Hatály: 2024.VII.1. - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 42. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) *  az 1. mellékletben meghatározott egyszer használatos műanyagtermékekre,

b) *  az italtartó poharakra, a 15 mikron és a feletti falvastagságú könnyű műanyag hordtasakokra, valamint az oxidatív úton lebomló műanyagtermékekre.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés g) pontjában meghatározott speciális gyógyászati célra szánt folyékony élelmiszerek tárolására szánt és használt italpohárra;

b) az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. június 20-i 90/385/EGK irányelv vagy az orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó szívószálakra és pálcikákra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. biológiailag lebomló műanyag: olyan műanyag, amely fizikai és biológiai bomlásra képes úgy, hogy végül szén-dioxiddá (CO2), biomasszává és vízzé bomoljon le, és amely a csomagolásra vonatkozó európai szabványokkal összhangban komposztálás és anaerob lebontás útján hasznosítható;

2. egyszer használatos műanyagtermék: olyan termék, amely teljes egészében vagy részben műanyagból készült, és amelyet nem arra szántak, nem úgy terveztek, vagy amelyet nem azzal a céllal hoztak forgalomba, hogy a gyártóhoz visszajuttatva élettartama alatt többször vagy több körben újratölthető legyen, illetve eredeti rendeltetésének megfelelő célból újrahasználható legyen;

3. forgalmazás: egy termék kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára Magyarország területén, ellenérték fejében vagy ingyenesen;

4. forgalomba hozatal: a termék első alkalommal történő forgalmazása;

5. italtartó pohár: olyan műanyagból készült egyszer használatos pohár, amely a fogyasztás helyén történő megtöltésre szolgál, ideértve a természetes személy személyes szükségletének kielégítésére szolgáló műanyag poharat is;

6. könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;

7. műanyag: a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelet 3. cikk 5. pontjában meghatározott polimert tartalmazó anyag, amelyhez adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat adhattak, és amely a késztermék fő szerkezeti alkotóelemeként funkcionálhat, kivéve a kémiailag nem módosított természetes polimereket;

8. műanyag hordtasak: olyan műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli hordtasak, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére;

9. nagyon könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszer-pazarlást;

10. oxidatív úton lebomló műanyag: olyan adalékanyagokat tartalmazó műanyag, amelyek oxidáció révén a műanyag mikroméretű részecskékre történő széttöredezését vagy kémiai lebontását idézik elő.

3. Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények

3. § Tilos az 1. mellékletben felsorolt egyszer használatos műanyagtermék, továbbá oxidatív úton lebomló műanyagból készült termék forgalomba hozatala.

4. § (1) * 

(2) Tilos azon könnyű műanyag hordtasak forgalomba hozatala, amelynek falvastagsága 15 mikron és a feletti, a biológiailag lebomló műanyagból készült kivételével.

(3) *  Tilos az 1. melléklet hatálya alá nem tartozó italtartó pohár forgalomba hozatala, beleértve annak tetejét és fedelét is.

4. Szankció

5. § A 3. és a 4. § szerinti forgalombahozatali tilalom megsértésének szankcionálása tekintetében e jogszabály a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabálynak minősül.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. július 1-jén lép hatályba.

(2) * 

6/A. § *  Az 1. melléklet hatálya alá nem tartozó italtartó pohár – beleértve annak tetejét és fedelét is – 2026. június 30. napjáig a 2024. július 1. napját megelőzően hatályos rendelkezések alapján forgalomba hozható.

7. § (1) Ez a rendelet

a) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/720 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (1) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelethez

1. Korlátozás alá esik:

1.1. Fültisztító pálcika;

1.2. Evőeszköz (villa, kés, kanál, evőpálcika);

1.3. Tányér;

1.4. Szívószál;

1.5. Italkeverő pálcika;

1.6. Léggömbökhöz – kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat – rögzítendő és azokat tartó pálca, beleértve a léggömböt a pálcához rögzítő szerkezetet;

1.7. Expandált polisztirolból készült ételtároló edény, azaz ételtartó, különösen doboz tetővel vagy anélkül, amely olyan étel tárolására szolgál, amely

1.7.1. azonnal fogyasztható helyben vagy elvitelre,

1.7.2. fogyasztása általában az edényből történik,

1.7.3. készételként fogyasztható, azaz további elkészítést, különösen főzést, forralást vagy melegítést nem igényel, beleértve különösen a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényt, kivéve az italtárolót, tányért és tasakot, valamint az ételt tartalmazó csomagolást;

1.8. Expandált polisztirolból készült italtároló, beleértve a kupakját és a fedelét is;

1.9. Expandált polisztirolból készült italtartó pohár, beleértve annak tetejét és fedelét is.