A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2021, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. október 23-i (EU) 2021/70 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szabályozástechnikai standardokról szóló (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a hatálybalépése tekintetében történő módosításáról * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 23-i 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 6. cikke (5) bekezdésére és 7. cikke (15) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet *  intézkedéseket határoz meg a kiegyenlítés meghiúsulásának megelőzésére és kezelésére, valamint a kiegyenlítési fegyelem ösztönzésére. Ezen intézkedések közé tartozik a kiegyenlítés meghiúsulásának nyomon követése, valamint a kiegyenlítés meghiúsulása esetén alkalmazandó pénzbírságok beszedése és felosztása. Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet meghatározza a kényszerbeszerzési eljárás működési részleteit is.

(2) Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet 2021. február 1-jén lép hatályba.

(3) A piaci szereplők jelezték, hogy a Covid19-világjárvány összességben komoly hatást gyakorolt az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazásához szükséges szabályozási projektek megvalósítására és az információtechnológiai (IT) rendszerek rendelkezésre állítására. Ebben a példa nélküli időszakban a pénzügyi intézmények hatékony készenléti tervek végrehajtására összpontosítják erőfeszítéseiket a mindennapi működés és a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képesség biztosítása érdekében, ami korlátozta az intézmények informatikai kapacitását bizonyos összetett projektek - többek között az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendeletben a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozóan meghatározott követelményeknek való megfeleléshez szükséges projektek - végrehajtására. Ilyen körülmények között az említett követelményeknek a központi értéktárak, a résztvevőik és az ügyfeleik általi alkalmazása a pénzügyi piac kockázatainak növekedéséhez vezethet ahelyett, hogy enyhítené azokat. Ezért helyénvaló több időt biztosítani az említett érdekelt feleknek a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó követelmények alkalmazásához szükséges előkészületek megtételéhez. Tekintettel a Covid19-világjárvány okozta helyzet példátlan jellegére és a rendszer azon szükséges változtatásaira, amelyeket a központi értéktáraknak, a résztvevőiknek és az ügyfeleiknek el kell végezniük ahhoz, hogy megfeleljenek a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó különböző követelményeknek, szükséges az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet jelenlegi hatálybalépési időpontját további egy évvel elhalasztani.

(4) Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(6) Az ESMA nem folytatott nyilvános konzultációt, mivel az rendkívül aránytalan lett volna az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépése elhalasztásának alkalmazási köre és várható hatása tekintetében. Az ESMA figyelembe vette a piaci szereplők korábbi visszajelzéseit, amelyek az említett rendelet alkalmazására való felkészültséggel kapcsolatban érkeztek. Továbbá, az előre nem látható körülmények miatt sürgősen jogbiztonságot kell teremteni az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépésének új időpontját illetően, hogy a piaci szereplők felkészülhessenek az említett rendelet alkalmazására. Az ESMA ugyanakkor elemezte az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépésének elhalasztásával járó esetleges költségeket és hasznokat, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát. Az ESMA a szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozása során együttműködött a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) tagjaival is,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendelet 42. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„42. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. október 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére