A jogszabály mai napon ( 2021.06.20. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 16. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóra,

b) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 18. pontja szerinti nagykereskedelmi tevékenységre.

1/A. § *  (1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

(2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására.

(3) A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

(4) *  A védettségi igazolvány meglétét ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti.

(5) *  A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval igazolja.

(6) *  A koronavírus elleni védettség (5) bekezdés szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

(7) *  A védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett (6) bekezdés szerinti hatósági igazolványán és az applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti.

1/B. § *  (1) Az 1/A. §-ban foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy, aki * 

a) olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és

b) koronavírus elleni védettségét az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja.

(2) A koronavírus elleni védettség igazolása során az (1) bekezdés szerinti személy a személyazonosításra alkalmas igazolványa vagy az útiokmánya bemutatására külön is felhívható.

2. * 

2-3. § * 

3. * 

4. § * 

4. * 

5. § * 

5. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

6. § * 

7. § (1) *  Az R. 12. § (1) bekezdésében meghatározott helyszínek mellett tilos a játékkaszinónak, illetve a kártyateremnek a látogatása és e helyszíneken - az e rendeletben meghatározott kivétellel - a tartózkodás.

(1a) *  A játékkaszinóban, illetve a kártyateremben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a koronavírus ellen védett személy tartózkodhat.

(1b) *  A játékkaszinó, illetve a kártyaterem üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja annak a személynek a beléptetését megtagadja, illetve a játékkaszinó, illetve a kártyaterem használatát megakadályozza, aki a koronavírus elleni védettségét e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

(1c) *  A játékkaszinóban, illetve a kártyateremben foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a játékkaszinó, illetve a kártyaterem vezetője határozza meg, azzal, hogy

a) a játékkaszinóban, illetve a kártyateremben foglalkoztatott személy, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a játékkaszinó, illetve a kártyaterem vezetője felé nem igazolja köteles a játékkaszinó, illetve a kártyaterem látogatók által látogatható területein és helyszínein az R. 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,

b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

(1d) *  A játékkaszinóban, illetve a kártyateremben látogatóként tartózkodó koronavírus ellen védett személy nem köteles maszkot viselni.

(1e) * 

(2) *  Az (1) és (1a) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a játékkaszinó, valamint a kártyaterem üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

(3) A szálláshelyen tartózkodásra az R. szabályait kell alkalmazni.

(4) *  A koronavírus ellen nem védett, a szálláshelyen jogszerűen tartózkodó vendég a szálláshelyen található játékkaszinót, illetve kártyatermet nem látogathatja.

(4a) *  A szálláshelyen jogszerűen tartózkodó koronavírus ellen védett személy a szálláshelyen található játékkaszinót, illetve kártyatermet látogathatja.

(5) A (4) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

(6) *  A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények az R.-ben meghatározottak szerint látogathatóak.

6. Jogkövetkezmények

8. § Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását a rendőrség az R. 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

9. § (1) *  Ha a rendőrség az ellenőrzés során vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 7. § (1b), (1c), (2) és (5) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően

a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

(2) A rendőrség az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és

b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

(5) Ha az üzemeltető vagy a vezető a (4) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

(6) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.

(7) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

(8) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

(9) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója

a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság,

b) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.

10. § (1) *  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a 7. § (1) bekezdése, 7. § (1c) bekezdés a) pontja, 7. § (4) bekezdése szerinti ideiglenes védelmi intézkedést megszegi.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

7. * 

11. § * 

8. * 

12. § * 

9. * 

13. § * 

10. Záró rendelkezések

14. § *  E rendelet rendelkezéseit e rendelet hatályvesztéséig kell alkalmazni.

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. március 8-án lép hatályba.

(2) A 16. § 2021. március 22-én lép hatályba.

(3) A 17. § 2021. március 9-én lép hatályba.

16. § * 

16/A. § *  A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a 6. §-ra tekintettel a 9. §, valamint a 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

16/B. § *  A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 7. §-ra tekintettel az R1. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. § és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

16/C. § *  A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 4. §-ra tekintettel az R2. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. § és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

16/D. § *  A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. §-ra, 3. §-ra és 7. §-ra tekintettel az R3. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

17. § * 

18-20. § * 


  Vissza az oldal tetejére