a pedagógusképzés képzési terület mesterképzési szakjainak kivételével – tartalmazza a mesterképzési szakok és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(5) A magyar és külföldi felsőoktatási intézmények új szakot eredményező, nem európai finanszírozású közös képzéseit az 1–3. melléklet tartalmazza.

(6) Az európai finanszírozású közös képzések, a hitéleti képzések, valamint a képesítési jegyzéken kívüli nem európai finanszírozású közös képzések jegyzékét, továbbá e képzések képzési és kimeneti követelményeit a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv (a továbbiakban: oktatási hivatal) nyilvántartása tartalmazza.

(7) Az 1. § (3) bekezdése szerinti képzések jegyzékét a 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet tartalmazza.

(8) A hitéleti képzési területen alapképzési szakon a képzési és kimeneti követelményeket úgy kell megállapítani, hogy azok az MKKR 6. szintjének, mesterképzési szakon pedig az MKKR 7. szintjének feleljenek meg.

(9) A magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzése esetében a képzési és kimeneti követelményeket úgy kell megállapítani, hogy azok az MKKR 6. szintjének, mesterképzési szakon pedig az MKKR 7. szintjének feleljenek meg.

(10) Az Nftv. 15. § (6) bekezdésében és 51. § (5) bekezdésében meghatározottakkal összhangban, a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint a szakirányú továbbképzésben a képzési és kimeneti követelményeket úgy kell megállapítani, hogy azok az MKKR 6. vagy 7. szintjének feleljenek meg.

3. § A felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény a miniszterhez benyújtja a kezdeményezés megalapozottságát alátámasztó előzetes indokolást. A miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás megadásáról.

4. § (1) Amennyiben a miniszter az előzetes jóváhagyását megadta, a felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény az oktatási hivatalhoz nyújtja be a létesítési dokumentumot.

(2) Az oktatási hivatal a beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a létesítési dokumentum teljes körű-e, és hiányos benyújtás esetén a felsőoktatási intézményt határidő tűzésével a létesítési dokumentum kiegészítésére hívja fel.

(3) Ha a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a Felsőoktatási Tervezési Testület a képzés létesítését támogatta, továbbá alapképzési szak létesítése esetében a Magyar Rektori Konferencia az alapképzési szak létesítését támogatta, és a létesítési dokumentum hiánytalan, az oktatási hivatal a létesítési dokumentum beérkezésétől számított 8 napon belül, illetve a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő elteltével – a benyújtott, kiegészített létesítési dokumentum megküldésével – a miniszternél kezdeményezi az új felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, illetve alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség képesítési jegyzékbe történő felvételét, valamint a szak képzési és kimeneti követelményeinek közzétételét.

(4) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell

a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához;

b) az alapképzési vagy mesterképzési szak – MKKR szerinti besorolási szintleírással összhangban kidolgozott – képzési és kimeneti követelményeit;

c) a szak képzési terület szerinti besorolási javaslatát;

d) az alapképzési és mesterképzési szak létesítésének indokolását, különösen

da) a szaklétesítés társadalmi, munkaerőpiaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális munkaerőpiaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,

db) az esetleges nemzetközi kötelezettségvállalást, illetve a tudománypolitikai vagy kultúr- és oktatáspolitikai szempontokat,

dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében a nemzetközi tendenciák, a megvalósuló gyakorlat bemutatását, a létesítést megalapozó kutatásokat, a gazdasági szervezetekkel, intézményekkel való ez irányú együttműködést, valamint a nemzetközi képzési együttműködések irányait,

dd) a szakképzettség MKKR szintbe sorolására vonatkozó indokolását, figyelemmel a különböző végzettségi szintekre, a munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítések és szakképzettségek szerkezetére,

de) a szakmai szervezetek és a munkaadók, valamint az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleményét;

e) alapképzési szak létesítése esetén a Magyar Rektori Konferencia képzési terület szakszerkezetének módosítására vonatkozó álláspontját;

f) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 5. § (1) bekezdése szerinti véleményét;

g) a Felsőoktatási Tervezési Testület 5. § (3) bekezdése szerinti véleményét;

h) az alapképzési, mesterképzési szak vagy felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény – Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont hf) alpontja alapján hozott – szenátusi döntésének hitelesített kivonatát, ha a létesítés kezdeményezője felsőoktatási intézmény.

5. § (1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy

a) a létesítési dokumentum szakmai véleményeire is figyelemmel, indokolt-e a szak létesítése,

b) a képzési és kimeneti követelmény alapján, a szakon a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei – a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői – megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményeknek, és ez alapján a szakra meghatározott képzési és kimeneti követelmények – az oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe véve – várhatóan megfelelő színvonalú kibocsátást biztosítanak-e.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a felsőoktatási intézmény felkérésére a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakmai szempontrendszere alapján az Nftv. 67. § (4) bekezdése szerinti szakvéleményt készít a felsőoktatási szakképzés, az alap- és mesterképzés indításának nyilvántartásba vételéhez a szak képzési és kimeneti követelményei alapján elkészített szakindítási dokumentumról véleményt nyilvánítva arról, hogy az adott képzés indításának feltételei fennállnak-e a felsőoktatási intézménynél.

(3) A Felsőoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt, hogy munkaerőpiaci, foglalkoztatási szempontból indokolt-e a szak felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétele.

6. § Felsőoktatási szakképzésen, alapképzési szakon és mesterképzési szakon új szakirány esetében a felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétel eljárását az új felsőoktatási szakképzés, illetve az új szak létesítésére vonatkozó eljárás szerint kell lefolytatni.

6/A. § *  A 3. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti okleveles erdőmérnök azonos jogosultságokkal rendelkezik a 3. mellékletben foglalt táblázat 18. sora szerinti okleveles természetvédelmi mérnökkel.

6/B. § *  (1) A 2. mellékletében foglalt táblázat

a) C:33 mezője szerinti informatikus könyvtáros,

c) C:52 mezője szerinti közgazdasági adatelemzés,

d) C:55 mezője szerinti üzleti adattudomány

szak hallgatói az informatika képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat C:38 mezője szerinti szociális munka szak hallgatói az orvos- és egészségtudomány képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat C:39 mezője szerinti szociálpedagógia szak hallgatói a pedagógusképzés képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat

a) C:106 mezője szerinti építőművészet,

b) C:107 mezője szerinti formatervezés

szak hallgatói a műszaki képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

(5) A 3. mellékletben foglalt táblázat C:118 mezője szerinti szociálpedagógia szak hallgatói a pedagógusképzés képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

(6) A 3. mellékletben foglalt táblázat

a) C:149 mezője szerinti regionális és környezeti gazdaságtan,

b) C:283 mezője szerinti tájépítészet és kertművészet

szak hallgatói az agrár képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

(7) A 3. mellékletben foglalt táblázat

a) C:238 mezője szerinti belsőépítész tervezőművész,

b) C:245 mezője szerinti építőművész,

c) C: 252 mezője szerinti formatervező művész

szak hallgatói a műszaki képzési terület szakjain megszerezhető horizontális kompetenciákkal összevethető ismereteket is szereznek.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § (1) A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet] szerinti, azonos magyar elnevezésű képzések tartalmilag azonosnak minősülnek az e rendeletben meghatározott, azonos magyar elnevezésű képzésekkel.

(2) Az e rendelet szerinti

a) Japán-tanulmányok mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti japanológia mesterképzési szakkal,

b) Korea-tanulmányok mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti koreanisztika mesterképzési szakkal,

c) logika és tudományfilózófia mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti logika és tudományelmélet mesterképzési szakkal,

d) Mongólia-tanulmányok mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti mongolisztika mesterképzési szakkal,

e) Kína-tanulmányok mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti sinológia mesterképzési szakkal,

f) könyvtár- és információtudomány mesterképzési szak a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti könyvtártudomány mesterképzési szakkal

azonos.

9. § (1) A legkésőbb a 2021/2022. tanév első félévében megkezdett, a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak zeneteoretikus szakirányon, valamint a zeneteoretikus mesterképzési szakon folytatott tanulmányok a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 8/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet szerinti követelmények alapján tovább folytathatók.

(2) Az (1) bekezdés szerinti alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak zeneteoretikus szakirányon, valamint a zeneteoretikus mesterképzési szakon utolsó alkalommal a 2021/2022. tanév első félévében indítható képzés.

(3) A legkésőbb a 2016/2017. tanévben megkezdett tanulmányokat – folyamatos képzésben – végzők a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelettel, az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelettel, valamint a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelettel meghatározott követelmények alapján folytathatják tanulmányaikat.

(4) A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázatnak a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód1. rendelet) megváltoztatott 250. sorában foglalt új szaknevet és szakképzettségnevet a 2017/2018. tanévtől tanulmányaikat megkezdők, de a Mód1. rendelet hatálybalépésekor oklevelet még nem szerzettek esetében is alkalmazni kell.

(5) A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázatnak a Mód1. rendelet által megváltoztatott 24., 29., 57., 67., 79., 91., 92., 94., 96., 101., 104. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód1. rendelettel megváltoztatott 31., 105., 110., 115/A., 215., 222., 224., 225., 226., 241., 246. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód1. rendelettel megváltoztatott 8. sorában foglalt új szaknevet, szakiránynevet, szakképzettségnevet a 2019/2020. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(6) A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázatnak a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód2. rendelet) megállapított 40., 93., 102. és 103. sorában, a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megállapított 124., 179., 220., 231. és 245. sorában, valamint a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 7. sorában foglalt új szaknevet, szakiránynevet, szakképzettségnevet a 2021/2022. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(7) A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel módosított 99. sorában, valamint a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel módosított 240. sorában foglalt új angol nyelvű szaknevet, szakképzettséget a 2021/2022. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(8) A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 4. mellékletében 2021. augusztus 31-én szereplő európai finanszírozású közös képzéseket és azok képzési és kimeneti követelményeit az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásban veszi.

10. § Az e rendeletben szereplő angol nyelvű szak és szakképzettség elnevezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folytatott képzésekre is alkalmazni kell.

11. § *  (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázatnak az egyes felsőoktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2023. (VII. 27.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Mód3. rendelet) megállapított 4. alcím 7. pont 7.1.1. alpont c) pontját és 6. alcím 8.1. pont 8.1.1. alpont c) pontját a folyamatban lévő képzések során is alkalmazni kell.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelettel megállapított 16. sorában meghatározott új szaknevet és szakképzettséget a 2024/2025. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

1. melléklet a 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelethez

A felsőoktatási szakképzések és a megszerezhető szakképzettségek jegyzéke

A B C D E F G
1. Képzési terület Képzési terület angol nyelvű megnevezése Felsőoktatási szakképzés Felsőoktatási szakképzés angol nyelvű megnevezése Szakképzettség Felsőoktatási szakképzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése EKKR és MKKR szint
2. Agrár Agricultural Science ménesgazda felsőoktatási szakképzés Stud farming ménesgazda Stud-Farmer 5
3. mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés Agricultural Assistant felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens Agricultural Engineer Assistant 5
4. szőlész-borász felsőoktatási szakképzés Viticulture and Enology felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens Viticulture and Enology Engineer
Assistant
5
5. gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés Medicinal Plants and Herbs felsőfokú gyógynövény technológus Medicinal Plant Technologist 5
6. Informatika Computer Science and Information Technology gazdaságinformatiku s felsőoktatási szakképzés Business Informatics felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens Business Informatics Assistant 5
7. mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés Computer Science Engineering 1. felsőfokú hálózati mérnökinformatikus- asszisztens 1. Computer Science Engineer Assistant in Networks 5
2. felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus- asszisztens 2. Computer Science Engineer Assistant in System Administration
3. felsőfokú telekommunikációs mérnökinformatikus-asszisztens 3. Computer Science Engineer Assistant in Telecommunication
8. programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés Computer Science 1. felsőfokú fejlesztő programtervező informatikus-asszisztens 1. Computer Scientist Assistant in Software Development 5
2. felsőfokú multimédia programtervező informatikus-asszisztens 2. Computer Scientist Assistant in Multimedia
9. Jogi Legal Science jogi felsőoktatási szakképzés Law felsőfokú jogi asszisztens Paralegal 5
10. Gazdaságtudo mányok Economic Science gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés Business Administration and Management felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens Business Administration Assistant 5
11. kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés Commerce and Marketing 1. felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon 1. Economist Assistant in Commerce 5
2. felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon 2. Economist Assistant in Marketing Communication
3. felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika szakirányon 3. Economist Assistant in Logistics
12. pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting 1. felsőfokú államháztartási közgazdász- asszisztens 1. Public Finance Economist Assistant 5
2. felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens 2. Nonprofit Finance and Accounting Economist Assistant
3. felsőfokú pénzintézeti közgazdász- asszisztens 3. Banking Economist Assistant
4. felsőfokú vállalkozási közgazdász- asszisztens 4. Economist Assistant Specialized in Entrepreneurship
13. turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering 1. felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon 1. Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism 5
2. felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó szakirányon 2. Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Catering
14. Orvos- és egészség-
tudomány
Medical and Health Science felsőfokú egészségügyi adminisztrátor felsőoktatási szakképzés Health Care Administrator felsőfokú egészségügyi adminisztrációs asszisztens Health Care Administration Assistant 5
orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés Medical Diagnostic Analyst felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztens Medical Diagnostic Assistant
15. Művészet Arts gyártásszervező felsőoktatási szakképzés Production Assistant felsőfokú gyártásszervező asszisztens Production Assistant 5
16. képzőművészeti felsőoktatási szakképzés Fine Art Theory 1. felsőfokú képzőművész-asszisztens könyvműves szakirányon 1. Typographic-assistant 5
2. felsőfokú képzőművész-asszisztens bútorműves és műtárgyvédő szakirányon 2. Assistant in Furniture Production and Work of Art Protection
17. színházi rendezőasszisztens felsőoktatási szakképzés Stage Directing Assistant felsőfokú színházi rendezőasszisztens Stage Directing Assistant 5
18. televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés Television Production felsőfokú televíziós műsorkészítő-asszisztens Television Production Assistant 5
19. Műszaki Engineering Science műszaki felsőoktatási szakképzés Engineer Assistant műszaki mérnökasszisztens Technical Engineer Assistant 5
20. légijármű-vezetés felsőoktatási szakképzés Professional Pilot Training légijármű-vezető Professional Pilot 5
21. *  Társadalom-
tudomány
Social Science társadalmi integráció felsőoktatási szakképzés Social Integration integrációs asszisztens Social Integration
Assistant
5

2. melléklet a 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelethez

Alapképzések és alapképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke

A B C D E F G
1. Képzési Terület Képzési terület angol nyelvű megnevezése Alapképzési szak Alapképzési szak angol nyelvű megnevezése Szakképzettség Alapképzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése EKKR és MKKR szint
2. Agrár Agricultural Science agrár- és üzleti digitalizáció Agricultural and Business Digitalization agrár-digitalizációs mérnök Agri-digitalization Engineer 6
3. állattenyésztő mérnöki Animal Husbandry Engineering állattenyésztő mérnök Animal Husbandry Engineer 6
4. élelmiszermérnöki Food Engineering élelmiszermérnök Food Engineer 6
5. földmérő és földrendező mérnöki Land Surveying and Land Management Engineering földmérő és földrendező mérnök Land Surveying and Land Management Engineer 6
6. kertészmérnöki Horticultural Engineering kertészmérnök Horticultural Engineer 6
7. lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki Equine Husbandry and Equestrian Sport Management lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök Horse Breeding, Equestrian Sport Manager 6
8. mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök Mechanical Engineer in the Agriculture and Food Industry 6
9. mezőgazdasági mérnöki Agricultural Engineering mezőgazdasági mérnök Agricultural Engineer 6
10. mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki Agricultural Water Management and Environmental Technology Engineering mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnök Agricultural Water Management and Environmental Technology Engineer 6
11. precíziós mezőgazdasági mérnöki Precision Agricultural Engineering precíziós mezőgazdasági mérnök Precision Agricultural Engineer 6
12. szőlész-borász mérnöki Viticulture and Oenology Engineering szőlész-borász mérnök Engineer of Viticulture and Oenology 6
13. tájrendező és kertépítő mérnöki Landscape Management and Garden Construction Engineering tájrendező-kertépítő mérnök Landscape and Garden Engineer 6
14. természetvédelmi mérnöki Nature Conservation Engineering természetvédelmi mérnök Nature Conservation Engineer 6
15. vadgazda mérnöki Wildlife Management Engineering vadgazda mérnök Wildlife Management Engineer 6
16. *  gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki Agribusiness and Rural Development Management gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök Agribusiness and Rural Development Engineer 6
17. Bölcsészettudomány Arts and Humanities anglisztika English and American Studies anglisztika alapszakos bölcsész Philologist in English and American Studies 6
18. germanisztika Germanic Studies 1. germanisztika, német alapszakos bölcsész 1. Philologist in Germanic Studies, Specialized in German Studies 6
2. germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész 2. Philologist in Germanic Studies, Specialized in German as Ethnic Minority Studies
3. germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész 3. Philologist in Germanic Studies, Specialized in Netherlandistic Studies
4. germanisztika, skandinavisztika alapszakos bölcsész 4. Philologist in Germanic Studies, Specialized in Scandinavian Studies
19. keleti nyelvek és kultúrák Oriental Languages and Cultures 1. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, altajisztika szakirányon 1. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Altaic Studies 6
2. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, arab szakirányon 2. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Arabic Studies
3. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, hebraisztika szakirányon 3. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Hebrew Studies
4. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, indológia szakirányon 4. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Indian Studies
5. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, iranisztika szakirányon 5. Philologist in Eastern Languages and Cultures. Specialized in Iranian Studies
6. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, japán szakirányon 6. Philologist in Eastern Languages and Cultures. Specialized in Japanese Studies
7. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon 7. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Chinese Studies
8. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, koreai szakirányon 8. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Korean Studies
9. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, mongol szakirányon 9. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Mongolian Studies
10. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, tibeti szakirányon 10. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Tibetan Studies
11. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, török szakirányon 11. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Turkish Studies
12. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, újgörög szakirányon 12. Philologist in Eastern Languages and Cultures, Specialized in Modern Greek Studies
20. közösségszervezés Community Coordination 1. kulturális közösségszervező 1. Cultural Community Coordinator 6
2. ifjúsági közösségszervező 2. Youth Community Coordinator
3. humánfejlesztő 3. Human Developer
21. magyar Hungarian magyar alapszakos bölcsész Expert in Hungarian 6
22. néprajz Ethnology néprajz alapszakos bölcsész Ethnologist 6
23. ókori nyelvek és kultúrák Ancient Languages and Cultures 1. ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, asszíriológia szakirányon 1. Philologist in Ancient Languages and Cultures (Assyriology) 6
2. ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, egyiptológia szakirányon 2. Philologist in Ancient Languages and Cultures (Egyptology)
3. ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, klasszika- filológia szakirányon 3. Philologist in Ancient Languages and Cultures (Classical Philology)
24. pedagógia Pedagogy pedagógia alapszakos bölcsész Educationalist 6
25. pszichológia Psychology viselkedéselemző Human Behaviour Analyst 6
26. régészet Archaeology régészet alapszakos bölcsész Philologist in Archaeology 6
27. újlatin nyelvek és kultúrák Romance Philology and Cultures 1. újlatin nyelvek és kultúrák, francia alapszakos bölcsész 1. Philologist in Romanistics, Specialized in French Studies 6
2. újlatin nyelvek és kultúrák, olasz alapszakos bölcsész 2. Philologist in Romanistics, Specialized in Italian Studies
3. újlatin nyelvek és kultúrák, portugál alapszakos bölcsész 3. Philologist in Romanistics, Specialized in Portuguese Studies
4. újlatin nyelvek és kultúrák, román alapszakos bölcsész 4. Philologist in Romanistics, Specialized in Romanian Studies
5. újlatin nyelvek és kultúrák, román nemzetiségi alapszakos bölcsész 5. Philologist in Romanistics, Specialized in Romanian as Ethnic Minority Studies
6. újlatin nyelvek és kultúrák, spanyol alapszakos bölcsész 6. Philologist in Romanistics, Specialized in Spanish Studies
28. romológia Roma Studies romológus Romologist 6
29. szabad bölcsészet Liberal Arts alapszakos szabad bölcsész Philologist 6
30. *  szlavisztika Slavonic Studies 1. szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész 1. Slavonic Studies, Philologist in Russian Studies 6
2. szlavisztika, bolgár alapszakos bölcsész 2. Slavonic Studies, Philologist in Bulgarian Studies
3. szlavisztika, bolgár nemzetiségi alapszakos bölcsész 3. Slavonic Studies, Philologist in Bulgarian as Ethnic Minority Studies
4. szlavisztika, cseh alapszakos bölcsész 4. Slavonic Studies, Philologist in Czech Studies
5. szlavisztika, lengyel alapszakos bölcsész 5. Slavonic Studies, Philologist in Polish Studies
6. szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész 6. Slavonic Studies, Philologist in Croatian Studies
7. szlavisztika, horvát nemzetiségi alapszakos bölcsész 7. Slavonic Studies, Philologist in Croatian as Ethnic Minority Studies
8. szlavisztika, szerb alapszakos bölcsész 8. Slavonic Studies, Philologist in Serbian Studies
9. szlavisztika, szerb nemzetiségi alapszakos bölcsész 9. Slavonic Studies, Philologist in Serbianas Ethnic Minority Studies
10. szlavisztika, szlovák alapszakos bölcsész 10. Slavonic Studies, Philologist in Slovakian Studies
11. szlavisztika, szlovák nemzetiségi alapszakos bölcsész 11. Slavonic Studies, Philologist in Slovakian as Ethnic Minority Studies
12. szlavisztika, szlovén alapszakos bölcsész 12. Slavonic Studies, Philologist in Slovenian Studies
13. szlavisztika, szlovén nemzetiségi alapszakos bölcsész 13. Slavonic Studies, Philologist in Slovenian as Ethnic Minority Studies
14. szlavisztika, ukrán alapszakos bölcsész 14. Slavonic Studies, Philologist in Ukrainian Studies
15. szlavisztika, ukrán nemzetiségi alapszakos bölcsész 15. Slavonic Studies, Philologist in Ukrainian as Ethnic Minority Studies
31. történelem History történelem alapszakos bölcsész Philologist in History 6
32. Társadalom-
tudomány
Social Science filozófia, politika, gazdaság Philosophy, Politics, Economy gazdaság és politikai kapcsolatok szakember Expert in Political and Economy Studies 6
33. informatikus könyvtáros Library and Information Science informatikus könyvtáros Librarian and Information Scientist 6
34. kommunikáció- és médiatudomány Communication and Media Studies kommunikátor Expert in Communication 6
35. kulturális antropológia Cultural Anthropology kulturális antropológia alapszakos szakelőadó Cultural Anthropologist 6
36. nemzetközi tanulmányok International Relations nemzetközi kapcsolatok szakértő International Relations Expert 6
37. politikatudományok Political Science politológus Political Scientist 6
38. szociális munka Social Work szociális munkás Social Worker 6
39. szociálpedagógia Social Pedagogy szociálpedagógus Social Pedagogue 6
40. szociológia Sociology szociológia alapszakos szakelőadó Sociologist 6
41. Informatika Computer Science and gazdaságinformatikus Business Informatics gazdaságinformatikus Business Informatics Engineer 6
42. mérnökinformatikus Computer Science Engineering mérnökinformatikus Computer Science Engineer 6
43. Information Technology programtervező informatikus Computer Science programtervező informatikus Computer Scientist 6
44. üzemmérnök- informatikus Computer Science Operational Engineering üzemmérnök-informatikus Computer Science Operational Engineer 6
45. Jogi Legal Science igazságügyi igazgatási Judicial Administration igazságügyi szervező Judicial Administration Manager 6
46. személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási Employment Relations and Social Insurance Administration személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szakember Employment Relations and Social Insurance Expert 6
47. Gazdaság-
tudományok
Economic Science alkalmazott közgazdaságtan Applied Economics közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon Economist in Applied Economics 6
48. emberi erőforrások Human Resource Management közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Economist in Human Resource Management 6
49. fenntartható és körforgásos turizmus Sustainable and Circular Economy- Based Tourism közgazdász fenntartható és körforgásos turizmus alapképzési szakon Economist in Sustainable and Circular Economy-Based Tourism
50. gazdálkodási és menedzsment Business Administration and Management közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Economist in Business Administration and Management 6
51. kereskedelem és marketing Commerce and Marketing közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon Economist in Commerce and Marketing 6
52. közgazdasági adatelemzés Economic Data Analysis közgazdász közgazdasági adatelemzés alapképzési szakon Economist in Data Analysis 6
53. nemzetközi gazdálkodás International Business Economics közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon Economist in International Business 6
54. pénzügy és számvitel Finance and Accounting közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon Economist in Finance and Accounting 6
55. üzleti adattudomány Data Science in Business üzleti adattudós Data Scientist in Business 6
56. turizmus-vendéglátás Tourism and Catering közgazdász turizmus- vendéglátás alapképzési szakon Economist in Tourism and Catering 6
57. Műszaki Engineering Science anyagmérnöki Materials Engineering anyagmérnök Materials Engineer 6
58. biomérnöki Biochemical Engineering biomérnök Biochemical Engineer 6
59. biztonságtechnikai mérnöki Safety and Security Engineering biztonságtechnikai mérnök Safety and Security Technology Engineer 6
60. energetikai mérnöki Energy Engineering energetikai mérnök Energy Engineer 6
61. építészmérnöki Architectural Engineering építészmérnök Architectural Engineer 6
62. építőmérnöki Civil Engineering építőmérnök Civil Engineer 6
63. faipari mérnöki Timber Industry Engineering faipari mérnök Timber Industry Engineer 6
64. fizikus-mérnöki Physicist Engineering fizikus-mérnök Physicist Engineer 6
65. gépészmérnöki Mechanical Engineering gépészmérnök Mechanical Engineer 6
66. repülőmérnöki Professional Pilot hivatásos pilóta Professional Pilot 6
67. ipari termék- és formatervező mérnöki Industrial Design Engineering ipari termék- és formatervező mérnök Industrial Design Engineer 6
68. járműmérnöki Vehicle Engineering járműmérnök Vehicle Engineer 6
69. jármű-üzemmérnöki Vehicle Operational Engineering jármű-üzemmérnök Vehicle Operational Engineer 6
70. kiberbiztonsági mérnöki Cyber Security Engineering kiberbiztonsági mérnök Cyber Security Engineer 6
71. könnyűipari mérnöki Light Industrial Engineering könnyűipari mérnök Light Industry Engineer 6
72. környezetmérnöki Environmental Engineering környezetmérnök Environmental Engineer 6
73. közlekedésmérnöki Transportation Engineering közlekedésmérnök Transportation Engineer 6
74. logisztikai mérnöki Logistics Engineering logisztikai mérnök Logistics Engineer 6
75. mechatronikai mérnöki Mechatronical Engineering mechatronikai mérnök Mechatronical Engineer 6
76. molekuláris bionika mérnöki Molecular Bionics Engineering molekuláris bionikus mérnök Molecular Bionics Engineer 6
77. műszaki földtudományi Earth Science Engineering földtudományi mérnök Earth Science Engineer 6
78. műszaki menedzser Engineering Management műszaki menedzser Engineering Manager 6
79. tesztmérnöki Test Engineering tesztmérnök Test Engineer 6
80. tűzvédelmi mérnöki Fire Safety Engineering tűzvédelmi mérnök Fire Safety Engineer 6
81. vegyészmérnöki Chemical Engineering vegyészmérnök Chemical Engineer 6
82. villamosmérnöki Electrical Engineering villamosmérnök Electrical Engineer 6
83. villamos-üzemmérnöki Electrical Operations Engineering villamos-üzemmérnök Electrical Operations Engineer 6
84. vízügyi üzemeltetési mérnöki Water Operation Engineering vízügyi üzemeltetési mérnök Water Operation Engineer 6
85. Orvos- és egészségtudomány Health Science ápolás és betegellátás Nursing and Patient Care 1. ápoló 1. Nurse 6
2. dietetikus 2. Dietitian
3. gyógytornász-fizioterapeuta 3. Physiotherapist
4. mentőtiszt 4. Ambulance Officer (Paramedic)
5. szülésznő 5. Midwife
6. hang-, beszéd- és nyelésterapeuta 6. Voice, Speech and Swallowing Therapist
7. ergoterapeuta 7. Occupational Therapist
86. digitális fogászati tervezés Digital Technology in Dentistry digitális fogászati tervező Digital Dental Designer 6
87. egészségügyi gondozás és prevenció Health Care and Disease Prevention 1. népegészségügyi ellenőr 1. Public Health Supervisor 6
2. védőnő 2. Health Visitor
3. dentálhigiénikus 3. Dental Hygienist
88. egészségügyi szervező Health Care Management egészségügyi szervező Health Care Manager 6
89. orvosi diagnosztikai analitikus Medical Diagnostic Analysis orvosi diagnosztikai analitikus Medical Diagnostic Analyst 6
90. Sporttudomány Sport Science edző Physical Training szakedző (megjelölve a sportágat) Physical Trainer (name of sport) 6
91. rekreáció és életmód Recreation Management and Health Promotion rekreáció és életmód szakember Recreation and Health Promotion Manager 6
92. sportszervezés Sports Management sportszervező Sports Manager 6
93. Természettudomány Natural Science biológia Biology biológus Biologist 6
94. biotechnológia Biotechnology biotechnológus Biotechnologist 6
95. fizika Physics fizikus Physicist 6
96. földrajz Geography geográfus Geographer 6
97. földtudományi Earth Sciences földtudományi kutató Earth Scientist 6
98. kémia Chemistry vegyész Chemist 6
99. környezettan Environmental Studies alkalmazott környezetkutató Expert in Applied Environmental Studies 6
100. matematika Mathematics matematikus Mathematician 6
101. Művészet Arts alkotóművészet és muzikológia Musical Creative Arts and Musicology 1. zeneszerző 1. Composer 6
2. jazz-zeneszerző 2. Jazz Composer
3. muzikológus 3. Musicologist
4. zenei asszisztens 4. Music Assistant
5. elektronikus zenei médiaasszisztens 5. Electronic Music Assistant
6. alkalmazott zeneszerző 6. Composer of Applied Music
102. animáció Animation animációs tervező Animation Designer 6
103. cirkuszművészet Circus Arts cirkuszművész Circus Performer 6
104. designkultúra Design Culture designelemző Design Culture Expert 6
105. előadó-művészet Performance 1. klasszikus zongora előadóművész 1. Classical Instrumental Music Performer (Piano) 6
2. klasszikus orgona előadóművész 2. Classical Instrumental Music Performer (Organ) 6
3. klasszikus csembaló előadóművész 3. Classical Instrumental Music Performer (Harpsichord) 6
4. klasszikus harmonika előadóművész 4. Classical Instrumental Music Performer (Accordion) 6
5. klasszikus hárfa előadóművész 5. Classical Instrumental Music Performer (Harp) 6
6. klasszikus gitár előadóművész 6. Classical Instrumental Music Performer (Guitar) 6
7. klasszikus lant előadóművész 7. Classical Instrumental Music Performer (Lute) 6
8. klasszikus cimbalom előadóművész 8. Classical Instrumental Music Performer (Cimbalom / Dulcimer) 6
9. klasszikus hegedű előadóművész 9. Classical Instrumental Music Performer (Violin) 6
10. klasszikus mélyhegedű előadóművész 10. Classical Instrumental Music Performer (Viola) 6
11. klasszikus gordonka előadóművész 11. Classical Instrumental Music Performer (Cello) 6
12. klasszikus gordon előadóművész 12. Classical Instrumental Music Performer (Double Bass) 6
13. klasszikus furulya előadóművész 13. Classical Instrumental Music Performer (Recorder) 6
14. klasszikus fuvola előadóművész 14. Classical Instrumental Music Performer (Flute) 6
15. klasszikus oboa előadóművész 15. Classical Instrumental Music Performer (Oboe) 6
16. klasszikus klarinét előadóművész 16. Classical Instrumental Music Performer (Clarinet) 6
17. klasszikus szaxofon előadóművész 17. Classical Instrumental Music Performer (Saxophone) 6
18. klasszikus fagott előadóművész 18. Classical Instrumental Music Performer (Bassoon) 6
19. klasszikus kürt előadóművész 19. Classical Instrumental Music Performer (Horn) 6
20. klasszikus trombita előadóművész 20. Classical Instrumental Music Performer (Trumpet) 6
21. klasszikus harsona előadóművész 21. Classical Instrumental Music Performer (Trombone) 6
22. klasszikus tuba előadóművész 22. Classical Instrumental Music Performer (Tuba) 6
23. klasszikus ütőhangszeres előadóművész 23. Classical Instrumental Music Performer (Percussion) 6
24. klasszikus ének előadóművész 24. Classical Music Singer 6
25. jazz-zongora előadóművész 25. Jazz Instrumental Performer (Jazz Piano) 6
26. jazzgitár előadóművész 26. Jazz Instrumental Performer (Jazz Guitar) 6
27. jazzbasszusgitár előadóművész 27. Jazz Instrumental Performer (Jazz Bass Guitar) 6
28. jazzbőgő előadóművész 28. Jazz Instrumental Performer (Jazz Double Bass) 6
29. jazzszaxofon előadóművész 29. Jazz Instrumental Performer (Jazz Saxophone) 6
30. jazztrombita előadóművész 30. Jazz Instrumental Performer (Jazz Trumpet) 6
31. jazzharsona előadóművész 31. Jazz Instrumental Performer (Jazz Trombone) 6
32. jazzdob előadóművész 32. Jazz Instrumental Performer (Jazz Drums) 6
33. jazzének előadóművész 33. Jazz Music Singer 6
34. zenekarvezető előadóművész 34. Orchestral Conductor 6
35. kórusvezető előadóművész 35. Choir Conductor 6
36. egyházzene előadóművész 36. Church Music Performer 6
37. népi vonós (hegedű) előadóművész 37. Folk Music Performer (Violin) 6
38. népi vonós (brácsa) előadóművész 38. Folk Music Performer (Viola) 6
39. népi vonós (cselló-bőgő) előadóművész 39. Folk Music Performer (Cello- Double Bass) 6
40. népi pengetős (citera-tekerő) előadóművész 40. Folk Music Performer (Zither- Rotary Lute [Hurdy-gurdy]) 6
41. népi pengetős (citera-koboz) előadóművész 41. Folk Music Performer (Zither- Koboz [Historical Hungarian Lute]) 6
42. népi pengetős (tambura) előadóművész 42. Folk Music Performer (Tambura) 6
43. népi fúvós (furulya) előadóművész 43. Folk Music Performer (Recorder) 6
44. népi fúvós (duda-furulya) előadóművész 44. Folk Music Performer (Bagpipe-recorder) 6
45. népi fúvós (klarinét-tárogató) előadóművész 45. Folk Music Performer (Clarinet-Tarogato [Hungarian Folk Clarinet]) 6
46. népi cimbalom előadóművész 46. Folk Music Performer (Cimbalom) 6
47. népi ének előadóművész 47. Folk Music Performer (Folk Singing) 6
106. építőművészet Architectural Design építőművész Architectural Designer 6
107. formatervezés Industrial and Product Design formatervező Industrial and Product Designer 6
108. fotográfia Photography fotográfus művész Photographer 6
109. képzőművészet-elmélet Fine Art Theory képzőművészeti elemző Fine Art Theoretician 6
110. koreográfus Choreography koreográfus Choreographer 6
111. látványtervezés Scenography látványtervező Scenographer 6
112. média design Media Design média designer Media Designer 6
113. mozgókép Motion Picture Studies 1. mozgókép szakos film- és televíziórendező 1. Motion Picture Director 6
2. mozgókép szakos filmvágó 2. Motion Picture Editor 6
3. mozgókép szakos hangmester 3. Motion Picture Sound Director 6
4. mozgókép szakos gyártásszervező 4. Motion Picture Line Producer 6
5. mozgókép szakos operatőr 5. Motion Picture Cinematographer 6
6. mozgókép szakos filmíró 6. Motion Picture Screenwriter 6
114. táncművész Dance 1. táncművész (klasszikus balett) 1. Dance Artist (Classical Ballet) 6
2. táncművész (magyar néptánc) 2. Dance Artist (Hungarian Folk Dances) 6
3. táncművész (moderntánc) 3. Dance Artist (Modern Dance) 6
4. táncművész (kortárstánc) 4. Dance Artist (Contemporary Dance) 6
5. táncművész (színházi tánc) 5. Dance Artist (Theatrical Dances) 6
115. táncos és próbavezető Dance and Rehearsal Coaching 1. táncos és próbavezető (klasszikus balett) 1. Dancer and Coach (Classical Ballet) 6
2. táncos és próbavezető (magyar néptánc) 2. Dancer and Coach (Hungarian Folk Dances) 6
3. táncos és próbavezető (moderntánc) 3. Dancer and Coach (Modern Dance) 6
4. táncos és próbavezető (színházi tánc) 4. Dancer and Coach (Theatrical Dances) 6
5. táncos és próbavezető (társastánc) 5. Dancer and Coach (Ballroom Dances) 6
6. táncos és próbavezető (divattánc) 6. Dancer and Coach (Fashion Dances) 6
116. tárgyalkotás Designer Making tárgyalkotó Designer Maker 6
117. televíziós műsorkészítő Television Production televíziós műsorkészítő Television Production Expert 6
118. tervezőgrafika Graphic Design tervezőgrafikus Graphic Designer 6
119. textiltervezés Textile Design textiltervező Textile Designer 6
120. vizuális művészet Visual Art vizuális művész Visual Artist 6
121. Művészetközvetítés Art Education drámainstruktor Drama Instruction drámainstruktor Drama Instructor 6
122. képi ábrázolás Visual Representation alapszakos festő/grafikus Visual Representation Artist 6
123. kortárs könnyűzene Contemporary Music 1. könnyűzenész (gitár) 1. Pop Musician (Guitar) 6
124. 2. könnyűzenész (basszusgitár) 2. Pop Musician (Bass Guitar) 6
3. könnyűzenész (billentyűs hangszerek) 3. Pop Musician (Keyboards) 6
4. könnyűzenész (szaxofon) 4. Pop Musician (Saxophone) 6
5. könnyűzenész (harsona) 5. Pop Musician (Trombone) 6
6. könnyűzenész (trombita) 6. Pop Musician (Trumpet) 6
7. könnyűzenész (ütőhangszerek) 7. Pop Musician (Percussions) 6
8. könnyűzenész (ének) 8. Pop Musician (Singing) 6
125. mozgóképkultúra és médiaismeret Film and Media Studies mozgóképkultúra és médiaismeret alapszakos szakember Film and Media Specialist 6
126. környezetkultúra Environmental Design környezettervező szakember Environmental Designer 6
127. kézműves tárgykultúra Craftsmanship kézműves tárgykultúra szakember Craftsman Artist 6
128. zenekultúra Music Culture zenekultúra szakember Music Culture Expert 6

3. melléklet a 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelethez

Mesterképzések és mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke

A B C D E F G H
1. Képzési terület Képzési terület angol nyelvű megnevezése Mesterképzési szak Osztatlan szak Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése Szakképzettség Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése EKKR és MKKR szint
2. Agrár Agricultural Science állatorvosi Veterinary Medicine okleveles állatorvos doktor Veterinary Surgeon 7
3. agrármérnöki Agricultural Engineering okleveles agrármérnök Agricultural Engineer 7
4. állattenyésztő mérnöki Animal Husbandry Engineering okleveles állattenyésztő mérnök Animal Husbandry Engineer 7
5. élelmiszer-
biztonsági és
-minőségi mérnöki
Food Safety and Quality Engineering okleveles élelmiszerbiztonsági és – minőségi mérnök Food Safety and Quality Engineer 7
6. élelmiszermérnöki Food Science and Technology Engineering okleveles élelmiszermérnök Food Science and Technology Engineer 7
7. erdőmérnöki Forestry Engineering okleveles erdőmérnök Forestry Engineer 7
8. kertészmérnöki Horticultural Engineering okleveles kertészmérnök Horticultural Engineer 7
9. környezetgazdálkodási agrármérnöki Agricultural Environmental Management Engineering okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök Agricultural Environmental Management Engineer 7
10. mezőgazdasági biotechnológus Agricultural Biotechnology okleveles mezőgazdasági biotechnológus Agricultural Biotechnologist 7
11. mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök Mechanical Engineer in the Agriculture and Food Industry 7
12. mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki Agricultural Water Management Engineering okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök Agricultural Water Management Engineer 7
13. növényorvosi Plant Protection okleveles növényorvos Plant Protection Engineer 7
14. növénytermesztő mérnöki Crop Production Engineering okleveles növénytermesztő mérnök Crop Production Engineer 7
15. szőlész-borász mérnöki Viticulture and Oenology Engineering okleveles szőlész-borász mérnök Viticulture and Oenology Engineer 7
16. tájépítész mérnöki Landscape Architecture okleveles tájépítész mérnök Landscape Architect 7
17. takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki Animal Nutrition and Feed Safety Engineering okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök Animal Nutrition and Feed Safety Engineer 7
18. természetvédelmi mérnöki Nature Conservation Engineering okleveles természetvédelmi mérnök Nature Conservation Engineer 7
19. vadgazda mérnöki Wildlife Management Engineering okleveles vadgazda mérnök Wildlife Management Engineer 7
20. vidékfejlesztési agrármérnöki Rural Development Engineering okleveles vidékfejlesztő agrármérnök Rural Development Engineer 7
21. Bölcsészet-
tudomány
Arts and Humanities afrikanisztika African Studies okleveles afrikanisztika szakos bölcsész Philologist in African Studies 7
22. alkalmazott nyelvészet Applied Linguistics okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész Applied Linguist 7
23. altajisztika Altaic Studies okleveles altajisztika szakos bölcsész Altaicist 7
24. amerikanisztika American Studies okleveles amerikanisztika szakos bölcsész Philologist in American Studies 7
25. andragógia Adult Education okleveles andragógus Adult Educator 7
26. anglisztika English Studies okleveles anglisztika szakos bölcsész Philologist in English Studies 7
27. angol nyelvoktató Instruction of English as a Foreign Language okleveles angol nyelvoktató bölcsész Instructor of English as a Foreign Language 7
28. arabisztika Arabic Studies okleveles arabisztika szakos bölcsész Expert in Arabic Studies 7
29. asszíriológia Assyriology okleveles asszíriológia szakos bölcsész Assyriologist 7
30. Balkán-
tanulmányok
Balkan Studies okleveles Balkán- tanulmányok szakos bölcsész Expert in Balkan Studies 7
31. beszédtudomány Speech Science okleveles beszédtudomány szakos bölcsész Philologist in Speech Science 7
32. bizantinológia Byzantine Studies okleveles bizantinológia szakos bölcsész Philologist in Byzantine Studies 7
33. bolgár nyelv és irodalom Bulgarian Language and Literature okleveles bolgár nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Bulgarian Language and Literature 7
34. buddhizmus tanulmányok Buddhist Studies okleveles buddhizmus tanulmányok szakos bölcsész Philologist in Buddhist Studies 7
35. családpedagógiai tanácsadó Consultancy in Family Education okleveles családpedagógiai tanácsadó Family Education Consultant 7
36. cseh nyelv és irodalom Czech Language and Literature okleveles cseh nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Czech Language and Literature 7
37. digitális bölcsészet Digital Humanities okleveles bölcsész digitális bölcsészet szakon Expert in Digital Humanities 7
38. egyiptológia Egyptology okleveles egyiptológia szakos bölcsész Egyptologist 7
39. elméleti nyelvészet Theoretical Linguistics okleveles elméleti nyelvész Philologist in Theoretical Linguistics 7
40. emberi erőforrás tanácsadó Human Resource Counselling okleveles emberi erőforrás tanácsadó Human Resource Counsellor 7
41. esztétika Aesthetics okleveles esztétika szakos bölcsész Aesthetician 7
42. etika Ethics okleveles etika szakos bölcsész Expert in Ethics 7
43. filmtudomány Film Studies okleveles filmtudomány szakos bölcsész Expert in Film Studies 7
44. filozófia Philosophy okleveles filozófia szakos bölcsész Philosopher 7
45. finnugrisztika Finno-Ugric Studies okleveles finnugrisztika szakos bölcsész Philologist in Finno-Ugric Studies 7
46. fordító és tolmács Translation and Interpreting okleveles fordító és tolmács Translator and Interpreter 7
47. francia nyelv, irodalom és kultúra French Language, Literature and Culture okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in French Language, Literature and Culture 7
48. gyermekkultúra Culture of Early Childhood okleveles gyermekkultúra szakos szakember Expert in Early Childhood Culturea Studies 7
49. hebraisztika Hebrew Studies okleveles hebraisztika szakos bölcsész Expert in Hebrew Studies 7
50. horvát nyelv és irodalom Croatian Language and Literature okleveles horvát nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Croatian Language and Literature 7
51. hungarológia Hungarian Studies hungarológia szakos bölcsész Hungarologist 7
52. indológia Indian Studies okleveles indológia szakos bölcsész Expert in Indian Studies 7
53. iranisztika Iranian Studies okleveles iranisztika szakos bölcsész Expert in Iranian Studies 7
54. irodalom- és kultúratudomány Literary and Cultural Studies okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész Philologist of Literary and Cultural Studies 7
55. iszlám tanulmányok Islamic Studies okleveles iszlám tanulmányok szakos bölcsész Expert in Islamic Studies 7
56. Japán-tanulmányok Japanese Studies okleveles Japán- szakértő Expert in Japanese Studies 7
57. klasszika-filológia Classical Philology okleveles klasszika- filológia szakos bölcsész Classical Philologist 7
58. Korea-tanulmányok Korean Studies okleveles Korea-szakértő Expert in Korean Studies 7
59. Közép-Európa tanulmányok Central European Studies okleveles Közép-Európa tanulmányok szakos bölcsész Central European Studies Expert 7
60. kreatív írás és művészeti kritika Creative Writing and Art Criticism okleveles kreatív írás és művészeti kritika szakos bölcsész Philologist in Creative Writing and Art Criticism 7
61. kulturális mediáció Cultural Mediation okleveles kulturális mediátor Culture Mediator 7
62. kulturális örökség tanulmányok Cultural Heritage Studies okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember Specialist of Cultural Heritage Studies 7
63. Latin-Amerika tanulmányok Latin American Studies okleveles Latin-Amerika tanulmányok szakos bölcsész Expert in Latin American Studies 7
64. lengyel nyelv és irodalom Polish Language and Literature okleveles lengyel nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Polish Language and Literature 7
65. levéltár Archival Science okleveles levéltáros Archivist 7
66. logika és tudományfilozófia Logic and Philosophy of Science okleveles logika és tudományfilozófia szakos bölcsész Expert in Logic and Philosophy of Science 7
66/A. *  magyar mint idegennyelv-
oktató
Instruction of Hungarian as a Foreign Language okleveles magyar mint idegennyelv-oktató bölcsész Instructor of Hungarian as a Foreign Language 7
67. magyar nyelv és irodalom Hungarian Language and Literature Studies okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Hungarian Language and Literature 7
68. mentálhigiénés családkonzulens Mental Health Family Consultant okleveles mentálhigiénés családkonzulens Mental Health Family Consultant 7
69. mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő Mental Health in Relations and Community Development okleveles mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember Expert in Mental Health in Relations and Community Development 7
70. Mongólia-
tanulmányok
Mongolian Studies okleveles Mongólia- szakértő Expert in Mongolian Studies 7
71. művészettörténet Art History okleveles művészettörténész Art Historian 7
72. néderlandisztika Dutch Language and Culture Studies okleveles néderlandisztika szakos bölcsész Philologist of Dutch Language and Culture 7
73. német nemzetiségi nyelv és irodalom Language and Literature of German as a Minority Language okleveles német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist of German as a Minority Language 7
74. német nyelv, irodalom és kultúra German Language, Literature and Culture okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in German Language, Literature and Culture 7
75. néprajz Ethnolgy okleveles néprajz szakos bölcsész Ethnologist 7
76. neveléstudomány Educational Science okleveles neveléstudomány szakos bölcsész Educational Scientist 7
77. olasz nyelv, irodalom és kultúra Italian Language, Literature and Culture okleveles olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in Italian Language, Literature and Culture 7
78. orosz nyelv és irodalom Russian Language and Literature okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Russian Language and Literature 7
79. örmény tanulmányok Global Armenian Studies okleveles örmény tanulmányok szakos bölcsész Expert in Global Armenian Studies 7
80. portugál nyelv, irodalom és kultúra Portuguese Language, Literature and Culture okleveles portugál nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in Portuguese Language, Literature and Culture 7
81. pszichológia Psychology okleveles pszichológus Psychologist 7
82. régészet Archaeology okleveles régész Archaeologist 7
83. román nyelv, irodalom és kultúra Romanian Language, Literature and Culture okleveles román nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in Romanian Language, Literature and Culture 7
84. romológia Roma Studies okleveles romológus Romologist 7
85. ruszisztika Russian Studies okleveles ruszisztika szakos bölcsész szakember Philologist in Russian Studies 7
86. Kína-tanulmányok Chinese Studies okleveles Kína-szakértő Expert in Chinese Studies 7
87. skandinavisztika Scandinavian Studies okleveles skandinavisztika szakos bölcsész Philologist in Scandinavian Languages and Literature 7
88. spanyol nyelv, irodalom és kultúra Spanish Language, Literature and Culture okleveles spanyol nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in Spanish Language, Literature and Culture 7
89. szemiotika Semiotics okleveles szemiotika szakos bölcsész Semiotician 7
90. szerb nyelv és irodalom Serbian Language and Literature okleveles szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Serbian Language and Literature 7
91. színháztudomány Theatre Studies okleveles színháztudomány szakos bölcsész okleveles Theatre Studies Expert 7
92. szlavisztika Slavic Studies okleveles szlavisztika szakos bölcsész Philologist in Slavic Studies 7
93. szlovák nyelv és irodalom Slovakian Language and Literature okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Slovakian Language and Literature 7
94. szlovén nyelv és irodalom Slovenian Language and Literature okleveles szlovén nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Slovenian Language and Literature 7
95. társadalmi befogadás tanulmányok Social Integration okleveles társadalmi befogadás tanácsadó Social Integration Counsellor 7
96. tibetológia Tibetan Studies okleveles tibetológia szakos bölcsész Philologist in Tibetan Studies 7
97. történelem History okleveles történész Historian 7
98. történeti muzeológia Historical Museology okleveles történeti muzeológus Historical Museologist 7
99. turkológia Turkic Studies okleveles turkológia szakos bölcsész Expert in Turkic Studies 7
100. újgörög nyelv, irodalom és kultúra Modern Greek Language, Literature and Culture okleveles újgörög nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in Modern Greek Language, Literature and Culture 7
101. ukrán nyelv és irodalom Ukrainian Language and Literature okleveles ukrán nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Ukrainian Language and Literature 7
102. vallástörténet History of Religion okleveles vallástörténész Expert in History of Religion 7
103. vallástudomány Religious Studies okleveles vallástudomány szakos bölcsész Expert in Religious Studies 7
104. Társadalom-
tudomány
Social Science egészségpolitika, tervezés és finanszírozás Health Policy, Planning and Financing okleveles egészségpolitikai szakértő Expert in Health Policy, Planning and Financing 7
105. humánökológia Human Ecology okleveles humánökológia szakember Expert in Human Ecology 7
106. interdiszciplináris családtudomány Interdisciplinary Family Studies okleveles interdiszciplináris családtudományi szakember Expert in Interdisciplinary Family Studies 7
107. Kelet-Ázsia tanulmányok East Asian Studies okleveles Kelet-Ázsia elemző Expert in East Asian Studies 7
108. kisebbségpolitika Ethnic and Minority Policy okleveles kisebbségpolitikai szakember Ethnic and Minority Policy Expert 7
109. kommunikáció- és médiatudomány Communication and Media Studies okleveles kommunikáció- és médiaszakértő Communications and Media Studies Expert 7
110. könyvtár- és információ-
tudomány
Library and Information Science okleveles informatikus könyvtáros Librarian and Information Scientist 7
111. közösségi és civil tanulmányok Community and Civil Development Studies okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember Expert in Community and Civil Development Studies 7
112. kulturális antropológia Cultural Anthropology okleveles kulturális antropológus Cultural Anthropologist 7
113. nemzetközi tanulmányok International Relations okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző International Relations Expert 7
114. politikai gazdaságtan Political Economy okleveles politológus közgazdász Political Economist 7
115. politikatudomány Political Science okleveles politológus Political Scientist 7
116. survey statisztika és adatanalitika Survey Statistics and Data Analysis okleveles survey statisztika és adatanalitikai szakértő Survey Statistician and Data Analyst 7
117. szociális munka Social Work okleveles szociális munkás Social Worker 7
118. szociálpedagógia Social Pedagogy okleveles szociálpedagógus Social Pedagogue 7
119. szociálpolitika Social Policy okleveles szociálpolitikus Social Policy Expert 7
120. szociológia Sociology okleveles szociológus Sociologist 7
121. társadalmi-
viselkedéselemzés
Social Behavior Analysis okleveles társadalmi- viselkedéselemző Social Behavior Analyst 7
122. Informatika Computer Science and Information Technology autonómrendszer-
informatikus
Computer Science for Autonomous Systems okleveles autonómrendszer- informatikus Computer Scientist for Autonomous Systems 7
123. adattudomány Data Science okleveles adattudós Data Scientist 7
124. gazdaság-
informatikus
Business Informatics okleveles gazdaságinformatikus Business Informatics Engineer 7
125. mérnök-
informatikus
Computer Science Engineering okleveles mérnökinformatikus Computer Science Engineer 7
126. orvosi biotechnológia Medical Biotechnology okleveles orvosi biotechnológus Medical Biotechnologist 7
127. programtervező informatikus Computer Science okleveles programtervező informatikus Computer Scientist 7
128. Jogi Legal Science európai és nemzetközi üzleti jog European and International Business Law európai és nemzetközi üzleti mesterjogász European and International Business Lawyer 7
129. jogász Law okleveles jogász Jurist 7
130. kodifikátor Legal Regulation in Public Administration okleveles kodifikátor Legal Expert in Regulation 7
131. kriminológia Criminology okleveles kriminológus Criminologist 7
132. személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás Labour Relations and Social Security Administration okleveles személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szakember Labour Relations and Social Security Expert 7
133. összehasonlító állam- és jogtudományok Comparative Law összehasonlító jogi mesterjogász Expert in Comparative Law 7
134. Gazdaság-
tudományok
Economic Sciences agrárközgazdász Agricultural Ecomomics okleveles közgazdász agrárközgazdász szakon Agricultural Ecomomist 7
135. biztosítási és pénzügyi matematika Actuarial and Financial Mathematics okleveles biztosítási és pénzügyi matematikus- közgazdász Actuarial and Financial Mathematician- Economist 7
136. családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana Economics of Family Policy and Public Policies for Human Development okleveles közgazdász családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana szakon Economist in Family Policy and in Public Policies for Human Development 7
137. ellátásilánc-
menedzsment
Supply Chain Management okleveles ellátásilánc menedzser Supply Chain Manager 7
138. gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés Economic and Financial Mathematical Analysis okleveles közgazdász gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés szakon Economist in Economic and Financial Mathematical Analysis 7
139. körforgásos gazdaság menedzsment Circular Economy Management okleveles körforgásos gazdaság menedzser Circular Economy Manager 7
140. közgazdálkodás és közpolitika Public Policy and Management okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon Economist in Public Policy and Management 7
141. közgazdasági elemző Economic Analysis okleveles közgazdasági elemző Economic Analyst 7
142. kutatási menedzser Research Management okleveles közgazdász kutatási menedzser szakon Economist in Research Management 7
143. marketing Marketing okleveles közgazdász marketing szakon Economist in Marketing 7
144. Master of Business Administration (MBA) Master of Business Administration (MBA) okleveles közgazdász MBA szakon Economist 7
145. nemzetközi adózás Master in International Taxation okleveles közgazdász nemzetközi adózás szakon Economist in International Taxation 7
146. nemzetközi fejlesztés International Development okleveles közgazdász nemzetközi fejlesztés szakon Economist in International Development 7
147. nemzetközi gazdaság és gazdálkodás International Economy and Business okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon Economist in International Economy and Business 7
148. pénzügy Finance okleveles közgazdász pénzügy szakon Economist in Finance 7
149. regionális és környezeti gazdaságtan Regional and Environmental Economic Studies okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon Economist in Regional and Environmental Economic Studies 7
150. sportközgazdász Sports Economics okleveles sportközgazdász Sports Economist 7
151. számvitel Accounting okleveles közgazdász számvitel szakon Economist in Accountancy 7
152. turizmus-
menedzsment
Tourism Management okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon Economist in Tourism Management 7
153. vállalat-
gazdaságtan
Business Economics okleveles közgazdász vállalatgazdaság szakon Economist in Business Management 7
154. vállalkozás-
fejlesztés
Business Development okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon Economist in Enterprise Development and Entrepreneurship 7
155. vezetés és szervezés Management and Leadership okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon Economist in Management and Leadership 7
156. Műszaki Engineering Science alapanyaggyártási folyamatmérnöki Process Engineering for Raw Material Production okleveles alapanyaggyártási folyamatmérnök Process Engineer for Raw Material Production 7
157. anyagmérnöki Materials Engineering okleveles anyagmérnök Materials Engineer 7
158. autonóm járműirányítási mérnöki Autonomous Vehicle Control Engineering okleveles autonóm járműirányítási mérnök Autonomous Vehicle Control Engineer 7
159. bánya- és geotechnikai mérnöki Mining and Geotechnical Engineering okleveles bánya- és geotechnikai mérnök Mining and Geotechnical Engineer 7
160. biomérnöki Biochemical Engineering okleveles biomérnök Biochemical Engineer 7
161. biztonságtechnikai mérnöki Safety and Security Engineering okleveles biztonságtechnikai mérnök Safety and Security Engineer 7
162. egészségügyi mérnöki Biomedical Engineering okleveles egészségügyi mérnök Biomedical Engineer 7
163. energetikai mérnöki Energy Engineering okleveles energetikai mérnök Energy Engineer 7
164. építész Architect okleveles építész Architect 7
165. építészmérnöki Architecture okleveles építészmérnök Architect 7
166. építmény-
informatikai mérnöki
Construction Information Technology Engineering okleveles építményinformatikai mérnök Construction Information Technology Engineer 7
167. épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki Building Service and Process Engineering okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök Building Service and Process Engineer 7
168. faipari mérnöki Timber Industry Engineering okleveles faipari mérnök Timber Industry Engineer 7
169. földmérő- és térinformatikai mérnöki Land Surveying and Geoinformatics Egineering okleveles földmérő- és térinformatikai mérnök Land Surveying and Geoinformatics Engineer 7
170. földtudományi mérnöki Earth Sciences Engineering okleveles földtudományi mérnök Earth Sciences Engineer 7
171. gépészeti modellezés Mechanical Engineering Modelling okleveles gépészeti modellező mérnök Mechanical Modelling Engineer 7
172. gépészmérnöki Mechanical Engineering okleveles gépészmérnök Mechanical Engineer 7
173. gyógyszer-
vegyész-mérnöki
Pharmaceutical Engineering okleveles gyógyszervegyész- mérnök Pharmaceutical Engineer 7
174. hidrogeológus mérnöki Hydrogeological Engineering okleveles hidrogeológus mérnök Hydrogeological Engineer 7
175. info-bionika mérnöki Info-Bionics Engineering okleveles info-bionikus mérnök Info-Bionics Engineer 7
176. infrastruktúra-
építőmérnöki
Infrastructural Engineering okleveles infrastruktúra- építőmérnök Infrastructural Engineer 7
177. ipari terméktervező mérnöki Industrial Design Engineering okleveles ipari terméktervező mérnök Industrial Design Engineer 7
178. járműmérnöki Vehicle Engineering okleveles járműmérnök Vehicle Engineer 7
179. kohómérnöki Metallurgical Engineering okleveles kohómérnök Metallurgical Engineer 7
180. könnyűipari mérnöki Light Industrial Engineering okleveles könnyűipari mérnök Light Industry Engineer 7
181. körforgásos gazdaság tervező- fejlesztő mérnöki Design an Development Engineering for a Circular Economy okleveles körforgásos gazdaság tervező- fejlesztő mérnöki Design an Development Engineer for a Circular Economy 7
182. környezetmérnöki Environmental Engineering okleveles környezetmérnök Environmental Engineer 7
183. közlekedésmérnöki Transportation Engineering okleveles közlekedésmérnök Transportation Engineer 7
184. létesítménymérnöki Construction Engineering okleveles létesítménymérnök Construction Engineer 7
185. logisztikai mérnöki Logistics Engineering okleveles logisztikai mérnök Logistics Engineer 7
186. mechatronikai mérnöki Mechatronical Engineering okleveles mechatronikai mérnök Mechatronical Engineer 7
187. műanyag- és száltechnológiai mérnöki Polymer and Fibre Technology Engineering okleveles műanyag- és száltechnológiai mérnök Polymer and Fibre Technology Engineer 7
188. műszaki menedzser Engineering Management okleveles műszaki menedzser Engineering Manager 7
189. olaj- és gázmérnöki Oil and Gas Engineering okleveles olaj- és gázmérnök Oil and Natural Gas Engineer 7
190. olajmérnöki Petroleum Engineering okleveles olajmérnök Petroleum Engineer 7
191. sportmérnöki Sports Engineering okleveles sportmérnök Sports Engineer 7
192. szerkezet-
építőmérnöki
Structural Engineering okleveles szerkezet- építőmérnök Structural Engineer 7
193. szénhidrogén-
kutató földtudományi mérnöki
Petroleum Geoengineering okleveles szénhidrogén- kutató földtudományi mérnök Petroleum Geoengineer 7
194. településmérnöki Urban Systems Engineering okleveles településmérnök Urban Systems Engineer 7
195. űrmérnöki Space Engineering okleveles űrmérnök Space Engineer 7
196. védelmi infokommunikációs rendszertervező Defence C3 Systems Management okleveles védelmi infokommunikációs rendszertervező Defence C3 Systems Manager 7
197. vegyészmérnöki Chemical Engineering okleveles vegyészmérnök Chemical Engineer 7
198. villamosmérnöki Electrical Engineering okleveles villamosmérnök Electrical Engineer 7
199. Orvos- és egészségtudomány Medical and Health Science általános orvos Medicine okleveles orvosdoktor Doctor of Medicine 7
200. kiterjesztett hatáskörű ápoló Advanced Practice in Nursing okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló Advanced Practice Nurse 7
201. egészség-
pszichológia
Health Psychology okleveles egészségpszichológus Health Psychologist 7
202. egészségügyi menedzser Health Care Management okleveles egészségügyi menedzser Health Care Manager 7
203. egészségügyi szociális munka Social Work in Health Care okleveles egészségügyi szociális munkás Social Worker in Health Care 7
204. fizioterápia Physiotherapy okleveles fizioterapeuta Physiotherapist 7
205. fogorvos Dentistry okleveles fogorvos doktor Dentist (D.M.D. – doctor medicinae dentariae) 7
206. gyógyszerész Pharmacy okleveles gyógyszerész Pharmacist (Pharm. D – doctor pharmaciae) 7
207. klinikai laboratóriumi kutató Clinical Laboratory Sciences okleveles klinikai laboratóriumi kutató Clinical Laboratory Scientist 7
208. komplex rehabilitáció Complex Rehabilitation okleveles rehabilitációs szakember Rehabilitationist 7
209. népegészségügyi Public Health okleveles népegészségügyi szakember Expert in Public Health 7
210. radiográfia Radiography okleveles radiográfus Radiographer 7
211. szakvédőnő Health Visitor okleveles szakvédőnő Advanced Heatlh Visitor 7
212. szülészeti-
nőgyógyászati szonográfia
Obstetric and Gynecological Sonography okleveles szülészeti- nőgyógyászati szonográfus Obstetric and Gynecological Sonographer 7
213. táplálkozás-
tudományi
Nutritional Sciences okleveles táplálkozástudományi szakember Nutritionist 7
214. Sporttudomány Sport Science humánkineziológia Human Kinesiology okleveles humánkineziológus Human Kinesiologist 7
215. sportmenedzser Sports Management okleveles sportmenedzser Sports Manager 7
216. szakedző Sports Coaching okleveles szakedző (a sportág megjelölésével) Sports Coach specialized in (Name of Sport) 7
217. Természet-
tudomány
Natural Science alkalmazott matematikus Applied Mathematics okleveles alkalmazott matematikus Applied Mathematician 7
218. anyagtudomány Materials Science okleveles anyagkutató Materials Scientist 7
219. biológus Biology okleveles biológus Biologist 7
220. biotechnológia Biotechnology okleveles biotechnológus Biotechnologist 7
221. csillagász Astronomy okleveles csillagász Astronomer 7
222. fizikus Physics okleveles fizikus Physicist 7
223. földtudomány Earth Sciences okleveles földtudományi kutató Earth Scientist 7
224. geofizikus Geophysics okleveles geofizikus Geophysicist 7
225. geográfus Geography okleveles geográfus Geographer 7
226. geoinformatika Geoinformatics okleveles geoinformatikus Expert in Geoinformatics 7
227. geológus Geology okleveles geológus Geologist 7
228. hidrobiológus Hydrobiology okleveles hidrobiológus Hydrobiologist 7
229. környezettudomány Environmental Science okleveles környezetkutató Environmental Scientist 7
230. kutató zoológus Zoology okleveles kutató zoológus Zoology Researcher 7
231. matematikus Mathematics okleveles matematikus Mathematician 7
232. meteorológus Meteorology okleveles meteorológus Meteorologist 7
233. molekuláris biológia Molecular Biology okleveles molekuláris biológus Molecular Biologist 7
234. számítógépes és kognitív idegtudomány Computational and Cognitive Neuroscience okleveles számítógépes és kognitív idegtudományi kutató Computational and Cognitive Neuroscientist 7
235. térképész Cartography okleveles térképész Cartographer 7
236. vegyész Chemistry okleveles vegyész Chemist 7
237. Művészet Arts animáció Animation okleveles animációs filmrendező művész Animation Film Director 7
238. belsőépítész tervezőművész Interior and Spatial Design okleveles belsőépítész tervezőművész Interior and Spatial Designer 7
239. cirkuszművészet Circus Arts okleveles cirkuszművész Circus Artist 7
240. design- és művészet-
menedzsment
Art and Design Management okleveles design- és művészetmenedzser Art and Design Manager 7
241. designelmélet Design Theory okleveles design- és művészet teoretikus Expert in Design Theory 7
242. divat- és textiltervezés Fashion and Textile Design okleveles divat- és textiltervező művész Fashion and Textile Designer 7
243. dokumentumfilm-
rendező művész
Documentary Film Directing okleveles dokumentumfilm-rendező művész Documentary Film Director 7
244. egyházzene-
művész
Church Music okleveles egyházzene- művész Church Musician 7
245. építőművész Architectural Design okleveles építőművész Architectural Designer 7
246. ékszertervezés és fémművesség Jewellery and Metal Design okleveles ékszer- és fémműves tervező művész Jewellery and Metal Designer 7
247. festőművész Painting okleveles festőművész Painter 7
248. film- és médiaproducer Film and Media Production okleveles film- és médiaproducer Film and Media Producer 7
249. filmoperatőr művész Cinematography okleveles filmoperatőr művész Cinematographer 7
250. filmrendező művész Film Directing okleveles filmrendező művész Film Director 7
251. forgatókönyvíró Screenwriting okleveles forgatókönyvíró Screenwriter 7
252. formatervező művész Design okleveles formatervező művész Designer 7
253. fotográfia Photography okleveles fotográfustervező művész Photographer 7
254. grafikusművész Graphic Arts okleveles grafikusművész Graphic Artist 7
255. hangművészet Sound Art okleveles hangművész Sound Artist 7
256. immerzív film Immersive Film okleveles immerzívfilm- alkotó Immersive Media Filmmaker 7
257. interakció tervezés Interaction Design okleveles interakció- és felhasználói élmény tervező Interaction and User Experience Designer 7
258. intermédia- művész Intermedia Art okleveles médiaművész Intermedia Artist 7
259. jazzének-művész Jazz Singing okleveles jazzének- művész Jazz Singer 7
260. jazzhangszer-
művész
Instrumental Jazz Performance 1. okleveles jazz- zongoraművész 1. Jazz Pianist 7
2. okleveles jazzgitár- művész 2. Jazz Guitarist
3. okleveles jazzbasszusgitár-művész 3. Jazz Bass Guitarist
4. okleveles jazzbőgő- művész 4. Jazz Double Bass Performer
5. okleveles jazzszaxofon-művész 5. Jazz Saxophonist
6. okleveles jazztrombita- művész 6. Jazz Trumpeter
7. okleveles jazzharsona- művész 7. Jazz Trombonist
8. okleveles jazzdob- művész 8. Jazz Drummer
261. jazz-zeneszerző Jazz Composition okleveles jazz- zeneszerző Jazz Composer 7
262. karmester (zenekari karmester, fúvószenekari karnagy szakirányok) Conducting 1. okleveles zenekari karmester-művész 1. Orchestra Conductor 7
2. okleveles fúvószenekari karnagy- művész 2. Wind Band Conductor
263. képzőművész Fine Arts okleveles képzőművész Fine Artist 7
264. kerámiatervezés Ceramics Design okleveles kerámiatervező művész Ceramics Designer 7
265. klasszikus énekművész (operaének, oratórium- és dalének szakirányok) Classical Singing 1. okleveles operaének- művész 1. Opera Singer 7
2. okleveles oratórium- és dalénekművész 2. Oratorio and Song Performer
266. klasszikus hangszerművész Classical Musical Instrumental Performance 1. okleveles zongoraművész 1. Pianist 7
2. okleveles zongorakísérő- korrepetitor 2. Piano Accompanist and Repetitor
3. okleveles orgonaművész 3. Organist
4. okleveles csembalóművész 4. Harpsichord player
5. okleveles hárfaművész 5. Harpist
6. okleveles gitárművész 6. Guitarist
7. okleveles cimbalomművész 7. Cimbalom/Dulcimer player
8. okleveles harmonikaművész 8. Accordion player
9. okleveles hegedűművész 9. Violinist
10. okleveles mélyhegedűművész 10. Violist
11. okleveles gordonkaművész 11. Cellist
12. okleveles gordonművész 12. Double Bassist
13. okleveles fuvolaművész 13. Flautist
14. okleveles klarinétművész 14. Clarinetist
15. okleveles szaxofonművész 15. Saxophonist
16. okleveles oboaművész 16. Oboist
17. okleveles fagottművész 17. Bassoonist
18. okleveles kürtművész 18. Horn Player
19. okleveles trombitaművész 19. Trumpeter
20. okleveles harsonaművész 20. Trombonist
21. okleveles tubaművész 21. Tubist
22. okleveles ütőhangszerművész 22. Percussionist
267. klasszikusbalett-
művész
Classical Ballet okleveles klasszikusbalett-művész Classical Ballet Artist 7
268. Kodály-
zenepedagógia
Kodály Music Pedagogy okleveles Kodály- zenepedagógiai szakértő Expert in Kodály Music Pedagogy 7
269. koreográfus Choreography okleveles koreográfus Choreographer 7
270. kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek Contemporary Art Theory and Curatorial Studies okleveles kortárs művészeti szakíró és kurátor Expert in Contemporary Art Theory and Curatorial Studies 7
271. kortárstánc művész Contemporary Dance okleveles kortárstánc művész Contemporary Dance Artist 7
272. kóruskarnagy Choir Conducting okleveles kóruskarnagy művész Choir Conductor 7
273. látványtervező művész Art of Scenography okleveles látványtervező művész Artist in Scenography 7
274. média design Media Design okleveles média designer Media Designer 7
275. muzikológus Musicology okleveles muzikológus Musicologist 7
276. néptáncművész Hungarian Folk Dance okleveles néptáncművész Hungarian Folk Dance Artist 7
277. régi-zene hangszerművész Early Music Instrumental Performance 1. okleveles régi-zene művész (csembaló) 1. Early Music Performer (Harpsichord) 7
2. okleveles régi-zene művész (fortepiano) 2. Early Music Performer (Fortepiano)
3. okleveles régi-zene művész (barokk hegedű) 3. Early Music Performer (Baroque Violin)
4. okleveles régi-zene művész (viola da gamba) 4. Early Music Performer (Viola da Gamba)
5. okleveles régi-zene művész (barokk gordonka) 5. Early Music Performer (Baroque Cello)
6. okleveles régi-zene művész (blockflöte) 6. Early Music Performer (Recorder)
7. okleveles régi-zene művész (barokk fuvola) 7. Early Music Performer (Baroque Flute)
8. okleveles régi-zene művész (barokk oboa) 8. Early Music Performer (Baroque Oboe)
9. okleveles régi-zene művész (barokk fagott) 9. Early Music Performer (Baroque Bassoon)
10. okleveles régi-zene művész (cornetto) 10. Early Music Performer (Cornett)
11. okleveles régi-zene művész (natúrtrombita) 11. Early Music Performer (Natural Trumpet)
12. okleveles régi-zene művész (natúrkürt) 12. Early Music Performer (Natural Horn)
13. okleveles régi-zene művész (barokk harsona) 13. Early Music Performer (Baroque Trombone)
14. okleveles régi-zene művész (lant) 14. Early Music Performer (Lute)
278. restaurátor-művész Art Conservation- Restoration okleveles restaurátorművész Art Conservator-Restorer 7
279. dramaturg Dramaturgy okleveles dramaturg Dramaturg 7
280. színházrendező Stage Directing okleveles színházrendező Stage Director 7
281. színművész Acting okleveles színművész Actor/Actress 7
282. szobrászművész Sculpture okleveles szobrászművész Sculptor 7
283. tájépítészet és kertművészet Landscape Architecture and Garden Design okleveles tájépítész- kertművész Landscape Architect and Garden Designer 7
284. tárgyalkotás Designer-Maker okleveles tárgyalkotó művész Designer-Maker 7
285. televíziós műsorkészítő művész Television Production Arts okleveles televíziós műsorkészítő művész Expert in Television Production Arts 7
286. tervezőgrafika Graphic Design okleveles tervezőgrafikus művész Graphic Designer 7
287. zeneszerző Music Composition okleveles zeneszerző Composer 7
288. Művészetközvetítés Art Education művészeti instruktor Arts Communication okleveles művészeti instruktor Arts Communication Expert 7