A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2026.I.1. - 2026.I.1.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CIII. törvény

a felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról * 

1. Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Szent Jánosról Elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend Magyar Tagozatának történő ingyenes tulajdonba adásáról

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest IX. kerület, belterület 36844/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest IX. kerület, Kinizsi utca 22. szám alatti és a Budapest XI. kerület, belterület 3450/0/A/4 helyrajzi számú, természetben Budapest XI. kerület, Bartók Béla út 132. szám alatti ingatlanok (a továbbiakban együtt: ingatlanok) ingyenesen - nevelési-oktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális és sporttevékenységének ellátása érdekében - a Szent Jánosról Elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend Magyar Tagozata (a továbbiakban: Johannita Rend Magyar Tagozata) tulajdonába kerülnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Johannita Rend Magyar Tagozata az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(4) Az ingatlanok tulajdonjogát a Johannita Rend Magyar Tagozata - ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett terheket, valamint az Nvtv. 13. § (5) bekezdése szerinti elidegenítési tilalmat - per-, teher- és igénymentesen szerzi meg.

(5) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

2. * 

2-4. § * 

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. §, valamint a 6. alcím 2021. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. alcím 2026. január 1-jén lép hatályba.

6. § * 

7. § (1) A 6. alcím a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 6. alcím a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. és 8. cikkének való megfelelést szolgálja.

4-5. * 

8-10. § * 

6. * 

11-15. § * 

7-12. * 

16-31. § * 

13. * 

32. § * 

14. * 

33. § * 

1. melléklet a 2021. évi CIII. törvényhez * 

2. melléklet a 2021. évi CIII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére