A jogszabály mai napon ( 2023.02.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A koronavírus világjárvány okozta rendkívüli helyzetre való tekintettel az építőipari nyers- és alapanyagokra megállapított bányatelkek esetében a bányafelügyelet határozatban kötelezi az első, módosítás nélküli kitermelési műszaki üzemi tervben engedélyezett legnagyobb kitermelési mennyiség * 

a) minimum 50%-os mértékig történő üzemszerű kitermelés egy éven belül való megkezdésére azon bányavállalkozót, aki az üzemszerű kitermelés megkezdésére vonatkozó műszaki üzemi tervet e rendelet hatálybalépését megelőzően szerezte meg;

b) 100%-os mértékig történő üzemszerű kitermelés egy éven belül való megkezdésére azon bányavállalkozót, aki az üzemszerű kitermelés megkezdésére vonatkozó műszaki üzemi tervet e rendelet hatálybalépése után szerzi meg.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti egyéves időtartam a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26/A. § (4) bekezdésében meghatározott időtartamon - ideértve a Bt. 26/A. § (4) bekezdése szerinti határidő-meghosszabbítást is - nem terjedhet túl.

(2) *  Az építőipari nyers- és alapanyag üzemszerű kitermelését folytató bányavállalkozó a kitermelés havi mennyiségét a bányafelügyelet engedélyével csökkentheti az e rendelet hatálybalépését megelőző fél év alatt kitermelt ásványi nyersanyag havi átlagos mennyisége alá. Ha a bányavállalkozó a kitermelési mennyiséget a bányafelügyelet engedélye nélkül vagy az engedélyezettnél nagyobb mértékben csökkentette, a bányafelügyelet a szabálytalan bányászati tevékenység gyakorlására vonatkozó szankciókat alkalmazza, azzal, hogy közigazgatási szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható.

(2a) *  A kitermelési mennyiség csökkentése akkor engedélyezhető, ha

a) a bányavállalkozónál vis maior helyzet következett be vagy

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó olyan külső kényszerítő ok áll fenn, amely a bányavállalkozó tevékenységi körén kívül esik.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti kitermelés megkezdésének elmaradása esetén - a (3a) bekezdésben foglaltak kivételével - a bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli, és a bányatelken fennálló bányászati jog új jogosultjának a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot mint a magyar állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorlót jelöli ki.

(3a) *  A bányafelügyelet nem törli a bányavállalkozó bányászati jogát, ha a (2a) bekezdésben foglalt, a teljesítést kizáró ok fennállását a bányavállalkozó igazolja.

(4) *  A bányászati jog (3) bekezdés szerinti törlése esetén az új jogosult a kijelöléstől számított egy éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. Az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő a Bt. 26/A. § (4) bekezdésétől eltérően nem hosszabbítható meg. Az egyéves határidőbe a kijelölő határozat véglegessé válásától a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv által a bányászati jog hasznosítására megkötött szerződés hatálybalépéséig terjedő időtartam, valamint a kitermelés megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges hatósági eljárások időtartama nem számít bele.

(5) * 

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § * 

4. § *  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 826/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (2a) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére
//