Hatály: 2024.X.1. - 2025.I.14. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról * 

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy elősegítse a tulajdonhoz, a vállalkozás és a gazdasági verseny szabadságához való jog érvényesülését, valamint a Magyarország területén fekvő ingatlanok forgalmának biztonságát, a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I–II. FEJEZET * 

1–5. * 

1–9. § * 

III. FEJEZET * 

10. § * 

6–8. * 

11–13. § * 

IV. FEJEZET * 

9–13. * 

14–19. § * 

V. FEJEZET * 

20. § * 

MÁSODIK RÉSZ * 

VI. FEJEZET * 

21–27. § * 

VII. FEJEZET * 

28. § * 

14–15. * 

29–31. § * 

VIII–X. FEJEZET * 

16–27. * 

32–55. § * 

XI. FEJEZET * 

56. § * 

28–40. * 

57–72. § * 

68. § (1) A bíróság hivatalból, a keresetlevél alperesnek történő kézbesítésével egyidejűleg, előzetesen végrehajtható végzéssel elrendeli

a) a törlési és kiigazítási,

b) az ingatlan tulajdonjoga iránti,

c) az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése iránti,

d) az ingatlanra vonatkozó házassági vagyonjogi,

e) a jelzálogjoggal biztosított követelés vagy az önálló zálogjog – ideértve az átalakításos önálló zálogjogot is – alapján fennálló kielégítési jog érvényesítésére irányuló, valamint

(2) A büntetőeljárásról szóló törvény alapján a bíróságnak megküldött polgári jogi igény esetén, ha az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételek fennállnak, a bíróság az (1) bekezdés szerinti végzést szintén hivatalból hozza meg.

(3) A bejegyzéssel vagy az alapjául szolgáló okirattal kapcsolatban elkövetett bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásban a bíróság hivatalból, előzetesen végrehajtható végzésével elrendeli a büntetőeljárás megindítása tényének bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba.

HARMADIK–NEGYEDIK RÉSZ * 

XII–XIII. FEJEZET * 

41–48. * 

73–90. § * 

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XIV. FEJEZET * 

91. § * 

XV. FEJEZET

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

92. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  Az 1–91. §, a 93–97. §, a 100–103. §, a 105. §, a 106. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 106. § (3) bekezdés a) és b) pontja 2025. január 15-én lép hatályba.

XVI. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

93. § Az átmeneti rendelkezéseket törvény állapítja meg.

XVII. FEJEZET

A TÖRVÉNY HIVATALOS RÖVID MEGJELÖLÉSE

94. § E törvénynek más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése: Inytv.

XVIII. FEJEZET

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

95. § A 17. § (3) bekezdése, valamint a 65. § az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

XIX. FEJEZET

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

49–50. * 

96–97. § * 

51–52. * 

98–99. § * 

53. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

100–101. § * 

102. § * 

103. § * 

104. § * 

54. * 

105. § * 

XX. FEJEZET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

106. § (1)–(2) * 

(3) Hatályát veszti az Fttv.

a)–b) * 

c) *