A jogszabály mai napon ( 2022.05.20. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.VII.1. - 2022.VII.1.)

 

2021. évi CXXII. törvény

egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról * 

1. * 

1-11. § * 

2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

12. § * 

13. § * 

14-18. § * 

3-7. * 

19-61. § * 

8-9. * 

62-63. § * 

10-13. * 

64-84. § * 

14. * 

85. § * 

15. * 

86-89. § * 

16. * 

90-92. § * 

17. * 

93. § * 

18. * 

94-97. § * 

19. * 

98-108. § * 

20. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

109. § * 

110. § Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

a)-b) * 

c) * 

d)-e) * 

lép.

21-24. * 

111-121. § * 

25. * 

122-125. § * 

26. * 

126-128. § * 

27. Záró rendelkezések

129. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 12. §, a 14-18. §, a 3-7. alcím, a 10-13. alcím, a 15. alcím, a 17. alcím, a 19. alcím, a 109. §, a 110. § a), b), d) és e) pontja és a 21-24. alcím és az 1-3. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. §, a 18. alcím és a 26. alcím 2022. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 110. § c) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

130. § (1) A 8. alcímben, a 9. alcímben, a 14. alcímben, a 16. alcímben, valamint a 25. alcímben meghatározott módosításokkal érintett, az e törvény hatálybalépésekor hivatalban lévő személyek megbízatását - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - az ezen alcímekben foglalt módosítások nem érintik.

(2) A 8. alcímben, a 9. alcímben, a 14. alcímben, a 16. alcímben, valamint a 25. alcímben meghatározott módosításokkal érintett, az e törvény hatálybalépésekor hivatalban lévő személyek megbízatásának megszűnésére, illetve megszüntetésére, valamint helyettesítésére a 8. alcímben, a 9. alcímben, a 14. alcímben, a 91. §-ban, a 92. §-ban, a 123. §-ban, a 124. §-ban, valamint a 125. §-ban foglalt módosításokat alkalmazni kell.

131. § (1) A 8. alcím az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 9. alcím az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 68-77. §, a 78-80. § és a 82. §, valamint az 1. és 2. melléklet az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 12. alcím az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 14. alcím az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

(6) A 16. alcím az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(7) A 25. alcím az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(8) A 130. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése, 23. cikke és 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak, valamint az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

132. § (1) A 19. § az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 25. § (4) bekezdése a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 98-108. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) A 13. §, és a 126-128. § a megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról, valamint a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről, és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló (Szerkezetátalakítási és fizetésképtelenségi irányelv), 2019. június 20-i (EU) 2019/1023 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1-3. melléklet a 2021. évi CXXII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére