Hatály: 2022.I.1. - 2022.I.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 33. pontjában,

a 12. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pont 13.4. alpontjában,

a 13. § és az 1. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 14. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 33. pontjában, valamint a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § d) pont da) alpontjában,

a 15. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység - ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is - a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység csak az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: Üvegkapu) történő regisztrációval és az Üvegkapu eszközeinek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.), valamint az e rendeletben foglaltak szerinti használatával végezhető.

2. Az üzemeltető és a tárhelyszolgáltató kijelölése

2. § (1) A Kormány az Üvegkapu üzemeltetőjeként a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: üzemeltető) jelöli ki.

(2) A Kormány az Üvegkapu tárhelyszolgáltatójaként a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: tárhelyszolgáltató) jelöli ki.

3. Az adatbiztonsággal és az adatátadással kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) Az Üvegkapu az építési munkaterületre történő, vendégek és foglalkoztatottak általi belépés, továbbá az építési munkaterületről történő kilépés adatait anonimizált módon, a tárhelyszolgáltató adatbázisában tárolja.

(2) Az Üvegkapu az állami adóhatóság, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság részére a tárhelyszolgáltató által tárolt, az Étv. 57/J. §-a szerinti adatokat folyamatos valós idejű adathozzáféréssel biztosítja.

(3) Az üzemeltető az Üvegkapu üzemszerű karbantartási idejéről a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer elektronikus felületén előzetesen, valamint az esetleges üzemzavarról - a karbantartás ideje alatt - tájékoztatást ad. Ezekről az eseményekről az üzemeltető elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.

4. Üvegkapu-regisztráció

4. § (1) Az építési beruházás Üvegkapuban történő regisztrációjára az e-építési napló készenlétbe helyezésével kerül sor.

(2) Az építtető az (1) bekezdés szerinti regisztráció során megjelöli, hogy az építési munkaterület környezetében a beléptető rendszer telepítésére

a) beléptetőkapu,

b) beléptetőpont, illetve

c) a beléptetést biztosító alkalmazás elhelyezésével, illetve használatával fog-e sor kerülni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti regisztráció létrehozása során

a) az állami adóhatóság nyilvántartása automatizált, közvetlen adatátadással ellenőrzi az e-építési naplóban rögzített adószámok érvényességét,

b) az Üvegkapu a fővállalkozó kivitelezőt, továbbá a fővállalkozó kivitelező útján az alvállalkozó kivitelezőt elektronikus levélben tájékoztatja az adatszolgáltatási kötelezettségekről, valamint az Üvegkapu használatáról,

c) az Üvegkapu a fővállalkozó kivitelező adatszolgáltatása alapján - az alvállalkozó kivitelezőre, valamint a kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásra tekintettel - a foglalkoztatók regisztrációjára szolgáló regisztrációs aloldalt hoz létre.

(4) A beruházás (1) bekezdés szerinti regisztrációján felül valamennyi foglalkoztató köteles regisztrálni az Étv. 57/I. §-a szerinti tartalommal.

(5) A (4) bekezdés szerinti regisztrációt

a) az e-építési naplóba bejegyzésre jogosult vállalkozó kivitelező az e-építési naplón keresztül,

b) az a) pontban nem szereplő foglalkoztató közvetlenül az Üvegkapu felületén

köteles elvégezni.

(6) A megrendelő vállalkozó kivitelező, valamint az alvállalkozó kivitelező (3) bekezdés c) pontja szerinti regisztrációs aloldalon történő regisztrációját

a) a fővállalkozó kivitelező végzi el, vagy

b) a fővállalkozó kivitelező erre az érintettnek meghatalmazást ad

azzal, hogy a regisztráció e rendeletnek megfelelő elvégzéséért a fővállalkozó kivitelező tartozik felelősséggel.

(7) A foglalkoztatott regisztrációjáért a foglalkoztató felelős.

(8) A (7) bekezdésben foglaltak megsértése esetében a foglalkoztatott felelőssége kizárólag abban az esetben áll fenn, ha a foglalkoztató személye nem állapítható meg.

5. Az Üvegkapu eszközeinek biztosítása

5. § (1) A fővállalkozó kivitelező az Üvegkapuhoz való csatlakozást biztosító szolgáltatás igénybe vételére irányuló, az adatfeldolgozási kérdésekre is kiterjedő szolgáltatási szerződést köt az üzemeltetővel.

(2) A 4. § (2) bekezdése szerinti eszközök kiépítéséért és üzemetetéséért a fővállalkozó kivitelező felel, aki az eszközökhöz illesztett felügyeleti egység üzemeltető általi telepítését biztosítani köteles.

6. Az építési munkaterületen való tartózkodás naplózásának egyes szabályai

6. § (1) A vendég részére többszöri be- és kilépésre jogosító regisztráció nem adható.

(2) Üzemzavar vagy más olyan rendkívüli esemény bekövetkezésekor, amely az Üvegkapu eszközeinek rendeltetésszerű használatát akadályozza, a jelenléti adatokat manuálisan kell rögzíteni. Az Üvegkapu eszközeinek ismételt rendeltetésszerű használatára alkalmassá válását követő 24 órán belül az adatokat utólag kell az Üvegkapu rendszerének e célból kialakított felületén rögzíteni a manuálisan felvett ívek digitális feltöltése mellett.

(3) Az Üvegkapu az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők naplózott tartózkodási adataiból - szakágak szerinti bontásban - valamennyi munkavégzési nap tekintetében automatikusan az előző napra vonatkozó napi bejegyzést generál, és a bejegyzést az e-építési naplóhoz csatolja.

7. Ellenőrzés

7. § (1) Az Üvegkapu használatának ellenőrzésére

a) az állami adóhatóság,

b) a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, valamint

c) az építésfelügyeleti hatóság

rendelkezik hatáskörrel.

(2) Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéssel kapcsolatos hatásköre nem terjed ki az Étv. 57/K. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

(3) Az Üvegkapu használatával kapcsolatos - jogsértésre vagy annak hiányára vonatkozó - megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvet, feljegyzést vagy hatósági bizonyítványt az ellenőrzést végző hatóság az e-építési naplóhoz csatolja.

(4) Az ellenőrzést végző hatóság az Üvegkapu használatával kapcsolatos megállapításairól minden esetben - a hatáskörébe tartozó tényállási elemek vizsgálatára vonatkozó jegyzőkönyvön, feljegyzésen vagy hatósági bizonyítványon felül - külön jegyzőkönyvet, feljegyzést vagy hatósági bizonyítványt vesz fel vagy ad ki.

8. § Ha az építési munkaterületen tartózkodás adataival kapcsolatban az Üvegkapuban rögzített és a más módon felvett jelenléti adatok eltérnek, a hatóság az Üvegkapu adatait veszi alapul, ha a tényállás más alkalmas módon nem tisztázható.

8. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

(2) Az 1-8. §, a 10-12. § és a 14-16. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. § Az 1-8. §-ban foglalt előírásokat azokra az építőipari kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni, amelyek közbeszerzési eljárásai e rendelkezések hatálybalépését követően indultak meg.

11. § (1) E rendelet 2. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 2. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

(3) E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

12. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet] 25. § (11) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az e-építési napló mellékletei:)

f) az építésfelügyeleti hatóság, az állami adóhatóság, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságnak a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet szerinti ellenőrzésről felvett vagy kiadott jegyzőkönyvei, feljegyzései vagy hatósági bizonyítványai.”

(2) A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a) 25. § (11) bekezdés d) pontjában a „lap, továbbá” szövegrész helyébe a „lap,” szöveg,

b) 25. § (11) bekezdés e) pontjában a „napló.” szövegrész helyébe a „napló, továbbá” szöveg

lép.

13. § * 

14. § Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A foglalkoztatás-felügyeleti hatáskörében eljáró kormányhivatal ellátja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/B. Fejezetében, valamint a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendeletben a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság számára meghatározott feladatokat.”

15. § Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] a következő V/A. fejezettel egészül ki:

V/A. FEJEZET

AZ ÜVEGKAPU HASZNÁLATÁRA KÖTELEZETT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

34/A. § (1) Ha az építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott építési beruházás során az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott építési beruházás esetén a közbeszerzési dokumentumokban is rögzíteni kell a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.”

16. § A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésben az „építési napló adatai” szövegrész helyébe az „építési napló adatai - amennyiben jogszabály előírja, annak Üvegkapu által generált adatai -” szöveg lép.

1. melléklet az 510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére