A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CXXXVII. törvény

a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban elfogadott módosításainak kihirdetéséről * 

[A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény módosításait tartalmazó, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Tengerészeti Biztonsági Bizottsága 2014. május 22-én elfogadott MSC.373(93) sz. határozata és MSC.374(93) sz. határozata 2016. január 1-jén lépett hatályba, a 2015. június 11-én elfogadott MSC.396(95) sz. határozata és MSC.397(95) sz. határozata 2017. január 1-jén lépett hatályba, valamint a 2016. november 25-én elfogadott MSC.416(97) sz. határozata és MSC.417(97) sz. határozata 2018. július 1-jén lépett hatályba.]

1. § Az Országgyűlés a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény (STCW) (a továbbiakban: STCW Egyezmény) módosításait tartalmazó, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Tengerészeti Biztonsági Bizottsága 2014. május 22-én elfogadott MSC.373(93) sz. határozatát [a továbbiakban: MSC.373(93) sz. határozat] e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) Az MSC.373(93) sz. határozat hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az MSC.373(93) sz. határozat hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az Országgyűlés az STCW Egyezmény módosításait tartalmazó, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Tengerészeti Biztonsági Bizottsága 2014. május 22-én elfogadott MSC.374(93) sz. határozatát [a továbbiakban: MSC.374(93) sz. határozat] e törvénnyel kihirdeti.

4. § (1) Az MSC.374(93) sz. határozat hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az MSC.374(93) sz. határozat hiteles angol nyelvű szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Az Országgyűlés az STCW Egyezmény módosításait tartalmazó, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Tengerészeti Biztonsági Bizottsága 2015. június 11-én elfogadott MSC.396(95) sz. határozatát [a továbbiakban: MSC.396(95) sz. határozat] e törvénnyel kihirdeti.

6. § (1) Az MSC.396(95) sz. határozat hivatalos magyar nyelvű fordítását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az MSC.396(95) sz. határozat hiteles angol nyelvű szövegét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az Országgyűlés az STCW Egyezmény módosításait tartalmazó, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Tengerészeti Biztonsági Bizottsága 2015. június 11-én elfogadott MSC.397(95) sz. határozatát [a továbbiakban: MSC.397(95) sz. határozat] e törvénnyel kihirdeti.

8. § (1) Az MSC.397(95) sz. határozat hivatalos magyar nyelvű fordítását a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az MSC.397(95) sz. határozat hiteles angol nyelvű szövegét a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az Országgyűlés az STCW Egyezmény módosításait tartalmazó, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Tengerészeti Biztonsági Bizottsága 2016. november 25-én elfogadott MSC.416(97) sz. határozatát [a továbbiakban: MSC.416(97) sz. határozat] e törvénnyel kihirdeti.

10. § (1) Az MSC.416(97) sz. határozat hivatalos magyar nyelvű fordítását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az MSC.416(97) sz. határozat hiteles angol nyelvű szövegét a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az Országgyűlés az STCW Egyezmény módosításait tartalmazó, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Tengerészeti Biztonsági Bizottsága 2016. november 25-én elfogadott MSC.417(97) sz. határozatát [a továbbiakban: MSC.417(97) sz. határozat] e törvénnyel kihirdeti.

12. § (1) Az MSC.417(97) sz. határozat hivatalos magyar nyelvű fordítását a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az MSC.417(97) sz. határozat hiteles angol nyelvű szövegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § (1) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

(2) Az STCW Egyezmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának közzétételéről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

15. § Ez a törvény a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1159 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez

„MSC.373(93) sz. HATÁROZAT
(elfogadva 2014. május 22-én)
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ 1978. ÉVI NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY (STCW) MÓDOSÍTÁSAI

A TENGERÉSZETI BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

EMLÉKEZTETVE a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló Egyezménynek a Bizottság feladatairól szóló 28(b) cikkére,

SZINTÉN EMLÉKEZTETVE a tengerészek képzéséről, képesítéseiről, és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi Nemzetközi Egyezménynek (STCW) (a továbbiakban: „az Egyezmény”), az Egyezmény módosítására vonatkozó eljárásokról szóló XII. cikkére,

EMLÉKEZTETVE TOVÁBBÁ, hogy a Közgyűlés az A.1070(28) sz. határozattal elfogadta az IMO Jogeszközök Alkalmazási Szabályzatát (III. Szabályzat),

MEGJEGYEZVE, hogy az Egyezmény előterjesztett módosításai a III. Szabályzat alkalmazását kötelezővé teszik,

MIUTÁN MEGFONTOLTA kilencvenharmadik ülésszakán az Egyezmény XII(1)(a)(i) cikkének megfelelően előterjesztett és köröztetett módosításokat,

1. ELFOGADJA az Egyezmény XII(1)(a)(iv) cikkének megfelelően az Egyezmény módosításait, amelyeknek szövege a jelen határozat mellékletében kerül ismertetésre;

2. ÚGY HATÁROZ, hogy az új, I/16. szabály szerint a 29., 30., 31.és 32. bekezdések kivételével a III. Szabályzatban (az A.1070(28). sz. határozat mellékletében) valahányszor a „kell” kifejezést használják, azt úgy kell értelmezni, mintha kötelező érvényt jelentő kifejezések lennének;

3. az Egyezmény XII(1)(a)(vii)(2) cikkének megfelelően ÚGY HATÁROZ TOVÁBBÁ, hogy az Egyezmény módosításait 2015. július 1-jén elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha ezen dátumot megelőzően a Felek több mint egyharmada, vagy azok a Felek, amelyek együttes kereskedelmi flottája a világ legalább 100 bruttó regisztertonna űrtartalmú hajókból álló kereskedelmi flottája bruttó tonnatartalmának legalább 50%-át teszi ki, kifejezik a módosításokkal kapcsolatos kifogásaikat;

4. FELHÍVJA a Felek figyelmét arra, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(viii) cikkének megfelelően az Egyezmény módosításai 2016. január 1-jén, a fenti 2. bekezdés szerinti elfogadásukat követően lépnek hatályba;

5. KÉRI a Főtitkárt, hogy a XII(1)(a)(v) cikkben foglaltakkal összhangban az Egyezmény részes Felei részére továbbítsa a jelen határozat hitelesített másolatait, valamint a módosítások mellékletben foglalt szövegét;

6. SZINTÉN KÉRI a Főtitkárt, hogy a jelen határozatot és annak mellékletét továbbítsa a Szervezet azon tagjainak is, akik nem részes Felei az Egyezménynek.

MELLÉKLET

A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ 1978. ÉVI, MÓDOSÍTOTT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY (STCW) MÓDOSÍTÁSAI

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az I/1.36. szabály végére a következő, új meghatározások kerülnek beillesztésre:

„37. Az Audit egy szisztematikus, független és dokumentált folyamatot jelent az ellenőrzési bizonyítékok megszerzésére és objektív értékelésére annak megállapítása érdekében, hogy az ellenőrzési kritériumok mennyire teljesülnek.

38. Az auditálási rendszer a Szervezet által létrehozott és a Szervezet által kidolgozott irányelveket figyelembe vevő IMO-tagállami auditálási rendszer. * 

39. Az Alkalmazási Szabályzat az IMOJogeszközök Alkalmazási Szabályzatát (III. Szabályzat) jelenti, amelyet a Szervezet az A.1070(28) sz. határozattal fogadott el.

40. Az auditálási szabvány az Alkalmazási Szabályzatot jelenti.”

2. A már meglévő I/15. szabály után egy új, I/16. szabály kerül beillesztésre:

„I/16. szabály

Az irányelvnek való megfelelés megerősítése

1. A részes Felek kötelesek a jelen Egyezményben foglalt kötelezettségeik és felelősségeik teljesítése során az Alkalmazási Szabályzat rendelkezéseit alkalmazni.

2. A jelen Egyezménynek való megfelelésnek és végrehajtásának ellenőrzése érdekében valamennyi részes Felet a Szervezet időközönként ellenőrzéseknek vet alá az auditálás szabványai szerint.

3. A Szervezet Főtitkára felelős az auditálási rendszer igazgatásáért a Szervezet által kidolgozott irányelvek alapján * .

4. Valamennyi részes Fél felelős a Szervezet által kidolgozott irányelveken alapuló audit lefolytatásának lehetővé tételéért, és cselekvési program végrehajtásáért a megállapítások kezelése érdekében.

5. Valamennyi részes Fél auditálása:

.1 a Szervezet Főtitkára által kidolgozott általános menetrenden kell alapulnia, a Szervezet által kidolgozott irányelveket figyelembe véve; és

.2 azokat időszakos rendszerességgel kell elvégezni, a Szervezet által kidolgozott irányelveket figyelembe véve * .”

2. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez

„RESOLUTION MSC.373(93)
(adopted on 22 May 2014)
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

RECALLING ALSO article XII of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 (hereinafter referred to as „the Convention”), concerning the procedures for amending the Convention,

RECALLING FURTHER that the Assembly, by resolution A.1070(28), adopted the IMO Instruments Implementation Code (III Code),

NOTING proposed amendments to the Convention to make the use of the III Code mandatory,

HAVING CONSIDERED, at its ninety-third session, amendments to the Convention proposed and circulated in accordance with article XII(1)(a)(i) of the Convention,

1. ADOPTS, in accordance with article XII(1)(a)(iv) of the Convention, amendments to the Convention, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES that, pursuant to new regulation I/16, whenever the word „should” is used in the III Code (Annex to resolution A.1070(28)), it is to be read as being „shall”, except for paragraphs 29, 30, 31 and 32;

3. DETERMINES ALSO, in accordance with article XII(1)(a)(vii)(2) of the Convention, that the amendments to the Convention shall be deemed to have been accepted on 1 July 2015, unless, prior to that date more than one third of Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world’s merchant shipping of ships of 100 gross register tonnes or more, have notified their objections to the amendments;

4. INVITES Parties to note that, in accordance with article XII(1)(a)(viii) of the Convention, that the amendments to the Convention, shall enter into force on 1 January 2016 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

5. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article XII(1)(a)(v) to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to the Convention;

6. ALSO REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the Organization, which are not Parties to the Convention.

ANNEX

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

1. The following new definitions are added at the end of regulation I/1.36:

„37. Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled.

38. Audit Scheme means the IMO Member State Audit Scheme established by the Organization and taking into account the guidelines developed by the Organization * .

39. Code for Implementation means the IMO Instruments Implementation Code (III Code) adopted by the Organization by resolution A.1070(28).

40. Audit Standard means the Code for Implementation.”

2. A new regulation I/16 is added after the existing regulation I/15:

„Regulation I/16

Verification of compliance

1. Parties shall use the provisions of the Code for Implementation in the execution of their obligations and responsibilities contained in the present Convention.

2. Every Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of the present Convention.

3. The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization * .

4. Every Party shall have responsibility for facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, based on the guidelines developed by the Organization * .

5. Audit of all Parties shall be:

.1 based on an overall schedule developed by the Secretary-General of the Organization, taking into account the guidelines developed by the Organization; and

.2 conducted at periodic intervals, taking into account the guidelines developed by the Organization * .”

3. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez

„MSC.374(93) sz. HATÁROZAT
(elfogadva 2014. május 22-én)
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ (STCW) SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI

A TENGERÉSZETI BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

EMLÉKEZTETVE a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló Egyezménynek a Bizottság feladatairól szóló 28(b) cikkére,

SZINTÉN EMLÉKEZTETVE a tengerészek képzéséről, képesítéseiről, valamint az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi Nemzetközi Egyezménynek (STCW) (a továbbiakban: „az Egyezmény”), a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló (STCW) szabályzat „A” részének módosítására vonatkozó eljárásokról szóló XII. cikkére és az I/1.2.3. sz. szabályára,

MIUTÁN MEGFONTOLTA kilencvenharmadik ülésszakán az Egyezmény XII(1)(a)(i) cikkének megfelelően előterjesztett és köröztetett, az STCW Szabályzat „A” részének módosításait,

1. ELFOGADJA Az Egyezmény XII(1)(a)(iv) cikkének megfelelően az STCWSzabályzat módosításait, amelyeknek szövege a jelen határozat mellékletében kerül ismertetésre;

2. az Egyezmény XII(1)(a)(vii)(2) cikkének megfelelően ÚGY HATÁROZ, hogy az STCW Szabályzat szóban forgó módosításait 2015. július 1-jén elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha ezen dátumot megelőzően a Felek több mint egyharmada, vagy azok a Felek, amelyek együttes kereskedelmi flottája a világ legalább 100 bruttó regisztertonna űrtartalmú hajókból álló kereskedelmi flottája bruttó tonnatartalmának legalább 50%-át teszi ki, kifejezik a módosításokkal kapcsolatos kifogásaikat;

3. FELHÍVJA az Egyezmény részes Feleinek figyelmét arra, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(ix) cikkének megfelelően az STCW Szabályzat csatolt melléklet szerinti módosításai 2016. január 1-jén, a fenti 2. bekezdés szerinti elfogadásukat követően lépnek hatályba;

4. KÉRI a Főtitkárt, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(v) cikkében foglaltakkal összhangban az Egyezmény részes Felei részére továbbítsa a jelen határozat hitelesített másolatait, valamint a módosítások mellékletben foglalt szövegét;

5. SZINTÉN KÉRI a Főtitkárt, hogy a jelen határozatot és annak mellékletét továbbítsa a Szervezet azon tagjainak is, akik nem részes Felei az Egyezménynek.

MELLÉKLET

A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ (STCW) SZABÁLYZAT „A” RÉSZÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A már meglévő A-I/15. szakasz után a következő új, A-I/16. szakasz kerül beillesztésre:

A-I/16. szakasz

Az irányelvnek való megfelelés megerősítése

1. Az I/16. szabályban foglaltak céljából az audit tárgyát az alábbi táblázatban felsorolt területek képezik:

AZ AUDIT TÁRGYÁT KÉPEZŐ TERÜLETEK
HIVATKOZÁS TERÜLET MEGJEGYZÉSEK ÉS ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁS
KEZDETI TÁJÉKOZTATÁS
IV. cikk, I/7. szabály és az A-I/7. szakasz 2. bekezdése Kezdeti tájékoztatás Tájékoztatott a szerződő Fél a IV. cikk és az I/7. szabály szerinti információkról?
Amennyiben igen, a Tengerészeti Biztonsági Bizottság megerősítette, hogy a megadott információkból kitűnik, hogy azokat az STCW Egyezmény teljes és maradéktalan betartásával közölték?
TOVÁBBI JELENTÉSEK
IX. cikk és A-I/7. szakasz 3.1. bekezdése Egyenértékűként elfogadott dokumentumok Az információk I/7. szabály szerinti közlése óta tartott/ fogadott el az Igazgatás egyenértékűként oktatási és képzési programokat?
Amennyiben igen, jelentették az ilyen programok részleteit a Főtitkár részére?
I/10. szabály és A-I/7. szakasz 3.2. bekezdése Képesítési bizonyítványok elismerése Az Igazgatás elismer másik szerződő Fél által az I/10. szabálynak megfelelően kiállított képesítési bizonyítványokat?
Amennyiben igen, nyújtott be a szerződő Fél az I/10. szabály betartásának biztosítása érdekében hozott intézkedésekről szóló jelentéseket?
VII/1. szabály, A-I/7. szakasz 3.3. bekezdése Egyéb képesítések A szerződő Fél engedélyezi a VII/1. szabály alapján az egyéb képesítési bizonyítványokkal rendelkező tengerészek foglalkoztatását a lobogójának viselésére jogosult hajókon?
Amennyiben igen, benyújtották a Főtitkár részére az ilyen hajókra kiadott biztonságos személyzeti minimumfeltételek kapcsán kiadott dokumentumtípus mintapéldányát?
I/8.3. szabály és A-I/7. szakasz 4. bekezdése Az időszakos, független értékeléshez kapcsolódó tájékoztatás közlése Közölte a szerződő Fél az I/8. szabály szerinti független értékelésről szóló jelentését?
I/7.4. szabály és A-I/7. szakasz 5. és 6. bekezdése Az STCW Szabályzat módosításaival kapcsolatos tájékoztatás közlése Közölt a szerződő Fél az STCW Egyezmény és Szabályzat további, kötelező módosításainak végrehajtásáról szóló jelentést?
I/13. szabály 4. és 5. bekezdése A próbaüzemeltetések lefolytatása Engedélyezte az Igazgatás a lobogójának viselésére jogosult hajók próbaüzemeltetését?
Amennyiben igen, jelentették az ilyen próbautak részleteit a Főtitkár részére (4. bekezdés)? és
Jelentették az ilyen próbautak eredményeinek részleteit a Főtitkár részére (5. bekezdés)?
VIII. cikk Mentességek Adott-e ki az Igazgatás mentességeket?
Amennyiben igen, a mentességekkel kapcsolatos jelentéseket évente kiadják a Főtitkár részére?
ELLENŐRZÉS
X. cikk és I/4. szabály A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés A szerződő Fél gyakorolt a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzést?
Amennyiben igen, az ellenőrző intézkedések a X. cikk szerint lettek megállapítva?
SZOLGÁLATRA ÉS ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRA VALÓ ALKALMASSÁG
VIII/1. szabály 1. bekezdése és az A-VIII/1. szakasz A kimerültség megelőzése Hozott az Igazgatás az STCW Egyezmény és Szabályzat követelményeinek betartatását célzó intézkedéseket a kimerültség megelőzésére vonatkozóan?
VIII/ 1. szabály 2. bekezdése és az A-VIII/1. szakasz 10. bekezdése Kábítószerrel és alkohollal való visszaélés megelőzése Hozott az Igazgatás az STCW Egyezmény és Szabályzat követelményeinek betartatását célzó intézkedéseket a kábítószerrel és alkohollal való visszaélés megelőzésére vonatkozóan?
III/2. szabály Az őrszolgálat ellátásának szabályai és betartandó alapelvei Felhívta az Igazgatás a társaságok, hajóparancsnokok, gépüzemvezetők és egyéb, őrszolgálatot ellátó személyzet figyelmét az STCW Szabályzatban lefektetett követelményekre, alapelvekre és iránymutatásokra a tengerjáró hajókon az uralkodó körülményeknek és feltételeknek megfelelő, biztonságos és folyamatos őrszolgálat mindenkori biztosítása érdekében?

2. A-I/9. táblázat már meglévő, 6. és 7. megjegyzése végére a következő, új szöveg kerül beillesztésre:

„Az Igazgatás által jelenleg elismert, egyéb egyenértékű megerősítő vizsgálati módszerek továbbra is használhatóak.””

4. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez

„RESOLUTION MSC.374(93)
(adopted on 22 May 2014)
AMENDMENTS TO THE SEAFARERS’ TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING (STCW) CODE

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

RECALLING ALSO article XII and regulation I/1.2.3 of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, hereinafter referred to as „the Convention”, concerning the procedures for amending part A of the Seafarers’ Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code,

HAVING CONSIDERED, at its ninety-third session, amendments to part A of the STCW Code, proposed and circulated in accordance with article XII(1)(a)(i) of the Convention,

1. ADOPTS, in accordance with article XII(1)(a)(iv) of the Convention, amendments to the STCW Code, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article XII(1)(a)(vii)(2) of the Convention, that the said amendments to the STCW Code shall be deemed to have been accepted on 1 July 2015 unless, prior to that date, more than one third of Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world’s merchant shipping of ships of 100 gross register tonnes or more, have notified their objections to the amendments;

3. INVITES Parties to the Convention to note that, in accordance with article XII(1)(a)(ix) of the Convention, the annexed amendments to the STCW Code shall enter into force on 1 January 2016 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article XII(1)(a)(v) of the Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to the Convention;

5. ALSO REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the Organization, which are not Parties to the Convention.

ANNEX

AMENDMENTS TO PART A OF THE SEAFARERS’ TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING (STCW) CODE

CHAPTER I - GENERAL PROVISIONS

1. A new section A-I/16 is added after the existing section A-I/15 that reads as follows:

Section A-I/16

Verification of compliance

1. For the purpose of regulation I/16 the areas that shall be subject to audit are indicated in the table below:

AREAS SUBJECT TO BE AUDITED
REFERENCE AREA REMARKS AND SUMMARY DESCRIPTION
INITIAL COMMUNICATION OF INFORMATION
Article IV, regulation I/7, and section A-I/7, paragraph 2 Initial communication of information Has the Party communicated information pursuant to article IV and regulation I/7?
If yes, has the Maritime Safety Committee confirmed that the information provided demonstrates that „full and complete effect” is given to the provisions of the STCW Convention?
SUBSEQUENT REPORTS
Article IX and section A-I/7, paragraph 3.1 Equivalents Has the Administration retained/adopted any equivalent educational and training arrangements since communicating information pursuant to regulation I/7?
If yes, have the details of such arrangements been reported to the Secretary-General?
Regulation I/10 and section A-I/7, paragraph 3.2 Recognition of certificates Does the Administration recognize certificates issued by other Party in accordance with regulation I/10?
If yes, has the Party submitted reports on the measures taken to ensure compliance with regulation I/10?
Regulation VII/1, section A-I/7, paragraph 3.3 Alternative certification Does the Party authorize employment of seafarers holding alternative certificates issued under regulation VII/1 on ships entitled to fly its flag?
If yes, has a copy of the type of minimum safe manning document issued to such ships been provided to the Secretary-General?
Regulation I/8.3 and section A-I/7, paragraph 4 Communication of information concerning the periodic independent evaluation Has the Party communicated its report of independent evaluation pursuant to regulation I/8?
Regulation I/7 4, and section A-I/7, paragraphs 5 and 6 Communication of information concerning STCW amendments Has the Party communicated a report concerning implementation of subsequent mandatory amendments to the STCW Convention and Code?
Regulation I/13, paragraphs 4 and 5 Conduct of trials Has the Administration authorized ships entitle to fly its flag to participate in trials?
If yes, have the details of such trials been reported to the Secretary-General (paragraph 4)?, and
Have the details of results of the trials been reported to the Secretary-General (paragraph 5)?
Article VIII Dispensations Has the Administration issued any dispensation?
If yes, are reports related to dispensations issued during each year sent to the Secretary-General?
CONTROL
Article X and regulation I/4 Port State control Has the Party exercised port State control?
If yes, have control measures as required under article X been established?
FITNESS FOR DUTY AND WATCHKEEPING ARRANGEMENTS
Regulation VIII/1, paragraph 1 and section A-VIII/1 Fatigue prevention Has the Administration established measures to enforce the STCW Convention and Code requirements in respect of fatigue prevention?
Regulation VIII/ 1, paragraph 2 and section A-VIII/1, paragraph 10 Prevention of drug and alcohol abuse Has the Administration established measures to enforce STCW Convention and Code requirements for the purpose of preventing drug and alcohol abuse?
Regulation VIII/2 Watchkeeping arrangements and principles to be observed Has the Administration directed the attention of companies, masters, chief engineer officers and all watchkeeping personnel to the requirements, principles and guidance set out in the STCW Code to ensure that safe continuous watches appropriate to prevailing circumstances and conditions are maintained in all seagoing ships at all times?

2. The following new text is inserted at the end of the existing notes 6 and 7 of table A-I/9 as follows:

„Other equivalent confirmatory test methods currently recognized by the Administration may continue to be used.””

5. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez

„MSC.396(95) sz. HATÁROZAT
(elfogadva 2015. június 11-én)
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ 1978. ÉVI, MÓDOSÍTOTT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY (STCW) MÓDOSÍTÁSAI

A TENGERÉSZETI BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG

EMLÉKEZTETVE a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló Egyezménynek a Bizottság feladatairól szóló 28(b) cikkére,

EMLÉKEZTETVE TOVÁBBÁ a tengerészek képzéséről, képesítéséről, és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi Nemzetközi Egyezménynek („az Egyezmény”), az Egyezmény módosítására vonatkozó eljárásokról szóló XII. cikkére,

MIUTÁN MEGFONTOLTA kilencvenötödik ülésszakán az Egyezmény XII(1)(a)(i) cikkének megfelelően előterjesztett és köröztetett módosításokat,

1. ELFOGADJA az Egyezmény XII(1)(a)(iv) cikkének megfelelően az Egyezmény módosításait, amelyeknek szövege a jelen határozat mellékletében kerül ismertetésre;

2. az Egyezmény XII(1)(a)(vii)(2) cikkének megfelelően úgy HATÁROZ, hogy a szóban forgó módosításokat 2016. július 1-jén elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha ezen dátumot megelőzően a Felek több mint egyharmada, vagy azok a Felek, amelyek együttes kereskedelmi flottája a világ legalább 100 bruttó regisztertonna űrtartalmú hajókból álló kereskedelmi flottája bruttó tonnatartalmának legalább 50%-át teszi ki, értesítik a Szervezet Főtitkárát, hogy ellenzik a módosítást;

3. FELHÍVJA a Felek figyelmét arra, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(viii) cikkének megfelelően, a csatolt melléklet szerinti módosítások 2017. január 1-jén, a fenti 2. bekezdés szerinti elfogadásukat követően lépnek hatályba;

4. SZINTÉN FELHÍVJA a Feleket, hogy amennyiben a jelen módosítások hatálybalépésekor nem rendelkeznek az IGF-szabályzat hatálya alá eső hajókkal, az MSC.285(86) sz. határozattal elfogadott, földgázüzemű motorok hajókba történő beépítésének biztonságáról szóló ideiglenes iránymutatások szerinti hajókon szerzett tapasztalatokat vegyék figyelembe;

5. KÉRI a Főtitkárt, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(v) cikkében foglaltak céljából az Egyezmény részes Felei részére továbbítsa a jelen határozat hitelesített másolatait, valamint a módosítások mellékletben foglalt szövegét; és

6. SZINTÉN KÉRI a Főtitkárt, hogy a jelen határozatot és annak mellékletét továbbítsa a Szervezet azon tagjainak is, akik nem részes Felei az Egyezménynek.

MELLÉKLET

A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ 1978. ÉVI, MÓDOSÍTOTT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY (STCW) MÓDOSÍTÁSAI

I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I/1. szabály - Meghatározások és pontosítások

1. Az 1. bekezdésben a már meglévő .40. albekezdés után a következő új fogalom kerül beillesztésre:

„.41. IGF-szabályzat: a SOLAS II-1/2.29. szabályában meghatározott, gázt vagy alacsony lobbanáspontú egyéb üzemanyagot használó hajók biztonságáról szóló nemzetközi szabályzat.”

I/11. szabály - Képesítések újra érvényesítése

2. A jelenlegi 1. bekezdés a következőképpen módosul:

„1. Minden olyan, az Egyezmény bármely, az V/3. szabály vagy a VI. fejezettől eltérő fejezete alapján kiállított vagy elismert bizonyítvánnyal rendelkező hajóparancsnok, tiszt és rádiókezelő, aki tengeri szolgálatot teljesít vagy szárazföldön eltöltött időszak után oda visszatérni kíván, a tengeri szolgálat adott képesítéssel történő ellátásának folytatásához öt évet meg nem haladó időszakonként köteles:

.1 megfelelni az I/9. szabályban előírt egészségügyi alkalmassági előírásoknak; és

.2 igazolni a szakmai alkalmasság folyamatosságát az STCW Szabályzat A-I/11. szakaszával összhangban.”

V. FEJEZET - BIZONYOS HAJÓTÍPUSOKON SZOLGÁLÓ SZEMÉLYZETTEL SZEMBEN TÁMASZTOTT, SPECIÁLIS KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEK

3. Az alábbi új V/3. szabály a már meglévő V/2. szabály után kerül beillesztésre:

V/3. szabály

Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon szolgáló hajóparancsnokok, tisztek, legénység és egyéb személyzet képzésére és képesítésére vonatkozó, kötelező minimumkövetelmények

1. Ez a szabály az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokokra, tisztekre, legénységre és egyéb személyzetre alkalmazandó.

2. A tengerészeknek, mielőtt az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon fedélzeti feladatokra kerülnének beosztásra, teljesíteniük kell a beosztásuknak, feladataiknak és felelősségi körüknek megfelelő, az alábbi 4-9. bekezdésben előírt képzést.

3. Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon szolgálatot teljesítő valamennyi tengerésznek a fedélzeti feladatokra történő beosztása előtt az I/14. szabály 1.5. bekezdésében foglaltak szerinti, a hajóra és a felszerelésekre vonatkozó, megfelelőismereteket el kell sajátítania.

4. Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon az üzemanyag kezelésével, felhasználásával vagy az azzal kapcsolatos vészhelyzet-elhárítással összefüggésben kijelölt biztonsági feladatokért felelős tengerészeknek az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon teljesített szolgálatra vonatkozó alapképzés elvégzését tanúsító bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.

5. Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó alapképzési bizonyítványra pályázó valamennyi jelöltnek el kell végeznie az STCW Szabályzat A-V/3. szakasz 1. bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelő alapképzést.

6. Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon az üzemanyag kezelésével, felhasználásával vagy az azzal kapcsolatos vészhelyzet-elhárítással összefüggésben kijelölt biztonsági feladatokért felelős tengerészek, akik a cseppfolyósított gázt szállító tartályhajókra vonatkozó V/1-2. szabály 2. és 5. bekezdése, vagy az V/1-2. szabály 4. és 5. bekezdése szerinti képesítést és bizonyítványt szereztek, úgy tekintendők, hogy eleget tettek az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó alapképzés tekintetében az A-V/3. szakasz 1. bekezdésében meghatározott követelményeknek.

7. Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon az üzemanyag vagy üzemanyag-rendszerek kezeléséért és felhasználásáért közvetlenül felelős hajóparancsnokoknak, géptiszteknek és minden személyzetnek az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó emelt szintű képzést tanúsító bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.

8. Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó emelt szintű képzést tanúsító bizonyítványra pályázó valamennyi jelöltnek rendelkeznie kell a 4. bekezdésben ismertetett jártassági bizonyítvánnyal, ezen felül:

.1 az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó, jóváhagyott emelt szintű képzést kell elvégeznie, és meg kell felelnie az STCW Szabályzat A-V/3. szakasz 2. bekezdésében előírt alkalmassági követelménynek; és

.2 teljesítenie kell legalább egy hónapig tartó, elismert tengeri szolgálatot, amelynek keretében legalább három üzemanyag-vételezési műveletet kell végeznie az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon. A három üzemanyag-vételezési művelet közül kettő helyettesíthető a fenti 8.1. bekezdés szerinti képzés keretében végzett üzemanyag-vételezésre vonatkozó, jóváhagyott szimulátoros képzéssel.

9. Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon az üzemanyag kezeléséért és felhasználásáért közvetlenül felelős hajóparancsnokok, géptisztek és mindazon személyek, akik az A-V/1-2. szakasz 2. bekezdésében meghatározott alkalmassági követelmények szerinti képesítést és bizonyítványt szereztek, úgy tekintendők, hogy eleget tesznek az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó emelt szintű képzés tekintetében az A-V/3. szakasz 2. bekezdésében meghatározott követelményeknek, amennyiben emellett:

.1 teljesítik a 6. bekezdés követelményeit; és

.2 teljesítik a 8.2. bekezdésben foglalt üzemanyag-vételezési követelményeket, vagy részt vettek cseppfolyósított gázt szállító tartályhajók fedélzetén három rakománykezelési művelet lebonyolításában; és

.3 a megelőző öt évben három hónapig tartó tengeri szolgálatot teljesítettek a következő típusú hajókon:

.1 az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon;

.2 az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó üzemanyagot rakományként szállító tartályhajókon; vagy

.3 az üzemanyagként gázt vagy alacsony lobbanáspontú üzemanyagot használó hajókon.

10. Minden Fél köteles összehasonlítani a gázüzemű hajókon szolgálatot teljesítő személyektől 2017. január 1-je előtt megkövetelt alkalmassági követelményeket az STCW Szabályzat A-V/3. szakaszában előírt alkalmassági követelményekkel, és köteles meghatározni, hogy szükséges-e az ilyen személyzet képesítéseinek frissítése.

11. Az Igazgatásnak biztosítania kell, hogy adott esetben a 4. vagy 7. bekezdésnek megfelelően képesítést szerzett tengerészek részére jártassági bizonyítványt állítsanak ki.

12. A fenti 4. vagy 7. bekezdésnek megfelelően jártassági bizonyítvánnyal rendelkező tengerészeknek öt évet nem meghaladó időközönként megfelelő ismeretfelújító képzésen kell részt venniük, vagy igazolniuk kell, hogy a megelőző öt évben teljesítették az előírt alkalmassági követelményt.””

6. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez

„RESOLUTION MSC.396(95)
(adopted on 11 June 2015)
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

RECALLING FURTHER article XII of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 („the Convention”), concerning the procedures for amending the Convention,

HAVING CONSIDERED, at its ninety-fifth session, amendments to the Convention proposed and circulated in accordance with article XII(1)(a)(i) thereof,

1. ADOPTS, in accordance with article XII(1)(a)(iv) of the Convention, amendments to the Convention, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article XII(1)(a)(vii)(2) of the Convention, that the said amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2016, unless, prior to that date more than one third of Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world’s merchant shipping of ships of 100 gross register tonnes or more, have notified to the Secretary-General of the Organization their objections to the amendments;

3. INVITES Parties to note that, in accordance with article XII(1)(a)(viii) of the Convention, that the amendments annexed hereto, shall enter into force on 1 January 2017 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. INVITES ALSO Parties to note that, in the absence of the ships subject to the IGF Code at the time of the entry into force of these amendments, to take into account experience gained on board ships in accordance with the Interim guidelines on safety for natural gas-fuelled engine installations in ships, as adopted by resolution MSC.285(86);

5. REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article XII(1)(a)(v) of the Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to the Convention; and

6. REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the Organization, which are not Parties to the Convention.

ANNEX

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED

CHAPTER I - GENERAL PROVISIONS

Regulation I/1 - Definitions and clarifications

1. In paragraph 1, after the existing subparagraph .40, the following new definition is inserted:

„41. The IGF Code means the International Code of safety for ships using gases or other low-flashpoint fuels, as defined in SOLAS regulation II-1/2.29.”

Regulation I/11 - Revalidation of certificates

2. Existing paragraph 1 is amended to read:

„1. Every master, officer and radio operator holding a certificate issued or recognized under any chapter of the Convention other than regulation V/3 or chapter VI, who is serving at sea or intends to return to sea after a period ashore, shall, in order to continue to qualify for seagoing service, be required, at intervals not exceeding five years, to:

.1 meet the standards of medical fitness prescribed by regulation I/9; and

.2 establish continued professional competence in accordance with section A-1/11 of the STCW Code.”

CHAPTER V - SPECIAL TRAINING REQUIREMENTS FOR PERSONNEL ON CERTAIN TYPES OF SHIP

3. The following new regulation V/3 is added after existing regulation V/2:

Regulation V/3

Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers, ratings and other personnel on ships subject to the IGF Code

1. This regulation applies to masters, officers and ratings and other personnel serving on board ships subject to the IGF Code.

2. Prior to being assigned shipboard duties on board ships subject to the IGF Code, seafarers shall have completed the training required by paragraphs 4 to 9 below in accordance with their capacity, duties and responsibilities.

3. All seafarers serving on board ships subject to the IGF Code shall, prior to being assigned shipboard duties, receive appropriate ship and equipment specific familiarization as specified in regulation I/14, paragraph 1.5.

4. Seafarers responsible for designated safety duties associated with the care, use or in emergency response to the fuel on board ships subject to the IGF Code shall hold a certificate in basic training for service on ships subject to the IGF Code.

5. Every candidate for a certificate in basic training for service on ships subject to the IGF Code shall have completed basic training in accordance with provisions of section A-V/3, paragraph 1 of the STCW Code.

6. Seafarers responsible for designated safety duties associated with the care, use or in emergency response to the fuel on board ships subject to the IGF Code who have been qualified and certified according to regulation V/1-2, paragraphs 2 and 5, or regulation V/1-2, paragraphs 4 and 5 on liquefied gas tankers, are to be considered as having met the requirements specified in section A-V/3, paragraph 1 for basic training for service on ships subject to the IGF Code.

7. Masters, engineer officers and all personnel with immediate responsibility for the care and use of fuels and fuel systems on ships subject to the IGF Code shall hold a certificate in advanced training for service on ships subject to the IGF Code.

8. Every candidate for a certificate in advanced training for service on ships subject to the IGF Code shall, while holding the Certificate of Proficiency described in paragraph 4, have:

.1 completed approved advanced training for service on ships subject to the IGF Code and meet the standard of competence as specified in section A-V/3, paragraph 2 of the STCW Code; and

.2 completed at least one month of approved seagoing service that includes a minimum of three bunkering operations on board ships subject to the IGF Code. Two of the three bunkering operations may be replaced by approved simulator training on bunkering operations as part of the training in paragraph 8.1 above.

9. Masters, engineer officers and any person with immediate responsibility for the care and use of fuels on ships subject to the IGF Code who have been qualified and certified according to the standards of competence specified in section A-V/1-2, paragraph 2 for service on liquefied gas tankers are to be considered as having met the requirements specified in section A-V/3, paragraph 2 for advanced training for ships subject to the IGF Code, provided they have also:

.1 met the requirements of paragraph 6; and

.2 met the bunkering requirements of paragraph 8.2 or have participated in conducting three cargo operations on board the liquefied gas tanker; and

.3 have completed sea going service of three months in the previous five years on board:

.1 ships subject to the IGF Code;

.2 tankers carrying as cargo, fuels covered by the IGF Code; or

.3 ships using gases or low flashpoint fuel as fuel.

10. Every Party shall compare the standards of competence which it required of persons serving on gas-fuelled ships before 1 January 2017 with the standards of competence in Section A-V/3 of the STCW Code, and shall determine the need, if any, for requiring these personnel to update their qualifications.

11. Administrations shall ensure that a Certificate of Proficiency is issued to seafarers, who are qualified in accordance with paragraphs 4 or 7, as appropriate.

12. Seafarers holding Certificates of Proficiency in accordance with paragraph 4 or 7 above shall, at intervals not exceeding five years, undertake appropriate refresher training or be required to provide evidence of having achieved the required standard of competence within the previous five years.””

7. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez

„MSC.397(95) sz. HATÁROZAT
(elfogadva 2015. június 11-én)
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ (STCW) SZABÁLYZAT „A” RÉSZÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

A TENGERÉSZETI BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG

EMLÉKEZTETVE a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló Egyezménynek a Bizottság feladatairól szóló 28(b) cikkére,

EMLÉKEZTETVE TOVÁBBÁ a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi Nemzetközi Egyezménynek („az Egyezmény”), a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló szabályzat (STCW Szabályzat) „A” részének módosítására vonatkozó eljárásokról szóló XII. cikkére és az I/1.2.3. bekezdés szerinti előírásra,

MIUTÁN MEGFONTOLTA kilencvenötödik ülésszakán az STCW Szabályzat „A” részének az Egyezmény XII(1)(a)(i) cikkének megfelelően előterjesztett és köröztetett módosításait,

1. ELFOGADJA az Egyezmény XII(1)(a)(iv) cikkének megfelelően az STCW Szabályzat módosításait, amelyeknek szövege a jelen határozat mellékletében kerül ismertetésre;

2. az Egyezmény XII(1)(a)(vii)(2) cikkének megfelelően úgy HATÁROZ, hogy az STCW Szabályzat szóban forgó módosításait 2016. július 1-jén elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha ezen dátumot megelőzően a Felek több mint egyharmada, vagy azok a Felek, amelyek együttes kereskedelmi flottája a világ legalább 100 bruttó regisztertonna űrtartalmú hajókból álló kereskedelmi flottája bruttó tonnatartalmának legalább 50%-át teszi ki, értesítik a Szervezet Főtitkárát, hogy ellenzik a módosítást;

3. FELHÍVJA a Felek figyelmét arra, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(ix) cikkének megfelelően, az STCW Szabályzat csatolt melléklet szerinti módosításai 2017. január 1-jén, a fenti 2. bekezdés szerinti elfogadásukat követően lépnek hatályba;

4. KÉRI a Főtitkárt, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(v) cikkének értelmében az Egyezmény részes Felei részére továbbítsa a jelen határozat hitelesített másolatait, valamint a módosítások mellékletben foglalt szövegét; és

5. SZINTÉN KÉRI a Főtitkárt, hogy a jelen határozatot és annak mellékletét továbbítsa a Szervezet azon tagjainak is, akik nem részes Felei az Egyezménynek.

MELLÉKLET
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ (STCW) SZABÁLYZAT „A” RÉSZÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

V. FEJEZET - BIZONYOS HAJÓTÍPUSOKON SZOLGÁLÓ SZEMÉLYZETTEL SZEMBEN TÁMASZTOTT, SPECIÁLIS KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEK

1. Az alábbi új A-V/3. szakasz a már meglévő A-V/2. szakasz után kerül beillesztésre:

„A-V/3. szakasz

Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokok, tisztek, legénység és egyéb személyzet képzésére és képesítésére vonatkozó kötelező minimum követelmények

Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókra vonatkozó alapképzés

1. Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó alapképzési bizonyítványra pályázó minden jelölt köteles:

.1.1 sikeresen elvégezni az A-V/3-1. táblázatban ismertetett, beosztásuknak, feladataiknak és felelősségi körüknek megfelelő, az V/3. szabály 5. bekezdésében előírt jóváhagyott alapképzést; és

.1.2 igazolni, hogy teljesítette az előírt alkalmassági követelményeket az A-V/3-1. táblázat 3. és 4. oszlopában foglalt alkalmasság-értékelés módszereinek és kritériumainak megfelelően; vagy

.2 az V/3. szabály 6. bekezdésében foglalt, a cseppfolyósított gázt szállító tartályhajókon való szolgálat-teljesítés követelményei szerinti, megfelelő képesítést és bizonyítványt kaptak.

Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókra vonatkozó emelt szintű képzés

2. Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó emelt szintű képzést tanúsító bizonyítványra pályázó minden jelölt köteles:

.1.1 sikeresen elvégezni az A-V/3-2. táblázatban ismertetett, beosztásuknak, feladataiknak és felelősségi körüknek megfelelő, az V/3. szabály 8. bekezdésében előírt jóváhagyott emelt szintű képzést; és

.1.2 igazolni, hogy teljesítette az előírt alkalmassági követelményeket az A-V/3-2. táblázat 3. 4. oszlopába foglalt alkalmasság-értékelés módszereinek és kritériumainak megfelelően; vagy

.2 az V/3. szabály 9. bekezdésében foglalt, a cseppfolyósított gázt szállító tartályhajókon való szolgálat-teljesítés követelményei szerinti, megfelelő képesítést és bizonyítványt kaptak.

Mentességek

3. Az Igazgatás az 500 bruttó tonnatartalmat meg nem haladó hajókra vonatkozóan - a személyszállító hajók kivételével -, ha úgy ítéli meg, hogy a hajó mérete és az útvonal hossza vagy jellege miatt ésszerűtlen, vagy a gyakorlatban megvalósíthatatlan a jelen szakasz teljes követelményrendszerének alkalmazása, mentességet adhat az ilyen hajókon vagy hajóosztályokon szolgálatot teljesítő tengerészek számára néhány követelmény teljesítése alól, figyelembe véve a fedélzeten tartózkodók, a hajó és a vagyon biztonságát, valamint a tengeri környezet védelmét.

A-V/3-1. táblázat

Minimális alkalmassági követelmények előírása az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókra vonatkozó alapképzésben:

1. oszlop 2. oszlop 3. oszlop 4. oszlop
Alkalmasság Ismeret, megértés és jártasság Az alkalmasság igazolásának módjai Az alkalmasság értékelésének kritériumai
Közreműködés az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajó biztonságos üzemeltetésében Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók konstrukciója és üzemeltetési jellemzői

Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók, azok üzemanyag-rendszereivel és üzemanyag-tároló rendszereivel kapcsolatos alapismeretek:

.1 Az IGF-szabályzat által tárgyalt üzemanyagok

.2 az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó üzemanyag-rendszer típusok

.3 az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók fedélzetén elhelyezett üzemanyagok atmoszférikus, kriogén vagy sűrített tárolása

.4 az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók üzemanyag-tároló rendszereivel kapcsolatos általános szabályok

.5 veszélyes zónák és területek
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés

.4 jóváhagyott képzési program
A felelősségi területen belüli kommunikáció világos és hatékony

Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókkal kapcsolatos műveletek összhangban vannak a hajózás biztonsága érdekében elfogadott alapelvekkel és eljárásokkal

.6 tipikus tűzvédelmi terv

.7 az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók fedélzetén elhelyezett felügyelő-, ellenőrző- és biztonsági rendszerek

Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók üzemanyagai és üzemanyag-tároló rendszereinek működésével kapcsolatos alapismeretek:

.1 csővezetékrendszerek és szelepek

.2 atmoszférikus, sűrített vagy kriogén tárolás

.3 tehermentesítő rendszerek és védőképernyők

.4 alap üzemanyag-vételezési műveletek és üzemanyag-vételező rendszerek

.5 a kriogén balesetek elleni védelem

.6 üzemanyag-szivárgás ellenőrzése és felderítése

Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók üzemanyagainak fizikai tulajdonságairól szóló alapismeretek, ideértve:

.1 tulajdonságok és jellemzők

.2 nyomás és hőmérséklet, ideértve a gőznyomás/ hőmérséklet kapcsolatot is

Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók fedélzetén érvényes biztonsági követelmények és biztonság-irányítás alapvető ismerete és megértése
Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon a veszélyek megelőzését célzó óvintézkedések megtétele Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon végzett műveletekkel kapcsolatos veszélyek alapfokú ismerete, ideértve:

.1 egészségügyi kockázatok

.2 környezeti kockázatok

.3 reakcióképességgel összefüggő kockázatok
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés
A hajóra és a személyzetre nézve releváns kockázatok helyes beazonosítása a biztonsági adatlapon (SDS), a megfelelő intézkedések megtétele a megállapított eljárásoknak megfelelően

Veszélyes helyzetek azonosítása és intézkedések megtétele a legjobb gyakorlattal összhangban a megállapított eljárásoknak megfelelően

.4 korróziós kockázatok

.5 robbanás- és gyulladásveszély

.6 gyújtóforrások

.7 elektrosztatikus veszélyek

.8 toxicitási kockázatok

.9 gázszivárgás és gázfelhőképződés

.10 rendkívül alacsony hőmérsékletek

.11 nyomásveszélyek

.12 az üzemanyag-szállítmányok különbségei

A veszélyek felügyeletével kapcsolatos alapismeretek:

.1 ürítési, közömbösítési, szárítási és felügyeleti módszerek

.2 feltöltődés elleni intézkedések

.3 szellőzés

.4 elkülönítés

.5 tiltás

.6 az üzemanyag gyulladására, a tűz és robbanás megakadályozására tett intézkedések

.7 atmoszférikus ellenőrzés

.8 gázpróba

.9 a kriogén károk (LNG) elleni védelem

Az IGF-szabályzat hatálya alá eső hajókon használt üzemanyag jellemzőinek megértése a biztonsági adatlapon (SDS) feltüntetettek szerint
.4 jóváhagyott képzési program
Munkaegészségügyi és munkavédelmi óvintézkedések megtétele A gázmérő műszerek és más hasonló berendezések működésének ismerete

.1 gázpróba
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata vagy értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat
A személyzet és a hajó védelmét célzó eljárások és biztonságos munkahelyi gyakorlatok folyamatos betartása

A megfelelő biztonsági és védőfelszerelés helyes
A speciális biztonsági berendezések és védőeszközök megfelelő használata, ideértve:

.1 légzőkészülék

.2 védőruházat

.3 újraélesztők

.4 a mentésre és menekülésre használt eszközök

A jogszabályok és az iparági iránymutatások szerinti, az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók fedélzetén egyéni biztonságot célzó, biztonságos munkahelyi gyakorlatok és eljárások alapvető ismerete

.1 a veszélyes terekbe és zónába történő belépés előtt végzendő óvintézkedések

.2 a javítási és karbantartási munkák előtt és alatt végzendő óvintézkedések

.3 a hideg és meleg üzemi helyen végzett munkák során alkalmazandó biztonsági intézkedések

Elsősegélynyújtási alapismeretek, a biztonsági adatlap (SDS) szerint
.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés

.4 jóváhagyott képzési program
használata

Elsősegélynyújtás - mit tegyünk, és mit ne tegyünk?
Tűzoltási műveletek végrehajtása az IGF-
szabályzat hatálya alá tartozó hajókon
A tűzoltás megszervezése és intézkedések az IGF-
szabályzat hatálya alá tartozó hajókon

Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók üzemanyag-rendszereivel és az üzemanyag kezelésével kapcsolatos speciális veszélyek

Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók fedélzetén található tűzoltásra használt anyagok és a különböző üzemanyagok által keltett tüzek megfékezésére használt módszerek

A tűzoltási rendszer műveletei
Valóban realisztikus képzési körülmények között végrehajtott és jóváhagyott gyakorlatok és gyakorlati utasítások (pl. fedélzeti viszonyok szimulációs gyakorlata), ahol ez lehetséges és praktikus, sötétben A kezdeti intézkedések és a vészhelyzet észlelése után megtett intézkedések megfelelnek a megállapított gyakorlatoknak és eljárásoknak

A riadójelzés beazonosítása után tett intézkedések megfelelnek a jelzett vészhelyzetnek és a megállapított gyakorlatoknak

A ruházat és felszerelés megfelel a vészhelyzet jellegének és a tűzoltási műveleteknek

Az egyedi intézkedések időzítése és sorrendje megfelel az uralkodó körülményeknek és viszonyoknak

A tűz eloltása a megfelelő eljárások, technikák és tűzoltó anyag használatával sikeres
A vészhelyzetekre adott reakció A vészhelyzeti eljárások alapvető ismerete, beleértve a vészleállítást is Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés

.4 jóváhagyott képzési program
A vészhelyzet típusa és annak hatásai rövid időn belül azonosításra kerültek, és a vészhelyzetre adott reakciók megfelelnek a vészhelyzeti eljárásoknak és vészhelyzeti terveknek
Óvintézkedések megtétele az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon talált üzemanyag kiengedéséből eredő környezetszennyezés megelőzéséhez Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon lévő üzemanyag szivárgása, kiömlése vagy kieresztése esetén végzendő intézkedések alapvető ismerete, ideértve:

.1 a releváns információ felelős személyeknek történő jelentése

.2 az üzemanyag hajóról való kiömlése, kiszivárgása vagy kiengedése esetén végzendő intézkedések ismerete

.3 az IGF-szabályzat által tárgyalt üzemanyagok kiömlése vagy kiszivárgása esetén alkalmazandó megfelelő egyéni védelem ismerete
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata vagy értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés

.4 jóváhagyott képzési program
A környezet védelmét célzó eljárások folyamatos betartása

A-V/3-2 táblázat

Minimális alkalmassági követelmények előírása az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókra vonatkozó emelt szintű képzésben:

1. oszlop 2. oszlop 3. oszlop 4. oszlop
Alkalmasság Ismeret, megértés és jártasság Az alkalmasság igazolásának módjai Az alkalmasság értékelésének kritériumai
Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók fedélzetén található üzemanyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak ismerete Az egyszerű fizika és kémia és az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon az üzemanyagok biztonságos vételezésével és használatával kapcsolatos releváns meghatározások alapvető ismerete és megértése, ideértve:

.1 az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon használt különböző üzemanyagok kémiai szerkezete

.2 az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon használt üzemanyagok tulajdonságai és jellemzői:
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés

.4 jóváhagyott képzési program
Az IGF-szabályzat által tárgyalt üzemanyagok tulajdonságai, jellemzői, és a biztonságra, a környezetvédelemre és a hajó üzemelésére gyakorolt hatásai beazonosítására szolgáló információ-források eredményes használata

.2.1 egyszerű fizikai törvényszerűségek

.2.2 halmazállapotok

.2.3 folyadék és párasűrűségek

.2.4 a kriogén üzemanyagok kipárolgása és időjárás-állósága

.2.5 a gázok térfogat-csökkenése és térfogat-növekedése

.2.6 a gázok kritikus nyomása és kritikus hőmérséklete

.2.7 lobbanáspont, felső és alsó gyújtási határérték, öngyulladási hőmérséklet

.2.8 telített gőznyomás/referencia hőmérséklet

.2.9 harmatpont és buborékpont

.2.10 hidrátok keletkezése

.2.11 égési tulajdonságok: fűtőértékek

.2.12 metánszám/kopogás

.2.13 az IGF-szabályzat által tárgyalt üzemanyagok szennyező hatásai

.3 az egykomponensű folyadékok tulajdonságai

.4 az oldatok természete és tulajdonságai

.5 a termodinamikában használt mértékegységek

.6 alapvető termodinamikai törvényszerűségek és diagramok

.7 az anyagok tulajdonságai

.8 az alacsony hőmérséklet folyékony kriogén üzemanyagokra gyakorolt hatásai, ideértve ridegtöréseket is

Az IGF-szabályzat által tárgyalt üzemanyagok biztonsági adatlapjaiban (SDS) feltüntetett információk megértése
Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon alkalmazott hajtóművek és gépészeti rendszerek,
szolgáltatások és biztonsági berendezések üzemanyagokkal kapcsolatos ellenőrzésének működtetése
A tengeri hajtóművek működési elvei

A hajók segédgépei

A tengeri gépészeti szakkifejezések ismerete
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat
A gépek, segédgépek és berendezések üzemeltetése
folyamatosan a műszaki leírásoknak megfelelően és a biztonságos üzemeltetési határok között történik
.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés

.4 jóváhagyott képzési program
Képesség az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon használt üzemanyagokkal kapcsolatos műveletek biztonságos végrehajtására és figyelemmel kísérésére Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók kialakítása és jellemzői

Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók kialakításának, rendszereinek és berendezéseinek ismerete, ideértve:

.1 a különböző meghajtó-motorok üzemanyag-rendszerei

.2 általános elrendezés és felépítés

.3 az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók üzemanyag-tároló rendszerei, ideértve a szerkezeti és szigetelési anyagokat

.4 üzemanyag-kezelő fedélzeti berendezések és műszerek:

.4.1 üzemanyag-szivattyúk és szivattyúzási eljárások

.4.2 üzemanyag-vezetékek

.4.3 térfogatnövelő eszközök

.4.4 lángvédő falak

.4.5 hőmérséklet-figyelő rendszerek

.4.6 üzemanyagtartály szintmérő rendszerek

.4.7 tartálynyomás-figyelő és -vezérlő rendszerek

.5 kriogén üzemanyagtartály hőmérsékletének és nyomásának folyamatos biztosítása

.6 üzemanyag-rendszer atmoszférájának vezérlőrendszere (tehetetlen gáz, nitrogén), ideértve a tárolást, generálást és elosztást

.7 toxikus és gyúlékony gázok jelenlétét jelző rendszerek

.8 üzemanyag vészleállító rendszer
(ESD)

Az üzemanyag-rendszer elméletének, jellemzőinek ismerete, ideértve az üzemanyag-rendszer szivattyúinak típusait és azok biztonságos
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés

.4 jóváhagyott képzési program
A kommunikáció világos, azt megértik

A hajót sikeresen és biztonságosan üzemelteti az
IGF-szabályzat által tárgyalt üzemanyagok használatával, figyelembe véve a hajó kialakítását, rendszereit és berendezéseit

A szivattyúzási műveletek összhangban vannak az elfogadott alapelvekkel és eljárásokkal, valamint az üzemanyag-típus szempontjából relevánsak

A hajózás biztonsága és a tengeri környezet szennyezésének elkerülése érdekében az elfogadott alapelvek és eljárások szerint kell a műveleteket megtervezni, elvégezni és a kockázatokat kezelni
üzemeltetését az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon

.1 alacsony nyomású szivattyúk

.2 magas nyomású szivattyúk

.3 porlasztók

.4 fűtők

.5 nyomásnövelő egységek

Az üzemanyagtartályok üzembe helyezése és használatból való kivonása során alkalmazott biztonságos eljárások és ellenőrzőlisták ismerete, ideértve:

.1 semlegesítés

.2 hűtés

.3 kezdeti feltöltés

.4 nyomásellenőrzés

.5 az üzemanyag fűtése

.6 a rendszerek kiürítése
Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók fedélzetén lévő üzemanyagok biztonságos vételezésének, tárolásának és megóvásának megtervezése és figyelemmel kísérés Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók általános ismerete

Képesség az IGF-szabályzat által tárgyalt üzemanyagok vételezésével, tárolásával és megóvásával kapcsolatos, a fedélzeten megtalálható minden adat használatára

Képesség a hajó és a terminál, a kamion vagy a tankerhajó közötti érthető és lényegre törő kommunikáció létesítésére

Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók gépeinek, üzemanyag- és vezérlő rendszereinek működésére vonatkozó biztonsági és vészhelyzeti eljárások ismerete

Szakértelem az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók üzemanyag-vételezési rendszereinek kezelésére vonatkozóan:

.1 üzemanyag-vételezési eljárások

.2 vészhelyzeti eljárások

.3 hajó-part és hajó-hajó érintkezés

.4 a felborulás megelőzése

Szakértelem az üzemanyag-rendszerre vonatkozó mérések és számítások elvégzéséhez, ideértve:
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott szimulátoros képzés

.3 jóváhagyott képzési program

.4 jóváhagyott laboratóriumi berendezésekkel kapcsolatos képzés vagy az üzemanyag-vételezési műveletek igazolása
Az üzemanyag minőségének és mennyiségének meghatározása az aktuális állapotok figyelembevételével történt, a szükséges korrekciós biztonsági intézkedések megtörténtek

A biztonsági rendszerek felügyeletére létrehozott eljárások a vészjelzések azonnali azonosítása és az azokra adott reakciók biztosítása érdekében, az elfogadott eljárásoknak megfelelően

A hajózás biztonsága és az üzemanyag kiömlése által okozott károk, valamint tengeri környezet szennyezésének
elkerülése érdekében a műveleteket az elfogadott alapelvek és eljárások szerint kell megtervezni és elvégezni

Feladatok kiosztása a személyzet részére, és tájékoztatásuk a munka során követendő eljárásokról és szabványokról, a szóban forgó személyekre szabott módon, és a biztonságos munkahelyi eljárásokkal összhangban
.1 maximális feltöltési mennyiség

.2 a fedélzeten lévő mennyiség (OBQ)

.3 minimálisan a fedélzeten maradó mennyiség (ROB)

.4 üzemanyag-fogyasztási számítások

Képesség az üzemanyag-vételezés és egyéb, az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó üzemanyaggal kapcsolatos műveletek
egyéb fedélzeti műveletekkel egy időben történő végrehajtására a kikötőben vagy a tengeren
Óvintézkedések
megtétele az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon található üzemanyag
kiengedéséből származó környezetszennyezés megelőzése céljából
A szennyezés az emberre és a környezetre gyakorolt hatásainak ismerete

Üzemanyag kiömlése, szivárgása, vagy kieresztése esetén végzendő intézkedések ismerete
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés

.4 jóváhagyott képzési program
A környezet védelmét célzó eljárások folyamatos betartása
Figyelemmel kíséri és biztosítja a jogszabályi követelmények betartását A hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény (MARPOL) aktuálisan érvényben lévő, vonatkozó rendelkezései, valamint a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által elfogadott egyéb, vonatkozó dokumentumok, az iparági iránymutatások és az általánosan alkalmazott kikötői szabályzatok ismerete és megértése

Az IGF-szabályzat és kapcsolódó dokumentumok szakértő használata
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés

.4 jóváhagyott képzési program
Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók fedélzetén elhelyezett üzemanyagok tárolása megfelel a vonatkozó IMO dokumentumoknak, az elfogadott iparági szabványoknak és a biztonságos munkavégzési gyakorlatoknak

A műveletek tervezése és végrehajtása megfelel a jóváhagyott eljárásoknak és jogszabályi követelményeknek
A veszélyek megelőzését célzó óvintézkedések megtétele Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók üzemanyag-rendszerével kapcsolatos műveletekkel összefüggésben fellépő veszélyek és ellenőrzési intézkedések ismerete és megértése, ideértve:

.1 gyúlékonyság

.2 robbanás

.3 toxicitás
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés

.4 jóváhagyott képzési program
A hajóra és a személyzetre kiható, az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon végzett műveletekkel kapcsolatos veszélyek helyes beazonosítása és a megfelelő biztonsági intézkedések megtétele

A gyúlékony vagy mérgező gázokat érzékelő eszközök használata a kézikönyvek és bevált gyakorlatok szerint

.4 reakcióképesség

.5 korrózió

.6 egészségügyi veszélyek

.7 inert gázok összetétele

.8 elektrosztatikus veszélyek

.9 nyomás alá helyezett gázok

.10 alacsony hőmérséklet

Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon működő, üzemanyag-figyelő és üzemanyag-érzékelő rendszerek, műszerek és berendezések kalibrálására és használatára vonatkozó szakértelem

A vonatkozó szabályoknak/szabályzatoknak
történő meg nem felelés veszélyeinek megértése és ismerete

Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók fedélzetén használatos kockázatértékelési módszer elemzés megértése és ismerete

Képesség az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon előforduló kockázatok elemzésének kidolgozására és annak fejlesztésére

Képesség az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók tekintetében biztonsági tervek kidolgozására és azok fejlesztésére

A magas hőmérséklettel járó munka, a zárt terek és a tartályba való belépés ismerete, ideértve az engedélyezési eljárásokat
Munka- és egészségvédelmi óvintézkedések és egyéb intézkedések megtétele az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon A biztonsági berendezések és védőeszközök megfelelő használata, ideértve:

.1 légzőkészülékek és a kiürítéshez használatos eszközök

.2 védőruházat és felszerelést

.3 újraélesztők

.4 mentéshez és meneküléshez használatos eszközök

A jogszabályoknak, az iparági iránymutatásoknak és az egyéni fedélzeti biztonságnak megfelelő biztonságos munkavégzési gyakorlatok és eljárások ismerete,
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés

.4 jóváhagyott képzési program
A megfelelő biztonsági és védőfelszerelés helyes használata

A személyzet és a hajó védelmét célzó eljárások folyamatos betartása

A munkavégzési gyakorlatoknak folyamatosan meg kell felelniük a jogszabályi követelményeknek, gyakorlati kódexeknek, munkavégzési engedélyeknek és a környezetvédelmi vonatkozásoknak
ideértve:

.1 az IGF-szabályzatban tárgyalt üzemanyag-rendszerek javítási és karbantartási munkái előtt, alatt és után végzendő óvintézkedések

.2 villamos biztonság (hivatkozás: IEC
600079-17)

.3 hajó/part biztonsági ellenőrzőlista

Elsősegélynyújtási alapismeretek, az IGF-szabályzatban tárgyalt üzemanyagok biztonsági adatlapja (SDS) vonatkozásában
Elsősegélynyújtás - mit tegyünk, és mit ne tegyünk?
Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajók tűzmegelőzési,
ellenőrzési és tűzoltó rendszereinek ismerete
Az IGF-szabályzat által tárgyalt üzemanyag tüzek felismerésére, ellenőrzés alatt tartására és eloltására használatos módszerek és tűzoltókészülékek ismerete Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés

.4 jóváhagyott képzési program
A probléma típusának és nagyságrendjének rövid időn belüli azonosítása, a kezdeti intézkedések összhangja az IGF-szabályzat által tárgyalt üzemanyagok vészhelyzeti eljárásaival

Az evakuálás, a vészleállítás és az elkülönítési eljárások megfelelnek az IGF-szabályzat által tárgyalt üzemanyagoknak

8. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez

„RESOLUTION MSC.397(95)
(adopted on 11 June 2015)
AMENDMENTS TO PART A OF THE SEAFARERS’ TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING (STCW) CODE

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

RECALLING FURTHER article XII and regulation I/1.2.3 of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 („the Convention”), concerning the procedures for amending part A of the Seafarers’ Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code,

HAVING CONSIDERED, at its ninety-fifth session, amendments to part A of the STCW Code, proposed and circulated in accordance with article XII(1)(a)(i) of the Convention,

1. ADOPTS, in accordance with article XII(1)(a)(iv) of the Convention, amendments to the STCW Code, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article XII(1)(a)(vii)(2) of the Convention, that the said amendments to the STCW Code shall be deemed to have been accepted on 1 July 2016, unless, prior to that date, more than one third of Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world’s merchant shipping of ships of 100 gross register tonnes or more, have notified to the Secretary-General of the Organization their objections to the amendments;

3. INVITES Parties to note that, in accordance with article XII(1)(a)(ix) of the Convention, the annexed amendments to the STCW Code shall enter into force on 1 January 2017 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article XII(1)(a)(v) of the Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to the Convention; and

5. REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the Organization, which are not Parties to the Convention.

ANNEX
AMENDMENTS TO PART A OF THE SEAFARERS’ TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING (STCW) CODE

CHAPTER V - SPECIAL TRAINING REQUIREMENTS FOR PERSONNEL ON CERTAIN TYPES OF SHIP

1. The following new section A-V/3 is added after existing section A-V/2:

„Section A-V/3

Mandatory minimum requirements for the training and qualification of masters, officers, ratings and other personnel on ships subject to the IGF Code

Basic training for ships subject to the IGF Code

1. Every candidate for a certificate in basic training for service on ships subject to the IGF Code shall:

.1.1 have successfully completed the approved basic training required by regulation V/3, paragraph 5, in accordance with their capacity, duties and responsibilities as set out in table A-V/3-1; and

.1.2 be required to provide evidence that the required standard of competence has been achieved in accordance with the methods and the criteria for evaluating competence tabulated in columns 3 and 4 of table A-V/3-1; or

.2 have received appropriate training and certification according to the requirements for service on liquefied gas tankers as set out in regulation V/3, paragraph 6.

Advanced training for ships subject to the IGF Code

2. Every candidate for a certificate in advanced training for service on ships subject to the IGF Code shall:

.1.1 have successfully completed the approved advanced training required by regulation V/3, paragraph 8 in accordance with their capacity, duties and responsibilities as set out in table A-V/3-2; and

.1.2 provide evidence that the required standard of competence has been achieved in accordance with the methods and the criteria for evaluating competence tabulated in columns 3 and 4 of table A-V/3-2; or

.2 have received appropriate training and certification according to the requirements for service on liquefied gas tankers as set out in regulation V/3, paragraph 9.

Exemptions

3. The Administration may, in respect of ships of less than 500 gross tonnage, except for passenger ships, if it considers that a ship’s size and the length or character of its voyage are such as to render the application of the full requirements of this section unreasonable or impracticable, exempt the seafarers on such a ship or class of ships from some of the requirements, bearing in mind the safety of people on board, the ship and property and the protection of the marine environment.

Table A-V/3-1

Specification of minimum standard of competence in basic training for ships subject to the IGF Code

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
Competence Knowledge, understanding and proficiency Methods for demonstrating competence Criteria for evaluating competence
Contribute to the safe operation of a ship subject to the IGF Code Design and operational characteristics of ships subject to the IGF Code

Basic knowledge of ships subject to the IGF Code, their fuel systems and fuel storage systems:

.1 fuels addressed by the IGF Code

.2 types of fuel systems subject to the IGF Code

.3 atmospheric, cryogenic or compressed storage of fuels on board ships subject to the IGF Code

.4 general arrangement of fuel storage systems on board ships subject to the IGF Code

.5 hazard zones and areas

.6 typical fire safety plan
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training

.4 approved training programme
Communications within the area of responsibility are clear and effective

Operations related to ships subject to the IGF Code are carried out in accordance with accepted principles and procedures to ensure safety of operations
.7 monitoring, control and safety systems aboard ships subject to the IGF Code

Basic knowledge of fuels and fuel storage systems’ operations on board ships subject to the IGF Code:

.1 piping systems and valves

.2 atmospheric, compressed or cryogenic storage

.3 relief systems and protection screens

.4 basic bunkering operations and bunkering systems

.5 protection against cryogenic accidents

.6 fuel leak monitoring and detection

Basic knowledge of the physical properties of fuels on board ships subject to the IGF Code, including:

.1 properties and characteristics

.2 pressure and temperature, including vapour pressure/ temperature relationship

Knowledge and understanding of safety requirements and safety management on board ships subject to the IGF Code
Take precautions to prevent hazards on a ship subject to the IGF Code Basic knowledge of the hazards associated with operations on ships subject to the IGF Code, including:

.1 health hazards

.2 environmental hazards

.3 reactivity hazards

.4 corrosion hazards

.5 ignition, explosion and flammability hazards

.6 sources of ignition

.7 electrostatic hazards

.8 toxicity hazards
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training

.4 approved training programme
Correctly identifies, on a Safety Data Sheet (SDS), relevant hazards to the ship and to personnel, and takes the appropriate actions in accordance with established procedures

Identification and actions on becoming aware of a hazardous situation conform to established procedures in line with best practice
.9 vapour leaks and clouds

.10 extremely low temperatures

.11 pressure hazards

.12 fuel batch differences

Basic knowledge of hazard controls:

.1 emptying, inerting, drying and monitoring techniques

.2 anti-static measures

.3 ventilation

.4 segregation

.5 inhibition

.6 measures to prevent ignition, fire and explosion

.7 atmospheric control

.8 gas testing

.9 protection against cryogenic damages (LNG)

Understanding of fuel characteristics on ships subject to the IGF Code as found on a Safety Data Sheet (SDS)
Apply occupational health and safety precautions and measures Awareness of function of gas-measuring instruments and similar equipment:

.1 gas testing

Proper use of specialized safety equipment and protective devices, including:

.1 breathing apparatus

.2 protective clothing

.3 resuscitators

.4 rescue and escape equipment
Examination or assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training

.4 approved training programme
Procedures and safe working practices designed to safeguard personnel and the ship are observed at all times

Appropriate safety and protective equipment is correctly used

First aid do’s and don’ts
Basic knowledge of safe working practices and procedures in accordance with legislation and industry guidelines and personal shipboard safety relevant to ships subject to the IGF Code, including:

.1 precautions to be taken before entering hazardous spaces and zones

.2 precautions to be taken before and during repair and maintenance work

.3 safety measures for hot and cold work

Basic knowledge of first aid with reference to a Safety Data Sheet (SDS)
Carry out firefighting operations on a ship subject to the IGF Code Fire organization and action to be taken on ships subject to the IGF Code

Special hazards associated with fuel systems and fuel handling on ships subject to the IGF Code

Firefighting agents and methods used to control and extinguish fires in conjunction with the different fuels found on board ships subject to the IGF Code

Firefighting system operations
Practical exercises and instruction conducted under approved and truly realistic training conditions (e.g. Simulated shipboard conditions) and, whenever possible and practicable, in darkness Initial actions and follow-up actions on becoming aware of an emergency conform with established practices and procedures

Action taken on identifying muster signals is appropriate to the indicated emergency and complies with established procedures

Clothing and equipment are appropriate to the nature of the firefighting operations

The timing and sequence of individual actions are appropriate to the prevailing circumstances and conditions

Extinguishment of fire is achieved using appropriate procedures techniques and firefighting agents
Respond to emergencies Basic knowledge of emergency procedures, including emergency shutdown Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training

.4 approved training programme
The type and impact of the emergency is promptly identified and the response actions conform to the emergency procedures and contingency plans
Take precautions to prevent pollution of the environment from the release of fuels found on ships subject to the IGF Code Basic knowledge of measures to be taken in the event of leakage/spillage/venting of fuels from ships subject to the IGF Code, including the need to:

.1 report relevant information to the responsible persons

.2 awareness of shipboard spill/leakage/venting
response procedures

.3 awareness of appropriate personal protection when responding to a spill/leakage of fuels addressed by the IGF Code
Examination or assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training

.4 approved training programme
Procedures designed to safeguard the environment are observed at all times

Table A-V/3-2

Specification of minimum standard of competence of advanced training for ships subject to the IGF Code

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
Competence Knowledge, understanding and proficiency Methods for demonstrating competence Criteria for evaluating competence
Familiarity with physical and chemical properties of fuels aboard ships subject to the IGF Code Basic knowledge and understanding of simple chemistry and physics and the relevant definitions related to safe bunkering and use of fuels used on board ships subject to the IGF Code, including:

.1 the chemical structure of different fuels used on board ships subject to the IGF Code

.2 the properties and characteristics of fuels used on board ships subject to the IGF Code, including:

.2.1 simple physical laws

.2.2 states of matter

.2.3 liquid and vapour densities

.2.4 boil-off and weathering of cryogenic fuels

.2.5 compression and expansion of gases

.2.6 critical pressure and temperature of gases

.2.7 flashpoint, upper and lower flammable limits, auto-ignition temperature
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training

.4 approved training programme
Effective use is made of information resources for identification of properties and characteristics of fuels addressed by the IGF Code and their impact on safety, environmental protection and ship operation
.2.8 saturated vapour pressure/reference temperature

.2.9 dewpoint and bubble point

.2.10 hydrate formation

.2.11 combustion properties:
heating values

.2.12 methane number/knocking

.2.13 pollutant characteristics of fuels addressed by the IGF Code

.3 the properties of single liquids

.4 the nature and properties of solutions

.5 thermodynamic units

.6 basic thermodynamic laws and diagrams

.7 properties of materials

.8 effect of low temperature, including brittle fracture, for liquid cryogenic fuels

Understanding the information contained in a Safety Data Sheet (SDS) about fuels addressed by the IGF Code
Operate controls of fuel related to propulsion plant and engineering systems and services and safety devices on ships subject to the IGF Code Operating principles of marine power plants

Ships’ auxiliary machinery

Knowledge of marine engineering terms
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training

.4 approved training programme
Plant, auxiliary machinery and equipment is operated in accordance with technical specifications and within safe operating limits at all times
Ability to safely perform and monitor all operations related to the fuels used on board ships subject to the IGF Code Design and characteristics of ships subject to the IGF Code

Knowledge of ship design, systems, and equipment found on ships subject to the IGF Code, including:
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience
Communications are clear and understood

Successful ship operations using fuels addressed by the IGF Code are carried out in a safe manner, taking into account ship designs, systems and equipment
.1 fuel systems for different propulsion engines

.2 general arrangement and construction

.3 fuel storage systems on board ships subject to the IGF Code, including materials of construction and insulation

.4 fuel-handling equipment and instrumentations on board ships:

.4.1 fuel pumps and pumping arrangements

.4.2 fuel pipelines

.4.3 expansion devices

.4.4 flame screens

.4.5 temperature monitoring systems

.4.6 fuel tank level-gauging systems

.4.7 tank pressure monitoring and control systems

.5 cryogenic fuel tanks temperature and pressure maintenance

.6 fuel system atmosphere control systems (inert gas, nitrogen), including storage, generation and distribution

.7 toxic and flammable gas-detecting systems

.8 fuel Emergency Shut Down system (ESD)

Knowledge of fuel system theory and characteristics, including types of fuel system pumps and their safe operation on board ships subject to the IGF Code

.1 low pressure pumps

.2 high pressure pumps

.3 vaporizers

.4 heaters

.5 pressure build-up units

Knowledge of safe procedures and checklists for taking fuel tanks in and out of service, including:

.3 approved simulator training

.4 approved training programme
Pumping operations are carried out in accordance with accepted principles and procedures and are relevant to the type of fuel

Operations are planned, risk is managed and carried out in accordance with accepted principles and procedures to ensure safety of operations and to avoid pollution of the marine environment

.1 inerting

.2 cooling down

.3 initial loading

.4 pressure control

.5 heating of fuel

.6 emptying systems
Plan and monitor safe bunkering, stowage and securing of the fuel on board ships subject to the IGF Code General knowledge of ships subject to the IGF Code

Ability to use all data available on board related to bunkering, storage and securing of fuels addressed by the IGF Code

Ability to establish clear and concise communications and between the ship and the terminal, truck or the bunker- supply ship

Knowledge of safety and emergency procedures for operation of machinery, fuel- and control systems for ships subject to the IGF Code

Proficiency in the operation of bunkering systems on board ships subject to the IGF Code including:

.1 bunkering procedures

.2 emergency procedures

.3 ship-shore/ship-ship interface

.4 prevention of rollover

Proficiency to perform fuel-system measurements and calculations, including:

.1 maximum fill quantity

.2 On Board Quantity (OBQ)

.3 Minimum Remain On Board
(ROB)

.4 fuel consumption calculations

Ability to ensure the safe management of bunkering and other IGF Code fuel related operations concurrent with other onboard operations, both in port and at sea
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved simulator training

.3 approved training programme

.4 approved laboratory equipment training or witnessing bunker operation
Fuel quality and quantity is determined taking into account the current conditions and necessary corrective safe measures are taken

Procedures for monitoring safety systems to ensure that all alarms are detected promptly and acted upon in accordance with established procedures

Operations are planned and carried out in accordance with fuel transfer manuals and procedures to ensure safety of operations and avoid spill damages and pollution of the environment

Personnel are allocated duties and informed of procedures and standards of work to be followed, in a manner appropriate to the individuals concerned and in accordance with safe working procedures
Take precautions to prevent pollution of the environment from the release of fuels from ships subject to the IGF Code Knowledge of the effects of pollution on human and environment

Knowledge of measures to be taken in the event of spillage/leakage/venting
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training

.4 approved training programme
Procedures designed to safeguard the environment are observed at all times
Monitor and control compliance with legislative requirements Knowledge and understanding of relevant provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), as amended and other relevant IMO instruments, industry guidelines and port regulations as commonly applied

Proficiency in the use of the IGF Code and related documents
Assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training

.4 approved training
The handling of fuels on board ships subject to the IGF Code complies with relevant IMO instruments and established industrial standards and codes of safe working practices

Operations are planned and performed in conformity with approved procedures and legislative requirements
Take precautions to prevent hazards Knowledge and understanding of the hazards and control measures associated with fuel system operations on board ships subject to the IGF Code, including:

.1 flammability

.2 explosion

.3 toxicity

.4 reactivity

.5 corrosivity

.6 health hazards

.7 inert gas composition

.8 electrostatic hazards

.9 pressurized gases

.10 low temperature

Proficiency to calibrate and use monitoring and fuel detection systems, instruments and equipment on board ships subject to the IGF Code
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training

.4 approved training programme
Relevant hazards to the ship and to personnel associated with operations on board ships subject to the IGF Code are correctly identified and proper control measures are taken

Use of flammable and toxic gas-detection devices are in accordance with manuals and good practice
Knowledge and understanding of dangers of non-compliance with relevant rules/regulations

Knowledge and understanding of risks assessment method analysis on board ships subject to the IGF Code

Ability to elaborate and develop risks analysis related to risks on board ships subject to the IGF Code

Ability to elaborate and develop safety plans and safety instructions for ships subject to the IGF Code

Knowledge of hot work, enclosed spaces and tank entry including permitting procedures
Apply occupational health and safety precautions and measures on board a ship subject to the IGF Code Proper use of safety equipment and protective devices, including:

.1 breathing apparatus and evacuating equipment

.2 protective clothing and equipment

.3 resuscitators

.4 rescue and escape equipment

Knowledge of safe working practices and procedures in accordance with legislation and industry guidelines and personal shipboard safety including:

.1 precautions to be taken before, during and after repair and maintenance work on fuel systems addressed in the IGF Code

.2 electrical safety (reference to
IEC 600079-17)

.3 ship/shore safety checklist

Basic knowledge of first aid with reference to a Safety Data Sheets (SDS) for fuels addressed by the IGF Code
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training

.4 approved training programme
Appropriate safety and protective equipment is correctly used

Procedures designed to safeguard personnel and the ship are observed at all times

Working practices are in accordance with legislative requirements, codes of practice, permits to work and environmental concerns

First aid do’s and don’ts
Knowledge of the prevention, control and firefighting and extinguishing systems on board ships subject to the IGF Code Knowledge of the methods and firefighting appliances to detect, control and extinguish fires of fuels addressed by the IGF Code Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following: The type and scale of the problem is promptly identified, and initial actions conform with the emergency procedures for fuels addressed by the IGF Code
.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training

.4 approved training programme

Evacuation, emergency shutdown and isolation procedures are appropriate to the fuels addressed by the IGF Code

9. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez

„MSC.416(97) sz. HATÁROZAT
(elfogadva 2016. november 25-én)
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ 1978. ÉVI MÓDOSÍTOTT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY (STCW) MÓDOSÍTÁSAI

A TENGERÉSZETI BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG

EMLÉKEZTETVE a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló Egyezménynek a Bizottság feladatairól szóló 28(b) cikkére,

SZINTÉN EMLÉKEZTETVE a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi Nemzetközi Egyezménynek („az Egyezmény”) az Egyezmény módosítására vonatkozó eljárásokról szóló XII. cikkére,

EMLÉKEZTETVE TOVÁBBÁ arra, hogy az MSC.386(94) sz. határozattal a Bizottság többek között elfogadta az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú 1974. évi módosított nemzetközi egyezmény (SOLAS) új XIV. fejezetét,

SZINTÉN EMLÉKEZTETVE arra, hogy az MSC.385(94) sz. határozattal a Bizottság elfogadta a sarkvidéki vizeken üzemelő hajók nemzetközi szabályzatát (Sarkvidéki Szabályzat), amely a SOLAS-egyezmény új XIV. fejezetének hatálybalépésével egyidejűleg 2017. január 1-jén lép hatályba,

MEGJEGYEZVE, hogy a Sarkvidéki Szabályzat hatálybalépése és az STCW Egyezmény módosításainak hatálybalépése között lesz egy átmeneti időszak, valamint, hogy az STCW Szabályzat B-V/g szakasza útmutatást nyújt a sarkvidéki vizeken üzemelő hajók hajóparancsnokai és tisztjei képzésére vonatkozóan, amelyet ebben az átmeneti időszakban az Igazgatásoknak alkalmazniuk kell,

SZINTÉN EMLÉKEZTETVE, hogy a Bizottság a kilencvenhatodik ülésszakán úgy határozott, hogy a tagállamoknak egyetlen, az Egyezmény módosításait elfogadó határozatot biztosít, amelybe belefoglalja a Sarkvidéki Szabályzat módosításait, valamint a személyszállító hajókkal kapcsolatos képzés és képesítés követelményeinek módosításait is,

MIUTÁN MEGFONTOLTA a kilencvenhetedik ülésszakán az Egyezmény XII(1)(a)(i) cikkének megfelelően előterjesztett és köröztetett módosításokat,

1. ELFOGADJA az Egyezmény XII(1)(a)(iv) cikkének megfelelően az Egyezmény módosításait, amelyeknek szövege a jelen határozat mellékletében kerül ismertetésre;

2. az Egyezmény XII(1)(a)(vii)(2) cikkének megfelelően úgy HATÁROZ, hogy a szóban forgó módosításokat 2018. január 1-jén elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha ezen dátumot megelőzően a Felek több mint egyharmada, vagy azok a Felek, amelyek együttes kereskedelmi flottája a világ legalább 100 bruttó regisztertonna űrtartalmú hajókból álló kereskedelmi flottája bruttó tonnatartalmának legalább 50%-át teszi ki, értesítik a Szervezet Főtitkárát, hogy ellenzik a módosítást;

3. FELHÍVJA a Felek figyelmét arra, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(ix) cikkének megfelelően, a csatolt melléklet szerinti módosítások 2018. július 1-jén, a fenti 2. bekezdés szerinti elfogadásukat követően lépnek hatályba;

4. FELSZÓLÍTJA a Feleket, hogy az I/1.1 szabály, az I/11. szabály és az V/4. szabály módosításait a módosítások korai szakaszában hajtsák végre;

5. FELHÍVJA a Feleket, hogy ismerjék el a valamelyik Fél által a korai szakaszban, a fenti 4. bekezdésnek megfelelően és az V/4. szabály módosításainak hatálybalépését megelőzően kiállított tengerészeti képesítéseket;

6. KÉRI a Főtitkárt, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(v) cikkében foglaltak céljából az Egyezmény részes Felei részére továbbítsa a jelen határozat hitelesített másolatait, valamint a módosítások mellékletben foglalt szövegét;

7. SZINTÉN KÉRI a Főtitkárt, hogy a jelen határozatot és annak mellékletét továbbítsa a Szervezet azon tagjainak is, akik nem részes Felei az Egyezménynek.

MELLÉKLET
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ 1978. ÉVI MÓDOSÍTOTT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY (STCW) MÓDOSÍTÁSAI

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az I/1.1. szabályba a következő, új meghatározások kerülnek beillesztésre:

„.42 A Sarkvidéki Szabályzat a SOLAS XIV/1.1. szabályában meghatározott, a sarkvidéki vizeken üzemelő hajók nemzetközi szabályzatát jelenti.

.43 A sarkvidéki vizek a SOLAS XIV/1.2-XIV/1.4. szabályaiban meghatározottak szerint az Északi-sarkvidék vizeit és/vagy az Antarktisz térségét jelenti.”

2. Az I/11 szabályba a már meglévő 3. bekezdés után az alábbi, új bekezdés kerül beillesztésre, és az azután következő bekezdések számozása ennek megfelelően módosul:

„4 A sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon történő tengeri szolgálat ellátásának folytatásához minden hajóparancsnoknak és tisztnek teljesítenie kell a jelen szabály 1. bekezdésében rögzített követelményeket, és öt évet meg nem haladó időszakonként az STCW Szabályzat A-1/11. szakasz 4. bekezdésének megfelelően gondoskodnia kell a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon teljesítendő szolgálathoz szükséges szakmai alkalmasságának folyamatosságáról.”

V. fejezet
Bizonyos hajótípusokon szolgáló személyzettel szemben támasztott, speciális képzési követelmények

3. Az V. fejezetben a már meglévő V/2. szabály helyébe a következő szöveg lép:

„V/2. szabály

A személyszállító hajók parancsnokainak, tisztjeinek, legénységének és egyéb személyzetének képzésére és képesítésére vonatkozó, kötelező minimumkövetelmények

1. E szabály a nemzetközi útvonalon közlekedő személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokokra, tisztekre, legénységre és egyéb személyzetre alkalmazandó. E követelményeknek a belföldi útvonalon közlekedő személyszállító hajókon szolgáló személyzetre való alkalmazhatóságáról az Igazgatások határoznak.

2. A személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő minden személynek a fedélzeti feladatokra való beosztása előtt teljesítenie kell az STCW Szabályzat A-VI/1. szakasz 1. bekezdésében foglalt követelményeket.

3. A személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokoknak, tiszteknek, legénységnek és egyéb személyzetnek szükséges a beosztásuknak, feladataiknak és felelősségi körüknek megfelelő, az alábbi 5-9. bekezdésben előírt képzést teljesíteni és ismereteket elsajátítani.

4. Azok a hajóparancsnokok, tisztek, legénység és egyéb személyzet, akiknek az alábbi 7-9. bekezdés szerinti képzésben kell részesülniük, öt évet meg nem haladó időközönként megfelelő, ismeretfelújító képzésben kötelesek részt venni, vagy igazolniuk kell, hogy a megelőző öt éven belül elérték az előírt alkalmassági követelményszintet.

5. A személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő személyzetnek el kell sajátítaniuk az STCW Szabályzat A-V/2. szakasz 1. bekezdésében meghatározott, beosztásuknak, feladataiknak és felelősségi körüknek megfelelő, személyszállító hajókra vonatkozó vészhelyzeti ismereteket.

6. A személyszállító hajókon az utasok számára az utastérben közvetlenül szolgáltatást nyújtó személyzet köteles elvégezni az STCW Szabályzat A-V/2. szakasz 2. bekezdésében meghatározott biztonsági képzést.

7. A személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő, a II., III. és VII. fejezetnek megfelelő képesítéssel rendelkező hajóparancsnokok, tisztek, legénység és a riadójegyzékben kijelölt, az utasokat vészhelyzetben segítő egyéb személyzet kötelesek elvégezni az STCW Szabályzat A-V/2. szakasz 3. bekezdésében meghatározott, a tömegek irányítására vonatkozó képzést.

8. A személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokok, gépüzemvezetők, első tisztek, másodgéptisztek és a riadójegyzékben kijelölt, az utasok vészhelyzeti biztonságáért felelős minden egyéb személy köteles elvégezni az STCW Szabályzat A-V/2. szakasz 4. bekezdésében meghatározott, a válságkezelésről és az emberi viselkedésről szóló, jóváhagyott képzést.

9. A ro-ro személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokok, gépüzemvezetők, első tisztek, másodgéptisztek és minden, az utasok be- és kiszállításáért, a be- és kirakodásért és a rakomány rögzítéséért, vagy a hajótest nyílásainak lezárásáért közvetlenül felelős, kijelölt személynek el kell végeznie az STCW Szabályzat A-V/2. szakasz 5. bekezdésében meghatározott, az utasok biztonságáról, a rakománybiztonságról és a hajótest zártságáról szóló, jóváhagyott képzést.

10. Az Igazgatásoknak biztosítaniuk kell az elvégzett képzést tanúsító okmányok kibocsátását a jelen szabályzat 6-9. bekezdésének megfelelően képesített minden személy számára.”

4. Az V. fejezetbe a következő új szabály kerül beillesztésre:

„V/4. szabály

A sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokok és fedélzeti tisztek képzésére és képesítésére vonatkozó kötelező minimumkövetelmények

1. A sarkvidéki vizeken üzemelő hajók navigációs őrszolgálatáért felelős hajóparancsnokoknak, első tiszteknek és tiszteknek a Sarkvidéki Szabályzat előírásai szerinti, a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozó alapképzésben megszerzett bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.

2. A sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozó alapképzési bizonyítványra pályázó minden jelöltnek a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozó, jóváhagyott alapképzést kell elvégeznie, és eleget kell tennie az STCW Szabályzat A-V/4. szakasz 1. bekezdésében meghatározott alkalmassági követelménynek.

3. A sarkvidéki vizeken üzemelő hajók parancsnokainak és első tisztjeinek a Sarkvidéki Szabályzat előírásai szerinti, a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozó emelt szintű képzési bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.

4. A sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozó emelt szintű képzési bizonyítványra pályázó minden jelölt köteles:

.1 eleget tenni a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozó alapképzési bizonyítványra vonatkozó követelményeknek;

.2 sarkvidéki vizeken vagy egyenértékű, egyéb elismert tengeri szolgálat keretében legalább két (2) hónapig tartó, elismert fedélzeti tengeri szolgálatot teljesíteni irányítási szinten vagy őrszolgálati feladatok ellátásakor üzemeltetési szinten; és

.3 a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozó, jóváhagyott emelt szintű képzést elvégezni, valamint megfelelni az STCW Szabályzat A-V/4. szakasz 2. bekezdésében előírt alkalmassági követelménynek.

5. Az Igazgatásoknak biztosítani kell, hogy adott esetben a 2. vagy 4. bekezdésnek megfelelően képesítést szerzett tengerészek számára jártassági bizonyítványt állítsanak ki.

Átmeneti rendelkezések

6. Azoknak a tengerészeknek, akik 2018. július 1-je előtt kezdték meg elismert tengeri szolgálatukat sarkvidéki vizeken, 2020. július 1-jéig tudniuk kell igazolni, hogy eleget tesznek a 2. bekezdés követelményeinek azzal, hogy:

.1 sarkvidéki vizeken üzemelő hajón elismert tengeri szolgálatot vagy ezzel egyenértékű, elismert tengeri szolgálatot teljesítettek üzemeltetési vagy irányítási szintű fedélzeti feladatok ellátásával a megelőző öt év során összesen legalább három hónapig; vagy

.2 sikeresen elvégezték a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozóan a Szervezet által létrehozott képzési útmutató szerint szervezett tanfolyamot.

7. Azoknak a tengerészeknek, akik 2018. július 1-je előtt kezdték meg elismert tengeri szolgálatukat sarkvidéki vizeken,

2020. július 1-jéig tudniuk kell igazolni, hogy eleget tesznek a 4. bekezdés követelményeinek azzal, hogy:

.1 sarkvidéki vizeken üzemelő hajón elismert tengeri szolgálatot vagy ezzel egyenértékű, elismert tengeri szolgálatot teljesítettek irányítási szintű fedélzeti feladatok ellátásával a megelőző öt év során összesen legalább három hónapig; vagy

.2 sikeresen elvégezték a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozóan a Szervezet által létrehozott képzési útmutató szerint szervezett tanfolyamot, valamint sarkvidéki vizeken üzemelő hajón elismert tengeri szolgálatot vagy ezzel egyenértékű, elismert tengeri szolgálatot teljesítettek irányítási szintű fedélzeti feladatok ellátásával a megelőző öt év során összesen legalább két hónapig.””

10. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez

„RESOLUTION MSC.416(97)
(adopted on 25 November 2016)
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

RECALLING ALSO article XII of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (“the Convention”), concerning the procedures for amending the Convention,

RECALLING FURTHER that the Committee, by resolution MSC.386(94), adopted, inter alia, the new chapter XIV of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, as amended,

ALSO RECALLING that the Committee, by resolution MSC.385(94), adopted the International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code), which will take effect on 1 January 2017 upon entry into force of the new chapter XIV of the SOLAS Convention,

NOTING that there will be a transitional period between the entry into force of the Polar Code and the amendments to the STCW Convention, and that section B-V/g of the STCW Code provides guidance regarding the training of masters and officers for ships operating in polar waters which should be applied by Administrations during the transitional period,

ALSO RECALLING that the Committee, at its ninety-sixth session, decided to provide the Member States with a single resolution of amendments to the Convention, including those related to the Polar Code and to passenger ship-specific training and certification,

HAVING CONSIDERED, at its ninety-seventh session, amendments to the Convention proposed and circulated in accordance with article XII(1)(a)(i) thereof,

1. ADOPTS, in accordance with article XII(1)(a)(iv) of the Convention, amendments to the Convention, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article XII(1)(a)(vii)(2) of the Convention, that the said amendments shall be deemed to have been accepted on 1 January 2018, unless, prior to that date, more than one third of Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world’s merchant shipping of ships of 100 gross register tons or more, have notified the Secretary-General of the Organization of their objections to the amendments;

3. INVITES Parties to note that, in accordance with article XII(1)(a)(ix) of the Convention, that the amendments annexed hereto shall enter into force on 1 July 2018 upon their acceptance, in accordance with paragraph 2 above;

4. URGES Parties to implement the amendments to regulation I/1.1, regulation I/11 and regulation V/4 at an early stage;

5. INVITES Parties to recognize seafarers’ certificates issued by a Party at an early stage, in accordance with paragraph 4 above, and prior to the entry into force of amendments to regulation V/4;

6. REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article XII(1)(a)(v) of the Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to the Convention;

7. REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the Organization, which are not Parties to the Convention.

ANNEX
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

1. In regulation I/1.1, the following new definitions are added:

„.42 Polar Code means the International Code for Ships Operating in Polar Waters, as defined in SOLAS regulation XIV/1.1.

.43 Polar waters means Arctic waters and/or the Antarctic area, as defined in SOLAS regulations XIV/1.2 to XIV/1.4.”

2. In regulation I/11, after the existing paragraph 3, the following new paragraph is inserted and the subsequent paragraphs are renumbered accordingly:

„4 Every master or officer shall, for continuing seagoing service on board ships operating in polar waters, meet the requirements of paragraph 1 of this regulation and be required, at intervals not exceeding five years, to establish continued professional competence for ships operating in polar waters in accordance with section A-1/11, paragraph 4 of the STCW Code.”

CHAPTER V
Special training requirements for personnel on certain types of ships

3. In chapter V, the existing regulation V/2 is replaced by the following:

„Regulation V/2

Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers, ratings and other personnel on passenger ships

1. This regulation applies to masters, officers, ratings and other personnel serving on board passenger ships engaged on international voyages. Administrations shall determine the applicability of these requirements to personnel serving on passenger ships engaged on domestic voyages.

2. Before being assigned shipboard duties, all persons serving on a passenger ship shall meet the requirements of section A-VI/1, paragraph 1 of the STCW Code.

3. Masters, officers, ratings and other personnel serving on board passenger ships shall complete the training and familiarization required by paragraphs 5 to 9 below, in accordance with their capacity, duties and responsibilities.

4. Masters, officers, ratings and other personnel, who are required to be trained in accordance with paragraphs 7 to 9 below shall, at intervals not exceeding five years, undertake appropriate refresher training or be required to provide evidence of having achieved the required standard of competence within the previous five years.

5. Personnel serving on board passenger ships shall complete passenger ship emergency familiarization appropriate to their capacity, duties and responsibilities as specified in section A-V/2, paragraph 1 of the STCW Code.

6. Personnel providing direct service to passengers in passenger spaces on board passenger ships shall complete the safety training specified in section A-V/2, paragraph 2 of the STCW Code.

7. Masters, officers, ratings qualified in accordance with chapters II, III and VII and other personnel designated on the muster list to assist passengers in emergency situations on board passenger ships, shall complete passenger ship crowd management training as specified in section A-V/2, paragraph 3 of the STCW Code.

8. Masters, chief engineer officers, chief mates, second engineer officers and any person designated on the muster list of having responsibility for the safety of passengers in emergency situations on board passenger ships shall complete approved training in crisis management and human behaviour as specified in section A-V/2, paragraph 4 of the STCW Code.

9. Masters, chief engineer officers, chief mates, second engineer officers and every person assigned immediate responsibility for embarking and disembarking passengers, for loading, discharging or securing cargo, or for closing hull openings on board ro-ro passenger ships, shall complete approved training in passenger safety, cargo safety and hull integrity as specified in section A-V/2, paragraph 5 of the STCW Code.

10. Administrations shall ensure that documentary evidence of the training which has been completed is issued to every person found qualified in accordance with paragraphs 6 to 9 of this regulation.“

4. In chapter V, the following new regulation is added:

„Regulation V/4

Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters and deck officers on ships operating in polar waters

1. Masters, chief mates and officers in charge of a navigational watch on ships operating in polar waters shall hold a certificate in basic training for ships operating in polar waters, as required by the Polar Code.

2. Every candidate for a certificate in basic training for ships operating in polar waters shall have completed an approved basic training for ships operating in polar waters and meet the standard of competence specified in section A-V/4, paragraph 1, of the STCW Code.

3. Masters and chief mates on ships operating in polar waters, shall hold a certificate in advanced training for ships operating in polar waters, as required by the Polar Code.

4. Every candidate for a certificate in advanced training for ships operating in polar waters shall:

.1 meet the requirements for certification in basic training for ships in polar waters;

.2 have at least two (2) months of approved seagoing service in the deck department, at management level or while performing watchkeeping duties at the operational level, within polar waters or other equivalent approved seagoing service; and

.3 have completed approved advanced training for ships operating in polar waters and meet the standard of competence specified in section A-V/4, paragraph 2 of the STCW Code.

5. Administrations shall ensure that a Certificate of Proficiency is issued to seafarers who are qualified in accordance with paragraphs 2 or 4, as appropriate.

Transitional provisions

6. Until 1 July 2020, seafarers who commenced approved seagoing service in polar waters prior to 1 July 2018 shall be able to establish that they meet the requirements of paragraph 2 by:

.1 having completed approved seagoing service on board a ship operating in polar waters or equivalent approved seagoing service, performing duties in the deck department at the operational or management level, for a period of at least three months in total during the preceding five years; or

.2 having successfully completed a training course meeting the training guidance established by the Organization for ships operating in polar waters.

7. Until 1 July 2020, seafarers who commenced approved seagoing service in polar waters prior to 1 July 2018 shall be able to establish that they meet the requirements of paragraph 4 by:

.1 having completed approved seagoing service on board a ship operating in polar waters or equivalent approved seagoing service, performing duties in the deck department at management level, for a period of at least three months in total during the preceding five years; or

.2 having successfully completed a training course meeting the training guidance established by the Organization for ships operating in polar waters* and having completed approved seagoing service on board a ship operating in polar waters or equivalent approved seagoing service, performing duties in the deck department at the management level, for a period of at least two months in total during the preceding five years.””

11. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez

„MSC.417(97) sz. HATÁROZAT (elfogadva 2016. november 25-én)
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ (STCW) SZABÁLYZAT „A” RÉSZÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

A TENGERÉSZETI BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG

EMLÉKEZTETVE a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló Egyezménynek a Bizottság feladatairól szóló 28(b) cikkére,

SZINTÉN EMLÉKEZTETVE a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi Nemzetközi Egyezménynek („az Egyezmény”), a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló (STCW) szabályzat „A” részének módosítására vonatkozó eljárásokról szóló XII. cikkére és az I/1.2.3. sz. szabályára, ,

MEGJEGYEZVE, hogy az MSC.385(94) sz. határozattal elfogadott, a sarkvidéki vizeken üzemelő hajók nemzetközi szabályzata (Sarkvidéki Szabályzat) és az STCW Egyezmény módosításainak hatálybalépése között lesz egy átmeneti időszak, valamint, hogy az STCW Szabályzat B-V/g szakasza iránymutatást biztosít a sarkvidéki vizeken üzemelő hajók hajóparancsnokai és tisztjei képzésére vonatkozóan, amelyet az átmeneti időszakban az Igazgatásoknak alkalmazniuk kell,

MIUTÁN MEGFONTOLTA kilencvenhetedik ülésszakán Egyezmény XII(1)(a)(i) cikkének megfelelően előterjesztett és köröztetett, az STCW Szabályzat „A” részének módosításait ,

1. ELFOGADJA az Egyezmény XII(1)(a)(iv) cikkének megfelelően az STCWSzabályzat módosításait, amelyeknek szövege a jelen határozat mellékletében kerül ismertetésre;

2. az Egyezmény XII(1)(a)(vii)(2) cikkének megfelelően úgy HATÁROZ, hogy az STCW Szabályzat szóban forgó módosításait 2018. január 1-jén elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha ezen dátumot megelőzően a Felek több mint egyharmada, vagy azok a Felek, amelyek együttes kereskedelmi flottája a világ legalább 100 bruttó regisztertonna űrtartalmú hajókból álló kereskedelmi flottája bruttó tonnatartalmának legalább 50%-át teszi ki, értesítik a Szervezet Főtitkárát, hogy ellenzik a módosítást;

3. FELHÍVJA a Felek figyelmét arra, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(ix) cikkének megfelelően az STCW Szabályzat csatolt melléklet szerinti módosításai 2018. július 1-jén, a fenti 2. bekezdés szerinti elfogadásukat követően lépnek hatályba;

4. FELSZÓLÍTJA a Feleket, hogy az A-I/11. és az A-V/4. szakasz módosításait a módosítások korai szakaszában hajtsák végre;

5. KÉRI a Főtitkárt, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(v) cikkében foglaltak céljából az Egyezmény részes Felei részére továbbítsa a jelen határozat hitelesített másolatait, valamint a módosítások mellékletben foglalt szövegét;

6. SZINTÉN KÉRI a Főtitkárt, hogy a jelen határozatot és annak mellékletét továbbítsa a Szervezet azon tagjainak is, akik nem részes Felei az Egyezménynek.

MELLÉKLET
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ (STCW) SZABÁLYZAT „A” RÉSZÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

I. FEJEZET - Általános rendelkezések

1. A A-I/11. szakaszban a már meglévő 3. bekezdés után a következő új, 4. bekezdés kerül beillesztésre:

„4 A sarkvidéki vizeken üzemelő hajók hajóparancsnokai és tisztjei szakmai alkalmasságának folyamatossága az I/11. szabálynak megfelelően a következőképp állapítható meg:

.1 elismert tengeri szolgálat, valamint a birtokolt bizonyítványnak megfelelő feladatok ellátása az elmúlt öt évben legalább két hónap időtartamban; vagy

.2 olyan feladatok ellátása, amelyek a 4.1. bekezdésben meghatározott tengeri szolgálattal egyenértékűnek minősülnek; vagy

.3 egy elismert vizsgán történő megfelelés; vagy

.4 egy vagy több elismert képzés sikeres teljesítése.”

2. A A-I/14. szakaszban a már meglévő 3. bekezdés után a következő új, 4. bekezdés kerül beillesztésre:

„4 A társaságoknak biztosítaniuk kell, hogy a jelen szabályzat B-I/14. szakaszának 3. bekezdésébe foglalt iránymutatás figyelembe vételével a személyszállító hajóikon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokok és tisztek a beosztásuknak, feladataiknak és felelősségi körüknek megfelelő készségek elsajátítását biztosító képzésben részesüljenek.”

V. FEJEZET - Bizonyos hajótípusokon szolgáló személyzettel szemben támasztott, speciális képzési követelmények

3. Az V. fejezetben a már meglévő A-V/2. szakasz helyére a következő szöveg kerül beillesztésre:

„A-V/2. szakasz

A személyszállító hajókon szolgáló hajóparancsnokok, tisztek, legénység és egyéb személyzet képzésére és képesítésére vonatkozó, kötelező minimumkövetelmények

Személyszállító hajókra vonatkozó vészhelyzeti ismeretek elsajátítása

1. Fedélzeti feladatokra történő beosztásukat megelőzően a nemzetközi útvonalon közlekedő személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő személyzet tagjainak a feladataiknak és felelősségi körüknek megfelelő készségeket el kell sajátítaniuk a következők szerint:

A vészhelyzeti tervek, utasítások és eljárások végrehajtásában való közreműködés

.1 Ismerniük kell:

.1.1 általános biztonsági előírásokat a hajó fedélzetén;

.1.2 a létfontosságú biztonsági és vészhelyzeti felszereléseket, beleértve az életmentő eszközök helyét;

.1.3 egy vészhelyzet során tanúsított személyes magatartás fontosságát; és

.1.4 a felvonók használatának korlátozásait vészhelyzet alatt.

Az utasokkal történő hatékony kommunikációban való közreműködés vészhelyzet során

.2 Képes:

.2.1 kommunikálni a hajó munkanyelvén;

.2.2 non-verbális módon biztonsági információk kommunikálására; és

.2.3 megérteni azon nyelvek egyikét, amelyen egy vészhelyzet vagy gyakorlat esetén a vészhelyzetre vonatkozó bejelentéseket lehet tenni.

Az utasok számára az utastérben közvetlen szolgáltatást nyújtó személyzet biztonsági képzése

2. Fedélzeti feladatokra történő beosztásukat megelőzően az utasok számára az utastérben közvetlen szolgáltatást nyújtó személyzet tagjainak az V/2. szabály 6. bekezdése szerint kiegészítő biztonsági képzést kell kapniuk, amely legalább a következő készségek megszerzését biztosítja:

Kommunikáció

.1 Képesség az utasokkal vészhelyzetben történő kommunikálásra, figyelembe véve a következőket:

.1.1 az adott útvonalon szállított utasok jellemző állampolgárságának megfelelő nyelvet vagy nyelveket;

.1.2 annak valószínűségét, hogy az elemi angol szókincs használata biztosíthatja a segítségre szoruló utasokkal való kommunikálást, függetlenül attól, hogy az utas és a hajószemélyzet tagja közös nyelvet beszél-e;

.1.3 annak lehetőségét, hogy vészhelyzetben, amikor szóbeli kommunikációra nincs lehetőség, valamely más módon kommunikáljanak, például szemléltetéssel, vagy kézjelekkel, vagy annak a helynek a megmutatásával, ahol az utasítások, a gyülekezőhelyek, az életmentő eszközök vagy a menekülési útvonalak fellelhetőek;

.1.4 milyen mértékben nyújtottak teljes körű biztonsági utasításokat az utasoknak az anyanyelvükön vagy anyanyelveiken; és

.1.5 azon nyelveket, amelyeken vészhelyzet vagy gyakorlat esetén a vészhelyzetre vonatkozó bejelentéseket lehet tenni az utasok tájékoztatására, illetve az utasokat segítő személyzet támogatására.

Berakodási és beszállítási eljárások

.1 Képesség a hajóra bevezetett eljárások megfelelő alkalmazására, tekintettel:

.1.1 a járművek, vasúti kocsik és egyéb szállító-egységek berakodására és azok elbocsátására, beleértve az ezzel járó kommunikációt;

.1.2 a rámpák leengedésére és felvonására;

.1.3 az összecsukható jármű-platók felállítására és összecsukására; és

.1.4 az utasok beszállítására és kiszállítására, különös tekintettel a mozgáskorlátozott személyekre, valamint azokra, akik segítségre szorulnak.

Veszélyes áruk szállítása

.2 Képesség a ro-ro személyszállító hajók fedélzetén történő veszélyes áruk szállítására vonatkozó speciális óvintézkedések, eljárások alkalmazására.

A rakomány rögzítése

.3 Képesség:

.3.1 a járművek, vasúti kocsik és egyéb szállító-egységekre vonatkozó, a biztonságos rakományelrendezési és rögzítési szabályzat rendelkezéseinek helyes alkalmazására; és

.3.2 a biztosított rakományrögzítő eszközök és anyagok helyes használatára, azok korlátainak figyelembe vételével.

Stabilitási, trimm és terhelési számítások

.4 Képesség:

.4.1 a biztosított stabilitási és terhelési információk megfelelő használatára;

.4.2 terhelési kalkulátorok vagy számítógépes programok segítségével a berakodás különböző feltételei melletti stabilitás és trimm kiszámítására;

.4.3 a fedélzet terhelési tényezőinek kiszámítására; valamint

.4.4 a ballaszt- és üzemanyag-mozgásoknak a stabilitásra, trimmre és a terhelésre gyakorolt hatásainak kiszámítására.

Életmentő eszközök

.2 Képesség arra, hogy az utasoknak bemutassák a személyi életmentő eszközök használatát.

Beszállítási eljárások

.3 Az utasok beszállítása és kiszállítása, különös tekintettel a mozgáskorlátozott személyekre, valamint azokra, akik segítségre szorulnak.

Személyszállító hajók tömegirányítási képzése

3. Fedélzeti feladatokra történő beosztásukat megelőzően a II., III. és VII. fejezet szerinti végzettséggel rendelkező hajóparancsnokoknak, tiszteknek, legénységnek és egyéb, a vészhelyzetben a riadójegyzék szerint az utasokat segítő személyzetnek:

.1 sikeresen teljesíteniük kell a tömegek irányítására vonatkozó, az V/2. szabály 7. bekezdésében előírt, az A-V/2-1. táblázatban ismertetett képzést; és

.2 igazolniuk kell, hogy az A-V/2-1. táblázattal összhangban teljesítették a képzést.

Válságkezelési és az emberi magatartásról szóló képzés

4. Fedélzeti feladatokra történő beosztásukat megelőzően a hajóparancsnokoknak, gépüzemvezetőknek, első tiszteknek, másodgéptiszteknek és minden olyan személyzetnek, akik a riadójegyzék szerint vészhelyzetben felelősek az utasok biztonságáért:

.1 sikeresen teljesíteniük kell az V/2. szabály 8. bekezdésében előírt, az A-V/2-2. táblázatban ismertetett, jóváhagyott válságkezelési és az emberi magatartásról szóló képzést; és

.2 igazolniuk kell, hogy az A-V/2-2. táblázat 3. és 4. oszlopa szerint az alkalmasság értékelésének módszereivel és kritériumaival összhangban teljesítették az előírt alkalmassági követelményt.

Utas biztonsági, rakomány biztonsági és a hajótest zártságáról szóló képzés

5. A ro-ro személyszállító hajókon fedélzeti feladatokra történő beosztásukat megelőzően a hajóparancsnokoknak, gépüzemvezetőknek, első tiszteknek, másodgéptiszteknek és minden olyan személynek, akik az utasok be- és kiszállításáért, a rakomány be-, kirakodásáért és rögzítéséért, vagy a hajótest zártságáért közvetlenül felelősek, az V/2. szabály 9. bekezdése szerinti, olyan utas biztonsági, rakomány biztonsági és a hajótest zártságáról szóló képzésben kell részesülniük, amely legalább a következő, a feladataiknak és felelősségi körüknek megfelelő készségeket biztosítja:

A hajótest nyílásainak felnyitása, lezárása és a zárak rögzítése

.5 Képesség:

.5.1 a hajón bevezetett eljárások helyes alkalmazására az orr-, far-, oldalajtók és a rakodó hidak (rámpák) nyitására, zárására és a zárak rögzítésére, valamint a kapcsolódó rendszerek helyes működtetésére; és

.5.2 a megfelelő tömítések tekintetében felmérések elvégzésére.

A ro-ro fedélzet légterének állapota

.6 Képesség:

.6.1 azon felszerelések használatára, ahol van ilyen, amely a légtér állapotát folyamatosan figyeli a ro-ro rakományterekben, és

.6.2 a hajón bevezetett eljárások helyes alkalmazására a ro-ro rakományterek szellőztetésére a járművek be- és kirakodása folyamán, amíg úton vannak és vészhelyzetben.

A-V/2-1. táblázat

Az alkalmasság minimális követelményeinek előírása a személyszállító hajók tömegirányítási képzésében

1. oszlop 2. oszlop 3. oszlop 4. oszlop
Alkalmasság Ismeret, megértés és jártasság Az alkalmasság igazolásának módjai Az alkalmasság értékelésének kritériumai
Közreműködés a fedélzeti vészhelyzeti tervek és az utasok riadóztatását és evakuálását célzó eljárások végrehajtásában A hajó fedélzetén érvényben lévő vészhelyzeti tervek, az utasok kezelésére és evakuálására vonatkozó utasítások és eljárások ismerete

Az érvényben lévő tömegirányítási technikák és a vonatkozó, az utasoknak vészhelyzetben történő segítségnyújtáshoz használatos felszerelés ismerete

A riadójegyzék és a vészhelyzeti utasítások ismerete
A képzés és/vagy betanítás során szerzett bizonyíték értékelése A vészhelyzet esetén megtett intézkedések megfelelőek, és összhangban állnak az előírt eljárásokkal
A gyülekező- és kiszállási helyekre haladó utasok segítése Képesség világos utasítások adására

Képesség az utasok folyosókon, lépcsőkön és átjárókban történő irányítására

A menekülési útvonalak akadálymentessége fontosságának megértése és képesség annak fenntartására

A mozgáskorlátozott személyek és a speciális segítséget igénylő személyek evakuálására elérhető módszerek ismerete

Az utas-szállások és nyilvános helyek átkutatása módszereinek ismerete

Az utasok kiszállítása különös tekintettel a mozgáskorlátozottakra,
valamint a speciális segítséget igénylő személyekre.

A hatékony riadóztatási eljárások fontossága, ideértve:

.1 a rend fenntartásának fontosságát;

.2 a pánik csökkentésére és elkerülésére vonatkozó eljárások használatának képességét
A képzés és/vagy betanítás során szerzett bizonyíték értékelése A végrehajtott műveletek megfelelnek a vészhelyzeti terveknek, utasításoknak és eljárásoknak

Az egyéneknek, vészhelyzeti elhárító csapatoknak és utasoknak átadott információk pontosak, relevánsak és időszerűek
.3 amennyiben szükséges, utaslisták használatának képességét az evakuálási számlálásokhoz

.4 annak fontosságát, hogy az utasok a lehetőségekhez mérten megfelelően legyenek felöltözve a riadóztatás során; és

.5 képességet annak ellenőrzésére, hogy az utasok az életmentő mellényeiket helyesen vették fel.

A-V/2-2. táblázat

Az alkalmasság minimális követelményeinek előírása a személyszállító hajók válságkezelési és az emberi magatartásról szóló képzésében

1. oszlop 2. oszlop 3. oszlop 4. oszlop
Alkalmasság Ismeret, megértés és jártasság Az alkalmasság igazolásának módjai Az alkalmasság értékelésének kritériumai
A hajó fedélzetén alkalmazandó vészhelyzeti eljárások megszervezése Ismernie kell:

.1 a hajó általános tervezését és elrendezését

.2 a biztonsági szabályokat

.3 a vészhelyzeti terveket és eljárásokat.

Hajó-specifikus vészhelyzeti eljárások fejlesztése alapelveinek fontossága, ideértve:

.1 a hajó fedélzetén alkalmazandó vészhelyzeti eljárások előre tervezésének és gyakoroltatásának szükségességét

.2 annak szükségességét, hogy minden személyzet tisztában legyen az előre megtervezett vészhelyzeti eljárásokkal és azokat vészhelyzet esetén a lehető leggondosabban betartsa
A jóváhagyott képzés, gyakorlat során szerzett bizonyíték értékelése egy vagy több előkészített vészhelyzeti tervvel vagy gyakorlati szemléltetéssel A hajón alkalmazandó vészhelyzeti eljárások biztosítják a vészhelyzetek kezelésére való készenléti állapotot
Az erőforrások optimális használata Az erőforrások optimális használatának képessége, figyelembe véve:

.1 annak lehetőségét, hogy vészhelyzetben a hozzáférhető erőforrások korlátozottak lehetnek

.2 annak szükségességét, hogy a közvetlenül rendelkezésre álló személyzetet és eszközöket
A jóváhagyott képzés, gyakorlati szemléltetés és fedélzeti képzés, és vészhelyzeti eljárások gyakoroltatása során szerzett bizonyíték értékelése A készenléti tervek optimalizálják az elérhető erőforrások használatát

A feladatok és felelősségi körök kiosztása tükrözi az egyes személyek ismert kompetenciáit

A csapatok és az egyének szerepe és felelősségi körei egyértelműen meghatározásra kerültek
teljes mértékben kihasználjuk, és amennyiben szükséges, improvizáljunk

Képesség valóságos gyakorlatok megszervezésére a készenléti állapot fenntartása érdekében, figyelembe véve a korábban személyszállító hajókkal történt balesetekből levont tanulságokat; a gyakorlatok utáni tájékoztatásra
A vészhelyzetekre való reagálás irányítása Képesség a kezdeti állapotfelmérés elvégzésére, valamint a vészhelyzetekre való megfelelő reagálásra a bevezetett vészhelyzeti eljárásokkal összhangban

Vezetői készségek

Képesség mások vészhelyzetben történő irányítására és vezetésére, ideértve a következő követelményeket is:

.1 példamutatás vészhelyzet esetén

.2 a döntéshozatalra való összpontosítás, ha vészhelyzet esetén gyorsan kell cselekedni

.3 az utasok és egyéb személyzet motiválása, bátorítása és megnyugtatása

Stresszkezelés

Képesség arra, hogy beazonosítsa a túlzott egyéni stressz tüneteit saját magán és a hajó vészhelyzeti csapatának többi tagján

Megértése annak, hogy a vészhelyzetek által okozott stressz befolyásolhatja az egyéni teljesítőképességet, valamint az egyének utasítás- és eljárás követési képességeit
A jóváhagyott képzés, gyakorlati szemléltetés és fedélzeti képzés, és vészhelyzeti eljárások gyakoroltatása során szerzett bizonyíték értékelése Az eljárások és intézkedések összhangban legyenek a lefektetett alapelvekkel és a fedélzeti válságkezelési tervekkel

A célkitűzések és a stratégia feleljen meg a vészhelyzet jellegének, az előre nem várt körülményekkel is számolva és optimálisan használja a rendelkezésre álló erőforrásokat

A személyzet tagjai által tett intézkedések járuljanak hozzá a rend és az irányítás fenntartásához
Az utasok és a többi személyzet irányítása vészhelyzet esetén Emberi viselkedés és reakciók

Az utasok és a többi személyzet irányításának képessége vészhelyzet esetén, ideértve:

.1 Az utasok és a többi személyzet vészhelyzet esetén tanúsított általános reakciómintáinak ismeretét, ideértve a következők lehetőségét:
A jóváhagyott képzés, gyakorlati szemléltetés és fedélzeti képzés, és vészhelyzeti eljárások gyakoroltatása során szerzett bizonyíték értékelése A személyzet tagjai által tett intézkedések járuljanak hozzá a rend és az irányítás fenntartásához
.1.1 általában időbe telik, amíg az emberek elfogadják a vészhelyzet tényét

.1.2 egyes emberek pánikba eshetnek, és nem képesek normál racionalitási szintjükön viselkedni, kognitív képességeik leszűkülhetnek, és lehetséges, hogy nem úgy reagálnak az instrukciókra, mint a normál helyzetekben.

.2 Az ilyen személyzetnek tudatában kell lennie annak, hogy az utasok és kollégáik többek között:

.2.1 első reakcióként hozzátartozóikat, barátaikat és/vagy dolgaikat próbálják megkeresni, ha vészhelyzet történik

.2.2 kabinjaikba vagy egyéb helyekre menekülnek a fedélzeten, ahol úgy gondolják, hogy nem érheti őket baj

.2 3 amikor a hajó az egyik oldalára billen, hajlamosak a felül lévő oldalra átmenni

.3 figyelembe kell venniük, hogy a családok elválasztása pánikot okoz, és ebből problémák merülhetnek fel
Az eredményes kommunikáció kezdeményezése és fenntartása Képesség az eredményes kommunikáció kezdeményezésére és fenntartására, ideértve:

.1 az érthető és tömör utasítások és jelentések fontosságának figyelembe vételét

.2 az utasok és a személyzet többi tagjának ösztönzését az információcserére és visszajelzések adására

Képesség a releváns információ vészhelyzetben történő biztosítására utasok és a személyzet többi tagja felé, hogy tájékoztassa őket az általános helyzetről, és közölje a tőlük elvárható intézkedéseket figyelembe véve:

.1 az adott útvonalon szállított utasok és egyéb személyre jellemző állampolgárságának megfelelő nyelvet vagy nyelveket;
A jóváhagyott képzés, gyakorlatok és gyakorlati szemléltetés során szerzett bizonyíték értékelése Az információkat minden rendelkezésre álló forrásból meg kell szerezni, azokat a lehető leghamarabb értékelni kell és meg kell erősíteni, valamint a vészhelyzet lefolyása során folyamatosan felül kell vizsgálni

Az egyéneknek, vészhelyzet-elhárítási csapatoknak és utasoknak adott információk pontossága, relevanciája és időszerűsége

Az utasokat a vészhelyzet jellegéről, valamint az általuk megteendő lépésekről tájékoztató információk
.2 annak lehetőségét, hogy vészhelyzetben, amikor szóbeli kommunikációra nincs lehetőség, valamely más módon kommunikáljanak, például szemléltetéssel, vagy kézjelekkel, vagy annak a helynek a megmutatásával, ahol az utasítások, a gyülekezőhelyek, az életmentő eszközök vagy a menekülési útvonalak fellelhetőek;

.3 azon nyelveket, amelyeken vészhelyzet vagy gyakorlat esetén a vészhelyzetre vonatkozó bejelentéseket lehet tenni az utasok tájékoztatására, illetve az utasokat segítő személyzet támogatására

4. A következő új, A-V/4. szakasz kerül beillesztésre:

„A-V/4. szakasz

A sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokok és fedélzeti tisztek képzésére és képesítésére vonatkozó kötelező minimum követelmények

Alkalmassági szint

1. A sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó alapképzési bizonyítványra pályázó minden jelölt köteles:

.1 bemutatni, hogy alkalmas az A-V/4-1. táblázat 1. oszlopában előírt feladatok, kötelezettségek és felelősségi körök ellátására; és

.2 igazolni, hogy teljesítette:

.1 az A-V/4-1. táblázat 2. oszlopában előírt minimum ismeretet, megértést és jártasságot; és

.2 az előírt alkalmassági követelményeket az A-V/4-1. táblázat 3. és 4. oszlopában foglalt alkalmasság-értékelés módszereinek és kritériumainak megfelelően

2. A sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó emelt szintű képzést tanúsító bizonyítványra pályázó minden jelölt köteles:

.1 bemutatni, hogy alkalmas az A-V/4-2. táblázat 1. oszlopában előírt feladatok, kötelezettségek és felelősségi körök ellátására; és

.2 igazolni, hogy teljesítette:

.1 az A-V/4-2. táblázat 2. oszlopában előírt minimum ismeretet, megértést és jártasságot; és

.2 az előírt alkalmassági követelményeket az A-V/4-2. táblázat 3. és 4. oszlopában foglalt alkalmasság-értékelés módszereinek és kritériumainak megfelelően.

A-V/4-1. táblázat

Az alkalmasság minimális követelményeinek előírása a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon történő szolgálat-teljesítéshez szükséges alapképzésben:

1. oszlop 2. oszlop 3. oszlop 4. oszlop
Alkalmasság Ismeret, megértés és jártasság Az alkalmasság igazolásának módjai Az alkalmasság értékelésének kritériumai
Közreműködés a sarkvidéki vizeken üzemelő hajók biztonságos üzemeltetésében A jég karakterisztikáira vonatkozó alapismeretek, valamint azon területek ismerete, ahol a jég különböző fajtái előfordulhatnak a vízi közlekedés során:

.1 a jég fizikája, kialakulási feltételei, képződése, vastagodása, öregedése és olvadási fázisa

.2 jégtípusok és koncentrációik

.3 jégnyomás és eloszlás

.4 a hóval fedett jég által keltett súrlódás

.5 a szórt jég hatásai; a jegesedés veszélyei; a jegesedés elkerülésére tett óvintézkedések és a jegesedéskor alkalmazható lehetőségek

.6 a különböző régiók jégborította területei; különbségek az Északi-sark és az Antarktisz között, első éves és többrétegű jég, tengeri jég és szárazföldi jég

.7 a jégkép-alkotó rendszerek használata az időjárási-és jégviszonyokban bekövetkező gyors változások hatásainak felismerésére

.8 a felhőkről a sarkok közelében alacsony felhőalap esetén visszatükröződő jég és víz jelenségének ismerete

.9 a jéghegyek és kisebb darabokból összefagyott nagyobb jégtömegek különböző mozgásainak ismerete

.10 a jégben tapasztalható dagályok és áramlatok ismerete

.11 a szél és az áramlatok a jégre gyakorolt hatásainak ismerete
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés, ahol ez alkalmas

.4 jóváhagyott képzési program
A jégnek a hajó biztonságos üzemeltetése szempontjából releváns viselkedésének és tulajdonságainak azonosítása

A jéggel kapcsolatos tájékoztatók és kiadványokból kinyert információkat helyesen értelmezi és megfelelően alkalmazza

A látható és infravörös műholdas térképek használata

A tojásdiagrammok használata

A meteorológiai és oceanográfiai adatok egyeztetése a jég adataival

Az időjárási- és a jégviszonyok mérése és megfigyelése pontos és megfelelő a biztonságos áthaladás tervezéséhez
A hajó jég és alacsony levegő-hőmérséklet esetén nyújtott teljesítményére vonatkozó alapvető ismeretek:

.1 a hajó tulajdonságai

.2 hajótípusok, hajótest-formák

.3 a jégen való hajózás gépekkel kapcsolatos követelményei

.4 jég elleni megerősítések követelményei

.5 a jég-osztályok korlátozásai

.6 a hajó téliesítése és felkészítése, ideértve a fedélzetet és a motort is

.7 a rendszer teljesítménye alacsony hőmérsékleten

.8 a berendezések és gépek jégben és alacsony levegő-hőmérsékleti viszonyok közötti hajózás alatti korlátozásai

.9 a hajótestre gyakorolt jégnyomás figyelemmel kísérése

.10 tengervíz-kiszívó, vízbeömlő-nyílás, felépítmény szigetelése és speciális rendszerek
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés, ahol ez alkalmas

.4 jóváhagyott képzési program
A hajó különböző jégviszonyok közötti jellemzőinek és korlátozásainak, valamint a hideg környezet hatásainak beazonosítása

A kockázatértékelési eljárások végrehajtása a jeges területre való belépés előtt

Annak figyelembe vétele, hogy az édesvíz-ballaszt megfagy a ballaszt-tartályokban

A végrehajtott intézkedések összhangban vannak az elfogadott alapelvekkel, és a hajó, valamint a személyzet a jégben és alacsony levegő-
hőmérsékleten történő hajózásra való felkészítésének eljárásaival

A kommunikáció világos, tömör és eredményes, azt minden esetben a jó tengerész gyakorlatnak megfelelően igazolják vissza
A hajó jégben történő üzemeltetésének és manőverezésének alapvető képessége és az ezzel kapcsolatos alapvető ismeretek:

.1 biztonságos sebesség jég és jéghegyek közelében

.2 ballaszttartályok figyelemmel kísérése

.3 rakománnyal kapcsolatos műveletek sarkvidéki vizeken

.4 a motor terhelése és hűtési problémáinak figyelembe vétele

.5 biztonsági eljárások a jégen való áthaladásra
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés, ahol ez alkalmas

.4 jóváhagyott képzési program
A Sarkvidéki Szabályzat és a Sarkvidéki hajózási kézikönyv használata a rakomány javasolt be- és kirakodási, valamint az utasok javasolt be- és kiszállítási eljárásainak helyes meghatározásához alacsony hőmérséklet esetén, a ballasztvíz figyelemmel kísérése jegesedés szempontjából, a motor-hőmérséklet figyelemmel kísérése, a lehorgonyzott hajó őrzésekor felmerülő problémák a jégen, és a jég közelében történő áthaladás

A radaradatok értelmezése és elemzése összhangban legyen a figyelő-eljárásokkal, különös tekintettel a veszélyes jég-viselkedések beazonosítását

A navigációs térképekből, elektronikus térképekből és kiadványokból kinyert információk relevánsak, azokat értékeli, helyesen értelmezi és megfelelően alkalmazza

A pozíció rögzítésének elsődleges módszere gyakran használt, és legjobban megfelel az uralkodó viszonyoknak, valamint a jégen keresztüli útvonal tervezésének

A teljesítmény ellenőrzése és a navigációs és kommunikációs eszközök tesztjei megfelelnek a magas szélességeken és alacsony levegő-
hőmérsékleteken történő hajózásra vonatkozó ajánlásoknak
Figyelemmel kíséri és biztosítja a jogszabályi követelmények betartását A szabályzó dokumentumokkal kapcsolatos alapvető ismeretek:

.1 Antarktisz Egyezmény és a
Sarkvidéki Szabályzat

.2 a sarkvidéki vizeken közlekedő hajók baleseti jelentései

.3 IMO szabványok a távoli területeken történő hajózásra
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés, ahol ez alkalmas

.4 jóváhagyott képzési program
A Sarkvidéki hajózási kézikönyv vonatkozó részeinek megkeresése és alkalmazása

A kommunikáció feleljen meg a helyi/regionális és nemzetközi szabvány eljárásoknak

A vonatkozó előírások, szabályzatok és gyakorlatok alapját képező jogszabályi követelmények beazonosítása
Biztonságos munkahelyi gyakorlatok alkalmazása, reagálás a vészhelyzetekre A személyzet felkészítésével, munkakörülményekkel és a biztonsággal kapcsolatos alapvető ismeretek:

.1 A kutató-mentő készenléti állapota és felelőssége korlátainak felismerése, ide értve az A4-es tengeri területet és annak a kutató-mentő kommunikációs berendezések tekintetébeni korlátait

.2 a vészhelyzeti tervezés figyelembe vétele

.3 a biztonságos munkaeljárások kidolgozása és bevezetése a sarkvidéki környezetben, pl. alacsony hőmérsékleten szolgálatot teljesítő személyzet részére a jéggel takart felületek, az egyéni védőeszközök, párokban való munkavégzés és a munkaidő korlátozása
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés, ahol ez alkalmas

.4 jóváhagyott képzési program
A hajóra és a személyzet egyes tagjaira veszélyes helyzetek felismerése és a felismerésük után közvetlenül megteendő intézkedések

Az intézkedéseket a Sarkvidéki hajózási kézikönyv, az elfogadott alapelvek és eljárások szerint kell megtenni a hajózás biztonsága és a tengeri környezet szennyezésének elkerülése érdekében

A biztonságos gyakorlatok követése, valamint a megfelelő biztonsági és védőfelszerelés folyamatos, helyes használata

A reakciók feleljenek meg az elfogadott terveknek, az adott szituációnak és a vészhelyzet természetének

A vonatkozó előírások,
.4 a személyzetnek az alacsony hőmérsékleteknek történő kitettsége során jelentkező veszélyek ismerete

.5 az emberi tényezők, ideértve a hideg okozta kimerültséget, az elsősegély szempontjait, a személyzet jóllétét

.6 a túlélés követelményei, ideértve az egyéni túlélő-
felszerelés használatát és a csoportos túlélést szolgáló felszerelést is

.7 a leggyakoribb, a hajótestet és a berendezéseket érő sérülés, és azok elkerülésének módszerei

.8 a felépítmény-fedélzet jegesedése, annak a hajó stabilitására és egyensúlyára gyakorolt hatásaival együtt

.9 a jegesedés megelőzése és a jég eltávolítása, a jegesedés tényezőivel együtt

.10 a zaj és vibráció okozta kimerültség problémájának felismerése

.11 a további erőforrások szükségességének felismerése, pl. üzemanyag-vételezés, élelmiszer és extra ruházat
szabályzatok és gyakorlatok alapját képező jogszabályi követelmények helyes beazonosítása

A megfelelő biztonsági és védőfelszerelés helyes használata

A hibák és sérülések észrevétele és megfelelő jelentése
A szennyezési és megelőzési követelmények betartása és a környezetvédelmi
veszélyek megelőzése
A környezetvédelmi tényezők és szabályzatok alapvető ismerete:

.1 az üzemanyag és a szemét kibocsátása szempontjából különösen érzékeny területek beazonosítása

.2 a hajózás számára tiltott vagy kerülendő területek beazonosítása

.3 a MARPOL által meghatározott, speciális területek

.4 az olajszennyezés esetén használatos eszközök korlátainak felismerése

.5 a megnövekedett mennyiségű szemét, fenékvíz, szennyvíz, stb. leküzdésére alkalmazott tervek

.6 infrastruktúra hiánya
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés, ahol ez alkalmas

.4 jóváhagyott képzési program
A vonatkozó előírások, szabályzatok és gyakorlatok alapját képező jogszabályi követelmények beazonosítása

A Sarkvidéki Szabályzatban rögzített, a hajók általi üzemanyag-kibocsátás és hulladék kibocsátás korlátozásainak helyes beazonosítása/kiválasztása

A Sarkvidéki hajózási kézikönyv/hulladékkezelési
terv helyes alkalmazása a hajóra vonatkozó korlátozásoknak a hulladék kibocsátása vagy annak eltárolása szempontjából történő meghatározása

Az elkerülendő területek, pl. vadvilági menedékhelyek, ökológiai örökségi parkok, vonulási útvonalak, stb. részleteit biztosító irodalom beazonosítása (MARPOL, Antarktisz Egyezmény, stb.)

.7 olajszennyezés, a jég szennyezése és azok következményei
A hulladékáram sarkvidéki utak során történő kezelése- kor figyelembe veendő tényezők beazonosítása

Az A-V/4-2. táblázat

Az alkalmasság minimális követelményeinek előírása a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon történő szolgálat-teljesítéshez szükséges emelt szintű képzésben:

1. oszlop 2. oszlop 3. oszlop 4. oszlop
Alkalmasság Ismeret, megértés és jártasság Az alkalmasság igazolásának módjai Az alkalmasság értékelésének kritériumai
A sarkvidéki vizeken történő hajózás megtervezése és végrehajtása Az út megtervezésével és a jelentésekkel kapcsolatos ismeretek:

.1 információ-források

.2 jeges területek jelentése a sarkvidéki vizeken

.3 a biztonságos útvonal-tervezés és átjáró-tervezés kifejlesztése a jég lehetőség szerinti elkerülésére

.4 képesség a hidrografikus információk és térképek a sarkvidéki területeken tapasztalt korlátainak felismerésére, valamint annak eldöntése, hogy az információ megfelel-e a biztonságos navigációra

.5 az áthaladási tervtől való eltérések és azok módosításai a dinamikusan változó jégviszonyok között

A berendezések korlátainak ismerete:

.1 a földi navigációs eszközök a sarkvidéki területeken való korlátozott hozzáférése által jelentett veszélyek megértése és beazonosítása

.2 az iránytűk magas szélességi fokokon tapasztalható hibáinak megértése és felismerése

.3 radarjelek megkülönböztetésében tapasztalható korlátok megértése és azok beazonosítása és a jég tulajdonságainak beazonosítása
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés, ahol ez alkalmas

.4 jóváhagyott képzési program
Az út végrehajtásához szükséges berendezések, térképek és hajózási kiadványok felsorolása és az útvonal végighajózásához való megfelelősége

A tervezett útvonal kiválasztását a vonatkozó forrásokból és kiadványokból, statisztikai adatokból származó adatok és a kommunikációs- és navigációs rendszerek korlátozásai támasztják alá

Az útvonalterv megfelelően beazonosítja a releváns sarkvidéki szabályozó rendszereket, valamint a jégnavigátor-szolgáltatás, vagy jégtörő szolgálat szükségességét

Minden potenciális navigációs veszély pontos beazonosítása

A pozíció-, irány-, távolság-és időszámítások helyesek, a navigációs berendezésekre elfogadott pontossági szabványokon belül vannak
a több fajta jég által keltett háttérzajban

.4 az elektronikus helymeghatározó rendszerek magas szélességeken tapasztalható korlátainak megértése és felismerése

.5 a tengeri navigációs térképek és kormányos-leírások korlátainak megértése és felismerése

.6 a kommunikációs rendszerek korlátainak megértése és felismerése
A sarkvidéki vizeken közlekedő hajók biztonságos
közlekedésének irányítása
A hajó jégben történő üzemeltetésének és manőverezésének képessége és az ezzel kapcsolatos alapvető ismeretek:

.1 a jég megközelítése előtti felkészülés és kockázatértékelés, ideértve a jéghegyek jelenlétét, a szél, sötétség, tengerár és a jégnyomás figyelembe vételével

.2 kommunikáció a jégtörőkkel, egyéb, a területen közlekedő hajókkal, valamint a mentést koordináló központokkal

.3 a jégbe és a nyílt vízre történő biztonságos belépés vagy azok biztonságos elhagyásának feltételeinek leírása és megértése, pl. a jégfelületek nagyobb törései és repedései, a jéghegyek és veszélyes jégviszonyok kerülése, a jéghegyektől tartott biztonságos távolság

.4 a jégtörési eljárások megértése és leírása, ideértve a dupla- és egyirányú átjárókat

.5 a hídon szolgálatot teljesítő őrszolgálat bővítése szükségességének felismerése és meghatározása a környezeti viszonyok, a hajó felszereltsége és a hajó jégellenállási osztályozásától függően

.6 felismeri a különféle jégviszonyok által generált radarjeleket

.7 érti a jégtörő konvojok által használt terminológiát és
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat

.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés, ahol ez alkalmas

.4 jóváhagyott képzési program
Minden, a jégben történő navigációval kapcsolatos döntés a hajó manőverező képességének és motortulajdonságainak megfelelő felmérésén, valamint a sarkvidéki vizeken történő navigáció során várható erők figyelembe vételén alapul

A kommunikációs készségek tanúsítása, jégen keresztüli útvonalak kérése, a jégen keresztülvezető útvonal megtervezése és megkezdése

Minden potenciális,
jéggel kapcsolatos veszély helyes beazonosítása

Minden, a
kikötéssel, lehorgonyzással, rakománnyal és ballaszttal kapcsolatos döntés
a hajó manőverező képességének és motor-
tulajdonságainak
megfelelő értékelésén
alapul valamint a várható erők figyelembe vételével, a Sarkvidéki Szabályzat irányelvei és a hatályos nemzetközi megállapodások szerint

Biztonságosan vezeti a hajót a jégen keresztül, a hajót közepes jégkoncentráció mellett manőverezi (1/10-
5/10 tartományban)

Biztonságosan vezeti a hajót a jégen keresztül, a hajót magas jégkoncentráció mellett manőverezi (6/10-
10/10 tartományban)
kommunikációt, fogadja a jégtörők utasításait és konvojban mozog

.8 érti a jég általi bekerítés elkerülésére és a bekerített hajó kiszabadítására használt módszereket, valamint a bekerítés következményeit

.9 érti a jégben történő vontatást és mentést, ideértve a művelettel járó veszélyeket is

.10 a hajó különböző koncentrációjú és borítási arányú jegekben történő kezelése, ideértve a jégben történő hajózás kockázatait, pl. a fordulók és elkerülésé

.11 a különböző típusú hajtó- és oldalkormány rendszereket és azok korlátait a jégben történő hajózás alatt keletkező károk elkerülése érdekében

.12 a billentő- és egyensúlyozó rendszerek használata, a ballaszt és egyensúlyozás a jégben történő alkalmazásának veszélyeivel

.13 kikötés és a kikötő elhagyása jéggel borított vizeken a művelet veszélyeinek figyelembe vételével, és a jéggel fedett vizeken való biztonságos kikötés és a kikötőből való biztonságos kifutás különféle technikái

.14 jégben történő lehorgonyzás, a lehorgonyzó rendszert érő veszélyekkel együtt - a horgonyláncvezető cső és egyéb rögzítő eszközök jegesedése

.15 felismeri a sarkvidéki látástávolságot befolyásoló és potenciálisan a helyi jég- és vízviszonyokat jelző körülményeket, ideértve a tengeri füstöt, a felhőkről a sarkok közelében alacsony felhőalap esetén visszatükröződő jég és víz jelenségét, és a fénytörést is.
A műveleteket az elfogadott alapelvek és eljárások szerint kell végezni a hajózás biztonsága és a tengeri környezet szennyezésének elkerülése érdekében

A tengeri közlekedés biztonságát a navigációs stratégia alkalmazásával, valamint a hajó sebességének és tengelyirányának a különböző jégtípusokhoz való igazításával biztosítja

Az intézkedéseket úgy kell megtenni, hogy az lehetővé tegye a horgonyzó rendszer használatát alacsony hőmérséklet esetén

A végrehajtott intézkedések összhangban vannak a jégtörő általi vontatásra és a vontatószerkezetes vontatásra való felkészítés elfogadott alapelveivel és eljárásaival
Fenntartja a hajó személyzetének és utasainak biztonságát, és az életmentő, tűzoltó és egyéb biztonsági rendszerek üzemképességét Biztonsági ismeretek:

.1 a hajó elhagyására, a jégen és jéggel borított vizeken való túlélésre vonatkozó eljárások és technikák megértése
Az alábbiak közül egy vagy több módon megszerzett bizonyíték vizsgálata és értékelése:

.1 jóváhagyott szolgálati gyakorlat
A reakciók feleljenek meg az elfogadott terveknek, az adott szituációnak és a vészhelyzet természetének

.2 felismeri a tűzoltó rendszerek és életmentő készülékek alacsony hőmérséklet okozta korlátait

.3 megérti a jégben és alacsony hőmérsékleteken végrehajtott vészhelyzeti gyakorlatok során felmerülő egyedi aggályokat

.4 megérti a jégben és alacsony levegő-és vízhőmérséklete-ken végrehajtott vészhelyzeti gyakorlatok során felmerülő egyedi aggályokat
.2 jóváhagyott, iskolahajón szerzett gyakorlat

.3 jóváhagyott szimulátoros képzés, ahol ez alkalmas

.4 jóváhagyott képzési program

12. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez

„RESOLUTION MSC.417(97) (adopted on 25 November 2016)
AMENDMENTS TO PART A OF THE SEAFARERS’ TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING (STCW) CODE

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

RECALLING ALSO article XII and regulation I/1.2.3 of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 („the Convention”), concerning the procedures for amending part A of the Seafarers’ Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code,

NOTING that there will be a transitional period between the entry into force of the International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code), as adopted by resolution MSC.385(94), and the amendments to the STCW Convention, and that section B-V/g of the STCW Code provides guidance regarding the training of masters and officers for ships operating in polar waters which should be applied by Administrations during the transitional period,

HAVING CONSIDERED, at its ninety -seventh session, amendments to part A of the STCW Code, proposed and circulated in accordance with Article XII(1)(a)(i) of the Convention,

1. ADOPTS, in accordance with article XII(1)(a)(iv) of the Convention, amendments to the STCW Code, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article XII(1)(a)(vii)(2) of the Convention, that the said amendments to the STCW Code shall be deemed to have been accepted on 1 January 2018, unless, prior to that date, more than one third of Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world’s merchant shipping of ships of 100 gross register tons or more, have notified the Secretary-General of the Organization that they object to the amendments;

3. INVITES Parties to note that, in accordance with article XII(1)(a)(ix) of the Convention, the annexed amendments to the STCW Code shall enter into force on 1 July 2018 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. URGES Parties to implement the amendments to section A-I/11 and section A-V/4 at an early stage;

5. REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article XII(1)(a)(v) of the Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to the Convention;

6. REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the Organization, which are not Parties to the Convention.

ANNEX
AMENDMENTS TO PART A OF THE SEAFARERS’ TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING (STCW) CODE

CHAPTER I - General provisions

1. In section A-I/11, after the existing paragraph 3, a new paragraph 4 is added as follows:

„4. Continued professional competence for masters and officers on board ships operating in polar waters, as required under regulation I/11, shall be established by:

.1 approved seagoing service, performing functions appropriate to the certificate held, for a period of at least two months in total during the preceding five years; or

.2 having performed functions considered to be equivalent to the seagoing service required in paragraph 4.1; or

.3 passing an approved test; or

.4 successfully completing an approved training course or courses.”

2. In section A-I/14, after existing paragraph 3, a new paragraph 4 is added as follows:

„4. Companies shall ensure that masters and officers on board their passenger ships shall have completed familiarization training to attain the abilities that are appropriate to the capacity to be filled and duties and responsibilities to be taken up, taking into account the guidance given in section B-I/14, paragraph 3 of this Code.”

CHAPTER V - Standards regarding special training requirements for personnel on certain types of ships

3. In chapter V, the existing section A-V/2 is replaced by the following:

„Section A-V/2

Mandatory minimum requirements for the training and qualification of masters, officers, ratings and other personnel on passenger ships

Passenger ship emergency familiarization

1. Before being assigned to shipboard duties, all personnel serving on board passenger ships engaged on international voyages shall have attained the abilities that are appropriate to their duties and responsibilities as follows:

Contribute to the implementation of emergency plans, instructions and procedures

.1. Familiar with:

.1.1 general safety features aboard ship;

.1.2 location of essential safety and emergency equipment, including life-saving appliances;

.1.3 importance of personal conduct during an emergency; and

.1.4 restrictions on the use of elevators during emergencies.

Contribute to the effective communication with passengers during an emergency

.2 Ability to:

.2.1 communicate in the working language of the ship;

.2.2 non-verbally communicate safety information; and

.2.3 understand one of the languages in which emergency announcements may be broadcast on the ship during an emergency or drill.

Safety training for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces

2. Before being assigned to shipboard duties, personnel providing direct service to passengers in passenger spaces shall receive the additional safety training required by regulation V/2, paragraph 6, that ensures at least the attainment of the abilities as follows:

Communication

.1 Ability to communicate with passengers during an emergency, taking into account:

.1.1 the language or languages appropriate to the principal nationalities of passengers carried on the particular route;

.1.2 the likelihood that an ability to use an elementary English vocabulary for basic instructions can provide a means of communicating with a passenger in need of assistance whether or not the passenger and crew member share a common language;

.1.3 the possible need to communicate during an emergency by some other means, such as by demonstration, or hand signals, or calling attention to the location of instructions, muster stations, life-saving devices or evacuation routes, when oral communication is impractical;

.1.4 the extent to which complete safety instructions have been provided to passengers in their native language or languages; and

.1.5 the languages in which emergency announcements may be broadcast during an emergency or drill to convey critical guidance to passengers and to facilitate crew members in assisting passengers.

