Hatály: közlönyállapot (2021.V.6.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Figyelemmel arra, hogy a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről szóló 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. napjától rendes munkarendben működik

- a közigazgatásban elrendelt lakó-, illetve tartózkodási helyen történő munkavégzés és a gazdaság szereplőinek felkérése, hogy törekedjenek az otthoni munkavégzés alkalmazására, megszüntetésre kerül,

- az óvodások és iskolások esetében lehetővé válik a sportlétesítmények, az uszodák, az edzőtermek és a jégpályák szervezett keretek között (testnevelés óra, sportszakkör, iskolai sportkör vagy sportoktatás) történő látogatása.

A koronavírus ellen védett személy felügyelete alatt álló tizennyolcadik életévüket be nem töltöttek karanténkötelezettség nélkül térhetnek haza Magyarország területére.

A fenti döntések végrehajtása céljából - általánosan kötelező magatartási szabályként - a Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2-4. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya nem terjed ki)

f) arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre, aki a d) pont szerinti személy felügyelete alatt áll, és vele együtt lépi át Magyarország határát.”

2. § Az R1.

a) 1. § (3) bekezdés d) pontjában az „igazolja, valamint” szövegrész helyébe az „igazolja,” szöveg,

b) 1. § (3) bekezdés e) pontjában az „igazolja.” szövegrész helyébe az „igazolja, valamint” szöveg

lép.

2. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 12. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények)

c) testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás keretében a gyermekek, illetve a tanulók számára a testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás vezetője kíséretében”

(látogathatóak.)

(2) Az R2. 12. § (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4c) A (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja - a (4a) bekezdés szerinti kivétellel - annak a beléptetését megtagadja, valamint a látogatás megkezdését megakadályozza, aki

a) a koronavírus elleni védettségét az e rendeletben meghatározott módon,

b) az életkorát az e rendeletben meghatározott módon vagy

c) a (4) bekezdés c) pontja esetében a testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás tényét

nem igazolja.”

4. § Az R2.

a) 12. § (4) bekezdés a) pontjában a „céljából, valamint” szövegrész helyébe a „céljából,” szöveg,

b) 12. § (4) bekezdés b) pontjában a „számára” szövegrész helyébe a „számára, valamint” szöveg

lép.

3. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

5. § A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 16/C. §-sal egészül ki:

„16/C. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 4. §-ra tekintettel az R2. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. § és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”

6. § Hatályát veszti az R3.

a) 3. alcíme,

b) 9. § (1) bekezdésében az „a 4. § (3) és (4) bekezdése, valamint” szövegrész,

c) 10. § (1) bekezdésében az „a 4. § (1) bekezdése, valamint” szövegrész,

d) 8. alcíme,

e) 9. alcíme.

4. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a „, valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet” szövegrész,

b) 5. § (1) bekezdésében a „- beleértve a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet alapján kötelezően zárva tartó üzletet -” szövegrész,

c) 5. § (3) bekezdésében az „A vendéglátó üzletben való tartózkodás - az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szabályai értelmében - az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig - megengedett.” szövegrész.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. május 10-én lép hatályba.