Hatály: közlönyállapot (2021.XI.17.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2021. évi CXV. törvény

a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről * 

1. § A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény - a 2. §-ban és a 3. §-ban foglalt kivétellel - 2021. december 1-jén lép hatályba.

2. § Nem lép hatályba a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény

1. 15. és 16. §-a, 18. § (1) és (3)-(7) bekezdése, 19. §-a,

2. 11. alcíme,

3. 30. §-a, 37. § (1) bekezdése és 41. § (1) bekezdése,

4. 83. § a)-c) pontja és 84. §-a,

5. 31. alcíme,

6. 94. § (3) bekezdése,

7. 100. §-a,

8. 36. alcíme,

9. 37. alcíme,

10. 38. alcíme,

11. 39. alcíme,

12. 40. alcíme,

13. 47. alcíme,

14. 120. és 121. §-a,

15. 49. alcíme,

16. 50. és 51. alcíme,

17. 56. alcíme,

18. 59. alcíme,

19. 61. alcíme,

20. 70. alcíme,

21. 71. alcíme,

22. 161. § (2) bekezdése,

23. 74. alcíme,

24. 211. §-a és 221. §-a,

25. 216. §-a, 220. §-a és 222. §-a,

26. 310. §-a,

27. 132. alcíme.

3. § A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 311. § g) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

4. § A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény

1. 5. § (1) és (4) bekezdése a „2021. december 31-ig” szövegrész helyett a „2022. június 30-ig” szöveggel,

2. 5. § (3) bekezdése a „2022. április 30.” szövegrész helyett a „2022. május 31.” szöveggel,

3. 18. § (2) bekezdése a „közgyűlés” szövegrész helyett a „nyilvánosan működő részvénytársaság közgyűlése” szöveggel,

4. 18. § (8) bekezdése az „a közgyűlés összehívása az (5), illetve a (6) bekezdés szerinti módon nem szükséges, azonban a soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyását napirendre kell tűzni, ha a (4) és a (6) bekezdés” szövegrész helyett az „és emiatt a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezés alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság közgyűlésének összehívása a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezés szerinti módon nem szükséges, a soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyását napirendre kell tűzni, ha a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezés” szöveggel,

5. 77. § (3) bekezdése a „74. §” szövegrész helyett a „69. §” szöveggel,

6. 83. § d) pontja a „2021. szeptember 30.” szövegrész helyett a „2022. június 30.” szöveggel,

7. 94. § (1) bekezdése a „járt vagy jár le” szövegrész helyett a „járt le” szöveggel,

8. 94. § (2) bekezdése az „e törvény hatálybalépése” szövegrész helyett a „2021. június 9-e” szöveggel,

9. 96. § (1) bekezdése az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő hónap utolsó napjáig” szövegrész helyett az „e törvény hatálybalépésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig” szöveggel,

10. 96. § (3) bekezdése az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap” szövegrész helyett az „e törvény hatálybalépését követő 30. nap” szöveggel, valamint az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének” szövegrész helyett az „az e törvény hatálybalépésének” szöveggel,

11. 96. § (4) bekezdése az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró közgyógyellátásra való jogosultság, valamint a 2020. november 4-e és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró közgyógyellátási igazolvány érvényessége a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik, feltéve, hogy a közgyógyellátásra jogosult a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését” szövegrész helyett az „e törvény hatálybalépését követő 30. nap között lejáró közgyógyellátásra való jogosultság, valamint a 2020. november 4-e és e törvény hatálybalépését követő 30. nap között lejáró közgyógyellátási igazolvány érvényessége e törvény hatálybalépését követő 90. napig meghosszabbodik, feltéve, hogy a közgyógyellátásra jogosult e törvény hatálybalépését” szöveggel,

12. 96. § (5) bekezdése az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig” szövegrész helyett az „az e törvény hatálybalépésének hónapját követő harmadik hónap utolsó napjáig” szöveggel,

13. 97. § (1) bekezdése az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének” szövegrész helyett az „az e törvény hatálybalépésének” szöveggel,

14. 98. §-a az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének” szövegrész helyett az „az e törvény hatálybalépésének” szöveggel,

15. 104. § (1) bekezdése az „a veszélyhelyzet ideje alatt a maradvány” szövegrész helyett az „a maradvány” szöveggel,

16. 112. § (1) bekezdése a „2021. szeptember 30-ig” szövegrész helyett a „2021. december 31-ig” szöveggel,

17. 115. §-a a „2021. december 31-ig” szövegrész helyett a „2022. június 30-ig” szöveggel,

18. 119. §-a az „e törvény hatálybalépését” szövegrész helyett az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését” szöveggel,

19. 132. § (1) bekezdése és 133. § (1) bekezdése a „2021. december 31-ig” szövegrész helyett a „2022. június 30-ig” szöveggel,

20. 147. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a „2021. december 31.” szövegrész helyett a „2022. június 30.” szöveggel,

21. 147. § (2) bekezdése a „2021. december 31.” szövegrész helyett a „2022. június 30.” szöveggel,

22. 149. § (1) bekezdése a „2021. december 31.” szövegrész helyett a „2022. szeptember 30.” szöveggel,

23. 152. § (1) bekezdése az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig” szövegrész helyett a „2022. december 31. napjáig” szöveggel,

24. 152. § (2) bekezdése az „A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 0. napig” szövegrész helyett az „A 2022. december 31. napjáig” szöveggel,

25. 152. § (3) bekezdése az „A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig” szövegrész helyett az „A 2022. december 31. napjáig” szöveggel,

26. 152. § (4) bekezdése az „A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig” szövegrész helyett az „A 2022. december 31. napjáig” szöveggel,

27. 155. § (3) bekezdése a „hatóságban” szövegrész helyett a „hatósági eljárásban” szöveggel,

28. 156. §-a a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 2021. december 31-éig” szövegrész helyett a „településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet] 2022. június 30-ig” szöveggel,

29. 157. § (1) bekezdése a „314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől” szövegrész helyett a „419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelettől” szöveggel,

30. 157. § (1) bekezdés b) pontja a „tájékoztatást” szövegrész helyett a „javaslatkérést, a tájékoztatást” szöveggel,

31. 157. § (1) bekezdés c) pontja az „az előzetes és munkaközi tájékoztatás” szövegrész helyett az „a tájékoztatás” szöveggel,

32. 157. § (1) bekezdés f) pontja az „eszközök” szövegrész helyett az „eszközök, településtervek” szöveggel,

33. 161. § (3) bekezdése az „A 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet” szövegrész helyett az „Az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységére vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet” szöveggel,

34. 215. § (1) bekezdésének az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/D. § (1) bekezdéses m) pontját megállapító rendelkezése a „232/P. §” szövegrész helyett a „232/G. §” szöveggel

lép hatályba.

5. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/F. és 232/G. §-sal egészül ki:

„232/F. § (1) Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti versenyeztetés mellőzhető az állam tulajdonában álló orvostechnikai eszközök, fertőtlenítőszerek, gyógyszerek és egyéni védőeszközök értékesítése során.

(2) Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében a költségvetési forrásból beszerzett, az állam tulajdonában álló egészségügyi felszerelés, berendezés, gyógyszer és fertőtlenítőszer (a továbbiakban együtt: egészségügyi készlet), valamint az állam tulajdonában álló egyéb orvostechnikai eszköz, gyógyszer, fertőtlenítőszer, egyéni védőeszköz - jogszabályban meghatározottak szerint -

a) a koronavírus-világjárvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges mértékben, és

b) erre vonatkozó, indokolt, közfeladat ellátására vagy azzal szorosan összefüggő célból

térítésmentesen átruházható.

(3) A (2) bekezdés szerinti, a koronavírus-világjárvány elleni védekezést elősegítő egészségügyi készlet, egyéni védőeszköz vagy egyéb orvostechnikai eszköz, gyógyszer, fertőtlenítőszer térítésmentes átruházásáról

a) egészségügyi szolgáltatói körön kívüli kiadás esetén az Operatív Törzs vezetője,

b) egészségügyi szolgáltatói kör részére történő kiadás esetén a miniszter

dönt.

(4) A (2) bekezdés szerinti, a koronavírus-világjárvány elleni védekezést elősegítő egészségügyi készlet külföldre történő kiadása esetén a miniszter javaslata alapján az Operatív Törzs előzetes állásfoglalását követően a Kormány nyilvános kormányhatározatban dönt.

(5) Az (1) és (3) bekezdés szerinti döntést a rendelkezésre álló egészségügyi készlet vizsgálata alapján és az állami fenntartású egészségügyi intézmények (a továbbiakban: egészségügyi intézmény) orvostechnikai eszközökkel, védőeszközökkel való ellátásának elsőbbségét figyelembe véve kell meghozni.

232/G. § (1) Járványügyi készültség keretében egészségügyi válsághelyzetben a Kormány elrendelheti, hogy a távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseket az e § szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A. §-át nem kell alkalmazni. Távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.

(3) Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a munka törvénykönyvéről szóló törvény távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg (ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része), feltéve, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerint más költséget nem számol el.

(4) A munkavállaló és a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 196. §-ától megállapodásban eltérhetnek.”

6. § Ez a törvény 2021. december 1-jén lép hatályba.

7. § A 4. § 22-26. pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére