Hatály: közlönyállapot (2021.V.14.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

248/2021. (V. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. alcíme a következő 9/C. §-sal egészül ki:

„9/C. § (1) Közhasznú az a veszélyhelyzet ideje alatt létrehozott alapítvány - ideértve azt is, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a veszélyhelyzet ideje alatt nyújtják be a bírósághoz -, amelynek kizárólagos alapcél szerinti tevékenysége olyan természetes személyek segítése, számukra elsődlegesen anyagi, mentális, illetve szociális támogató szolgáltatások biztosítása, akiknek hozzátartozója a COVID-19 világjárvány okozta megbetegedés miatt hunyt el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti alapítványra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott, a közhasznú szervezetté minősítéshez szükséges feltételek nem alkalmazandók, a közhasznú jogállás az alapítványt az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülésével e rendelet alapján illeti meg.

(3) A nyilvántartó bíróság a közhasznú minőséget az alapítvány nyilvántartásba vételekor hivatalból jegyzi be a nyilvántartásba.”

2. § Az R. a következő 38. §-sal egészül ki:

„38. § Ha a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 248/2021. (V. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 9/C. § (1) bekezdésének megfelelő alapítvány a Módr2. hatálybalépése napján már a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásába bejegyzésre került, az alapítvány közhasznú minőségét a nyilvántartó bíróság a Módr2. hatálybalépését követő 60 napon belül benyújtott kérelemre jegyzi be a nyilvántartásba.”

3. § Hatályát veszti az R. 14. § (1) bekezdése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére