A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CIX. törvény

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és a 6. § valamint az 1. melléklet az Egyezmény 17. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, a 2. §, a 3. §, a 6. §, valamint az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § *  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a felsőoktatásért felelős miniszter gondoskodik.

6. § * 

1. melléklet a 2021. évi CIX. törvényhez

Egyezmény
Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje (a továbbiakban: a Felek),

– a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló, 1995. április 4-én aláírt Egyezménynek megfelelően,

– kiindulva abból, hogy a Felek államai ratifikálták a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én Lisszabonban aláírt Egyezményt, valamint, hogy mindkét állam részese a bolognai folyamat eredményeként létrejött Európai Felsőoktatási Térségnek,

– ösztönözve az együttműködést az oktatás és tudomány területén,

– felismerve a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismerésének fontosságát, továbbá

– támogatva az akadémiai célú mobilitás fejlődését,

az alábbiakról állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A jelen Egyezmény hatálya a Magyarországon és az Ukrajnában, a Felek államainak nemzeti jogszabályaival összhangban kiállított, államilag elismert, végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratokra, valamint a felsőoktatási képzések keretében folytatott résztanulmányokat (így például félév, kredit, vizsga) igazoló okiratokra terjed ki.

(2) A jelen Egyezmény hatálya kiterjed a Magyarországon és az Ukrajnában, a jelen Egyezmény hatálybalépése előtt kiállított, az (1) bekezdésben említett végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratokra is.

2. Cikk

A jelen Egyezmény célja a Magyarországon és az Ukrajnában megszerzett, végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismerésének elősegítése a Felek államaiban történő továbbtanulás és szakmai tevékenység folytatása céljából, a Felek nemzeti jogszabályainak megfelelően.

A végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok által igazolt szakképzettségek és szakképesítések elismerése a Felek államainak nemzeti jogszabályaival összhangban történik.

3. Cikk

A Felek elismerik a másik Fél államilag elismert oktatási intézményeiben folytatott tanulmányokat, és biztosítják a tanulók számára a lehetőséget, hogy a soron következő osztályban/évfolyamon folytathassák tanulmányaikat, amennyiben azok megfelelnek a továbbtanulási követelményeknek, ideértve azokat a tanulókat is, akik befejezték tanulmányaikat az alsó tagozatos (elemi) osztályokban.

4. Cikk

Az alapfokú iskolai végzettség megszerzését (8 osztály) tanúsító, Magyarországon kiállított bizonyítványok, valamint a középfokú oktatás alapszakaszának elvégzését (9 osztály) tanúsító, Ukrajnában kiállított bizonyítványok, amelyek feljogosítják birtokosaikat a következő, magasabb szintű tanulmányok folytatására, egyenértékűnek tekintendők.

5. Cikk

A középfokú érettségi végzettség megszerzését tanúsító, Magyarországon kiállított bizonyítványok és a teljes általános középfokú végzettség megszerzését tanúsító, Ukrajnában kiállított okiratok, amelyek feljogosítják a birtokosaikat arra, hogy a szakmai (szakmai-műszaki) oktatás, illetve a felsőoktatás tanulmányi programjaira, valamint Ukrajnában a felsőoktatás előtti szakosított programokra jelentkezzenek, egyenértékűnek tekintendők.

6. Cikk

A szakmai középfokú végzettséget tanúsító, Magyarországon kiállított bizonyítványok és a szakmai (szakmai-műszaki) végzettséget tanúsító, Ukrajnában kiállított okiratok egyenértékűnek tekintendők, és a teljes általános középfokú végzettség megszerzése esetén feljogosítják a birtokosaikat arra, hogy a jelen Egyezmény 7. és 8. Cikkeiben rögzített fokozatokhoz vezető képzésekre jelentkezzenek Magyarországon és Ukrajnában.

7. Cikk

A Magyarországon kiállított, felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél és az ezzel azonos okiratok, valamint az Ukrajnában kiállított „diplom molodsoho bakalavra”, „diplom fachovoho molodsoho bakalavra” és az ezekkel azonos okiratok, egyenértékűnek tekintendők és feljogosítják a birtokosaikat arra, hogy a jelen Egyezmény 8. Cikkében rögzített fokozatokhoz vezető képzésekre jelentkezzenek Magyarországon és Ukrajnában.

8. Cikk

A magyarországi felsőoktatási intézmények által kiállított, alapfokozatot tanúsító oklevelek és a főiskolai végzettséget tanúsító oklevelek, illetve az ukrajnai felsőoktatási intézmények által kiállított „bakalavr” oklevelek, egyenértékűnek tekintendők, és feljogosítják a birtokosaikat arra, hogy a jelen Egyezmény 9. Cikkében rögzített fokozatokhoz vezető képzésekre jelentkezzenek Magyarországon és Ukrajnában, valamint Magyarországon alapfokozatra épülő szakirányú továbbképzési programokra is.

9. Cikk

A magyarországi felsőoktatási intézmények által kiállított mesterfokozatot tanúsító oklevelek és az egyetemi végzettséget tanúsító oklevelek, illetve az ukrajnai felsőoktatási intézmények által kiállított „magistr” és „specialist” oklevelek egyenértékűnek tekintendők és feljogosítják a birtokosaikat arra, hogy a jelen Egyezmény 10. Cikkében rögzített fokozatú képzésekre jelentkezzenek Magyarországon és Ukrajnában, továbbá Magyarországon szakirányú továbbképzési programokra is.

10. Cikk

(1) A Magyarország hatáskörrel rendelkező intézményei által kiállított, „Doctor of Philosophy” és „Doctor of Liberal Arts” tudományos fokozatok és az ezekkel egyenértékű tudományos fokozatok odaítélését tanúsító okiratok, illetve az Ukrajna hatáskörrel rendelkező intézményei által kiállított, „doktor filosofii” oktatási-tudományos fokozat és „doktor mistectva” oktatási-művészeti fokozat odaítélését tanúsító oklevelek és az ezekkel azonos okiratok, egyenértékűnek tekintendők a Felek államainak nemzeti jogszabályaival összhangban.

(2) A jelen cikk első bekezdésében meghatározott okleveleket a Felek államainak felsőoktatási intézményei (tudományos intézményei) automatikusan egyenértékűnek ismerik el, amennyiben azok birtokosai az ezen felsőoktatási intézmények (tudományos intézmények) tudományos vagy tudományos-oktatási munkakörében történő foglalkoztatásra jelentkeznek. Ebben az esetben a disszertáció eredeti nyelven kerül benyújtásra.

(3) A jelen cikk (2) bekezdése szerint elismerés hatálya a Felek minden felsőoktatási intézményére kiterjed.

11. Cikk

A hatáskörrel rendelkező magyarországi és ukrajnai intézmények által kiállított, „tudományok doktora” tudományos fokozat odaítélését tanúsító okleveleket a Felek kölcsönösen elismerik a Felek államainak nemzeti jogszabályaival összhangban.

12. Cikk

A Felek államainak nemzeti jogszabályaival összhangban elismert felsőoktatási intézményeiben elvégzett résztanulmányok a tanulmányokat folytatni szándékozók kérelmére beszámíthatók. A résztanulmányok beszámítását a Felek államainak hatáskörrel rendelkező intézményei végzik.

13. Cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Felek tájékoztatják egymást a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok elismerésének feltételeiről és eljárási rendjéről, továbbá tájékoztatják egymást az oktatási rendszerükben és a tudományos fokozatok odaítélési eljárásában bekövetkezett változásokról.

14. Cikk

A végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok jelen Egyezmény szerinti elismerése nem mentesíti birtokosukat azon követelmények teljesítésének a kötelezettsége alól, amelyeket a Felek államainak jogszabályai támasztanak az oktatási intézményekbe való felvétellel, a tanulmányok folytatásával, a tudományos fokozat megszerzésével és a szakmai tevékenység folytatásával kapcsolatban.

15. Cikk

(1) A Felek a jelen Egyezmény hatálybalépését követően felmerülő vitás kérdések megoldása, valamint a Felek államainak oktatási rendszerében, a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok elismerésének eljárásrendjében bekövetkezett változásokról történő kölcsönös tájékoztatás céljából Szakértői Bizottságot hoznak létre. A Szakértői Bizottság összetételéről a Felek diplomáciai úton állapodnak meg.

(2) A Szakértői Bizottság bármely Fél kérésére összeül. Az ülés helyét és idejét diplomáciai úton egyeztetik.

(3) A Szakértői Bizottság ajánlásokat fogalmazhat meg a jelen Egyezményben meghatározott valamennyi képesítés tekintetében, így különösen a közép- és felsőfokú szakképzettségek kölcsönös elismerése érdekében.

16. Cikk

A jelen Egyezmény nem érinti azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak.

17. Cikk

(1) A jelen Egyezmény a hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások befejezéséről szóló, diplomáciai úton történő utolsó értesítés kézhezvételétől számított 30. napon lép hatályba.

(2) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól. A Felek kölcsönös írásbeli egyetértése esetén a jelen Egyezmény módosítható és kiegészíthető. A módosításokat és kiegészítéseket rögzítő jegyzőkönyvek a jelen Egyezmény elválaszthatatlan részét képezik.

(3) A jelen Egyezményt a Felek bármelyike felmondhatja a másik Fél részére küldött írásos értesítés útján. Ebben az esetben a jelen Egyezmény az értesítés kézhezvételének napjától számított tizenkét hónap után veszti hatályát.

(4) Az Egyezmény hatályának megszűnése nem érinti a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratokkal kapcsolatos elismerési döntéseket, amelyeket az Egyezmény hatályának megszűnése előtt hoztak meg.

(5) A jelen Egyezmény hatálybalépésének napján hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban és Ukrajnában folytatott tanulmányokat és végzettséget tanúsító okiratok, valamint tudományos fokozatok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten 1998. évi október hó 27. napján aláírt Egyezmény.

Kelt Kijevben, 2021. július 22-én, két-két eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles.