A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CXXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés (a továbbiakban: 1. Kiegészítés) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az 1. Kiegészítést e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az 1. Kiegészítés hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § és az 1. melléklet az 1. Kiegészítés 3. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az 1. Kiegészítés, valamint a 2. §, a 3. § és az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi CXXVI. törvényhez

„1. KIEGÉSZÍTÉS
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodáshoz

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek), azon szándéktól vezérelve, hogy biztosítsák a külön megállapodásban rögzített feltételek szerint megvalósuló,

a Magyarország területén Drégelypalánk és a Szlovák Köztársaság területén Ipolyhídvég (Ipel’ské Predmostie) között, az V.4/20M és az V.4/21S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd,

a Magyarország területén Dunakiliti és a Szlovák Köztársaság területén Doborgaz (Dobrohost’) között, a II.3M és a II.3S számú határjelek közötti, a Duna feletti gyalogos és kerékpáros híd,

valamint a Magyarország területén Őrhalom és a Szlovák Köztársaság területén Ipolyvarbó (Vrbovka) között, az V.18M és az V.16/21S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd

üzemeltetésének, fenntartásának és rekonstrukciójának feltételeit,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodásban

a) az 5. Cikk (1) bekezdés a következő, m) ponttal egészül ki:

„m) a Magyarország területén Drégelypalánk és a Szlovák Köztársaság területén Ipolyhídvég (Ipel’ské Predmostie) között, az V.4/20M és az V.4/21S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd,”,

b) az 5. Cikk (2) bekezdés a következő, k) és l) ponttal egészül ki:

„k) a Magyarország területén Dunakiliti és a Szlovák Köztársaság területén Doborgaz (Dobrohost’) között, a II.3M és a II.3S számú határjelek közötti, a Duna feletti gyalogos és kerékpáros híd,

l) a Magyarország területén Őrhalom és a Szlovák Köztársaság területén Ipolyvarbó (Vrbovka) között, az V.18M és az V.16/21S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd,”

2. Cikk

A jelen Kiegészítés az 1. Cikkben meghatározott Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

3. Cikk

Jelen Kiegészítést a Szerződő Feleknek belső jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást igazoló későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

Kelt Bélában 2021. október 7. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.”