A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 24. cikk 2. bekezdésében foglalt időpontban lép hatályba. * 

(3) A 2. §, a 3. §, a Megállapodás, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi CVIII. törvényhez

„MEGÁLLAPODÁS
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK KORMÁNYA KÖZÖTT A BERUHÁZÁSOK ÖSZTÖNZÉSÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya (a továbbiakban: „Szerződő Felek”)

attól az óhajtól vezérelve, hogy a gazdasági együttműködést mindkét Szerződő Fél javára erősítsék, különösen az egyik Szerződő Fél állama szerinti beruházóknak a másik Szerződő Fél állama területén végrehajtott beruházásai kapcsán,

annak tudatában, hogy ezeket a célkitűzéseket oly módon kell elérni, amely összhangban van a közegészségügy, a környezetvédelem, a biztonság, a védelem és a fenntartható fejlődés támogatásával és védelmével, valamint a vállalati társadalmi felelősségvállalás nemzetközileg elismert alapelveinek támogatásával,

azzal a szándékkal, hogy kedvező feltételeket teremtsenek és tartsanak fenn az egyik Szerződő Fél állama szerinti beruházók beruházásaihoz a másik Szerződő Fél állama területén, és

annak tudatában, hogy a beruházások az egyes Szerződő Felek államának nemzeti törvényeivel és egyéb jogszabályaival, valamint a jelen Megállapodással összhangban történő ösztönzése és kölcsönös védelme elősegíti a fenntartható gazdasági fejlődésre irányuló üzleti kezdeményezést,

célul tűzve ki a beruházók és a fogadó állam jogai és kötelezettségei közötti általános egyensúly biztosítását,

arra törekedve, hogy a beruházások összhangban álljanak annak az államnak a törvényeivel és egyéb jogszabályaival, amelynek a területén a beruházásokat végrehajtják,

megállapodtak a következőkben:

1. cikk

Meghatározások

A Megállapodás alkalmazásában:

1. A „beruházás” kifejezés magában foglal minden olyan, valamely beruházó közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló vagyoni értéket, amelyet az egyik Szerződő Fél állama szerinti beruházó gazdasági tevékenységével összefüggésben fektettek be a másik Szerződő Fél állama területén ez utóbbi törvényeivel és egyéb jogszabályaival összhangban, és különösen - de nem kizárólag - a következőket jelenti:

a) az ingó és ingatlan tulajdont, valamint minden egyéb dologi jogot, mint például a jelzálogot, zálogot, haszonélvezeti jogot és hasonló jogokat;

b) részvényt, üzletrészt és vállalati kötvényt, illetve a társasági érdekeltség egyéb formáit;

c) a beruházáshoz kapcsolódó pénzkövetelést vagy gazdasági értékkel rendelkező teljesítés nyújtására vonatkozó követelést;

d) a szellemi és ipari tulajdonhoz fűződő, a beruházás végrehajtása szerinti állam nemzeti joga alapján védelmet élvező jogot, ideértve a beruházáshoz kapcsolódó szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, formatervezési mintát, növényfajta-oltalomhoz való jogokat, technikai eljárást, know-how-t, kereskedelmi titkot, földrajzi eredetmegjelölést, kereskedelmi nevet és goodwillt;

e) valamennyi jogszabályban vagy szerződésben biztosított jogot és jogszabályon alapuló engedélyt és jóváhagyást, amely tőke vagy más erőforrások lekötésével, kockázatvállalással vagy várható nyereséggel jár, bele nem értve a természeti erőforrások kutatására, kitermelésére, művelésére vagy kiaknázására vonatkozó koncessziót;

f) nem minősül beruházásnak az olyan pénzkövetelés, amely kizárólag

i. olyan kölcsönből származik, amelyet áru vagy szolgáltatás beszerzése céljából az egyik Szerződő Fél állama szerinti vállalkozás nyújt a másik Szerződő Fél állama szerinti vállalkozásnak;

ii. olyan vissza nem térítendő támogatásból vagy hitelből származik, amelyet kereskedelmi ügylet finanszírozása (kereskedelemfinanszírozás) céljából nyújtottak.

A vagyoni érték beruházási formájának későbbi megváltozása nem érinti annak beruházás jellegét, feltételezve, hogy ez a változás annak a Szerződő Félnek a törvényeivel és egyéb jogszabályaival összhangban áll, amelynek területén a beruházás létesült.

2. A „beruházó” kifejezés az egyik Szerződő Fél minden olyan természetes vagy jogi személyét jelenti, aki a másik Szerződő Fél területén beruházást valósított meg.

a) A „természetes személy” kifejezés az olyan természetes személyt jelenti, aki bármelyik Szerződő Fél államának állampolgára annak törvényei értelmében.

b) A „jogi személy” kifejezés azt a jogalanyt jelenti, amely az egyik Szerződő Fél állama területén, annak hatályos törvényeivel és egyéb jogszabályaival összhangban jött létre, továbbá központi irányítása, székhelye vagy üzleti tevékenységének fő helye az egyik Szerződő Fél állama területén található, ideértve az állami befektetési alapokat és a fejlesztési alapokat is.

3. A „hozam” kifejezés a beruházásból származó eredményt jelenti és magában foglalja - különösen, de nem kizárólagosan - a nyereséget, a kamatot, a tőkenyereséget, az osztalékot, a jogdíjat vagy egyéb díjat.

4. A „terület” kifejezés jelenti:

a) Magyarország tekintetében azt a területet, amely fölött Magyarország a nemzetközi joggal összhangban szuverenitást, felségjogokat vagy joghatóságot gyakorol;

b) az Egyesült Arab Emírségek tekintetében a felségvizek, a légtér és a tenger alatti területek azon körét, amely felett az Egyesült Arab Emírségek a nemzetközi joggal és az Egyesült Arab Emírségek jogával összhangban szuverén jogokat gyakorol, ideértve a kizárólagos gazdasági övezetet, valamint a vízen, a tengerfenéken és az altalajban a természeti erőforrások feltárásával összefüggésben a saját joga és a nemzetközi jog szerint végzett tevékenységek vonatkozásában a joghatósága alá tartozó kontinentális és szigeti területeket.

5. A „szabadon átváltható pénznem” kifejezés azt a pénznemet jelenti, amelyet széles körben használnak fizetésre nemzetközi üzleti tranzakciók során és széles körben forgalmaznak a vezető nemzetközi devizapiacokon, amennyiben ez nem ellentétes egyik Szerződő Fél jogszabályaival sem, függetlenül attól, hogy a Nemzetközi Valutaalap miként határozza meg a szabadon átváltható és szabadon használható pénznemek körét.

2. cikk

A beruházások ösztönzése és védelme

1. Mindkét Szerződő Fél ösztönzi a másik Szerződő Fél beruházóit, és kedvező körülményeket teremt számukra ahhoz, hogy a területén beruházást létesítsenek, továbbá saját állama törvényeivel és egyéb jogszabályaival összhangban lehetővé teszi az ilyen beruházások létrehozását.

2. Mindkét Szerződő Fél - a 3-6. bekezdésekkel összhangban - a saját területén tisztességes és méltányos elbánást, teljes körű védelmet és biztonságot nyújt a másik Szerződő Fél beruházóinak és az általuk létesített beruházások tekintetében.

3. A beruházások vonatkozásában a tisztességes és méltányos elbánás biztosítására vonatkozó kötelezettség megszegésének minősülnek a beruházások vonatkozásában az alábbi intézkedések vagy intézkedéssorozatok:

a) az igazságszolgáltatás megtagadása büntető-, polgári vagy közigazgatási eljárás során; vagy

b) eljárási szabályok súlyos megsértése - ideértve az átláthatóság súlyos megsértését és a hatékony jogorvoslathoz való jog érvényesülésének sérelmét - a bírósági vagy közigazgatási eljárás során; vagy

c) a nyilvánvaló önkényesség; vagy

d) nyilvánvalóan jogellenes alapon történő célzott hátrányos megkülönböztetés, például nemi, faji vagy vallási hovatartozás alapján; vagy

e) a zaklatás, a kényszerítés, a hatalommal való visszaélés és a hasonló rosszhiszemű magatartás.

A Szerződő Felek bármelyik Szerződő Fél kérésére felülvizsgálhatják a tisztességes és méltányos elbánás biztosítására vonatkozó kötelezettség tartalmát.

4. Az egyértelműség érdekében a „teljes körű védelem és biztonság” a Szerződő Félnek a beruházók és az érintett beruházások fizikai biztonságával kapcsolatos kötelezettségére vonatkozik, és nem feltételez a külföldi állampolgárokkal szembeni elbánás nemzetközi szokásjog szerinti minimális követelményein felüli különös elbánást.

5. Az e cikk megsértésére vonatkozó kereset nem alapozható a jelen Megállapodás más rendelkezésének vagy más nemzetközi megállapodásnak a megsértésére.

6. Az a tény, hogy egy intézkedés a nemzeti jog valamely rendelkezését sérti, önmagában nem minősül e cikk megsértésének; bíróságnak kell mérlegelnie, hogy valamelyik Szerződő Fél a 2. bekezdésben foglalt kötelezettségekkel összeegyezhetetlenül járt-e el.

7. A Szerződő Felek nem ösztönözik a beruházásokat országuk környezetvédelmi, munkaügyi, munka-egészségügyi vagy munkavédelmi jogszabályainak enyhítésével, vagy az alapvető munkaügyi előírások lazításával. Ha az egyik Szerződő Fél úgy ítéli meg, hogy a másik Szerződő Fél ilyen ösztönzést kínált fel, akkor konzultációt kezdeményezhet a másik Szerződő Féllel, és a két Szerződő Fél egyeztetést folytat az ilyen jellegű ösztönzés elkerülése érdekében.

3. cikk

Beruházás és szabályozási intézkedések

1. A jelen Megállapodás rendelkezései nem befolyásolják a Szerződő Felek azon jogát, hogy saját területükön belül szabályozási intézkedéseket hozzanak olyan jogszerű szakpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében, mint például a közegészségügy, a biztonság, a környezet vagy a közerkölcs védelme, a szociális vagy fogyasztóvédelem, vagy a kulturális sokféleség előmozdítása és védelme.

2. Az egyértelműség érdekében, valamely Szerződő Fél arra vonatkozó döntése, hogy nem nyújt, nem hosszabbít meg vagy nem tart fenn egy támogatást:

a) és sem jogszabály, sem szerződés alapján nem áll fenn kötelezettség a támogatás nyújtására, meghosszabbítására vagy fenntartására vonatkozóan; vagy

b) arra a támogatás nyújtásához, meghosszabbításához vagy fenntartásához kapcsolódó feltételekkel összhangban kerül sor,

nem minősül a jelen Megállapodás rendelkezései megsértésének.

A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kizárja bármelyik Szerződő Fél számára, hogy a támogatás nyújtását megszüntesse vagy a támogatást visszafizettesse, ha az ilyen intézkedésre a Szerződő Felek között fennálló nemzetközi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében van szükség vagy ha azt az illetékes bíróság, közigazgatási bíróság vagy más illetékes hatóság rendelte el, továbbá nem értelmezhető úgy, hogy az érintett Szerződő Fél kártalanítani köteles ezért a beruházót.

4. cikk

Nemzeti és legnagyobb kedvezményes elbánás

1. Az egyes Szerződő Felek saját államuk területén a másik Szerződő Fél beruházóit és azok beruházásait olyan elbánásban részesítik, amely nem kevésbé kedvező, mint az az elbánás, amelyet saját beruházóik és azok beruházásai számára hasonló helyzetben biztosítanának saját államuk területén, a beruházások lebonyolítása, működtetése, igazgatása, fenntartása, használata, élvezete, értékesítése vagy egyéb elidegenítése vonatkozásában.

2. Az egyes Szerződő Felek saját államuk területén a másik Szerződő Fél beruházóit és azok beruházásait olyan elbánásban részesítik, amely nem kevésbé kedvező, mint az az elbánás, amelyet harmadik országbeli beruházók és azok beruházásai számára hasonló helyzetben biztosítanának saját államuk területén a beruházásaik lebonyolítása, működtetése, igazgatása, fenntartása, használata, élvezete, értékesítése vagy egyéb elidegenítése vonatkozásában.

A „hasonló helyzetben” fogalma feltételezi az egyes beruházások helyzetének egyedi, átfogó, minden szempontra kiterjedő vizsgálatát, ideértve többek között annak a harmadik fél személyére, a helyi lakosságra és a környezetre, valamint arra az ágazatra gyakorolt hatásait, amelyben a beruházás létesül. A vizsgálat nem korlátozódhat és nem helyezhet túlzott hangsúlyt e tényezők egyikére sem.

3. Az egyértelműség érdekében a Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2. bekezdésben hivatkozott „elbánás” nem foglalja magában a beruházó és állam között a beruházásokkal kapcsolatban felmerült viták megoldására irányuló, más beruházási szerződésekben vagy más megállapodásokban szereplő eljárásokat. A más nemzetközi beruházási szerződésekben vagy kereskedelmi megállapodásokban szereplő lényeges kötelezettségek önmagukban nem minősülnek „elbánásnak”, ezért az azokból fakadóan elfogadott vagy fenntartott intézkedések hiánya nem jelenti e cikk valamely Fél általi megsértését.

4. Jelen Megállapodásnak a nemzeti elbánásra és a legnagyobb kedvezményes elbánásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók a Szerződő Fél által vámunió, gazdasági vagy monetáris unió, közös piac vagy szabadkereskedelmi övezet tagjaként való kötelezettségei alapján nyújtott előnyökre.

5. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződő Félnek a vámunió, gazdasági vagy monetáris unió, közös piac vagy szabadkereskedelmi övezet tagjaként való kötelezettségei magukban foglalják azon nemzetközi szerződésből vagy viszonossági megállapodásból fakadó kötelezettségeket, amelyeket a vámunió, gazdasági vagy monetáris unió, közös piac vagy szabadkereskedelmi övezet köt.

6. E cikk rendelkezései nem értelmezhetők úgy, hogy a Szerződő Felek kötelesek a másik Szerződő Fél beruházóira vagy az általuk létrehozott beruházásokra vagy az azokon elért hozamra olyan elbánás, preferencia vagy kiváltság előnyeit kiterjeszteni, amelyeket az előbbi Szerződő Fél:

a) olyan többoldalú nemzetközi beruházásvédelmi megállapodás alapján nyújthat, amelyben valamelyik Szerződő Fél részes fél vagy azzá válhat;

b) olyan nemzetközi megállapodás vagy megegyezés alapján nyújthat, amely teljes egészében vagy főként az adózással kapcsolatos.

5. cikk

Teljesítési követelmények

1. A Szerződő Felek egyike sem alkalmazhatja vagy érvényesítheti az alábbi követelményeket, illetve kényszeríthet ki egyéb kötelezettségvállalást a Megállapodás hatálya alá tartozó vagy a Szerződő Fél állama területén végrehajtott egyéb beruházás bővítése, irányítása, lebonyolítása vagy működtetése kapcsán:

a) egy áru vagy szolgáltatás meghatározott mértékű vagy arányú exportja;

b) meghatározott mértékű vagy arányú belföldi tartalom elérése;

c) a Szerződő Fél állama területén előállított termék, illetve nyújtott szolgáltatás megvásárlása, felhasználása vagy előnyben részesítése, vagy a Szerződő Fél államában illetőséggel rendelkező személytől termék vagy szolgáltatás megvásárlása;

d) az import volumenének vagy értékének az export volumenéhez vagy értékéhez, vagy az adott beruházással összefüggésben beáramló devizamennyiséghez viszonyítása;

e) a beruházás által előállított termék vagy szolgáltatás a Szerződő Fél saját állama területén végzett értékesítésének korlátozása az értékesítésnek az export volumenéhez vagy értékéhez, vagy az abból származó devizabevételhez viszonyításával; vagy

f) technológia, gyártási folyamat vagy egyéb védett ismeret átadása a saját államában illetőséggel rendelkező személy részére.

2. A legnagyobb kedvezményes elbánás feltételei erre a cikkre nem vonatkoznak.

6. cikk

Kártalanítás veszteségekért

1. Ha a bármelyik Szerződő Fél beruházóinak beruházásai vagy azok hozamai háború, fegyveres összeütközés, szükségállapot, felkelés, lázadás, zavargás vagy egyéb hasonló esemény miatt a másik Szerződő Fél területén veszteséget szenvednek, az utóbbi Szerződő Fél a helyreállítás, kártalanítás, kárpótlás vagy egyéb rendezés tekintetében olyan elbánásban részesíti azokat, amely nem kedvezőtlenebb, mint az utóbbi Szerződő Fél által a saját állama szerinti vagy a harmadik országbeli beruházóknak biztosított elbánás közül a kedvezőbb.

2. Nem érintve ennek a cikknek az 1. bekezdésében foglaltakat, az egyik Szerződő Fél azon beruházói számára, akik abban a bekezdésben foglalt események miatt a másik Szerződő Fél területén veszteségeket szenvednek abból kifolyólag, hogy

a) tulajdonukat, vagy annak egy részét a másik Szerződő Fél hadserege, illetve hatóságai igénybe vették;

b) tulajdonukat, vagy annak egy részét a másik Szerződő Fél hadserege, illetve hatóságai megsemmisítették, és erre nem harci cselekmények folytán vagy a helyzet szükségszerűsége miatt került sor,

igazságos, megfelelő és tényleges helyreállítás vagy kártalanítás jár azon Szerződő Fél részéről, amelynek az állama területén a veszteség bekövetkezett.

A kártalanítás kereskedelmileg indokolt mértékű kamatot is magában foglal a veszteség bekövetkezésének napjától kezdődően a fizetés napjáig terjedő időszakra vonatkozóan.

7. cikk

Kisajátítás

1. Egyik Szerződő Fél beruházóinak beruházásait vagy hozamait sem államosíthatják, sajátíthatják ki közvetlenül vagy közvetetten vagy vethetik olyan intézkedések alá a másik Szerződő Fél területén, amelyek hatása megegyezik az államosítással vagy kisajátítással (a továbbiakban „kisajátítás”), kivéve, ha az közérdekből történik. A kisajátítást hátrányos megkülönböztetésektől mentesen, megfelelő törvényes eljárás keretében kell végrehajtani és egyidejűleg rendelkezni kell az azonnali, megfelelő és tényleges kártalanítás megfizetéséről. A kártalanításnak egyenértékűnek kell lennie a kisajátított beruházásnak azzal a piaci értékével, amely a kisajátítást közvetlenül megelőző időpontban, illetve a közelgő kisajátítás közismertté válásakor érvényes volt - attól függően, hogy melyik időpont következett be hamarabb -, valamint a kisajátítás napjától kezdődően a tényleges fizetés napjáig terjedő időszakra vonatkozóan kereskedelmileg elfogadható mértékű kamatot is kell tartalmaznia és késedelem nélkül teljesítendőnek, ténylegesen hozzáférhetőnek és szabadon átváltható pénznemben szabadon átutalhatónak kell lennie.

2. A cikk alkalmazásában:

a) közvetett kisajátítás valamely Szerződő Fél olyan intézkedésének vagy intézkedéssorozatának eredményeként áll elő, amelynek hatása - a tulajdonjog elvonása vagy nyílt lefoglalás nélkül is - egyenértékű a közvetlen kisajátítással;

b) tényeken alapuló, eseti vizsgálatot igényel annak megállapítása, hogy egy adott tényállás mellett valamelyik Szerződő Fél intézkedésének vagy intézkedései sorozatának a közvetlen kisajátítással egyenértékű hatása van-e, figyelembe véve többek között az alábbi tényezőket: (i) az intézkedés vagy az intézkedések sorozatának gazdasági hatása, bár pusztán az a tény, hogy valamelyik Szerződő Fél intézkedése vagy intézkedéseinek sorozata hátrányosan érinti egy beruházás gazdasági értékét, nem alapozza meg annak megállapítását, hogy közvetett kisajátítás történt, (ii) a Szerződő Fél intézkedésének vagy intézkedéssorozatának időtartama, (iii) az intézkedések vagy az intézkedéssorozat jellege, főleg a célja és a tartalma.

c) Az egyértelműség érdekében nem jelent közvetett kisajátítást a Szerződő Felek olyan, megkülönböztetéstől mentes intézkedése vagy intézkedéssorozata, amelyet jóhiszeműen és önkényesség nélkül, valamilyen közcélból dolgoznak ki és alkalmaznak, az elérni kívánt célhoz szükséges és azzal arányos mértékben.

3. Ha a Szerződő Felek valamelyike az állama területén létesült olyan beruházók eszközeit sajátítja ki, amelyekben a másik Szerződő Fél állama beruházói érdekeltséggel rendelkeznek, akkor gondoskodik e cikk rendelkezéseinek olyan módon történő alkalmazásáról, amely garantálja az érintett beruházók e cikk szerinti kártalanítását.

4. Ha a Szerződő Felek egyikének állama szerinti beruházót a másik Szerződő Fél által végrehajtott kisajátítás érint, a beruházó jogosult az ügye haladéktalan kivizsgálására, amelyet beruházása értékmegállapítására és az e cikk szerinti kártalanításra is kiterjedően a kisajátító Szerződő Fél állama szerinti igazságügyi hatóság vagy egyéb illetékes független hatóság folytat le.

8. cikk

Átutalások

1. A Szerződő Felek lehetővé teszik a beruházásokkal és hozamokkal kapcsolatos kifizetések szabad átutalhatóságát.

Az átutalásoknak szabadon átváltható pénznemben kell történniük, összhangban azon Szerződő Fél a törvényeivel és egyéb jogszabályaival, ahol a beruházást létrehozták, minden korlátozás vagy indokolatlan késedelem nélkül. Az ilyen átutalások különösen, de nem kizárólag a következőket foglalják magukban:

a) a tőkét és a beruházás fenntartására vagy növelésére fordított pótlólagos összegeket;

b) a jelen Megállapodás 1. cikkének 3. bekezdésében meghatározott hozamokat;

c) a beruházás működtetése során felmerülő költségek fedezéséhez szükséges összegeket, mint például a jogdíjak és licencdíjak, vagy egyéb, hasonló költségek;

d) a szerződésekkel, a hitelszerződésekkel kapcsolatos kifizetéseket;

e) a beruházás részleges vagy teljes eladásából vagy felszámolásából befolyó összegeket;

f) a beruházáshoz kapcsolódóan külföldről alkalmazott természetes személyeknek azt a bérét vagy egyéb keresetét, amely azon Szerződő Fél állama törvényeinek és jogszabályainak hatálya alá tartozik, ahol a beruházást létrehozták;

g) a jelen Megállapodás 6. és 7. cikke szerinti kártalanítási kötelezettségeket;

h) a jelen Megállapodás 10. cikke szerinti vitarendezésből származó kifizetéseket.

2. Az átutalásokat azt követően kell teljesíteni, hogy a beruházó eleget tett a beruházás helye szerinti Szerződő Fél államában hatályos törvényekben és jogszabályokban előírt pénzügyi kötelezettségének.

3. A jelen Megállapodás alkalmazásában - eltérő megegyezés hiányában - árfolyamoknak az átutalást lebonyolító hitelintézet által, a beruházást befogadó állam szerinti Szerződő Fél törvényeivel és egyéb jogszabályaival összhangban általánosan alkalmazott és közzétett árfolyamok tekintendők. Ha ilyen árfolyam nem létezik, eltérő megállapodás hiányában a hivatalos árfolyamot kell alkalmazni.

4. E cikk egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az megakadályozza azt, hogy valamelyik Szerződő Fél méltányos és megkülönböztetésmentes módon, és nem az átutalások rejtett korlátozásának minősülő módon alkalmazza a következőkhöz kapcsolódó saját törvényeit:

a) csőd, fizetésképtelenség vagy a hitelezők jogainak védelme;

b) értékpapírok kibocsátása, az azokkal való kereskedelem és ügyletek;

c) büntetendő vagy bűncselekmények;

d) átutalásokhoz kapcsolódó pénzügyi jelentéstételi vagy nyilvántartási kötelezettség, amikor ez a bűnüldöző vagy a pénzügyi szabályozó hatóságok munkájának segítéséhez szükséges; valamint

e) ítéletek végrehajtása bírósági végrehajtási eljárásban.

9. cikk

Jogátruházás

1. Amennyiben az egyik Szerződő Fél vagy annak kijelölt ügynöksége a másik Szerződő Fél területén megvalósult beruházására vonatkozóan nyújtott garancia vagy biztosítás alapján a saját beruházóinak kifizetést teljesít, az utóbbi Szerződő Fél elismeri:

a) a beruházó bármilyen jogának vagy követelésének átszállását az előbbi Szerződő Félre vagy annak kijelölt ügynökségére az annak országában érvényes valamely jogszabály vagy jogügylet útján, valamint,

b) hogy az előbbi Szerződő Fél vagy annak kijelölt ügynöksége jogutódlás címén jogosult a beruházó jogainak gyakorlására és követeléseinek érvényesítésére, továbbá átvállalja a beruházással kapcsolatos kötelezettségeket.

2. Az átruházott jogok és követelések nem haladhatják meg a beruházó eredeti jogait és követeléseit.

3. A jelen cikk 1. bekezdése ellenére a beruházó és a küldő állam vagy annak ügynöksége között létrejött garancia vagy biztosítási megállapodás kizárólag a befogadó állam előzetes jóváhagyását követően érvényes.

10. cikk

Beruházási viták rendezése az egyik Szerződő Fél és a másik Szerződő Fél valamely beruházója között

1. Az egyik Szerződő Fél beruházói és a másik Szerződő Fél között felmerülő, az utóbbi Szerződő Fél területén lévő beruházással kapcsolatos vitákat a vitában álló feleknek - amennyiben lehetséges - peren kívül, tárgyalások útján kell egymás közt rendezniük.

2. A tárgyalások azon a napon kezdődnek, amikor az egyik Szerződő Fél kifogással élő beruházója írásban kéri a másik Szerződő Felet a vitás kérdés megtárgyalására. A vita peren kívüli, tárgyalásos rendezésének megkönnyítése végett az írásbeli értesítésben meg kell jelölni a kifogással élő beruházó nevét és címét, a vitás kérdéseket, a vita tényállását, a kifogással élő beruházó megállapításait (ideértve a bizonyítékként szolgáló dokumentumokat is), valamint ezek feltételezett jogalapját. Az attól a naptól számított 90 napon belül, hogy az egyik Szerződő Fél panasszal élő beruházója írásban kérte fel tárgyalásra a másik Szerződő Felet, eltérő megegyezés hiányában legalább egy konzultációt meg kell tartani.

3. Ha az egyik Szerződő Fél beruházója és a másik Szerződő Fél közötti vita a jelen cikk 2. bekezdésében említett, tárgyalásokra vonatkozó igény írásbeli benyújtása utáni hat hónapon belül nem rendezhető, és ezért a kifogással élő beruházó a vitát a 4. bekezdés a)-e) pontjában felsorolt valamelyik fórum elé kívánja terjeszteni, akkor - legkésőbb a vita bírósági beterjesztésével egyidejűleg - köteles ebbéli szándékáról írásban értesíteni a másik Szerződő Felet.

4. Ha az egyik Szerződő Fél beruházója és a másik Szerződő Fél közötti vita az ilyen tárgyalásokra vonatkozó igény írásbeli benyújtása utáni hat hónapon belül nem rendezhető ily módon, akkor az érintett beruházónak jogában áll a vitát beterjeszteni:

a) annak a Szerződő Félnek az illetékes bíróságához, amelynek állama területén a beruházás létesült; vagy

b) az Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről Washingtonban, 1965. március 18-án kelt Egyezmény vonatkozó rendelkezései szerint a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjához (ICSID), amennyiben mindkét Szerződő Fél részesévé vált az Egyezménynek; vagy

c) olyan nemzetközi ad hoc választottbírósághoz, amely az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) választottbírósági szabályzata szerint jött létre. A vitában álló felek írásban megállapodhatnak abban, hogy eltérnek e választottbírósági szabályzattól; vagy

d) nemzetközi választottbírósági eljárás a Beruházási Viták Rendezése Nemzetközi Központjának (ICSID) Titkársága által az eljáráshoz szükséges kiegészítő intézkedések szabályai (a továbbiakban „az ICSID kiegészítő intézkedésekre vonatkozó szabályai”) szerint, amennyiben a vitát kezdeményező Szerződő Fél vagy a beruházó állama szerinti Szerződő Fél - de mindkettő nem - részese az Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló, Washingtonban, 1965. március 18-án kelt Egyezménynek; vagy

e) a vitában részt vevő felek megállapodása szerinti bármely egyéb vitarendezési forma keretében.

5. Miután a beruházó a vitát a 4. bekezdés a)-e) pontjában felsorolt bíróságok valamelyikéhez már beterjesztette, a 4. bekezdés a)-e) pontjában felsorolt további fórumhoz folyamodni már nem jogosult.

6. A beruházó az 1. és 2. bekezdésében foglaltak szerint, a 4. bekezdéssel összhangban csak akkor kérelmezhet választottbírósági vitarendezést, ha még nem telt el három év attól az időponttól kezdődően, hogy a beruházó először szerzett vagy szerezhetett volna tudomást a feltételezett jogsértésről és arról, hogy őt veszteség vagy kár érte.

11. cikk

Irányadó jog

1. Határozatainak meghozatala során a bíróság a jelen Megállapodást a szerződések jogáról szóló Bécsi Egyezmény és a Szerződő Felek között alkalmazandó egyéb nemzetközi jogszabályok és elvek szerinti értelmezésnek megfelelően alkalmazza. Az egyértelműség érdekében a Szerződő Felek nemzeti joga nem képezi részét az alkalmazandó jognak. Magyarország vonatkozásában, a nemzeti jog magában foglalja az Európai Unió jogát. Az Egyesült Arab Emírségek esetében a nemzeti jog nem alkalmazandó.

2. A 10. cikk 4. bekezdésének b)-e) pontjaiban említett választottbíróságnak nincs joghatósága a jelen Megállapodást feltételezetten sértő intézkedés valamely Szerződő Fél nemzeti joga szerinti jogszerűségének megállapításában. Az egyértelműség érdekében annak eldöntése céljából, hogy valamely intézkedés összhangban áll-e a Megállapodás rendelkezéseivel, a választottbíróság csak tényként veheti figyelembe a Szerződő Fél nemzeti jogát. Ennek során a választottbíróság követi a nemzeti jognak az adott Szerződő Fél bíróságai vagy hatóságai általi értelmezését, és a nemzeti jognak a választottbíróság általi értelmezése nem kötelező az érintett Szerződő Fél bíróságaira vagy hatóságaira nézve.

3. A jelen Megállapodás valamely rendelkezésének a Szerződő Felek általi, egymással diplomáciai úton közölt közös értelmezése a választottbíróságra nézve kötelező erejű, a választottbíróság kizárólag az ilyen értelmezéssel összhangban álló döntést vagy ítéletet hozhat.

12. cikk

A választottbíráskodás helye

A vitában álló felek a 10. cikk 4. bekezdése b)-e) pontja szerint alkalmazandó választottbíráskodási szabályzat alapján megállapodhatnak a választottbíráskodás helyéről. A vitában álló felek megállapodásának hiányában a választottbíróság dönt a választottbíráskodás helyéről, amelynek a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1958. évi New York-i Egyezményben részes állam területén kell lennie, amennyiben az egyezményt mindkét Szerződő Fél aláírta.

13. cikk

A választottbírók megválasztása

1. A választottbíróságot a jelen Megállapodás 10. cikke 4. bekezdésének b)-e) pontja alapján előterjesztett kereset benyújtását követő lehető legkorábbi időben meg kell alakítani.

2. Választottbíróként olyan személy jelölhető, aki szakértelemmel vagy gyakorlattal rendelkezik a nemzetközi közjog, azon belül különösen a nemzetközi beruházási jog terén. Kívánatos, hogy a választottbíró szakértelemmel vagy gyakorlattal rendelkezzen a nemzetközi beruházási megállapodásokkal összefüggésben felmerülő jogviták rendezésében.

14. cikk

A választottbírák pártatlansága és függetlensége

1. A választottbírák függetlenek, és nem állhatnak kapcsolatban egyetlen kormánnyal sem. Nem vehetnek részt olyan vita elbírálásában, amely közvetlen vagy közvetett összeférhetetlenséget eredményezne. Ezenkívül kinevezésüktől kezdve nem járhatnak el tanácsadóként vagy a vitában álló felek valamelyike által kijelölt szakértőként vagy tanúként semmilyen folyamatban lévő vagy új, e Megállapodás vagy más nemzetközi megállapodás hatálya alá tartozó beruházásvédelmi vitában. A választottbíráknak a 9. cikkel összefüggésben felmerült jogvita során az I. mellékletben foglalt magatartási kódex szerint kell eljárniuk.

2. Ha valamelyik vitában álló fél úgy ítéli meg, hogy a választottbírák egyike összeférhetetlenségben érintett, az adott fél felkérheti az ICSID főtitkárát, hogy a kifogása nyomán hozzon határozatot az érintett választottbíró kizárásáról. A kifogásról szóló értesítést a vitában álló félnek a kifogással érintett választottbíró kijelöléséről való értesítésétől számított 15 napon belül, vagy attól a naptól számított 15 napon belül kell benyújtania az ICSID főtitkárához, amelyen a kifogással élő fél tudomást szerzett a releváns tényekről, ha nem volt elvárható, hogy a kifogással érintett választottbíró kijelölésekor azokról tudomása legyen.

3. A kifogásról szóló értesítésnek tartalmaznia kell az annak alapjául szolgáló indokokat. A választottbírák bármelyike ellen kifogás emelhető az eljárás lezárása előtt, amennyiben olyan körülmények állnak fenn, amelyekre tekintettel az I. mellékletben foglalt magatartási kódex alapján megalapozottan kétségbe vonható az adott választottbíró pártatlansága vagy függetlensége. A kifogásról értesíteni kell a vitában álló többi felet, a kifogással érintett választottbírót, valamint a többi választottbírót.

4. Ha egy választottbíró kijelölésével szemben a vitában álló felek valamelyike kifogást emelt, a kifogással a vitában álló felek mindegyike egyetérthet. A kifogást követően továbbá az azzal érintett választottbíró lemondhat választottbírói tisztségéről. Egyik eset sem minősül a kifogást megalapozó indokok elfogadásának. A vitában álló másik fél és a kifogással érintett választottbíró a kifogásról szóló értesítést követőn 15 napon belül benyújtja az álláspontjáról szóló nyilatkozatot, valamint az azt alátámasztó iratokat.

5. Ha a vitában álló másik fél nem értett egyet a kifogással, vagy a kifogással érintett választottbíró nem mond le tisztségéről a kifogásról szóló értesítés keltét követő 15 napon belül, a vitában álló fél felkérheti az ICSID főtitkárát a kifogásra vonatkozó megalapozott határozathozatalra.

6. Az ICSID főtitkára törekszik arra, hogy a vitában álló felek és a kifogással érintett választottbíró beadványainak kézhezvételét követő 30 napon belül határozatot hozzon. Ha az ICSID főtitkára helyt ad a kifogásnak, új választottbíró kijelölésére kerül sor.

7. Kifogásról szóló értesítés benyújtásakor az eljárást a kifogásra vonatkozó határozathozatalig felfüggesztik, kivéve amennyiben a vitában álló felek az eljárás folytatása mellett döntenek.

15. cikk

A választottbírósági ítélet

1. A választottbíróság által hozott ítélet kizárólag a vitában álló felek között, a konkrét ügyet illetően kötelező erejű.

2. A választottbíróság nem hozhat büntető vagy erkölcsi kártérítést megállapító ítéletet.

3. Védekezés, viszontkereset, beszámítási jog, vagy a jelen Megállapodásra alapozott egyéb kereset figyelembevételével az alperessel vagy a felperessel szemben hozott jogerős ítéletében a választottbíróság - akár különállóan, akár együttesen - kizárólag:

a) pénzbeli kártérítést, vagy lehetőség szerint a tulajdon helyreállítását, valamint

b) a választottbírósági eljárás költségeinek és az ügyvédi költségek megtérítését írhatja elő a jelen Megállapodással és az alkalmazandó választottbírósági szabályzattal összhangban.

4. A választottbíróságnak rendelkeznie kell arról, hogy az eljárás költségeit a vesztes fél viseli. Kivételes körülmények esetén - amennyiben a kereset körülményei alapján indokoltnak ítéli - a Bíróság megoszthatja a költségeket a vitában álló felek között. Az egyéb indokolt költségeket, ideértve a jogi képviselet és tanácsadás észszerű költségeit, a vesztes fél viseli, kivéve, ha a választottbíróság úgy ítéli meg, hogy a költségek ilyen megosztása nem indokolt a kereset körülményeire tekintettel. Amennyiben a keresetnek csak részben adtak helyt, a költségeket a kereset megítélt részeinek megfelelően ki kell igazítani.

5. A választottbíróság a költségek tekintetben biztosíték nyújtását írhatja elő, ha megalapozott kétsége merül fel a költségtérítésre kötelezett felperes teljesítési képességét illetően, vagy ha ezt más indokok alapján szükségesnek ítéli.

16. cikk

Végrehajtás

1. Az ítéletet az abban feltüntetett időpontig azon Szerződő Fél államának jogával összhangban kell végrehajtani, amelynek területén a beruházás létesült.

2. Az alkalmazandó felülvizsgálati eljárásra figyelemmel a vitában álló felek kötelesek haladéktalanul eleget tenni a választottbírósági ítéletben foglaltaknak. A vitában álló fél az ICSID-egyezmény vagy a New York-i Egyezmény alapján követelheti a választottbírósági ítélet végrehajtását.

3. A felperes vagy a fogadó állam nem követelheti a jogerős ítélet végrehajtását:

a) az ICSID-egyezmény alapján hozott jogerős ítélet esetében

i. az ítélet keltétől számított 120 napos időszak elteltéig, amelynek során a vitában álló felek egyike sem kérelmezte az ítélet felülvizsgálatát vagy érvénytelenítését; vagy

ii. a felülvizsgálati vagy érvénytelenítési eljárás lezárásáig; valamint

b) az ICSID kiegészítő intézkedésekre vonatkozó szabályai, az UNCITRAL választottbírósági szabályzata, vagy a felperes és a fogadó állam által kölcsönösen elfogadott egyéb szabályok alapján hozott jogerős ítélet esetében

i. az ítélet keltétől számított 90 napos időszak elteltéig, amelynek során a vitában álló felek egyike sem indítványozott az ítélet felülvizsgálatára, megsemmisítésére vagy érvénytelenítésére irányuló eljárást; vagy

ii. amíg az ítélet felülvizsgálatára, megsemmisítésére vagy érvénytelenítésére irányuló kérelmet a bíróság el nem utasította vagy annak helyt nem adott, és további fellebbezésre nem kerül sor.

4. Az ICSID-egyezmény vagy az ICSID kiegészítő intézkedésekre vonatkozó szabályai alapján hozott ítéletre az ICSID-egyezmény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az UNCITRAL választottbírósági szabályzata alapján hozott ítéletre az említett szabályzat vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Az ítéletben kikötött késedelmi kamat nem alkalmazható, amíg érvénytelenítési eljárás van folyamatban.

17. cikk

A Szerződő Felek közötti jogviták rendezése

1. A Szerződő Felek között a jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatosan felmerült jogvitákat lehetőség szerint konzultációk, illetve tárgyalások útján kell rendezni.

2. Ha a vita ily módon hat hónapon belül nem rendezhető, azt bármelyik Szerződő Fél kérésére a jelen cikk rendelkezései szerinti, háromtagú választottbíróság elé kell terjeszteni.

3. A választottbíróságot minden egyes esetben a következő módon kell megalakítani. A választottbírósági eljárás iránti kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül mindkét Szerződő Fél kijelöli a bíróság egy-egy tagját. Ezt követően ezen két tagnak egy harmadik állam állampolgárát kell kiválasztania, akit a bíróság elnökévé (a továbbiakban „elnök”) jelölnek ki. A bíróság elnökét a két másik tag kijelölésének időpontjától számított három hónapon belül ki kell jelölni.

4. Amennyiben a jelen cikk 3. bekezdésében meghatározott határidőkön belül a szükséges kijelölések nem történtek meg, a Nemzetközi Bíróság elnöke felkérhető a kijelölések megtételére. Ha a Nemzetközi Bíróság elnöke valamelyik Szerződő Fél állampolgára, vagy valamilyen más ok akadályozza az említett tisztség ellátásában, az alelnököt kell felkérni a szükséges kijelölések megtételére. Ha az alelnök valamelyik Szerződő Fél állampolgára, vagy ő is akadályoztatva van az említett tisztség ellátásában, a Nemzetközi Bíróságnak azt a rangidős tagját kell felkérni a kijelölések megtételére, aki egyik Szerződő Félnek sem állampolgára.

5. Az elnök és az e cikk 4. bekezdése szerint kijelölt személy kizárólag olyan állam polgára lehet, amellyel mindkét Szerződő Fél állama diplomáciai kapcsolatot tart fenn.

6. A választottbíróság eljárásrendjét önállóan állapítja meg, döntését szavazattöbbséggel hozza.

7. A választottbíróság döntését a jelen Megállapodás rendelkezései, valamint a nemzetközi jog általánosan elfogadott elvei alapján hozza.

8. Mindkét Szerződő Fél maga viseli a választottbírójának, valamint a választottbírósági eljárásban való képviseletének a költségeit; az elnök költségeit és a fennmaradó költségeket a Szerződő Felek egyenlő arányban viselik.

9. A bíróság döntései véglegesek és kötelezőek mindkét Szerződő Fél számára.

18. cikk

Átláthatóság

1. A jelen Megállapodás 10. cikke alapján Magyarország ellen indított választottbírósági eljárásokra az UNCITRAL-nak a beruházó és állam közötti, szerződésen alapuló választottbírósági eljárás átláthatóságáról szóló szabályait kell alkalmazni. Az Egyesült Arab Emírségek azonban fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Megállapodás alapján az Egyesült Arab Emírségek ellen indított választottbírósági eljárásokra az UNCITRAL-nak a beruházó és állam közötti, szerződésen alapuló választottbírósági eljárás átláthatóságáról szóló szabályai csak abban ez esetben legyenek alkalmazhatók, ha az Egyesült Arab Emírségek aláírja a beruházó és állam közötti, szerződésen alapuló választottbírósági eljárás átláthatóságára vonatkozó ENSZ-egyezményt.

2. A központi kormányzati és szubföderális szinten elfogadott, a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó kérdéseket érintő, általánosan alkalmazandó jogszabályokat a Felek lehetőség szerint haladéktalanul, jóval azok hatálybalépése előtt közzéteszik hivatalos közlönyükben. A jelen Megállapodásban részes Szerződő Fél kérésére egyeztetés tartható az átláthatósági gyakorlathoz kapcsolódó kérdésekben.

19. cikk

Egyéb szabályok és különleges kötelezettségek alkalmazása

Jelen Megállapodás rendelkezései nem korlátozhatják a Szerződő Felek beruházóinak azon jogát, hogy bármely létező vagy jövőbeni két- vagy többoldalú megállapodás alapján, annak részeseként kedvezőbb elbánásban részesüljenek.

20. cikk

A Megállapodás alkalmazhatósága

A Megállapodást az egyik Szerződő Fél területén, annak törvényeivel és egyéb jogszabályaival összhangban a másik Szerződő Fél beruházói által a Megállapodás hatálybalépése előtt vagy azt követően megvalósított beruházásokra kell alkalmazni, de nem alkalmazható olyan beruházással kapcsolatos jogvitára vagy követelésre, amely a Megállapodás hatálybalépése előtt merült fel, vagy amelyet a hatálybalépés előtt rendeztek.

21. cikk

Egyeztetések

Bármelyik Szerződő Fél kérésére a másik Szerződő Fél hozzájárul ahhoz, hogy bármely kérdésről, ezen belül a Megállapodás értelmezéséről vagy alkalmazásáról egyeztessenek. Bármelyik Szerződő Fél kérésére a Szerződő Felek információt cserélnek arról, hogy a másik Szerződő Fél törvényei, jogszabályai, határozatai, igazgatási gyakorlatai, eljárásai vagy szakpolitikái milyen hatással lehetnek a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó beruházásokra.

22. cikk

Általános kivételek

1. A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy a Szerződő Felet akadályozza abban, hogy prudenciális okokból olyan elővigyázatossági intézkedéseket vezessen be vagy tartson fenn, mint például:

a) a beruházók, a betétesek, a biztosítottak, illetve azon személyek védelme, akik felé valamely pénzügyi szolgáltató letéteményesi kötelezettséggel tartozik; és

b) a Szerződő Fél pénzügyi rendszere integritásának és stabilitásának biztosítása.

Amennyiben ezek az intézkedések nem felelnek meg e Megállapodás rendelkezéseinek, nem használhatók fel arra, hogy a Szerződő Felek elkerüljék a jelen Megállapodás szerinti kötelezettségvállalásaikat vagy kötelmeiket. A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az előírná a Szerződő Feleknek egyedi vevők ügyeivel vagy elszámolásaival összefüggő, illetve a közigazgatási intézmények birtokában lévő bizalmas vagy védett információk kiszolgáltatását.

2.

a) A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy a Szerződő Felet akadályozza abban, hogy fizetési mérlegének súlyos nehézsége vagy annak veszélye esetén a b) ponttal összeegyeztethető, átutalásokat korlátozó intézkedéseket vezessen be vagy tartson fenn.

b) A bekezdés a) pontjában hivatkozott intézkedéseknek méltányosnak, nem önkényesnek, nem igazolhatatlan módon diszkriminatív jellegűeknek, jóhiszeműeknek, és korlátozott időtartamúaknak kell lenniük, továbbá nem léphetnek túl azon, ami a fizetési mérleg helyzetének helyreállításához szükséges. Az e cikk alapján intézkedéseket előíró Szerződő Fél haladéktalanul értesíti a másik Szerződő Felet, továbbá amint az lehetséges, bemutatja az említett intézkedések hatályon kívül helyezésére vonatkozó ütemtervet. Az ilyen intézkedéseket az érintett Szerződő Fél az egyéb nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően hozza meg, ideértve a Nemzetközi Valutaalap alapokmánya alapján fennálló kötelezettségeket is.

3. A jelen Megállapodás rendelkezései:

a) nem értelmezhetők úgy, hogy bármelyik Szerződő Felet akadályozzák olyan intézkedések meghozatalában, amelyek alapvető biztonsági érdekeinek védelmében szükségesek:

i. a fegyverek, lőszerek és hadieszközök kereskedelme, valamint más olyan áruk, anyagok, szolgáltatások és technológiák forgalmazása és ezekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek tekintetében, amelyek közvetlen vagy közvetett célja katonai, vagy más biztonsági létesítmény ellátása,

ii. háború vagy a nemzetközi kapcsolatokban beálló más szükségállapot idején, vagy

iii. az atomfegyverek és más nukleáris robbanóeszközök elterjedését megakadályozó nemzeti szabályok vagy nemzetközi egyezmények végrehajtása vonatkozásában; továbbá

b) nem akadályozhatják egyik Szerződő Felet sem abban, hogy az ENSZ nemzetközi béke és biztonság fenntartására irányuló alapokmányából fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges intézkedéseket hozzon.

4. A Szerződő Fél alapvető biztonsági érdekei magukban foglalhatják a vámunióban, gazdasági vagy monetáris unióban, közös piaci vagy szabadkereskedelmi övezetben való tagságból fakadó érdekeket és intézkedéseket.

5. A Szerződő Fél jelen Megállapodásban hivatkozott intézkedéseibe beleértendők a Szerződő Félnek az Európai Unióban betöltött tagságából fakadó kötelezettségeivel összhangban alkalmazandó intézkedések is. A Megállapodásban a „fizetési mérleg súlyos nehézségére vagy ennek veszélyére” tett utalás egyben azokat az eseteket is magában foglalja, amikor a fizetési mérleg súlyos nehézsége vagy ennek veszélye abban a gazdasági vagy monetáris unióban áll fenn, amelynek Magyarország vagy az Egyesült Arab Emírségek tagja.

6. A 10. cikk szerinti vitarendezés nem minősül elbánásnak, preferenciának vagy kiváltságnak.

7. Feltéve azon követelmény teljesülését, hogy ezeket az intézkedéseket nem a beruházások vagy beruházók önkényes vagy indokolatlan megkülönböztetésének, illetve az érintett beruházás leplezett korlátozásának eszközeként alkalmazzák, a Megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mint amely a Szerződő Felek bármelyikét akadályozza az olyan intézkedések elfogadásában és végrehajtásában, amelyek:

a) a közbiztonság vagy a közerkölcs védelméhez, illetve a közrend fenntartásához,

b) az emberi, állati vagy növényi élet vagy egészség védelméhez,

c) a kimerülő élő vagy élettelen természeti erőforrások megőrzéséhez,

d) a törvények és egyéb jogszabályok betartatásához szükségesek.

23. cikk

Előnyök megtagadása

1. A jelen Megállapodásból származó előnyöket meg kell tagadni:

a) attól a kettős állampolgárságú személytől, aki a fogadó állam polgára;

b) attól a befektetőtől, aki kizárólag a jelen Megállapodásból származó előnyök kihasználása céljából strukturálja vagy szerzi meg a beruházását például köztes szereplők útján, vagy kizárólag e célból szerez vagy használ fel állampolgárságot valamelyik Szerződő Fél államában.

2. A jelen Megállapodásból származó előnyöket meg kell tagadni a másik Szerződő Fél államában jogi személyiséggel rendelkező beruházótól és annak beruházásától, amennyiben az adott beruházó vagy beruházás harmadik állambeli beruházók tulajdonában vagy irányítása alatt áll, és:

a) a beruházó nem folytat számottevő gazdasági tevékenységet azon Szerződő Fél területén, amely joga szerint azt létrehozták, vagy

b) az előnyök nyújtását megtagadó Szerződő Fél olyan intézkedéseket fogad el vagy tart fenn a harmadik állammal szemben, amelyek tiltják az ilyen beruházóval folytatott és a beruházásaihoz kapcsolódó ügyleteket, vagy az előnyök biztosítása a beruházó által létrehozott beruházások vonatkozásában ezen intézkedések megsértését vagy kijátszását jelentené, vagy

c) az előnyök nyújtását megtagadó Szerződő Fél nem tart fenn diplomáciai kapcsolatot a harmadik állammal.

3. A jelen cikk előző bekezdéseinek sérelme nélkül az előnyök fogadó állam általi megtagadásáról haladéktalanul értesíteni kell a beruházó küldő államát.

24. cikk

Záró rendelkezések, hatálybalépés, időbeli hatály, megszűnés és módosítások

1. A jelen Megállapodás nem sértheti Magyarország Európai Unióban betöltött tagságából eredő kötelezettségeit és ezeknek a kötelezettségeknek alárendelt. Következésképpen a Megállapodás rendelkezései egészükben vagy részükben sem hivatkozhatók vagy értelmezhetők akként, hogy Magyarország az Európai Unió alapját képező szerződésekből fakadó kötelezettségeit érvényteleníti, módosítja, vagy egyéb módon érinti.

2. A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépésére vonatkozó belső eljárási követelményeiket teljesítették. Ez a Megállapodás az utolsó értesítés keltét követő hatvanadik napon lép hatályba.

3. A jelen Megállapodás tízéves időtartamra marad hatályban, majd azt követően hatálya meghosszabbodik, kivéve, ha valamely Szerződő Fél írásban tájékoztatja a másik Szerződő Felet a felmondásra vonatkozó szándékáról. A felmondás az értesítés másik Szerződő Fél általi kézhezvételét követően egy évvel lép hatályba, de nem korábban, mint a kezdeti tízéves időszak lejárta.

4. A jelen Megállapodás felmondása előtt megvalósított beruházások tekintetében a Megállapodás rendelkezései a felmondást követő további tíz évig hatályban maradnak.

5. A Megállapodás bármelyik Szerződő Fél kérésére módosítható. Bármely módosítás a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi, és a hatálybalépéséhez szükséges eljárás megegyezik a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárással.

6. Többoldalú beruházási választottbíróság vagy a jogvitákra alkalmazandó többoldalú fellebbezési mechanizmus létrehozása esetén, ha az annak keretében létrejött megállapodásban Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek egyaránt részes, a jelen Megállapodás jogvitákra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók.

ENNEK HITELÉÜL az arra kellő felhatalmazással rendelkező alulírottak a Megállapodást aláírták.

KÉSZÜLT két eredeti példányban, Abu Dhabiban, 2021. július 15. napján, magyar, arab és angol nyelven, és mind a három nyelven egyaránt hiteles szövegnek minősül. Értelmezésbeli eltérések esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

I. MELLÉKLET

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK KORMÁNYA KÖZÖTT A BERUHÁZÁSOK ÖSZTÖNZÉSÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN KIJELÖLT VÁLASZTOTTBÍRÓK MAGATARTÁSI KÓDEXE

1. cikk
Meghatározások

A magatartási kódex alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

- „tag” Magyarország kormánya és az Egyesült Arab Emírségek kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről létrejött megállapodás (a továbbiakban „Megállapodás”) 10. cikke 4. bekezdésének vonatkozó rendelkezései alapján megalakított választottbíróság tagjaként tisztség betöltésére kijelölt személy;

- „asszisztens” a tagot az annak kijelölésére vonatkozó feltételek szerint kutatással és feladatellátásának támogatásával segítő személy;

- „jelölt” az a személy, akinek a tagként való kijelölése megfontolás tárgya.

2. cikk
Irányadó elvek

A jelölt és a tag kerüli a szabálytalanságot és annak látszatát, és szigorú magatartási normák betartásával biztosítja a vitarendezési eljárás feddhetetlenségét és pártatlanságát.

3. cikk
Tájékoztatási kötelezettség

1. A Megállapodás 10. cikkének 4. bekezdése szerinti tagként való kijelölésének megerősítése előtt a jelölt tájékoztatja a vitában álló feleket minden olyan korábbi vagy meglévő érdekeltségről, kapcsolatról vagy ügyről, amely valószínűleg érinti a jelölt függetlenségét vagy pártatlanságát, vagy amelyről okkal feltételezhető, hogy közvetlen vagy közvetett összeférhetetlenséghez vezet, vagy amely szabálytalansághoz vagy részrehajláshoz vezet, vagy okkal feltételezhetően annak látszatát kelti. Ennek érdekében a jelölt minden elvárható eszközzel törekszik arra, hogy tudomást szerezzen az ilyen érdekeltségről, kapcsolatról vagy ügyről. A korábbi érdekeltségről, kapcsolatról vagy ügyről szóló tájékoztatás legalább azt az időpontot megelőző öt évre terjed ki, amikor a jelölt tudomást szerez arról, hogy a jelen Megállapodással összefüggésben felmerült jogvita kapcsán tagként való kijelölése megfontolás tárgya.

2. A tag a kijelölését követően is minden elvárható eszközzel törekszik arra, hogy tudomást szerezzen a magatartási kódex 3. cikkének 1. bekezdésében említett érdekeltségről, kapcsolatról vagy ügyről. A tag a feladata ellátása során köteles mindenkor tájékoztatni a vitában álló feleket és a Szerződő Feleket az ilyen érdekeltségről, kapcsolatról vagy ügyről. Tájékoztatja továbbá a vitában álló feleket és a Szerződő Feleket a magatartási kódex tényleges vagy potenciális megsértéséről.

4. cikk
A tagok függetlensége, pártatlansága és egyéb kötelezettségei

1. A magatartási kódex 2. és 3. cikkében meghatározott kötelezettségek mellett a tag

a) megismeri a magatartási kódexet;

b) független és pártatlan, fenntartja ennek látszatát, kerül mindennemű közvetlen vagy közvetett összeférhetetlenséget;

c) nem fogad el utasítást szervezettől vagy kormánytól a kijelölése szerinti választottbíróság elé terjesztett kérdés tekintetében;

d) nem kelti elfogultság látszatát, mentes az önérdek, a külső nyomás, a politikai megfontolások, a társadalmi nyomás, a Szerződő Felek vagy a vitában álló felek valamelyikével vagy az eljárásban részt vevő vagy abban érintett más személlyel szembeni lojalitás, a kritikától való félelem, továbbá a pénzügyi, üzleti, szakmai, családi vagy társadalmi kapcsolat vagy felelősség befolyásától;

e) sem közvetlenül, sem közvetetten nem vállal kötelezettséget, fogad el előnyt, létesít jogviszonyt, vagy szerez pénzügyi érdekeltséget, ha az akadályozza a feladatai előírásszerű ellátásában, ennek látszatát kelti, vagy valószínűleg érinti a pártatlanságát;

f) nem használja ki tagként betöltött tisztségét személyes vagy magánjellegű érdek érvényesítése céljából, és kerüli az esetlegesen olyan benyomást keltő cselekményt, hogy más személyek által, azok különleges helyzeténél fogva befolyásolható;

g) az eljárás során alaposan, eredményesen, tisztességesen és a kellő gondossággal látja el a feladatait;

h) az eljárást illetően nem lép ex parte kapcsolatba;

i) kizárólag az eljárás során felmerült és a döntés vagy ítélet meghozatalához szükséges szempontokat vizsgálja, feladatát nem ruházza más személyre.

2. A tag megteszi az ahhoz szükséges és indokolt lépéseket, hogy asszisztense megismerje és értelemszerűen betartsa a magatartási kódex 2. és 3. cikkében, 4. cikkének 1. bekezdésében, valamint 5. és 6. cikkében foglaltakat.

5. cikk
A korábbi tag kötelezettségei

1. A korábbi tag kerüli az esetlegesen olyan benyomást keltő cselekményt, hogy elfogultan járt el a feladatai ellátása során, vagy előnye származott a választottbíróság döntéséből vagy ítéletéből.

2. A korábbi tag vállalja, hogy a Megállapodás alapján lefolytatott vitarendezési eljárással összefüggő feladatainak megszűnését követően öt évig

a) semmilyen minőségben nem vesz részt olyan beruházási jogvitában, amely közvetlenül és nyilvánvalóan kapcsolódik a Megállapodás szerint megalakított választottbíróság tagjaként a korábbi tag által tárgyalt jogvitához, ideértve a lezárt jogvitákat is;

b) nem jár el a vitában álló felek valamelyike által kijelölt jogi tanácsadóként, tanúként vagy szakértőként sem a jelen, sem más két- vagy többoldalú beruházási megállapodás hatálya alá tartozó beruházási vitában.

3. Ha az ICSID főtitkára arra vonatkozó állításról kap tájékoztatást vagy szerez más úton tudomást, hogy egy korábbi tag az 5. cikk 1. és 2. bekezdésében meghatározott kötelezettségekbe vagy a magatartási kódex más rendelkezésébe ütközően járt el a Megállapodás hatálya alá tartozó beruházási vitában megalakított választottbíróság tagjaként, a főtitkár kivizsgálja az ügyet, meghallgatási lehetőséget biztosít a korábbi tag számára, majd ellenőrzést követően tájékoztatja:

a) azt a szakmai testületet vagy intézményt, amelyhez a korábbi tag tartozik;

b) a Szerződő Feleket;

c) az adott jogvitában részt vevő feleket;

d) az egyéb érintett igazságszolgáltatási fórumokat.

4. Az ICSID főtitkára a fenti 3. bekezdés a)-d) pontjában említett intézkedések megtételére vonatkozó határozatát indokolással együtt nyilvánosságra hozza.

6. cikk
Titoktartás

1. A tag és a korábbi tag az eljárással kapcsolatban vagy annak során megismert nem nyilvános információt kizárólag az eljárás céljával összefüggésben közli vagy használja fel, és ilyen információt semmilyen körülmények között nem közöl vagy használ fel annak érdekében, hogy saját maga vagy más számára előnyt szerezzen, vagy mások érdekét hátrányosan befolyásolja.

2. A tag sem részben, sem egészben nem közöl végzést, határozatot vagy ítéletet annak elfogadása vagy közzététele előtt.

3. A tag és a korábbi tag a választottbírósági tanácskozás tartalmát, valamint a választottbíróság más tagjainak véleményét kizárólag végzés, határozat vagy ítélet formájában közölheti.

7. cikk
Kiadások

A tag nyilvántartást vezet és záró elszámolást készít saját és asszisztense eljárással kapcsolatos időráfordításáról, költségeiről.”

2. melléklet a 2021. évi CVIII. törvényhez

„AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of Hungary and the Government of the United Arab Emirates (hereinafter referred to as the „Contracting Parties”),

Desiring to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both Contracting Parties, especially with respect to investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party; Recognizing that these objectives should be achieved in a manner consistent with the promotion and protection of public health, environment, security, safety, and sustainable development as well as with the promotion of internationally recognized principles of corporate social responsibility

Intending to create and maintain favourable conditions for investments of investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, and

Being conscious that the promotion and reciprocal protection of investments, according to the national laws and regulations of either Contracting Party and to the present Agreement, will stimulate the business initiative for sustainable economic development,

Aiming to secure an overall balance of rights and obligations between investors and the host state;

Investments are made in accordance with the laws and regulations of the country in whose territory the investments are made,

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term „investment” shall comprise every kind of asset, which is owned directly or indirectly by an investor invested in connection with economic activities of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter and shall include, in particular, though not exclusively:

a. movable and immovable property as well as any other rights in rem such as mortgages, liens, pledges, usufruct and similar rights;

b. shares, stocks and debentures of companies or any other form of participation in a company;

c. claims to money or to any performance having an economic value associated with an investment;

d. intellectual and industrial property rights, which are protected under the domestic law of the State where the investment is made, including copyrights, trade marks, patents, designs, rights of breeders, technical processes, know-how, trade secrets, geographical indications, trade names and goodwill associated with an investment;

e. any right conferred by law or under contract and any licenses and permits pursuant to law that involve commitment of capital or other resources, assumption of risk and profit, excluding the concessions to search for, extract, cultivate or exploit natural resources;

f. investments shall not cover claim to money that arises solely from:

i. loan to purchase goods or services from an enterprise from a Contracting Party to an enterprise of the other Contracting Party;

ii. grants, credit to finance a commercial transaction such as trade financing.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their character as investment on condition that this alteration is made in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in the territory of which the investment has been made.

2. The term „investor” shall mean any natural or legal person of one Contracting Party that has made an investment in the territory of the other Contracting Party.

a. The term „natural person” shall mean any individual having the citizenship of either Contracting Party in accordance with its laws.

b. The term „legal person” shall mean with respect to either Contracting Party, any legal entity incorporated or constituted in accordance with its laws having its central administration or principal place of business in the territory of one Contracting Party, including also sovereign wealth funds and development funds.

3. The term „returns” shall mean amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interest, capital gains, dividends, royalties or fees.

4. The term „territory” shall mean:

a. in the case of Hungary, the territory over which Hungary exercises, in conformity with international law, sovereignty, sovereign rights or jurisdiction;

b. in the case of the United Arab Emirates, it means the territorial seas, airspace and submarine areas over which the United Arab Emirates exercises in accordance with international law and the law of the United Arab Emirates sovereign rights; including the Exclusive Economic Zone and the mainland and islands under its jurisdiction in respect of any activity carried out on its water, seabed and subsoil in connection with the exploration for the natural resources by virtue of its law and international law.

5. The term „freely convertible currency” means the currency that is widely used to make payments for international transactions and widely exchanged in principal international exchange markets provided it is not contrary to the regulations of either of the Contracting Parties, and independently from how the International Monetary Fund determines the scope of freely convertible, or freely usable currency.

Article 2

Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage favourable conditions for investors of the other Contracting Party to make investments in its territory, and shall admit such investments in accordance with its laws and regulations.

2. Each Contracting Party shall accord in its territory to investments of the other Contracting Party and to investors with respect to their investments fair and equitable treatment and full protection and security in accordance with paragraphs 3 to 6.

3. With respect to the investments the following measures or series of measures constitute breach of the obligation of fair and equitable treatment:

a. denial of justice in criminal, civil or administrative proceedings; or

b. fundamental breach of due process, including a fundamental breach of transparency and obstacles to effective access to justice, in judicial and administrative proceedings; or

c. manifest arbitrariness; or

d. targeted discrimination on manifestly wrongful grounds, such as gender, race or religious belief; or

e. harassment, coercion, abuse of power or similar bad faith conduct;

Upon request of a Contracting Party, the Contracting Parties may review the content of the obligation to provide fair and equitable treatment.

4. For greater certainty, „full protection and security” refers to the Contracting Party’s obligations to ensure the physical security of investors and investments and does not require treatment in addition to or beyond that is required by the customary international law minimum standard of treatment of aliens.

5. A breach of another provision of this agreement or any other international agreement cannot be established as a claim for breach of this article.

6. The fact that a measure breaches domestic law does not, in and of itself, establish a breach of this Article; a tribunal must consider whether a Contracting Party has acted inconsistently with the obligations in paragraph 2.

7. The Contracting Party shall not encourage investment by lowering domestic environmental, labour or occupational health and safety legislation or by relaxing core labour standards. Where a Contracting Party considers that the other Contracting Party has offered such an encouragement, it may request consultations with the other Contracting Party and the two Contracting Parties shall consult with a view to avoiding any such encouragement.

Article 3

Investment and regulatory measures

1. The provisions of this Agreement shall not affect the right of the Parties to regulate within their territories through measures necessary to achieve legitimate policy objectives, such as the protection of public health, safety, environment or public morals, social or consumer protection or promotion and protection of cultural diversity.

2. For greater certainty a Contracting Party’s decision not to issue, renew or maintain a subsidy

a. in the absence of any specific commitment under law or contract to issue, renew or maintain that subsidy; or

b. in accordance with terms or conditions attached to the issuance, renewal or maintenance of the subsidy,

does not constitute a breach of the provisions of this Agreement.

Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting Party from discontinuing the granting of a subsidy or requesting its reimbursement where such measure is necessary in order to comply with international obligations between the Parties or has been ordered by a competent court, administrative tribunal or other competent authority, or requiring that Contracting Party to compensate the investor therefor.

Article 4

National and Most-Favoured-Nation Treatment

1. Each Contracting Party shall in its territory accord to an investor of the other Contracting Party and to an investment, treatment not less favourable than the treatment it accords, in like situations to its own investors and their investments with respect to the conduct, operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale or disposal of their investments in its territory.

2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other Contracting Party and their investments treatment not less favourable than that it accords, in like situations, to investors of a third country or to their investments with respect to the operation, conduct, management, maintenance, use, enjoyment and sale or disposal of their investments in its territory.

The concept in like situation requires an overall examination on a case-by-case basis of all situations of an investment including inter alia, its effects on the person of the third party, its effects upon the local population or the environment, the sector in which the investment is made. The examination shall not be limited to or biased toward any one of these factors.

3. For greater certainty, the „treatment” referred to in paragraph 2 does not include procedures for the resolution of investment disputes between investors and states provided for in other international investment treaties and any other agreements. Substantive obligations in other international investment treaties and other trade agreements do not in themselves constitute „treatment”, and thus cannot give rise to a breach of this Article, absent measures adopted or maintained by a Party pursuant to those obligations.

4. The National Treatment and Most-Favoured-Nation Treatment provisions of this Agreement shall not apply to advantages accorded by a Contracting Party pursuant to its obligations as a member of a customs, economic, or monetary union, a common market or a free trade area.

5. The Contracting Parties understand the obligations of a Contracting Party as a member of a customs, economic, or monetary union, a common market or a free trade area to include obligations arising out of an international agreement or reciprocity arrangement of that customs, economic, or monetary union, common market or free trade area.

6. The provisions of this Article shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party, or to the investments or returns of investments of such investors the benefit of any treatment, preference or privilege, which may be extended by the former Contracting Party by virtue of:

a. any forms of multilateral agreements on investments to which either of the Contracting Parties is or may become a party;

b. any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation.

Article 5

Performance requirements

1. A Contracting Party may not impose or enforce the following requirements, or enforce a commitment or undertaking, in connection with the expansion, management, conduct or operation of a covered investment or any other investment in its territory;

a. to export a given level or percentage of a good or service,

b. to achieve a given level or percentage of domestic content,

c. to purchase, use or accord a preference to a good produce or service provided in its territory, or to purchase a good or service from a person in its territory,

d. to relate the volume or value of imports to the volume or value of exports or to the amount of foreign exchange inflows associated with that investment,

e. to restrict sales of a good or service in its territory that the investment produces or provides by relating those sales to the volume or value of its exports or foreign exchange earnings, or

f. to transfer technology, a production process or other proprietary knowledge to a person in its territory.

2. This Article is not subject to the Most Favoured Nation Treatment.

Article 6

Compensation for Losses

1. When investments or returns of investments of investors of either Contracting Party suffer losses owing to war, armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events in the territory of the other Contracting Party, they shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State whichever is more favourable.

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting Party who in any of the events referred to in that paragraph suffer losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:

a. requisitioning of their investment or a part thereof by its forces or authorities;

b. destruction of their investment or a part thereof by its forces or authorities which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation

shall be accorded by the Contracting Party, in whose territory the losses occurred, just, adequate and effective restitution or compensation.

Compensation shall include interest at a commercially reasonable rate from the date of losses occurred until the day of payment.

Article 7

Expropriation

1. Investments or returns of investors of either Contracting Party shall not be subject to nationalisation, direct or indirect expropriation, or any measures having equivalent effect (hereinafter referred to as „expropriation”) in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose. The expropriation shall be carried out under due process of law, on a non-discriminatory basis and shall be accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the fair market value of the investment expropriated immediately before expropriation or impending expropriation became public knowledge (whichever is earlier), shall include interest at a commercially reasonable rate from the date of expropriation to the date of actual payment and shall be made without delay, be effectively realizable and be freely transferable in a freely convertible currency.

2. For the purpose of this Article:

a. indirect expropriation results from a measure or series of measures of a Contracting Party having an equivalent effect to direct expropriation without formal transfer of title or outright seizure;

b. the determination of whether a measure or series of measures by a Contracting Party, in a given specific situation, constitutes an indirect expropriation requires a case-by-case, fact-based inquiry that considers, among other factors: (i) the economic impact of the measure or series of measures, although the sole fact that a measure or series of a measure of a Contracting Party has an adverse effect on the economic value of an investment does not establish that an indirect expropriation has occurred, (ii) the duration of the measure or series of measures by a Contracting Party, (iii) the character of the measure or series of measures, notably their object and content.

c. For greater certainty, non-discriminatory measures that the Contracting Parties take for reason of public purpose which are taken in good faith, which are not arbitrary, and which are not disproportionate in light of their purpose, shall not constitute indirect expropriation.

3. Where a Contracting Party expropriates the assets of investors that are constituted in its territory in which investors of the other Contracting Party participate, it shall ensure that the provisions of this Article are applied in a way that it guarantees such investors compensation in accordance with this Article.

4. An investor of a Contracting Party affected by the expropriation carried out by the other Contracting Party shall have the right to prompt review of its case, including valuation of its investment and the payment of compensation in accordance with the provisions of this Article by a judicial authority or another competent and independent authority of the latter Contracting Party.

Article 8

Transfers

1. The Contracting Parties shall permit the free transfer of payments related to investments and returns. The transfers shall be made in a freely convertible currency and in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party where investments were made without any restriction and undue delay. Such transfers shall include in particular, though not exclusively:

a. capital and additional amounts to maintain or increase the investment;

b. returns as defined in paragraph 3 of Article 1 of this Agreement;

c. the amounts required for payment of expenses which arise from the operation of the investment, such as payment of royalties and license fees or other similar expenses;

d. payments in connection with contracts, including loan agreements;

e. proceeds of the total or partial sale or liquidation of the investment;

f. the wages or other similar earnings of natural persons engaged from abroad, in connection with an investment, subject to the laws and regulations of the Contracting Party, in which the investment has been made;

g. compensations owed pursuant to Articles 6. and 7. of this Agreement;

h. payments arising out of settlement of a dispute under Article 10. of this Agreement;

2. The transfers shall be made after the investor fulfilled all of its related financial obligations according to the laws and regulations in force of the Contracting Party in the territory of which the investment was made.

3. For the purpose of this Agreement, exchange rates shall be the rate published - in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party, which has admitted the investment - by the financial institution effecting the transfer unless otherwise agreed. Should such rate not exist the official rate has to be applied unless otherwise agreed.

4. Nothing in this Article shall be construed to prevent a Contracting Party from applying in an equitable and non-discriminatory manner and not in a way that would constitute a disguised restriction on transfers, its laws relating to:

a. bankruptcy, insolvency or protection of the rights of creditors;

b. issuing, trading or dealing in securities;

c. criminal or penal offences;

d. financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities; and

e. the satisfaction of judgements in adjudicatory proceedings.

Article 9

Subrogation

1. If a Contracting Party or its designated agency makes a payment to its own investors under a guarantee or insurance it has accorded in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize:

a. the assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction in that country, of any right or claim by the investor to the former Contracting Party or its designated agency, as well as,

b. that the former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of that investor and shall assume the obligations related to the investment.

2. The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of the investor.

3. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, a guarantee or insurance between the investor and the Home State or its designated agency shall be valid only following the prior approval of the Host State.

Article 10

Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor of the other Contracting Party

1. Any dispute which may arise between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party in connection with an investment in the territory of that other Contracting Party shall, as far as possible be settled amicably and be subject to negotiations between the parties in dispute.

2. The negotiations start on the date when the disputing investor of one Contracting Party requests negotiations in written notification from the other Contracting Party. In order to facilitate the amicable settlement of the dispute the written notice shall specify the name and address of the disputing investor, the issues, the factual basis of the dispute, the findings of the disputing investor (including any supporting documents) and their presumed legal basis. Unless otherwise agreed, at least one consultation shall be held within 90 days from the date on which the disputing investor of one Contracting Party has requested negotiations from the other Contracting Party in written notification.

3. If any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party cannot be thus settled within a period of six months following the date on which such negotiations were requested in written notification as mentioned in paragraph 2 of this Article, and the disputing investor intends to submit the dispute to one of the fora listed under paragraphs 4 a.-e. the disputing investor shall at the very latest simultaneously to submitting any dispute to one of the tribunals, notify the other Contracting Party in a written notice of its intention.

4. If such dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party cannot be thus settled within a period of six months following the date on which such negotiations were requested in written notification, the investor shall be entitled to submit the dispute either to:

a. the competent court of the Contracting Party in the territory of which the investment has been made; or

b. the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) pursuant to the applicable provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington D.C. on 18 March 1965, in the event both Contracting Parties have become a party to this Convention; or

c. an ad hoc arbitral tribunal established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). The parties to the dispute may agree in writing to deviate from these arbitration Rules; or

d. under the Rules Governing the Additional Facility for the Administration of Proceedings by the Secretariat of the International Centre for Settlement of Investment Disputes („Additional Facility Rules of ICSID”), provided that either the disputing Contracting Party or the Contracting Party of the investor, but not both, is a party to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington D. C. on March 18, 1965; or

e. any other form of dispute settlement agreed upon by the parties to the dispute.

5. Once a dispute has been submitted to one of the forums for dispute settlement mentioned in paragraph 4 a.-e. the investor shall have no recourse to the other dispute settlement fora listed in paragraph 4. a.-e.

6. An investor may submit a dispute as referred to in paragraph 1 and 2 to arbitration in accordance with paragraph 4 only if not more than three years have elapsed from the date on which the investor first acquired, or should have first acquired, knowledge of the alleged breach and knowledge that the investor has incurred loss or damage.

Article 11

Governing Law

1. When rendering its decision, the tribunal shall apply this Agreement as interpreted in accordance with the Vienna Convention on the Law of Treaties, and other rules and principles of international law applicable between the Contracting Parties. For greater certainty the domestic law of the Contracting Parties shall not constitute part of the applicable law. In case of Hungary the term „domestic law” comprises the law of the European Union. And in case of the United Arab Emirates the domestic law is not applied.

2. The tribunal referred to in Article 10 paragraph 4 b.-e. shall not have jurisdiction to determine the legality of a measure, alleged to constitute a breach of this Agreement, under the domestic law of a Contracting Party. For greater certainty, in determining the consistency of a measure with this Agreement, the tribunal may consider, as appropriate, the domestic law of a Contracting Party as a matter of fact. In doing so, the tribunal shall follow the prevailing interpretation given to the domestic law by the courts or authorities of that Contracting Party and any meaning given to domestic law by the tribunal shall not be binding upon the courts or the authorities of that Contracting Party.

3. A joint interpretation of the Contracting Parties, exchanged through diplomatic channels, interpreting a provision of this Agreement shall be binding on the tribunal, and any decision or award issued by the tribunal must be consistent with that interpretation.

Article 12

Place of Arbitration

The disputing parties may agree on the legal place of any arbitration under the arbitral rules applicable under Article 10 paragraph 4 b.-e. If the disputing parties fail to reach agreement, the tribunal shall determine the place which shall be in the territory of a state that is a party to the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards provided both Contracting Parties are signatories of this Convention.

Article 13

Selection of Arbitrators

1. In case of submitting a claim under the in Article 10 paragraph 4 b.-e. of this Agreement, the tribunal shall be constituted as soon as possible after submission of a claim.

2. Arbitrators appointed shall have expertise or experience in public international law, in particular international investment law. It is desirable that they have expertise or experience in resolution of disputes arising under international investment agreements.

Article 14

Impartiality and independence of arbitrators

1. Arbitrators shall be independent and they shall not affiliate with any government. They shall not participate in the consideration of any disputes that would create a direct or indirect conflict of interest. In addition, upon appointment, they shall refrain from acting as counsel or as party-appointed expert or witness in any pending or new investment protection dispute under this or any other international agreement. Arbitrators shall comply with the code of conduct as set out in Annex I in disputes arising out of Article 9.

2. If a disputing party considers that an arbitrator has a conflict of interest, it may invite the Secretary General of the ICSID to issue a decision on the challenge to disqualify such arbitrator. Any notice of a challenge shall be submitted to the Secretary General of the ICSID within 15 days of the date on which the appointment of the challenged arbitrator has been communicated to the disputing party, or within 15 days of the date on which the relevant facts came to the knowledge of the disputing party that proposed the challenge, if the relevant facts could not have reasonably been known at the time of the appointment of the challenged arbitrator.

3. The notice of challenge shall state the grounds on which the challenge is based. Any arbitrator may be challenged in any event before the proceeding is declared closed, if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to the arbitrator’s impartiality or independence on the basis of the code of conduct as set out in Annex I. The challenge shall be notified to all other parties, to the arbitrator who is challenged and to the other arbitrators.

4. When an arbitrator has been challenged by a party, all parties may agree to the challenge. The arbitrator may also, after the challenge, withdraw from his or her office. In neither case does this imply acceptance of the validity of the grounds for the challenge. The other disputing party and the challenged arbitrator shall file their statement presenting their position and supporting documents within 15 days after the notice of the challenge.

5. If the other disputing party has not expressed its consent to the challenge or the challenged arbitrator fails to resign within 15 days from the date of the notice of the challenge, the disputing party may request the Secretary General of the ICSID to issue a founded decision on the challenge.

6. The Secretary General of the ICSID shall endeavour to issue the decision within 30 days after receiving submissions from the disputing parties and the challenged arbitrator. If the Secretary General of the ICSID admits the challenge, a new arbitrator shall be appointed.

7. The proceeding shall be suspended upon the filing of the notice of the challenge until a decision on the challenge has been made, except to the extent that the disputing parties agree to continue the proceeding.

Article 15

Awards

1. An award rendered by the tribunal shall be binding only between the disputing parties in respect of the particular case.

2. No punitive or moral damages may be awarded by the tribunal.

3. Where a tribunal makes a final award against respondent or against claimant in the light of a defence, counterclaim, right of set off or other similar claim of this Agreement, the tribunal may award, separately or in combination, only:

a. monetary damages or, if possible restitution of property; and

b. any costs of the arbitration proceedings and attorneys’ fees in accordance with this Agreement and the applicable arbitration rules.

4. The tribunal shall order that the costs of arbitration be borne by the unsuccessful disputing party. In exceptional circumstances, the tribunal may apportion costs between the disputing parties if it determines that apportionment is appropriate in the circumstances of the claim. Other reasonable costs, including costs of legal representation and assistance, shall be borne by the unsuccessful disputing party, unless the tribunal determines that such apportionment is unreasonable in the circumstances of the claim. Where only parts of the claims have been successful the costs shall be adjusted proportionately.

5. The tribunal may order security for costs if it considers that there is a reasonable doubt that claimant would be not capable of satisfying a costs award or consider it necessary from other reasons.

Article 16

Enforcement

1. The award shall be executed in accordance with the law of the Contracting Party in the territory of which the investment has been made and the award is relied upon, by the date indicated in the award.

2. Subject to any applicable review procedure, each disputing party shall abide by and comply with an Award rendered by the Tribunal without delay. A disputing party may seek enforcement of an arbitration Award under the ICSID Convention or the New York Convention.

3. A claimant or a Host State may not seek enforcement of a final award until:

a. in the case of a final award made under ICSID Convention:

i. 120 days have elapsed from the date the award was rendered and no disputing party has requested revision or annulment of the award; or

ii. revision or annulment proceedings have been completed; and

b. in the case of a final award under the ICSID Additional Facility Rules, the UNCITRAL Arbitration Rules, or other rules agreed by the claimant and Host State,

i. 90 days have elapsed from the date the award was rendered and no disputing party has commenced a proceeding to revise, set aside, or annul the award; or

ii. a court has dismissed or allowed an application to revise, set aside, or annul the award and there is no further appeal.

4. An award rendered under ICSID Convention or ICSID Additional Facility Rules shall be subject to respective provisions of the ICSID Convention. An award rendered under UNCITRAL Arbitration Rules shall be subject to respective provisions of the UNCITRAL Arbitration Rules.

5. Interest on late payment as provided in an award does not apply during the pendency of an annulment procedure.

Article 17

Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, if possible, be settled through consultation or negotiation.

2. If the dispute cannot be thus settled within six months, it shall upon the request of either Contracting Party, be submitted to a Tribunal of three members, in accordance with the provisions of this Article.

3. The Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months from the date of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the Tribunal. These two members shall then select a national of a third State who shall be appointed the Chairman of the Tribunal (hereinafter referred to as the „Chairman”). The Chairman shall be appointed within three months from the date of appointment of the other two members.

4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointments. If the President happens to be a national of either Contracting Party, or if the President is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If the Vice-President also happens to be a national of either Contracting Party or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointments.

5. The Chairman and the appointments made under paragraph 4 of this Article shall be nationals of a state which both Contracting Parties have diplomatic relations with.

6. The Tribunal shall determine its own procedure and shall reach its decision by a majority of votes.

7. The Tribunal shall issue its decision on the basis of the provisions of this Agreement, as well as of the universally accepted principles of international law.

8. Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties.

9. The decisions of the Tribunal are final and binding for each Contracting Party.

Article 18

Transparency

1. The UNCITRAL Rules on Transparency in treaty-based investor-State arbitration shall apply to any international arbitration proceedings initiated against Hungary pursuant to Article 10 of this Agreement. However, the United Arab Emirates reserves the right not to apply UNCITRAL Rules on Transparency in treaty-based investor-State arbitration to any international arbitration proceedings initiated against the United Arab Emirates pursuant to this Agreement unless the United Arab Emirates sign the Mauritius Convention on Transparency.

2. With respect to regulations of general application adopted at central government and sub-federal levels respecting any matter covered by this Agreement the Parties shall as far as possible publish the regulation in their official gazette without delay, well before the entry into force of the regulations. On request of a Contracting Party to this Agreement consultation might be held on issues of transparency practices.

Article 19

Application of Other Rules and Special Commitments

Nothing in this Agreement shall be taken to limit the rights of investors of the Contracting Parties from benefiting from any more favourable treatment that may be provided for in any existing or future bilateral or multilateral agreement to which they are parties.

Article 20

Applicability of this Agreement

This Agreement shall apply to investments made in the territory of one of the Contracting Parties in accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party prior to as well as after the entry into force of this Agreement, but shall not apply to any dispute or claim concerning an investment which arose, or which was settled before the entry into force of this Agreement.

Article 21

Consultations

Upon request by either Contracting Party, the other Contracting Party shall agree to consultations on any matter, including the interpretation or application of this Agreement. Upon request by either Contracting Party, information shall be exchanged on the impact that the laws, regulations, decisions, administrative practices or procedures, or policies of the other Contracting Party may have on investments covered by this Agreement.

Article 22

General Exceptions

1. Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Contracting Party from adopting or maintaining reasonable measures for prudential reasons, such as:

a. the protection of investors, depositors, policy-holders or persons to whom a fiduciary duty is owed by a financial service supplier; and

b. ensuring the integrity and stability of a Contracting Party’s financial system.

Where such measures do not conform with the provisions of this Agreement, they shall not used as a means of avoiding the Party’s commitments or obligations under the Agreement. Nothing in this Agreement shall be construed as requiring a party to disclose information relating to the affairs and accounts of individual customers or any confidential or proprietary information in the possession of public entities.

2.

a. Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Contracting Party from adopting or maintaining measures that restrict transfers where the Contracting Party experiences serious balance of payments difficulties, or the threat thereof, and such restrictions are consistent with paragraph b.

b. Measures referred to in paragraph a. shall be equitable, neither arbitrary nor unjustifiably discriminatory, in good faith, of limited duration and may not go beyond what is necessary to remedy the balance of payments situation. A Contracting Party that imposes measures under this Article shall inform the other Contracting Party forthwith and present as soon as possible a time schedule for their removal. Such measures shall be taken in accordance with other international obligations of the Contracting Party concerned, including those under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.

3. Nothing in this Agreement shall be construed:

a. to prevent any Contracting Party from taking any actions that it considers necessary for the protection of its essential security interests,

i. relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic and transactions in other goods, materials, services and technology undertaken directly or indirectly for the purpose of supplying a military or other security establishment,

ii. taken in time of war or other emergency in international relations, or

iii. relating to the implementation of national policies or international agreements respecting the non-proliferation of nuclear weapons or other nuclear explosive devices; or

b. to prevent any Contracting Party from taking action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

4. A Contracting Party’s essential security interests may include interests and measures deriving from its membership in a customs, economic, or monetary union, a common market or a free trade area.

5. All references in the Agreement to measures of a Contracting Party shall include measures applicable in accordance with EU law in the territory of that Contracting Party pursuant to its membership in the European Union. References to „serious balance-of-payments difficulties, or the threat thereof,” shall include serious balance-of-payments difficulties, or the threat thereof, in the economic or monetary union of which Hungary or the United Arab Emirates is a member.

6. The dispute settlement according to Article 10 shall not be considered as treatment, preference or privilege.

7. Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between investments or between investor, or a disguised restriction on covered investment, nothing in this Agreement shall be construed as prevent a Contracting Party from adopting or enforcing measures necessary:

a. to protect public security or public morals or to maintain public order,

b. to protect human, animal or plant life or health,

c. for the conservation of living or non-living exhaustible natural resources,

d. to ensure compliance with laws and regulations.

Article 23

Denial of Benefits

1. The benefits of this Agreement shall be denied to:

a. natural persons with double nationality of which one is of the host State.

b. an investor who structures or acquires its investment, for instance through intermediary entities, or who acquires or uses a nationality of one of the Contracting Parties with the sole purpose of benefiting from this agreement.

2. The benefits of this Agreement shall be denied to an investor of the other Contracting Party that is a legal person and to investments of that investor, if investors of a third state own or control the first mentioned investor or investments and:

a. the investor has no substantial business activities in the territory of the Contracting Party under whose law it is constituted, or

b. the denying Contracting Party adopts or maintains measures with respect to the third state that prohibit transactions with such investor and its investments or that would be violated or circumvented if the benefits of the Agreement were accorded to the investments of investors, or

c. the denying Contracting Party does not maintain diplomatic relations with the third state.

3. Without prejudice to the previous paragraphs of the Article, the denial of benefits by a host State shall be notified to the home State of the investor without undue delay.

Article 24

Final Provisions, Entry into Force, Duration, Termination and Amendments

1. This Agreement shall apply without prejudice to the obligations deriving from Hungary’s membership in the European Union, and subject to those obligations. Consequently the provisions of this Agreement may not be invoked or interpreted neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from the Treaties on which the European Union is founded.

2. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels that their internal procedure requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with. This Agreement shall enter into force sixty days after the date of the last notification.

3. This Agreement shall remain in force for a period of ten years and afterwards shall continue to be in force unless, either Contracting Party notifies in writing the other Contracting Party of its intention to terminate this Agreement. The notice of termination shall become effective one year after it has been received by the other Contracting Party but not earlier than the expiry of the initial period of ten years.

4. In respect of investments made prior to the termination of this Agreement, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of ten years from the date of termination.

5. This Agreement may be amended at the request of either Contracting Party. Any amendment shall be integral part of the Agreement and enter into force under the same procedure required for entering into force of the present Agreement.

6. In case a multilateral investment tribunal or a multilateral appellate mechanism applicable to disputes will be established, provided that both Hungary and the United Arab Emirates become Parties to that agreement, the relevant parts dealing with disputes of the present Agreement shall cease to apply.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Abu Dhabi, this 15th day of July 2021, in the Hungarian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

ANNEX I

CODE OF CONDUCT FOR ARBITRATORS APPOINTED UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

Article 1
Definitions

For the purpose of this Code of Conduct, the following definitions apply:

- „member” means a person who has been appointed to serve as a member of a tribunal established pursuant to the applicable provisions of Article 10 paragraph 4 of the Agreement between the Government of Hungary and the Government of the United Arab Emirates for the promotion and reciprocal protection of investments (the „Agreement”).

- „assistant” means a person who, under the terms of appointment of a member, assists the member, conducts research, or supports him or her in his or her duties;

- „candidate” means a person who is under consideration for appointment as member;

Article 2
Governing principles

Any candidate or member shall avoid impropriety and the appearance of impropriety, and shall observe high standards of conduct so that the integrity and impartiality of the dispute settlement proceeding is preserved.

Article 3
Disclosure Obligations

1. Prior to confirmation of their appointment as members under Article 10 paragraph 4 of this Agreement, candidates shall disclose to the disputing parties any past or present interest, relationship or matter that is likely to affect their independence or impartiality, or that might reasonably be seen as creating a direct or indirect conflict of interest, or that creates or might reasonably be seen as creating an appearance of impropriety or bias. To this end, candidates shall make all reasonable efforts to become aware of any such interests, relationships or matters. The disclosure of past interests, relationships or matters shall cover at least the last five years prior to a candidate becoming aware that he or she is under consideration for appointment as member in a dispute under this Agreement.

2. Following their appointment, members shall at all times continue to make all reasonable efforts to become aware of any interests, relationships or matters referred to in Article 3(1) of this Code of Conduct. Members shall at all times disclose such interests, relationships or matters throughout the performance of their duties by informing the disputing parties and the Parties. They shall also communicate matters concerning actual or potential violations of this Code of Conduct to the disputing parties and the Parties.

Article 4
Independence, impartiality and other obligations of members

1. In addition to the obligations established pursuant to Articles 2 and 3 of this Code of Conduct, members shall:

a. get acquainted with this Code of Conduct;

b. be and appear to be, independent and impartial, and avoid any direct or indirect conflicts of interest;

c. not take instructions from any organisation or government with regard to matters before the tribunal for which they are appointed;

d. avoid creating an appearance of bias and not be influenced by self-interest, outside pressure, political considerations, public clamour, loyalty to a Party, disputing party or any other person involved or participating in the proceeding, fear of criticism or financial, business, professional, family or social relationships or responsibilities;

e. not, directly or indirectly, incur any obligation, or accept any benefit, enter into any relationship, or acquire any financial interest that would in any way interfere, or appear to interfere, with the proper performance of their duties, or that is likely to affect their impartiality;

f. not use their position as a member to advance any personal or private interests and avoid actions that may create the impression that others are in a special position to influence them;

g. perform their duties thoroughly and expeditiously throughout the course of the proceeding, and with fairness and diligence;

h. avoid engaging in ex parte contacts concerning the proceeding;

i. consider only those issues raised in the proceeding and which are necessary for a decision or award and not delegate this duty to any other person.

2. Members shall take all appropriate steps to ensure that their assistants are aware of, and comply with, Articles 2, 3, 4(1), 5 and 6 of this Code of Conduct mutatis mutandis.

Article 5
Obligations of former members

1. Former members shall avoid actions that may create the appearance that they were biased in carrying out their duties or derived advantage from the decisions or awards of the tribunal.

2. Former members shall undertake that for a period of five years after the end of their duties in relation to a dispute settlement proceeding under this Agreement they shall not:

a. become involved in any manner whatsoever in investment disputes directly and clearly connected with disputes, including concluded disputes, that they have dealt with as members of a tribunal established under this Agreement;

b. act as party-appointed member, legal counsel or party-appointed witness or expert of any of the disputing parties, in relation to investment disputes under this or other bilateral or multilateral investment treaties.

3. If the Secretary General of the ICSID is informed or becomes otherwise aware that a former member is alleged to have acted inconsistently with the obligations established in Article 5(1) an (2), or any other part of this Code of Conduct while performing the duties of member of a tribunal in an investment dispute under this Agreement, it shall examine the matter, provide the opportunity to the former member to be heard, and after verification, inform:

a. the professional body or other such institution with which the former member is affiliated;

b. the Parties;

c. the disputing parties in the specific dispute;

d. any other relevant international court or tribunal.

4. The Secretary General of the ICSID shall make public its decision to take the actions referred in paragraphs 3(a) to 3(d) above, together with the reasons thereof.

Article 6
Confidentiality

1. No member or former member shall at any time disclose or use any non-public information concerning a proceeding or acquired during a proceeding, except for the purposes of that proceeding, and shall not, in any case, disclose or use any such information to gain personal advantage or advantage for others or to adversely affect the interest of others.

2. Members shall not disclose an order, decision, or award or parts thereof prior to adoption or publication.

3. Members or former members shall not at any time disclose the deliberations of the tribunal, or any views of other members forming part of the tribunal, except in an order, decision or award.

Article 7
Expenses

Each member shall keep a record and render a final account of the time devoted to the procedure and of the expenses incurred, as well as the time and expenses of their assistants.