Loading and embarkation procedures

.1 Ability to apply properly the procedures established for the ship regarding:

.1.1 loading and discharging vehicles, rail cars and other cargo transport units, including related communications;

.1.2 lowering and hoisting ramps;

.1.3 setting up and stowing retractable vehicle decks; and

.1.4 embarking and disembarking passengers, with special attention to disabled persons and persons needing assistance.

Carriage of dangerous goods

.2 Ability to apply any special safeguards, procedures and requirements regarding the carriage of dangerous goods on board ro-ro passenger ships.

Securing cargoes

.3 Ability to:

.3.1 apply correctly the provisions of the Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing to the vehicles, rail cars and other cargo transport units carried; and

.3.2 use properly the cargo-securing equipment and materials provided, taking into account their limitations.

Stability, trim and stress calculations

.4 Ability to:

.4.1 make proper use of the stability and stress information provided;

.4.2 calculate stability and trim for different conditions of loading, using the stability calculators or computer programs provided;

.4.3 calculate load factors for decks; and

.4.4 calculate the impact of ballast and fuel transfers on stability, trim and stress.

Life-saving appliances

.2 Ability to demonstrate to passengers the use of personal life-saving appliances.

Embarkation procedures

.3 Embarking and disembarking passengers, with special attention to disabled persons and persons needing assistance.

Passenger ship crowd management training

3. Before being assigned to shipboard duties, masters, officers, ratings qualified in accordance with chapters II, III and VII and personnel designated on the muster list to assist passengers in emergency situations shall:

.1 have successfully completed the crowd management training required by regulation V/2, paragraph 7, as set out in table A-V/2-1; and

.2 be required to provide evidence that the training has been completed in accordance with table A-V/2-1.

Crisis management and human behaviour training

4. Before being assigned to shipboard duties, masters, chief engineer officers, chief mates, second engineer officers and any person designated on the muster list as having responsibility for the safety of passengers in emergency situations shall:

.1 have successfully completed the approved crisis management and human behaviour training required by regulation V/2, paragraph 8, as set out in table A-V/2-2; and

.2 be required to provide evidence that the required standard of competence has been achieved in accordance with the methods and the criteria for evaluating competence tabulated in columns 3 and 4 of table A-V/2-2.

Passenger safety, cargo safety and hull integrity training

5. Before being assigned to shipboard duties, masters, chief engineer officers, chief mates, second engineer officers and every person assigned immediate responsibility for embarking and disembarking passengers, for loading, discharging or securing cargo, or for closing hull openings on board ro-ro passenger ships shall receive the passenger safety, cargo safety and hull integrity training required by regulation V/2, paragraph 9, that ensures at least attainment of the abilities that are appropriate to their duties and responsibilities as follows:

Opening, closing and securing hull openings

.5 Ability to:

.5.1 apply properly the procedures established for the ship regarding the opening, closing and securing of bow, stern and side doors and ramps and to correctly operate the associated systems; and

.5.2 conduct surveys on proper sealing.

Ro-ro deck atmosphere

.6 Ability to:

.6.1 use equipment, where carried, to monitor atmosphere in ro-ro spaces; and

.6.2 apply properly the procedures established for the ship for ventilation of ro-ro spaces during loading and discharging of vehicles, while on voyage and in emergencies.

Table A-V/2-1

Specification of minimum standard of competence in passenger ship crowd management training

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
Competence Knowledge, understanding and proficiency Methods for demonstrating competence Criteria for evaluating competence
Contribute to the implementation of shipborad emergency plans and procedure to muster and evacuate passengers Knowledge of the shipboard emergency plans, instructions and procedures related to the management and evacuation of passengers

Knowledge of applicable crowd management techniques and relevant equipment to be used to assist passengers in an emergency situation

Knowledge of muster lists and emergency instructions
Assessment of evidence obtained from training and/or instruction Actions taken in case of an emergency are appropriate and comply with established procedures
Assist passengers en route to muster and embarkation stations Ability to give clear reassuring orders

Ability to manage passengers in corridors, staircases and passageways

Understanding the importance of and having the ability to maintain escape routes clear of obstructions

Knowledge of methods available for evacuation of disabled persons and persons needing special assistance

Knowledge of methods of searching passenger accommodation and public spaces

Ability to disembark passengers, with special attention to disabled persons and persons needing assistance

Importance of effective mustering procedures, including:

.1 the importance of keeping order;

.2 the ability to use procedures for reducing and avoiding panic;

.3 the ability to use, where appropriate, passenger lists for evacuation counts;

.4 the importance of passengers
Assessment of evidence obtained from practical training and/or instruction Actions taken conform with emergency plans, instructions and procedures

Information given to individuals, emergency response teams and passengers is accurate, relevant and timely
being suitably clothed as far as possible when mustering; and

.5 the ability to check that the passengers have donned their life jackets correctly

Table A-V/2-2

Specification of minimum standard of competence in passenger ship crisis management and human behaviour

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
Competence Knowledge, understanding and proficiency Methods for demonstrating competence Criteria for evaluating competence
Organize shipboard emergency procedures Knowledge of:

.1 the general design and layout of the ship

.2 safety regulation

.3 emergency plans and procedures

The importance of the principles for the development of ship-specific emergency procedures, including:

.1 the need for pre-planning and drills of shipboard emergency procedures

.2 the need for all personnel to be aware of and adhere to pre-planned emergency procedures as carefully as possible in the event of an emergency situation
Assessment of evidence obtained from approved training, exercises with one or more prepared emergency plans and practical demonstration The shipboard emergency procedures ensure state of readiness to respond to emergency situations
Optimize the use of resources Ability to optimize the use of resources, taking into account:

.1 the possibility that resources available in an emergency may be limited

.2 the need to make full use of personnel and equipment immediately available and, if necessary, to improvise

Ability to organize realistic drills to maintain a state of readiness, taking into account lessons learnt from previous accidents involving passenger ships; debriefing after drills
Assessment of evidence obtained from approved training, practical demonstration and shipboard training and drills of emergency procedures Contingency plans optimize the use of available resources

Allocation of tasks and responsibilities reflects the known competence of individuals

Roles and responsibilities of teams and individuals are clearly defined
Control response to emergencies Ability to make an initial assessment and provide an effective response to emergency situations in accordance with established emergency procedures

Leadership skills

Ability to lead and direct others in emergency situations, including the need:

.1 to set an example during emergency situations

.2 to focus decision making, given the need to act quickly in an emergency

.3 to motivate, encourage and reassure passengers and other personnel

Stress handling

Ability to identify the development of symptoms of excessive personal stress and those of other members of the ship’s emergency team

Understanding that stress generated by emergency situations can affect the performance of individuals and their ability to act on instructions and follow procedures
Assessment of evidence obtained from approved training, practical demonstration and shipboard training and drills of emergency procedures Procedures and actions are in accordance with established principles and plans for crisis management on board

Objectives and strategy are appropriate to the nature of the emergency, take account of contingencies and make optimum use of available resources

Actions of crew members contribute to maintaining order and control
Control passengers and other personnel during emergency situations Human behaviour and responses

Ability to control passengers and other personnel in emergency situations, including:

.1 awareness of the general reaction patterns of passengers and other personnel in emergency situations, including the possibility that:

.1.1 generally it takes some time before people accept the fact that there is an emergency situation

.1.2 some people may panic and not behave with a normal level of rationality, that their ability to comprehend may be impaired and they may not be as responsive to instructions as in non-emergency situations

.2 awareness that passengers and other personnel may,
Assessment of evidence obtained from approved training, practical demonstration and shipboard training and drills of emergency procedures Actions of crew members contribute to maintaining order and control
inter alia:

.2.1 start looking for relatives, friends and/or their belongings as a first reaction when something goes wrong

.2.2 seek safety in their cabins or in other places on board where they think that they can escape danger

.2.3 tend to move to the upper side when the ship is listing

.3 appreciation of the possible problem of panic resulting from separating families
Establish and maintain effective communications Ability to establish and maintain effective communications, including:

.1 the importance of clear and concise instructions and reports

.2 the need to encourage an exchange of information with, and feedback from, passengers and other personnel

Ability to provide relevant information to passangers and other personnel during an emergency situation, to keep them apprised of the overall situation and to communicate any action required of them, taking into account:

.1 the language or languages appropriate to the principal nationalities of passengers and other personnel carried on the particular route

.2 the possible need to communicate during an emergency by some other means, such as by demonstration, or by hand signals or calling attention to the location of instructions, muster stations, life-saving devices or evacuation routes, when oral communication is impractical

.3 the language in which emergency announcements may be broadcast during an emergency or drill to convey critical guidance to passengers and to facilitate crew members in assisting passengers
Assessment of evidence obtained from approved training, exercises and practical demonstration Information from all available sources is obtained, evaluated and confirmed as quickly as possible and reviewed throughout the emergency

Information given to individuals, emergency response teams and passengers is accurate, relevant and timely

Information keeps passengers informed as to the nature of the emergency and the actions required of them

4. A new section A-V/4 is added as follows:

„Section A-V/4

Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters and deck officers on ships operating in polar waters

Standard of competence

1. Every candidate for certification in basic training for ships operating in polar waters shall be required to:

.1 demonstrate the competence to undertake the tasks, duties and responsibilities listed in column 1 of table A-V/4-1; and

.2 provide evidence of having achieved:

.1 the minimum knowledge, understanding and proficiency listed in column 2 of table A-V/4-1; and

.2 the required standard of competence in accordance with the methods for demonstrating competence and the criteria for evaluating competence tabulated in columns 3 and 4 of table A-V/4-1.

2. Every candidate for certification in advanced training for ships operating in polar waters shall be required to:

.1 demonstrate the competence to undertake the tasks, duties and responsibilities listed in column 1 of table A-V/4-2; and

.2 provide evidence of having achieved:

.1 the minimum knowledge, understanding and proficiency listed in column 2 of table A-V/4-2; and

.2 the required standard of competence in accordance with the methods for demonstrating competence and the criteria for evaluating competence tabulated in columns 3 and 4 of table A-V/4-2.

Table A-V/4-1

Specification of minimum standard of competence in basic training for ships operating in polar waters

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
Competence Knowledge, understanding and proficiency Methods for demonstrating competence Criteria for evaluating competence
Contribute to safe operation of vessels operating in polar waters Basic knowledge of ice characteristics and areas where different types of ice can be expected in the area of operation:

.1 ice physics, terms, formation, growth, ageing and stage of melt

.2 ice types and concentrations

.3 ice pressure and distribution

.4 friction from snow covered ice

.5 implications of spray-icing; danger of icing up; precautions to avoid icing up and options during icing up
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training, where appropriate

.4 approved training programme
Identification of ice properties and their characteristics of relevance for safe vessel operation

Information obtained from ice information and publications is interpreted correctly and properly applied

Use of visible and infrared satellite images

Use of egg charts

Coordination of meteorological and oceanographic data with ice data

Measurements and observations of weather and ice conditions are accurate and appropriate for safe passage planning
.6 ice regimes in different regions; significant differences between the Arctic and the Antarctic, first year and multiyear ice, sea ice and land ice

.7 use of ice imagery to recognize consequences of rapid change in ice and weather conditions

.8 knowledge of ice blink and water sky

.9 knowledge of differential movement of icebergs and pack ice

.10 knowledge of tides and currents in ice

.11 knowledge of effect of wind and current on ice
Basic knowledge of vessel performance in ice and low air temperature:

.1 vessel characteristics

.2 vessel types, hull designs

.3 engineering requirements for operating in ice

.4 Ice strengthening requirements

.5 limitations of ice-classes

.6 winterization and preparedness of vessel, including deck and engine

.7 low-temperature system performance

.8 equipment and machinery limitation in ice condition and low air temperature

.9 monitoring of ice pressure on hull

.10 sea suction, water intake, superstructure insulation and special systems
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training, where appropriate

.4 approved training programme
Identification of vessel characteristics and limitations under different ice conditions and cold environmental impact

Procedures are made for risk assessment before entering ice

Awareness of fresh water ballast freezing in ballast tanks

Actions are carried out in accordance with accepted principles and procedures to prepare the vessel and the crew for operations in ice and low air temperature

Communications are clear, concise and effective at all times in a seamanlike manner
Basic knowledge and ability to operate and manoeuvre a vessel in ice:

.1 safe speed in the presence of ice and icebergs
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience
Use Polar Code and Polar Water Operations Manual to correctly determine the recommended procedures to load/unload cargo and/or embark/disembark passengers in low temperatures, monitor ballast

.2 ballast tank monitoring

.3 cargo operations in polar waters

.4 awareness of engine loads and cooling problems

.5 safety procedures during ice transit

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training, where appropriate

.4 approved training programme
water for icing, monitor engine temperatures, anchor watch concerns in ice, and transit near ice

Interpretation and analysis of information from radar is in accordance with lookout procedures with special caution regarding identification of dangerous ice features

Information obtained from navigational charts, including electronic charts, and publications is relevant, assessed, interpreted correctly and properly applied

The primary method of position fixing is frequent and the most appropriate for the prevailing conditions and routing through ice

Performance checks and tests of navigation and communication systems comply with recommendations for high latitude and low air temperature operation
Monitor and ensure compliance with legislative requirements Basic knowledge of regulatory considerations:

.
1 Antarctic Treaty and the Polar
Code

.2 accident reports concerning vessels in polar waters

.3 IMO standards for operation in remote areas
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training, where appropriate

.4 approved training programme
Locate and apply relevant parts of the Polar Water Operations Manual

Communication is in accordance with local/regional and international standard procedures

Legislative requirements related to relevant regulations, codes and practices are identified
Apply safe working practices, respond to emergencies Basic knowledge of crew preparation, working conditions and safety:

.1 recognize limitations of search and rescue readiness and responsibility, including sea area A4 and its SAR communication facility limitation

.2 awareness of contingency planning
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training, where appropriate
Identification and initial actions on becoming aware of hazardous situations for vessel and individual crew members

Actions are carried out in accordance with Polar Water Operations Manual, accepted principles and procedures to ensure safety of operations and to avoid pollution of the marine environment

.3 how to establish and implement safe working procedures for crew specific to polar environments such as low temperatures, ice-covered surfaces, personal protective equipment, use of buddy system, and working time limitations

.4 recognize dangers when crews are exposed to low temperatures

.5 human factors including cold fatigue, medical-first aid aspects, crew welfare

.6 survival requirements including the use of personal survival equipment and group survival equipment

.7 awareness of the most common hull and equipment damages and how to avoid these

.8 superstructure-deck icing, including effect on stability and trim

.9 prevention and removal of ice including the factors of accretion

.10. recognize fatigue problems due to noise and vibrations

.11 identify need for extra resources, such as bunker, food and extra clothing

.4 approved training programme

Safe working practices are observed and appropriate safety and protective equipment is correctly used at all times

Response actions are in accordance with established plans and are appropriate to the situation and nature of the emergency

Correctly identifies and applies legislative requirements related to relevant regulations, codes and practices

Appropriate safety and protective equipment is correctly used

Defects and damages are detected and properly reported
Ensure compliance with pollution- prevention requirements and prevent environmental hazards Basic knowledge of environmental factors and regulations:

.1 identify particularly sensitive sea areas regarding discharge

.2 identify areas where shipping is prohibited or should be avoided

.3 special areas defined in
MARPOL

.4 recognize limitations of oil-spill equipment
.5 plan for coping with increased volumes of garbage, bilge water, sewage, etc.

.6 lack of infrastructure

.7 oil spill and pollution in ice, including consequences
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training, where appropriate

.4 approved training programme
Legislative requirements related to relevant regulations, codes and practices are identified

Correctly identify/select the limitations on vessel discharges contained in the Polar Code

Correctly apply Polar Water Operations Manual/Waste Management Plan to determine limitations on vessel discharges and plans for storing waste

Identify references that provide details of areas to be avoided, such as wildlife refuges, ecological heritage parks, migratory pathways, etc. (MARPOL, Antarctic Treaty, etc.)

Identify factors that must be considered to manage waste stream during polar voyages

Table A-V/4-2

Specification of minimum standard of competence in advanced training for ships operating in polar waters

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
Competence Knowledge, understanding and proficiency Methods for demonstrating competence Criteria for evaluating competence
Plan and conduct a voyage in polar waters Knowledge of voyage planning and reporting:

.
1 information sources

.2 reporting regimes in polar waters

.3 development of safe routeing and passage planning to avoid ice where possible

.4 ability to recognize the limitations of hydrographic information and charts in polar regions and whether the information is suitable for safe navigation

.5 passage planning deviation and modification for dynamic ice conditions

Knowledge of equipment limitations:

.1 understand and identify hazards associated with limited terrestrial navigational aids in polar regions

.2 understand and recognize high latitude errors on compasses

.3 understand and identify limitations in discrimination of radar targets and ice features in ice-clutter

.4 understand and recognize limitations of electronic positioning systems at high latitude

.5 understand and recognize limitations in nautical charts and pilot descriptions

.6 understand and recognize limitations in communication systems
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training, where appropriate

.4 approved training programme
The equipment, charts and nautical publications required for the voyage are enumerated and appropriate to the safe conduct of the voyage

The reasons for the planned route are supported by facts obtained from relevant sources and publications, statistical data and limitations of communication and navigational systems

Voyage plan correctly identified relevant polar regulatory regimes and need for ice-pilotage and/or icebreaker assistance

All potential navigational hazards are accurately identified

Positions, courses, distances and time calculations are correct within accepted accuracy standards for navigational equipment
Manage the safe operation of vessels operating in polar waters Knowledge and ability to operate and manoeuvre a vessel in ice:

.1 preparation and risk assessment before approaching ice, including presence of icebergs, and taking into account wind, darkness, swell, fog and pressure ice

.2 conduct communications with an icebreaker and other vessels in the area and with Rescue Coordination Centres
.3 understand and describe the conditions for the safe entry and exit to and from ice or open water, such as leads or cracks, avoiding icebergs and dangerous ice conditions and maintaining safe distance to icebergs

.4 understand and describe ice- ramming procedures including double and single ramming passage

.5 recognize and determine the need for bridge watch team augmentation based upon environmental conditions, vessel equipment and vessel ice class

.6 recognize the presentations of the various ice conditions as they appear on radar

.7 understand icebreaker convoy terminology, and communications, and take icebreaker direction and move in convoy

.8 understand methods to avoid besetment and to free beset vessel, and consequences of besetment

.9 understand towing and rescue in ice, including risks associated with operation

.10 handling ship in various ice concentration and coverage, including risks associated with navigation in ice, e.g. avoid turning and backing simultaneously
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training, where appropriate

.4 approved training programme
All decisions concerning navigating in ice are based on a proper assessment of the ship’s manoeuvring and engine characteristics and the forces to be expected while navigating within polar waters

Demonstrate
communication skills, request ice routeing, plot and commence voyage through ice

All potential ice hazards are correctly identified

All decisions concerning berthing anchoring, cargo and ballast operations are based on a proper assessment of the ship’s manoeuvring and engine characteristics and the forces to be expected and in accordance with the Polar Code guidelines and applicable international agreements

Safely demonstrate progression of a vessel through ice, manoeuvring vessel through moderate ice concentration (range of 1/10 to 5/10)

Safely demonstrate progression of a vessel through ice, manoeuvring vessel through dense ice concentration (range of 6/10 to 10/10)

Operations are planned and carried out in accordance with established rules and procedures to ensure safety of operation and to avoid pollution of the marine environment

Safety of navigation is maintained through navigation strategy and adjustment of ship’s speed and heading through different types of ice

Actions are understood to permit use of anchoring system in cold temperatures

.11 use of different type of propulsion and rudder systems, including limitations to avoid damage when operating in ice

.12 use of heeling and trim systems, hazards in connection with ballast and trim in relation with ice

.13 docking and undocking in ice- covered waters, including hazards associated with operation and the various techniques to safely dock and undock in ice-covered waters

.14 anchoring in ice, including the dangers to anchoring system - ice accretion to hawse pipe and ground tackle

.15 recognize conditions which impact polar visibility and may give indication of local ice and water conditions, including sea smoke, water sky, ice blink and refraction
Actions are carried out in accordance with accepted principles and procedures to prepare for icebreaker towing, including notch towing
Maintain safety of the ship’s crew and passengers and the operational condition of life-saving, firefighting and other safety systems Knowledge of safety:

.1 understand the procedures and techniques for abandoning the ship and survival on ice and in ice-covered waters

.2 recognize limitations of firefighting systems and life- saving appliances due to low air temperatures

.3 understand unique concerns in conducting emergency drills in ice and low temperatures

.4 understand unique concerns in conducting emergency response in ice and low air and water temperatures
Examination and assessment of evidence obtained from one or more of the following:

.1 approved in-service experience

.2 approved training ship experience

.3 approved simulator training, where appropriate

.4 approved training programme
Response measures are in accordance with established plans and procedures, and are appropriate to the situation and nature of the emergency