A jogszabály mai napon ( 2024.06.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

130/2021. (III. 17.) Korm. rendelet

a Záhony közúti határátkelőhely fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában, valamint a 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában,

a 4. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Záhony közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Záhony belterület 19/2, 27/2, 27/3, 35, 630/2, 630/3, 630/4, 630/5, 630/6, 630/7, 632, 635/1, 636, 640, 642/2, 642/3, 645, 650, 651 és az ingatlan-nyilvántartás szerinti Záhony külterület 046/2, 046/3, 046/4, 083/2, 096/2, 094 helyrajzi számú, valamint Tiszabezdéd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Tiszabezdéd külterület 081/36, 081/37 helyrajzi számú ingatlanokon, illetve ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, a Záhony közúti határátkelőhely, valamint kamion parkoló fejlesztését célzó beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány a Beruházást kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja. A kiemelten közérdekű beruházás helyszíne az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok területe.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, valamint

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, az (1) bekezdés szerinti létesítmények megközelítését, működését és városképi illeszkedését segítő közterület- és zöldfelület-rendezési, útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint az azokkal összefüggő munkákkal kapcsolatosak.

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével – tizenöt nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével – nyolc nap.

4. § A Beruházással összefüggésben

a) az építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4/A. § *  (1) A Beruházással érintett ingatlanokon az építési övezeti és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az irányadó hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha az irányadó hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a (2) bekezdéssel ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK előírásait nem lehet alkalmazni.

(2) A Beruházással érintett

a) ingatlanokon

aa) a határ- és vámellenőrzéshez szükséges és kapcsolódó építmények és létesítmények elhelyezhetők,

ab) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat, építési vonalat nem kell figyelembe venni,

ac) az ingatlanok közötti telekhatárt az építmények elhelyezésénél nem kell figyelembe venni,

ad) az elő-, oldal- és hátsókertet nem kell tartani;

b) Záhony közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanokon

ba) a telek maximális beépíthetősége 50%,

bb) a legnagyobb építménymagasság 30 méter;

c) Tiszabezdéd közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanokon

ca) a telek maximális beépíthetősége 90%,

cb) a legnagyobb építménymagasság 12 méter.

5. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

6. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanokon – az egyedileg védett műemlék kivételével – bontási tevékenység bontási engedély nélkül végezhető azzal, hogy a tevékenység végzéséről elektronikus építési naplót kell vezetni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. § *  E rendeletnek a Záhony közúti határátkelőhely fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 130/2021. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 196/2023. (V. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. § (1) bekezdését, 4/A. §-át, valamint 1. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 130/2021. (III. 17.) Korm. rendelethez * 

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. építésfelügyeleti eljárások,

3. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

4. tűzvédelmi hatósági eljárások,

5. sugárvédelmi hatósági feladatok,

6. közegészségügyi és járványügyi hatósági eljárások,

7. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

8. útügyi hatósági eljárások,

9. felvonók, mozgólépcsők, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

10. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

11. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

12. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelő, gépi működtetési közlekedési berendezés engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

13. hírközlési hatósági eljárások,

14. természetvédelmi és környezetvédelmi hatósági eljárások,

15. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

16. erdészeti hatósági engedélyezési eljárások.