A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.X.1. - 2025.I.14.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról * 

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy elősegítse a tulajdonhoz, a vállalkozás és a gazdasági verseny szabadságához való jog érvényesülését, valamint a Magyarország területén fekvő ingatlanok forgalmának biztonságát, a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ * 

I–II. FEJEZET * 

1–5. * 

1–9. § * 

III. FEJEZET * 

10. § * 

6–8. * 

11–13. § * 

IV. FEJEZET * 

9–13. * 

14–19. § * 

V. FEJEZET * 

20. § * 

MÁSODIK RÉSZ * 

VI. FEJEZET * 

21–27. § * 

VII. FEJEZET * 

28. § * 

14–15. * 

29–31. § * 

VIII–X. FEJEZET * 

16–27. * 

32–55. § * 

XI. FEJEZET * 

56. § * 

28–40. * 

57–72. § * 

68. § (1) A bíróság hivatalból, a keresetlevél alperesnek történő kézbesítésével egyidejűleg, előzetesen végrehajtható végzéssel elrendeli

a) a törlési és kiigazítási,

b) az ingatlan tulajdonjoga iránti,

c) az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése iránti,

d) az ingatlanra vonatkozó házassági vagyonjogi,

e) a jelzálogjoggal biztosított követelés vagy az önálló zálogjog – ideértve az átalakításos önálló zálogjogot is – alapján fennálló kielégítési jog érvényesítésére irányuló, valamint

(2) A büntetőeljárásról szóló törvény alapján a bíróságnak megküldött polgári jogi igény esetén, ha az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételek fennállnak, a bíróság az (1) bekezdés szerinti végzést szintén hivatalból hozza meg.

(3) A bejegyzéssel vagy az alapjául szolgáló okirattal kapcsolatban elkövetett bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásban a bíróság hivatalból, előzetesen végrehajtható végzésével elrendeli a büntetőeljárás megindítása tényének bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba.

HARMADIK–NEGYEDIK RÉSZ * 

XII–XIII. FEJEZET * 

41–48. * 

73–90. § * 

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XIV. FEJEZET * 

91. § * 

XV. FEJEZET

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

92. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  Az 1–91. §, a 93–97. §, a 100–103. §, a 105. §, a 106. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 106. § (3) bekezdés a) és b) pontja 2025. január 15-én lép hatályba.

XVI–XVIII. FEJEZET * 

93–95. § * 

XIX. FEJEZET

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

49–50. * 

96–97. § * 

51–52. * 

98–99. § * 

53. * 

100–103. § * 

104. § * 

54. * 

105. § * 

XX. FEJEZET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

106. § (1)–(2) * 

(3) Hatályát veszti az Fttv.

a)–b) * 

c) *