Hatály: közlönyállapot (2021.V.22.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

273/2021. (V. 22.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A járványügyi készültség utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 1. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya nem terjed ki)

„e) arra a személyre, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal, és az ezen ország által a részére kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus elleni védettségét igazolja,

f) arra a személyre, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely ország viszonyában Magyarország a védettségi igazolásokat egyoldalúan elismeri, és az ezen ország által a részére kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus elleni védettségét igazolja, valamint”

(2) Az R. 1. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya nem terjed ki)

„g) arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre, aki a d)-f) pont szerinti személy felügyelete alatt áll, és vele együtt lépi át Magyarország határát.”

2. § Az R. 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg azon államokat, amelyek védettségi igazolását Magyarország egyoldalúan elismeri. Az így meghatározott országok körét azok járványügyi helyzetétől vagy ezzel kapcsolatos intézkedésétől függően - ideértve egy ország tekintetében az egyoldalú kedvezmény visszavonását is - a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben hatályon kívül helyezheti vagy módosíthatja.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba