A jogszabály mai napon ( 2022.01.20. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)

 

564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet

a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól

A Kormány

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 31-36. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37-39. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A Kormány a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: SIS tv.) 1. § 12. pontja szerinti feladatok ellátására a rendészetért felelős minisztert jelöli ki.

1. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. alfanumerikus adat: a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat 2. cikk a) pontja szerinti adat;

2. álnévvel rendelkező személy: az a személy, aki hamis vagy fiktív adatokat használ;

3. CS.ICD: a CS.SIS és az NS.CP közötti kommunikációt leíró dokumentum;

4. hozzáférési jogosultság: az alábbi tevékenységek vagy azok egy részének elvégzése a SIS-ben:

a) a SIS tv. 1. § 5. pontja szerinti jelzéskezelési műveletek,

b) a SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti NS.CP Portál funkciók, valamint e rendelet 3. § (8) bekezdése szerinti értesítési szolgáltatások kezelése,

c) a SIS tv. 17. § (3) bekezdése szerinti megjelölésekkel kapcsolatos műveletek,

d) a SIS tv. 18. §-a szerinti figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatokat érintő műveletek,

e) a SIS-ben tárolt adatokhoz való teljes vagy részleges hozzáférés a SIS tv. 19. §-a szerint,

f) a SIS tv. 36. §-a, valamint 38. § (3) bekezdése alapján az N.SIS Hivatal által vezetett nyilvántartások adataihoz történő hozzáférés;

5. kommunikációs infrastruktúra: a SIS tv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti NS.CP és CS.SIS hálózati végberendezése közötti kommunikáció céljára szolgáló informatikai hálózat;

6. megerősített SIS-AFIS egyezés: a SIS-AFIS egyezést a nemzeti eljárásoknak megfelelően daktiloszkópiai szakértő megállapítja;

7. megerősített személyazonosság: a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat 9. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolt személyazonosság;

8. nem megerősített személyazonosság: a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat 9. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti nem igazolt személyazonosság;

9. nemzeti infokommunikációs gerinchálózat: a SIS tv. 1. § 11. pont e) alpontja szerinti informatikai hálózat, amely biztosítja a folyamatos adatkapcsolatot az NS.CP és az N.SIS SIS tv. 1. § 11. pont b)-d) alpontjában meghatározott részei között;

10. NS.ICD: a CS.ICD alapján kidolgozott egységes, az NS.CP és a hozzá kapcsolódó informatikai alkalmazások közötti kommunikációt leíró dokumentum;

11. schengeni azonosító: az NS.CP által képzett, a figyelmeztető jelzést azonosító, személyes adatot nem tartalmazó számsorozat;

12. SIS AFIS: a SIS automatikus ujjnyomat-azonosító rendszere, ami a CS.SIS biometrikus részét képező, a figyelmeztető jelzésekhez feltöltött nyomatokból és nyomokból áll;

13. SIS AFIS egyezés: egy végfelhasználó a SIS AFIS-ban daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezést végez, amelynek eredményeként a SIS-ben egy másik tagállam által bevitt figyelmeztető jelzés jelenik meg, és a SIS-ben található figyelmeztető jelzésre vonatkozó adatok megegyeznek a lekérdezéshez használt adatokkal;

14. SIS AFIS találat: a megerősített SIS AFIS egyezés alapján a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásra kerül;

15. SIS-ben használt daktiloszkópiai adatok:

a) sík ujjnyomatok, beleértve a sík hüvelykujjnyomatot és a sík négyujjas ujjnyomatot is,

b) átforgatott ujjnyomatok,

c) tenyérnyomatok,

d) ujjnyom,

e) tenyérnyom;

16. súlyos bűncselekmény: a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 46/B. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti bűncselekmény;

17. személyazonosság kategóriák: a személyes adatok hitelességére és felhasználására vonatkozó információ;

18. személyazonossággal visszaélés: a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat 9. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti visszaélés;

19. tárgykiterjesztés: a figyelmeztető jelzés alanyának hollétének megállapítását szolgáló, a SIS tv. 12. § (2) és (3) bekezdése szerint bevitt tárgyra vonatkozó adatok;

20. tenyérnyom: nyomozás alatt álló terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények helyszínén felfedezett, ismeretlen eredetű tenyérnyomok;

21. ujjnyom: nyomozás alatt álló terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények helyszínén felfedezett, ismeretlen eredetű ujjnyomok;

22. ujj- és tenyérnyomat: ellenőrzött körülmények között rögzített daktiloszkópiai adat egy ismert személyről.

2. Figyelmeztető jelzések kezelésének rendje

3. § (1) Az N.SIS Hivatal a SIS tv. 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatok végrehajtása érdekében

a) alkalmazza a CS.ICD-t, valamint kidolgozza és alkalmazza az NS.ICD-t,

b) a CS.ICD változása, valamint jogszabályváltozás esetén továbbfejleszti az NS.ICD-t, továbbá biztosítja az NS.CP NS.ICD szerinti működését,

c) gondoskodik az NS.ICD, valamint annak a b) pont szerint aktualizált változata jelzéskezelők, továbbá a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervek részére történő továbbításáról.

(2) A SIS tv. 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt kommunikáció biztosítására vonatkozó feladat vonatkozásában az N.SIS Hivatal

a) kormányzati célú hírközlési szolgáltató útján működteti a nemzeti infokommunikációs gerinchálózatot,

b) megtervezi, kialakítja, működteti a kommunikációs infrastruktúra kiesése esetén a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervek által használható vészhelyzeti kommunikációs utakat.

(3) Az NS.CP-t a SIS tv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott rendszer-rendszer kapcsolat útján (a továbbiakban: rendszer-rendszer kapcsolat) elérő hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezetek vonatkozásában az N.SIS Hivatal a SIS tv. 2. § (1) bekezdés c)-f) és j) pontjában foglaltak végrehajtása érdekében

a) fogadja, ellenőrzi, átalakítja, a CS.SIS felé megküldi a jelzéskezelési műveleteket, valamint a megjelölések és a figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatok elhelyezését, módosítását, törlését célzó üzeneteket,

b) fogadja, ellenőrzi, átalakítja, a CS.SIS felé megküldi a figyelmeztető jelzések és azok történeti adatai, valamint a naplóadatok lekérdezését célzó üzeneteket,

c) fogadja, átalakítja, a jelzéskezelők és amennyiben a SIS tv. alapján szükséges a SIS tv. 1. § 14. pontja szerinti SIRENE Iroda (a továbbiakban: SIRENE Iroda) részére megküldi a CS.SIS-től érkező, az N.SIS üzeneteire válaszként adott üzeneteket,

d) fogadja, átalakítja, a jelzéskezelők és amennyiben SIS tv. alapján szükséges a SIRENE Iroda részére továbbítja a CS.SIS-től érkező automatikus üzeneteket,

e) képezi a schengeni azonosítót.

(4) A rendszer-rendszer kapcsolattal nem rendelkező hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezetek vonatkozásában, valamint a rendszer-rendszer kapcsolat üzemzavara esetén az N.SIS Hivatal a SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak végrehajtása érdekében az NS.CP Portálon keresztül

a) felületet biztosít a központi rendszer válaszainak feldolgozásához,

b) felületet biztosít a központi rendszer automatikus üzeneteinek feldolgozásához,

c) a fenti feladatokkal kapcsolatban biztosítja a SIS tv. 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti naplóvezetési feladatot.

(5) Az NS.CP Portálon keresztül végzett jelzéskezelői művelet nem terjed ki a daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezésre.

(6) A SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontja szerinti feladat teljesül, ha az NS.CP Portálon legalább a figyelmeztető jelzések elhelyezése, törlése és megőrzési időtartamuk módosítása elvégezhető.

(7) Az N.SIS Hivatal a SIS tv. 3. § (3) bekezdésében, valamint 5. § (3) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtásával összefüggésben az NS.CP Portálon végrehajtott sikeres jelzéskezelési műveletekről értesíti a műveletet végrehajtó jelzéskezelő érintett informatikai rendszerét.

(8) Az N.SIS Hivatal a SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pont ib) és ic) alpontjában, valamint e rendelet 13-17. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében biztosítja, hogy a jelzéskezelők az NS.CP Portálon keresztül igénybe vegyék a CS.SIS alábbi értesítési szolgáltatásait:

a) figyelmeztető jelzésekre vonatkozó értesítések,

b) megjelölésekre vonatkozó értesítések,

c) törlésre figyelmeztető értesítések,

d) törlési emlékeztetőkre vonatkozó értesítések,

e) SIS AFIS egyezésekre vonatozó értesítések.

(9) Az N.SIS Hivatal feladata - az egyéb technikai feladatainak végrehajtása érdekében -

a) a CS.SIS és az N.SIS adatok különbözősége miatt szükséges konvertálási, átalakítási műveletek elvégzése,

b) a megjelölésekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtása a SIS tv. 17. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint, valamint a SIS tv. 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti feladat végrehajtásának informatikai támogatása az NS.CP útján,

c) a CS.SIS értesítéseinek kezelése, jelzéskezelők részére történő továbbítása,

d) az üzenetközvetítéshez szükséges azonosítók képzése, az üzenetek azokkal történő kiegészítése, illetve azok alapján az üzenetek megküldése,

e) a saját tevékenysége ellátása megfelelőségének vizsgálatához szükséges adatok gyűjtése, feldolgozása, rendelkezésre bocsátása,

f) az N.SIS működése megfelelőségének vizsgálatához, ellenőrzéséhez szükséges adatok gyűjtése, feldolgozása, rendelkezésre bocsátása, valamint az ellenőrzés végrehajtásának lehetővé tétele,

g) az N.SIS működését jellemző statisztikai adatok gyűjtése, feldolgozása, megküldése, különös tekintettel a személyekre vonatkozó, meghosszabbított megőrzési idejű figyelmeztető jelzésekre,

h) a SIS tv. 38. §-a szerinti jogosultság-nyilvántartás kezelése, a hozzáférés-ellenőrzés végzése, a hozzáférésre jogosult szervek jogosultsági adatait tartalmazó listák előállítása és megküldése az arra jogosultak részére.

(10) Az N.SIS Hivatal a SIS tv. 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat ellátása során biztosítja, hogy a nemzeti másolat adatállománya összhangban legyen a CS.SIS adatállományával.

4. § A jelzéskezelők gondoskodnak a SIS tv. 12. §-a szerinti, valamint a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat II. mellékletében meghatározott adatok rendelkezésre álló körének a CS.SIS-ben való elhelyezéséről a SIS tv. 5. § (4) bekezdésének és a SIS tv. 12-17. §-ának megfelelően. A SIS bűncselekmény típusának megfelelő bűncselekmény megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Figyelmeztető jelzések elhelyezése előtti ellenőrzés, adattovábbítás

5. § (1) A jelzéskezelő a figyelmeztető jelzés NS.CP-be történő továbbítása előtt a CS.SIS-ben történő lekérdezéssel köteles meggyőződni arról, hogy az érintett személyre létezik-e a CS.SIS-ben elhelyezett figyelmeztető jelzés. A SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pontja alapján az NS.CP Portálon elhelyezendő figyelmeztető jelzések esetében az ellenőrzés lehetőségét az N.SIS Hivatal biztosítja.

(2) A jelzéskezelő a jelzéskezelést végző informatikai rendszerét az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően köteles kialakítani.

(3) Ha a jelzéskezelő az (1) bekezdés alapján arról értesül, hogy külföldi figyelmeztető jelzés alapján a CS.SIS-ben már szerepel egy olyan személy, aki az általa elhelyezendő figyelmeztető jelzéssel érintett személlyel azonos, kötelezően megadandó adatokkal rendelkezik, és a rendelkezésre álló kiegészítő adat alapján az azonosság nem zárható ki, erről értesíti a SIRENE Irodát a SIS tv. 29. §-ában szabályozott eljárás lefolytatása érdekében.

(4) Ha a CS.SIS-ben szereplő figyelmeztető jelzés ugyanarra a személyre vonatkozik, mint az elhelyezendő figyelmeztető jelzés, a jelzéskezelő a SIS tv. 5. § (6)-(11) bekezdése szerint jár el.

(5) A SIS tv. 5. § (8) és (11) bekezdésében meghatározott esetekben a jelzéskezelő az összeegyeztethetetlenség megszűnéséig nem helyezheti el a CS.SIS-ben a figyelmeztető jelzést. Az ilyen figyelmeztető jelzésekről a jelzéskezelő nyilvántartást vezet, azokat tárolja, szükség esetén módosítja vagy törli (a továbbiakban e § alkalmazásában: várakoztatás).

(6) A jelzéskezelő más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett összeegyeztethetetlen figyelmeztető jelzés esetében a figyelmeztető jelzés törlési értesítőre történő feliratkozással, magyar jelzéskezelő által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében napi felülvizsgálattal köteles meggyőződni a várakoztatás szükségességéről. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a jelzéskezelő más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében is rendszeres lekérdezéseket végezzen a várakoztatás szükségességének megállapítása érdekében.

(7) Ha a jelzéskezelő arról értesül, hogy a CS.SIS-ben elhelyezett figyelmeztető jelzés törlésre került - ideértve a figyelmeztető jelzés CS.SIS által végrehajtott automatikus törlését is -, és a várakoztatott figyelmeztető jelzés elhelyezésének feltételei továbbra is fennállnak, a jelzéskezelő e § rendelkezései szerint ismét intézkedik a várakoztatott figyelmeztető jelzés elhelyezésére.

4. Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések elhelyezésére vonatkozó eljárás

6. § (1) A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 3/A. §-a szerinti adatközlésre kötelezett szervek által közvetlen adatkapcsolat útján továbbított arcképmás adatot a körözési nyilvántartási rendszert működtető szerv kiegészítő adatként csatolja a SIS tv. 6-8. §-a szerinti figyelmeztető jelzésekhez.

(2) A SIS tv. 33. §-a szerint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) által kezelt daktiloszkópiai nyilvántartásokban rendelkezésre álló és átvett adatot az alábbi célból elrendelt személykörözéshez kapcsolódó figyelmeztető jelzéshez kell kiegészítő adatként csatolni:

a) akivel szemben a bíróság európai elfogatóparancsot vagy nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki,

b) eltűnt személy, akit a saját védelme vagy közrendet vagy közbiztonságot fenyegető veszély elhárítása érdekében védelem alá kell helyezni,

c) eltűnt személyek, akiket nem szükséges védelem alá helyezni,

d) kiskorú személy, aki esetében fennáll a szülő, hozzátartozó vagy gyám általi jogellenes elvitel veszélye, és akiknek az utazását meg kell akadályozni,

e) akivel szemben rejtett vagy célzott ellenőrzés elrendelése szükséges,

f) akinek tartózkodási helyét büntetőeljárás lefolytatásához szükséges megállapítani.

7. § (1) A körözést elrendelő szerv a figyelmeztető jelzés alapját képező körözés elrendelését vagy a kiegészítő adat csatolását megelőzően, a körözési eljárást lefolytató szerv a kiegészítő adat csatolását megelőzően a rendelkezésére álló daktiloszkópiai adattal - a körözési nyilvántartási rendszeren keresztül manuálisan indított lekérdezéssel - elvégzi az összehasonlítást a SIS AFIS-ban tárolt adatokkal a többes személyazonosságok és többes figyelmeztető jelzések felderítése, valamint az összeférhetetlen jelzések elhelyezésének elkerülése érdekében.

(2) Európai és nemzetközi elfogatóparancs alapján elhelyezendő figyelmeztető jelzés esetén az (1) bekezdés szerinti összehasonlítást a SIRENE Iroda végzi.

(3) Ha a CS.SIS-ben szereplő figyelmeztető jelzés ugyanarra a személyre vonatkozik, mint az elhelyezendő vagy a már elhelyezett figyelmeztető jelzés, a jelzéskezelő a SIS tv. 5. § (6)-(11) bekezdése szerint jár el.

8. § (1) A jelzéskezelő elvégzi a 2. melléklet szerinti összeegyeztethetőségi táblázat alapján az összeegyeztethetetlen jelzésekkel kapcsolatos feladatokat.

(2) A jelzéskezelő és a SIRENE Iroda a jelzések elhelyezésekor a jelzés adattartalmának bevitelekor a minimálisan elhelyezendő adatok figyelembevételével jár el.

(3) Ha a jelzéskezelő a daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezés alapján SIS AFIS egyezésről kap visszajelzést, de az egyezést mutató CS.SIS-ben szereplő személy eltérő személyazonosító adatokkal rendelkezik, az egyezés megerősítése céljából az NSZKK elvégzi a daktiloszkópiai adatok összehasonlító vizsgálatát. Ha a rendelkezésre álló kiegészítő adat alapján az azonosság nem állapítható meg, erről értesíti a SIRENE Irodát a SIS tv. 5. § (10) bekezdésében és 29. §-ában szabályozott eljárás lefolytatása érdekében.

(4) A jelzéskezelő az összeegyeztethetetlenség megszűnéséig nem helyezheti el a CS.SIS-ben a figyelmeztető jelzést. Ilyen esetben a jelzéskezelő az 5. § (5)-(7) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

5. A figyelmeztető jelzések fontossági sorrendje

9. § (1) A személyekre és tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések fontossági sorrendjét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Ugyanazon személyre vagy tárgyra vonatkozóan tagállamonként csak egy figyelmeztető jelzés helyezhető el a SIS-ben. Ugyanarra a személyre vagy tárgyra különböző tagállamok is helyezhetnek el figyelmeztető jelzést, az összeegyeztethetőségi szabályok figyelembevételével.

(3) A jelzéskezelő a többes figyelmeztető jelzés elhelyezésekor figyelembe veszi a figyelmeztető jelzések fontossági sorrendjét, és amennyiben szükséges, értesíti a SIRENE Irodát az összeegyeztethetetlen, alacsonyabb prioritású külföldi figyelmeztető jelzés törlése érdekében. Az alacsonyabb prioritású magyar figyelmeztető jelzés törlése érdekében megkeresi az elhelyező magyar jelzéskezelő szervet.

(4) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv ugyanarra a személyre vagy tárgyra vonatkozóan több külföldi figyelmeztető jelzéssel összefüggésben ér el találatot, a magasabb prioritással rendelkező figyelmeztető jelzésben kért intézkedést hajtja végre, de az összes figyelmeztető jelzésről találati formanyomtatványok segítségével, elektronikus úton haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát.

6. A figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségi szabályai

10. § (1) A SIS tv. 5. § (6) és (7) bekezdése szerinti összeegyeztethetőségi szabályokat tartalmazó táblázatot a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A SIS tv. 8. § (1) bekezdés e) pontja szerinti figyelmeztető jelzésekre az összeegyeztethetőségi szabályok nem alkalmazhatók.

(3) A tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések mindig összeegyeztethetők. A tartózkodási hely megállapítására irányuló tárgykiterjesztések esetében az összeegyeztethetőségi szabályok nem alkalmazhatók.

(4) Nemzeti érdekből, a tagállamok közötti konzultációt követően el lehet térni a figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségére vonatkozó szabályoktól. A konzultációt a SIRENE Iroda folytatja le.

7. A találatot követő eljárás

11. § (1) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv külföldi figyelmeztető jelzéssel összefüggésben találatot ér el, erről

a) a rejtett és célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés esetét kivéve a 4. melléklet,

b) a rejtett és célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés esetében az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát.

(2) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv magyar figyelmeztető jelzéssel összefüggésben találatot ér el, a SIRENE Iroda értesítése nem szükséges, erről közvetlenül a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelőt kell értesíteni.

(3) Az idegenrendészeti szerv - a találati értesítés (1) bekezdésben meghatározott módon történő megküldése mellett - a SIS tv. 6. §-ában meghatározott figyelmeztető jelzés esetében értesíti az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, továbbá a SIS tv. 8. § (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott figyelmeztető jelzés esetében az illetékes magyar gyámhatóságot, amennyiben a jelzés alanya kiskorú személy.

(4) Ha a SIS tv. 6-11. §-a alapján elhelyezett figyelmeztető jelzés kapcsán más, a SIS-t alkalmazó állam ér el találatot, erről - a SIS-t alkalmazó állam SIRENE Irodájától kapott értesítés és kiegészítő információ alapján - a SIRENE Iroda értesíti jelzéskezelőt.

(5) A figyelmeztető jelzés elhelyezését kezdeményező jelzéskezelő és a találatot elérő külföldi hatóság - a SIRENE Iroda közreműködésével - szükség szerint egyeztet a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásáról. A jelzéskezelő felülvizsgálja, és szükség szerint törli a figyelmeztető jelzést, ha arról értesül, hogy a kért intézkedést a találatot elérő külföldi hatóság végrehajtotta.

(6) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv a SIS-ben lekérdezést végez és megállapítja, hogy van olyan más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés, amelynek adattartalma megfelel a lekérdezés alapjául szolgáló személyről vagy tárgyról bevitt adatoknak, de az azonosság nem egyértelmű, a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon megkeresi a SIRENE Irodát az azonosság megállapítása érdekében.

(7) A SIRENE Iroda az egyeztetés során kiegészítő információkat szerez be a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelőtől vagy a figyelmeztető jelzést elhelyező külföldi állam SIRENE Irodájától és ezeket az információkat haladéktalanul továbbítja az (1) bekezdés szerinti szervhez.

(8) Ha az azonosítási eljárás során az (1) bekezdés szerinti szerv megállapítja, hogy nem áll fenn azonosság, akkor addigi intézkedését megszünteti és ezzel egyidejűleg erről a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát.

(9) Fel kell használni a daktiloszkópiai adatokat azon személyek személyazonosságának megerősítésére, akiknek tartózkodási helyét a SIS-ben végzett alfanumerikus keresés alapján azonosították be. Továbbá személyazonosítás céljából nem csak lekérdezhetők a daktiloszkópiai adatok, hanem azokat minden olyan esetben alkalmazni kell, amikor az adott személy személyazonossága más eszközökkel nem állapítható meg.

(10) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv találatot ér el, de a figyelmeztető jelzésben kért intézkedést nem tudja végrehajtani, erről a 8. melléklet szerinti formanyomtatványon haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát.

(11) Ha a jelzéskezelő vagy a találatot elérő szerv azt észleli, hogy egy más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő adat, megjelölés vagy figyelmeztető jelzések közötti kapcsolat kijavítása vagy annak törlése szükséges, erről a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát.

(12) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv egy más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzésre találatot ér el és a közrendet vagy közbiztonságot közvetlenül fenyegető veszély megelőzésének érdekében, nemzetbiztonsági okból, illetve súlyos bűncselekmény megelőzése céljából szükséges, hogy a figyelmeztető jelzés szerinti intézkedés helyett más - a magyar jogszabályoknak megfelelő - intézkedést alkalmazzon, erre a SIRENE Irodán keresztül a figyelmeztető jelzést elhelyező állam SIRENE Irodájától engedélyt kér.

(13) A figyelmeztető jelzésben kért intézkedéstől eltérő intézkedés a (12) bekezdés szerinti engedély birtokában hajtható végre.

8. Terrorista bűncselekménnyel összefüggésben elhelyezett figyelmeztető jelzések és a kapcsolódó kiegészítő információk cseréje

12. § (1) Ha a személyre vagy tárgyra vonatkozó figyelmeztető jelzést a SIS tv. 1. § 17. pontja szerinti terrorista bűncselekménnyel összefüggésben helyezik el a SIS-ben, ennek tényét a figyelmeztető jelzés létrehozásakor a bűncselekmény megnevezése adat rögzítésével jelölni kell, kivéve, ha ennek mellőzését műveleti érdek indokolttá teszi.

(2) A magyar figyelmeztető jelzést elhelyező hatóság a külföldön elért találatról a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségét (a továbbiakban: Europol) a kiegészítő információk cseréjére vonatkozó szabályok szerint a SIRENE Iroda útján értesíti, megjelölve a figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó kiegészítő információcsere során alkalmazandó, SIRENE Kézikönyv szerinti kezelési kódot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti magyar figyelmeztető jelzésre külföldön elért találat esetén a figyelmeztető jelzést elhelyező hatóság a találatról szóló értesítés kézhezvételét követően soron kívül tájékoztatja a SIRENE Irodát a találattal kapcsolatos kiegészítő információk Europol részére történő megküldésének korlátozásáról, figyelembe véve a találatot elérő külföldi hatóság által megjelölt korlátozásait is.

9. Az érintett jogainak gyakorlása

13. § A SIS tv. 26. §-a szerinti tájékoztatás iránti vagy helyesbítési és törlési kérelem a 10. mellékletben meghatározott adatok megjelölését tartalmazó kérelem útján terjeszthető elő.

10. Adatminőség-ellenőrzés

14. § (1) Az N.SIS Hivatal értesíti a figyelmeztető jelzés elhelyezését kezdeményező jelzéskezelőt, ha az általa továbbított adatokat azok pontatlansága vagy hiányossága miatt nem lehet elhelyezni a CS.SIS-ben. Ebben az esetben a jelzéskezelő a figyelmeztető jelzés és a kiegészítő adat adattartalmát haladéktalanul pontosítja vagy pótolja a hiányosságot, majd a figyelmeztető jelzést a SIS-ben történő elhelyezés céljából ismételten továbbítja.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a jelzéskezelő észleli, hogy az általa elhelyezett figyelmeztető jelzés, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő adat, megjelölés vagy figyelmeztető jelzések közötti kapcsolat pontatlan, hiányos, vagy annak törlése szükséges.

(3) Ha a SIRENE Iroda egy más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében észleli, hogy bármely adat ténybeli tévedést tartalmaz vagy azt jogellenesen tárolják, a ténybeli tévedés tudomásra jutását követő két munkanapon belül értesíti a jelzést kiadó tagállamot és lefolytatja az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 59. cikk (5) és (6) bekezdése szerinti eljárást.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni akkor is, ha a SIRENE Iroda a SIS tv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott adatellenőrzés vagy a figyelmeztető jelzés elhelyezése során észleli az adatok pontatlanságát, hiányosságát, vagy törlésük szükségességét.

(5) Az N.SIS Hivatal az eu-LISA (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (4) bekezdése szerinti jelentését az érintett jelzéskezelőknek felülvizsgálat céljából rendelkezésre bocsátja. A jelzéskezelők a hibásan felvitt adatokat módosítják vagy törlik és az intézkedésről a megadott határidőn belül az N.SIS Hivatalt értesítik.

11. Személyazonossági kategóriák

15. § (1) A személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés rögzítése során meg kell adni a személyazonossági kategóriát.

(2) Több személyazonosság esetén a jelzéskezelőnek a személyazonossági kategóriát az alábbi sorrend figyelembevételével kell rögzíteni:

a) megerősített személyazonosság,

b) nem megerősített személyazonosság,

c) álnévvel rendelkező személy.

(3) A nem magyar állampolgárságú személy megerősített személyazonossággal történő rögzítése érdekében a személyazonosságának igazolása céljából a nemzetközi bűnügyi információcserét biztosító csatornákat igénybe kell venni, a külföldi társiroda visszaigazolásáig nem megerősített személyazonossági kategóriával rögzíthető a figyelmeztető jelzés.

12. Daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezés

16. § (1) A figyelmeztető jelzés elhelyezése, módosítása vagy a daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezés során elért SIS AFIS egyezést az NSZKK daktiloszkópiai szakértőjének kell megerősítenie abban az esetben, ha az egyezést mutató figyelmeztető jelzésekben szereplő alfanumerikus adatok eltérnek.

(2) Ha a SIS AFIS lekérdezést végrehajtó hatóság az (1) bekezdés szerinti egyezést az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikke szerinti külföldi figyelmeztető jelzés alapján éri el, az egyezésről haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát.

(3) Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikke szerinti külföldi figyelmeztető jelzés alapján elért egyezést a külföldi figyelmeztető jelzést elhelyező tagállam hatósága erősíti meg, amelynek eredményéről a SIS AFIS lekérdezést végrehajtó hatóságot a SIRENE Irodán keresztül, kiegészítő információcsere útján értesíti.

II. FEJEZET

SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK A RENDŐRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A BÜNTETŐÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÉN

13. Az európai vagy nemzetközi elfogatóparancson alapuló figyelmeztető jelzések elhelyezésére és ideiglenes lekérdezhetetlenné tételére vonatkozó eljárás

17. § (1) A SIS tv. 6. §-a szerinti esetben az N.SIS Hivatal haladéktalanul schengeni azonosítóval látja el a figyelmeztető jelzést, majd az adatokat továbbítja a SIRENE Irodának.

(2) A SIS tv. 6. §-a szerinti esetben a SIRENE Iroda végzi a többszörös jelzéselhelyezéssel kapcsolatos feladatokat.

(3) A SIS tv. 6. §-a alapján elhelyezett figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos CS.SIS üzenetekről az NS.CP a SIRENE Irodát értesíti.

(4) A SIS tv. 6. § (6) bekezdése szerinti esetben a körözést elrendelő hatóság beszerzi az ügyészség, illetve bíróság engedélyét, és továbbítja azt a SIRENE Iroda részére a jelzés ideiglenes lekérdezhetetlenné tételének végrehajtása érdekében.

(5) Az európai vagy nemzetközi elfogatóparancson alapuló figyelmeztető jelzések ideiglenesen lekérdezhetetlenné tételről szóló engedélyt elektronikus úton kell a SIRENE Iroda részére megküldeni úgy, hogy a jelzésművelet, illetve annak hosszabbítása időszerűen végrehajtható legyen.

(6) A jelzéskezelő a figyelmeztető jelzéshez legalább egy, az 1. mellékletben szereplő táblázat „A” oszlopa szerinti bűncselekmény típusnak megfelelő bűncselekményt jelöl meg.

14. Az eltűnt személyekre és a jogellenes gyermekelvitelre vonatkozó figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos eljárás

18. § (1) A SIS tv. 8. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti figyelmeztető jelzéssel érintett személyekre vonatkozó ügytípus kategóriákat a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat I. melléklet C. része tartalmazza.

(2) A jelzéskezelő a figyelmeztető jelzés elhelyezésekor gondoskodik arról, hogy a SIS-be bevitt adatok tartalmazzák, hogy az eltűnt személy melyik ügytípus kategóriába tartozik.

(3) A SIS tv. 8. § (1) bekezdés d) pontja szerinti figyelmeztető jelzés elhelyezését követően a jelzéskezelőnek minden rendelkezésre álló, a találatkezeléshez szükséges információt haladéktalanul, elektronikus úton a SIRENE Iroda rendelkezésére kell bocsátania.

(4) A SIS tv. 33. §-a szerint az NSZKK által kezelt DNS-profil nyilvántartásokban rendelkezésre álló és átvett DNS-profil adatot - a SIS tv. 8. § (8) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelelő - személykörözéshez kapcsolódó figyelmeztető jelzéshez kell kiegészítő adatként csatolni.

(5) A jelzéskezelőnek az eltűnt személy megtalálásakor foganatosítandó intézkedés érdekében a körözési nyilvántartási rendszer útján

a) a SIS tv. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti védelem alá helyezést jelezni kell különösen kiskorú, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló, továbbá olyan személy eltűnése esetén, aki magáról gondoskodni nem képes vagy magát megvédeni képtelen kora, betegsége vagy fogyatékossága miatt,

b) a SIS tv. 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti védelem alá helyezést jelezni kell olyan személy eltűnése esetén, akit az illetékes hatóság határozata alapján egészségügyi intézetben kell elhelyezni, vagy aki ilyen intézetből tűnt el,

c) - ha védelem alá helyezésre nincs szükség - az eltűnt személy megtalálásakor foganatosítandó intézkedésként a tartózkodási hely megállapítását kell jelezni.

(6) Ha a megtalált cselekvőképes személy védelem alá helyezése nem szükséges, nyilatkoztatni kell arról, hogy az eljárás során megállapított lakcíme, illetve tartózkodási helye a bejelentővel vagy a figyelmeztető jelzést elrendelő hatóságtól eltérő hatósággal közölhető-e. Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. cikk (4) bekezdése alapján a bejelentővel közölhető annak ténye, hogy az eltűnt személyt megtalálták és emiatt a figyelmeztető jelzés törlésre került.

(7) A kiskorú eltűnt személyek esetén a foganatosítandó intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb a megtalálást követő 12 órán belül kell meghozni, minden esetben a gyermek érdekét szem előtt tartva.

(8) Azon kiskorú eltűnt személyek esetében, akik négy hónapon belül betöltik a 18. életévüket, a CS.SIS által megküldött automatikus értesítésről az N.SIS Hivatal a körözési nyilvántartási rendszer útján értesíti a körözést elrendelő szervet. A körözést elrendelő szerv a figyelmeztető jelzés felülvizsgálata során a SIS tv. 8. § (5) bekezdése szerint jár el.

15. Rejtett és célzott ellenőrzéssel kapcsolatos figyelmeztető jelzések

19. § (1) Ha az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikk (3) vagy (4) bekezdésében meghatározott olyan figyelmeztető jelzés elhelyezésére kerül sor, amelynél a kért intézkedés azonnali intézkedést határoz meg, a jelzéskezelő - a 36. cikk (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében - a figyelmeztető jelzés elhelyezésével egy időben tájékoztatást küld a SIRENE Irodának. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az azonnali intézkedés indokolását.

(2) Ha az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikk (4) bekezdésében meghatározott figyelmeztető jelzés elhelyezését nemzetbiztonsági szolgálat vagy a terrorizmust elhárító szerv rendeli el vagy kéri, az elrendeléssel egyidejűleg az elrendelés okáról, az elrendelő szervről és annak elérhetőségéről - a 36. cikk (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében - tájékoztatni kell a SIRENE Irodát.

(3) Ha a jelzéskezelő az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke alapján a 36. cikk szerinti rejtett ellenőrzéssel, vagy célzott ellenőrzéssel kapcsolatos figyelmeztető jelzésben a C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat I. melléklet D. részében felsorolt, valamely egyéb információ beszerzését kéri, a találatot elérő és az alapján intézkedést foganatosító hatóságnak ezt figyelembe kell vennie, és a kért információkat lehetőség szerint össze kell gyűjtenie. Egy figyelmeztető jelzésben egyszerre legfeljebb öt, egyéb információ megjelölése lehetséges.

(4) A jelzéskezelő a figyelmeztető jelzéshez legalább egy, az 1. mellékletben szereplő táblázat „A” oszlopa szerinti bűncselekmény típusnak megfelelő bűncselekményt jelölhet meg

(5) Ha az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikk (3) vagy (4) bekezdése alapján bevitt rejtett vagy célzott ellenőrzésre vonatkozó figyelmeztető jelzés és a SIS tv. 10. § (1) bekezdés a), b), c), e), g), h), j), k) és l) pontjában szereplő tárgytípus, illetve egyéb készpénz-helyettesítő fizetési eszköz között kapcsolat áll fenn, az említett tárgyak vonatkozásában figyelmeztető jelzés helyezhető el. A jelzéskezelő a kapcsolatra utaló tények megjelölésével értesíti a SIRENE Irodát, ami a SIS tv. 3. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eljárásban a jelzéskezelő kérelmére létrehozza a figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatot.

(6) A jelzéskezelő az azonnali intézkedést igénylő, valamint a (3) bekezdés szerinti egyéb információ beszerzését igénylő figyelmeztető jelzés elhelyezését követően, annak tényéről elektronikus úton tájékoztatja a SIRENE Irodát.

16. Ismeretlen körözött személyekre vonatkozó, a személyazonosság megállapítását célzó figyelmeztető jelzések

20. § (1) A SIS tv. 8. § (1) bekezdés e) pontja szerinti figyelmeztető jelzéshez az elrendelő szerv a figyelmeztető jelzés létrehozásakor vagy a jelzéselhelyezést követő 14 napon belül az (EU) 2021/31 bizottsági végrehajtási határozat mellékletének 1.3 pontja szerinti követelményeknek megfelelő daktiloszkópiai adatot csatol. Daktiloszkópiai adat hiányában a figyelmeztető jelzés érvényessége 14 nap elteltével automatikusan lejár.

(2) Az (1) bekezdés szerint elhelyezett magyar figyelmeztető jelzésre külföldön elért egyezés esetén az elrendelő szerv haladéktalanul intézkedik az egyezés NSZKK általi megerősítésére.

(3) A külföldi figyelmeztető jelzés alapján elért megerősített egyezésről a találatot elérő szerv a SIRENE Irodát a 4. melléklet szerinti találati formanyomtatványon haladéktalanul értesíti.

(4) A jelzéskezelő a figyelmeztető jelzéshez legalább egy, az 1. mellékletben szereplő táblázat „A” oszlopa szerinti bűncselekmény típusnak megfelelő bűncselekményt jelöl meg.

17. A személy hollétének megállapítása érdekében a figyelmeztető jelzéshez felvitt tárgykiterjesztés

21. § (1) Az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk (5) bekezdésében, 32. cikk (8) bekezdésében, valamint 34. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján, a személy hollétének megállapítása érdekében a 38. cikk (2) bekezdés a), b), c), e), g), h), j) és k) pontja szerinti, legalább egy, egyedi sorszámmal rendelkező tárgykiterjesztés helyezhető el.

(2) A SIS tv. 12. § (2) és (3) bekezdése szerinti tárgyakra elért találat megjelenítésekor annak a figyelmeztető jelzésnek az adatai jelennek meg, amelyben a tárgykiterjesztés elhelyezésre került.

(3) A személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés törlésével a tárgykiterjesztés adatai is törlődnek. A tárgykiterjesztés törlése nincs hatással a figyelmeztető jelzés érvényességére.

(4) A figyelmeztető jelzés ideiglenes lekérdezhetetlenné tételekor a tárgykiterjesztés is automatikusan lekérdezhetetlenné válik.

(5) A figyelmeztető jelzés megjelölése esetén a csatolt tárgykiterjesztés megjelenítésére is érvényesek a megjelölés szabályai.

18. Egyes tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések speciális szabályai

22. § (1) A SIS tv. 10. § (1) bekezdés j) pontja alapján a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 2. § 16. pontjában meghatározott lőfegyverekről kell figyelmeztető jelzést elhelyezni a CS.SIS-ben.

(2) A SIS tv. 10. § (1) bekezdés o), p) és q) pontja szerinti tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések SIS-ben történő elhelyezésére az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 1. melléklete szerinti bűncselekmények esetében akkor van lehetőség, ha az határon átnyúló bűnözéshez vagy terrorcselekményhez kötődik.

19. Figyelmeztető jelzés okmányok és hatósági jelzések esetén

23. § A SIS tv. 11. § (1)-(4) bekezdése alapján az alábbi kitöltött és kitöltetlen okmányokról és hatósági jelzésekről kell figyelmeztető jelzést elhelyezni a CS.SIS-ben:

a) magánútlevél, második magánútlevél, ideiglenes magánútlevél, diplomata útlevél, külügyi szolgálati útlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél,

b) személyazonosító igazolvány,

c) kártya formátumú vezetői engedély,

d) állandó, valamint ideiglenes forgalmi engedély és igazolólap,

e) törvényben meghatározott tartózkodásra jogosító okmány, valamint úti okmány,

f) állandó, valamint ideiglenes rendszámtábla.

20. Az okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzések törlése

24. § (1) A SIS tv. 10. § (1) bekezdés k), l) és m) pontja, valamint a SIS tv. 11. § (1)-(4) bekezdése alapján elhelyezett okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzést automatikusan törölni kell, ha az okmány érvényességi ideje lejárt.

(2) A SIS tv. 11. § (1)-(4) bekezdése alapján elhelyezett, okmányokra vonatkozó figyelmeztető jelzés (1) bekezdés szerinti automatikus törlésére nem kerülhet sor, ha

a) az okmány hamis vagy meghamisították, vagy

b) a figyelmeztető jelzés elhelyezésére az okmány büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználása céljából a körözési nyilvántartási rendszert működtető szerv által az okmány adatainak a körözési nyilvántartási rendszerbe rögzítéséről küldött elektronikus értesítése alapján került sor.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a jelzés törlésére a körözési nyilvántartási rendszert működtető szerv által az okmány adatainak a körözés visszavonásáról vagy a körözési nyilvántartási rendszerből történő törléséről küldött elektronikus értesítése alapján kerülhet sor.

(4) Ha a SIS tv. 27. § (2) bekezdése szerinti esetben megállapítást nyer, hogy az érintett okmányra vagy hatósági jelzésre létezik egy magyar jelzéskezelő által elhelyezett érvényes figyelmeztető jelzés, az eljáró hatóság haladéktalanul értesíti a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelőt.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelő haladéktalanul intézkedik a figyelmeztető jelzés törlésére.

21. Figyelmeztető jelzésekhez csatolható biometrikus adatok minimum adatminőségi szabvány- és technikai követelményei

25. § A jelzéskezelők, az NSZKK és a SIRENE Iroda a biometrikus adatokkal kapcsolatos feladatokat az (EU) 2021/31 bizottsági végrehajtási határozat alapján látják el.

22. Daktiloszkópiai adatok összehasonlítása ismeretlen személyazonosságú személyekhez kapcsolódó figyelmeztető jelzések esetén

26. § Ismeretlen elkövető személyazonosságának megállapítása céljából helyszíni ujj- és tenyérnyommal történő lekérdezés csak akkor indítható, amennyiben az összehasonlítandó ujj- vagy tenyérnyomot súlyos bűncselekmény vagy a SIS tv. 1. § 17. pontja szerinti terrorista bűncselekmény helyszínén rögzítették.

23. Lekérdezésekre vonatkozó szabályok

27. § (1) Ha egy személy személyazonossága más módon nem állapítható meg, az azonosítást daktiloszkópiai adatokkal kell megkísérelni.

(2) A daktiloszkópiai adatokkal történő keresést annak megállapítása céljából is végre lehet hajtani, hogy a személy szerepel-e a SIS-ben.

24. SIRENE Iroda értesítése

28. § A jelzéskezelő értesíti a SIRENE Irodát,

a) ha arról értesül, hogy a SIS-ben már szerepel egy olyan személy, aki az általa elhelyezendő figyelmeztető jelzéssel érintett személlyel azonos kötelezően megadandó adatokkal rendelkezik, és a rendelkezésre álló kiegészítő adat alapján az azonosság nem zárható ki, a hasonló jellemzőkkel rendelkező személyek megkülönböztetése érdekében,

b) az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 36. cikk (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az azonnali intézkedés indokolását.

25. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

30. § Ez a rendelet

a) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a fényképek, DNS-profilok és daktiloszkópiai adatok Schengeni Információs Rendszerbe (SIS) történő bevitelére vonatkozó adatminőségi minimum-előírások és műszaki előírások tekintetében az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról, valamint az (EU) 2016/1345 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. január 13-i (EU) 2021/31 bizottsági végrehajtási határozat,

c) a Schengeni Információs Rendszer (SIS) adatainak beviteléhez, frissítéséhez, törléséhez és lekérdezéséhez szükséges technikai szabályok, valamint a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó egyéb végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2021. január 15-i C(2021) 92 final számú bizottsági végrehajtási határozat,

d) a 2013/115/EU végrehajtási határozat mellékletének az Europol kiegészítő információk cseréjébe való bevonása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. február 17-i C(2021) 965 final számú bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

31. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet] 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A gyermek külföldi tartózkodási helyének kijelölésére irányuló kérelem elutasítása esetén a gyámhivatal határozatában tájékoztatja:

a) a gyermek törvényes képviselőjét - a gyermek tervezett külföldi tartózkodási helyére figyelemmel - a gyermek jogellenes elvitelének várható jogkövetkezményeiről, és

b) a gyermek szülőjét arról, hogy a gyermek jogellenes elvitelének veszélye esetén figyelmeztető jelzés elhelyezésének elrendelése iránt bírósági polgári nemperes eljárás indítható.”

32. § A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 105. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(A gyermek gondozási helyének meghatározására irányuló eljárás eredményeként hozott határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

n) a tájékoztatást arról, hogy a gyermekvédelmi gyám kérheti a gyermek jogellenes elvitelének veszélye esetén figyelmeztető jelzés elhelyezésének elrendelése iránti, illetve a figyelmeztető jelzés felülvizsgálata iránti bírósági polgári nemperes eljárás megindításához a gyámhivatal jóváhagyását vagy a gyámhivatal ez irányú intézkedését.”

33. § A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 140. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A gyámhivatal a gyermek jogellenes elvitelének veszélye esetén soron kívül eljárást folytat. A gyámhivatal ennek során a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/F. § (2) bekezdése és 22/K. § (1) bekezdése szerint - elsősorban a gyám meghallgatása alapján - vizsgálja olyan tények és körülmények fennállását, amelyek a gyermek Magyarországról történő, rövid időn belüli jogellenes elvitelének konkrét és nyilvánvaló veszélyét valószínűsítik. A gyámhivatal eljárása eredményeként a gyámság alatt álló gyermek esetén

a) a gyám kérelmére azonnal végrehajtható határozatával jóváhagyhatja a jogellenes elvitellel veszélyeztetett gyermekek tekintetében figyelmeztető jelzés elhelyezésének elrendelése és annak felülvizsgálata iránti bírósági polgári nemperes eljárás gyám által történő megindítását, vagy

b) hivatalból vagy a gyám kérelmére megindíthatja az a) pont szerinti bírósági eljárást.”

34. § A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet „Az Európai Unió jogának való megfelelés” alcíme a következő 201. §-sal egészül ki:

„201. § A 24. § (6) bekezdése, a 105. § (1) bekezdés n) pontja és a 140. § (3) bekezdése a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

35. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A gyámhivatal a gyámság alatt álló gyermek jogellenes elvitelének veszélye esetén a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/F. § (2) bekezdése és 22/K. § (1) bekezdése alapján

a) a gyám kérelmére vagy hivatalból bírósági polgári nemperes eljárást kezdeményezhet figyelmeztető jelzés elhelyezésének elrendelése iránt, illetve a figyelmeztető jelzés felülvizsgálata iránt,

b) a gyám kérelmére jóváhagyhatja a figyelmeztető jelzés elhelyezésének elrendelése és annak felülvizsgálata iránti bírósági polgári nemperes eljárás gyám által történő megindítását.”

36. § A 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. § A 8. § (1a) bekezdése a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

37. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„7. Schengeni Információs Rendszer (SIS): az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet és az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti információs rendszer;”

38. § A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. alcíme a következő 121/A. §-sal egészül ki:

„121/A. § E rendelet

a) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

39. § A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 41/A. §-ában a „SIS II-ben” szövegrész helyébe a „SIS-ben” szöveg és a „SIS II-be” szövegrész helyébe a „SIS-be” szöveg,

b) 45. § (1) bekezdésében a „forgalomba helyezésére” szövegrész helyébe a „forgalomba helyezésére, illetve a járművek ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezésére” szöveg,

c) 45. § (2) bekezdésében a „Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről” szövegrész helyébe a „Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról” szöveg,

d) 75/A. §-ában az „állandó rendszámtábla” szövegrész helyébe az „állandó és ideiglenes rendszámtábla” szöveg és a „SIS II-ben” szövegrész helyébe a „SIS-ben” szöveg,

e) 112/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „SIS II-ben” szövegrész helyébe a „SIS-ben” szöveg

lép.

40. § Hatályát veszti a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet.

1. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Megfeleltetési táblázat a SIS szerinti bűncselekmény típusokhoz

A B C D E
A Bizottság végrehajtási határozatában megjelölt bűncselekmény típus Az egyes bűncselekmény típusokhoz tartozó Btk. tényállások a 2013. július 1-től hatályos 2012. évi C. törvény szerint Az egyes bűncselekmény típusokhoz tartozó Btk. tényállások a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerint
1. Terrorizmussal kapcsolatos tevékenység terrorcselekmény 314. §
315. §
316. §
316/A. §
terrorcselekmény 261. §
2. terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása 317. § terrorcselekmény 261. § (8) bekezdés
3. terrorizmus finanszírozása 318. §
318/A. §
331. § (2) bekezdés
terrorcselekmény 261. § (4) bekezdés
4. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények kábítószer-kereskedelem 176. §
177. §
kábítószerrel visszaélés bűntette (kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik) kiskorú felhasználásával elkövetett kábítószerrel visszaélés (országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik) 282/A. §
282/B. §
5. kábítószer birtoklása 178. §
179. §
180. §
kábítószerrel visszaélés egyes esetei: üzletszerűen vagy jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerrel visszaélés (országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz); 282. §
282/B. §
283. §
6. kóros szenvedélykeltés 181. § visszaélés kábítószerrel 282/B. § (5) bekezdés
7. kábítószer készítésének elősegítése 182. § kábítószer előállításához szükséges anyagra elkövetett kábítószerrel visszaélés; anyagi eszközök szolgáltatásával elkövetett kábítószerrel visszaélés 282. § (3) bekezdés b) pont, (4) bekezdés
8. kábítószer-prekurzorral visszaélés 183. § kábítószer előállításához használt anyaggal visszaélés (forgalomba hoz, kereskedik, országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, átad) 283/A. § (1) bekezdés
9. kábítószerfüggő személy által elkövetett kábítószerrel visszaélés 282/C. § (2)-(4) bekezdés
10. új pszichoaktív anyaggal visszaélés 184. §
184/A. §
184/B. §
184/C. §
új pszichoaktív anyaggal visszaélés 283/B. §
11. Gazdasági és pénzügyi bűncselekmények gazdasági csalás 374. §
12. pénzhamisítás 389. § pénzhamisítás 304. §
13. pénzhamisítás elősegítése 390. § pénzhamisítás elősegítése 304/A. §
305. §
14. bélyeghamisítás 391. § bélyeghamisítás 307. §
308. §
15. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása 392. § készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítás 313/B. §
16. készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 393. § készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 313/C. §
17. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése 394. § készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése 313/D. §
18. költségvetést károsító bűncselekmények XXXIX. fejezet visszaélés társadalombiztosítási, szociális, vagy más jóléti juttatással 309. §
19. költségvetési csalás 310. §
20. költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása 310/A. §
21. jövedékkel visszaélés elősegítése 311/B. §
22. pénzmosás 399. §
400. §
pénzmosás 303. §
303/A. §
23. pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása 401. § pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása 303/B. §
24. gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények XLI. fejezet a 410/A. § és 413. § kivételével számvitel rendjének megsértése 289. §
25. csődbűncselekmény 290. §
26. tartozás fedezetének elvonása 297. §
27. engedély nélküli kereskedelmi tevékenység 298. §
28. saját tőke csorbítása 298/B. §
29. jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzése 298/D. §
30. gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 299. §
31. bennfentes kereskedelem 299/A. §
32. tőkebefektetési csalás 299/B. §
33. piramisjáték szervezése 299/C. §
34. fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények XLII. fejezet a 418. § kivételével rossz minőségű termék forgalomba hozatala 292. §
294. §
35. minőség hamis tanúsítása 295. §
36. áru hamis megjelölése 296. §
37. a fogyasztó megtévesztése 296/A. §
38. versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban 296/B. §
39. Illegális bevándorláshoz történő segítségnyújtás embercsempészés 353. § embercsempészés 218. §
40. határzár tiltott átlépése 352/A. §
41. határzár megrongálása 352/B. §
42. határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása 352/C. §
43. jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása 353/A. §
44. jogellenes tartózkodás elősegítése 354. § jogellenes tartózkodás elősegítése 214/A. §
45. családi kapcsolatok létesítésével visszaélés 355. §
46. harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatása 356. § harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatása 214/B. §
47. Emberkereskedelem emberkereskedelem és kényszermunka 192. § emberkereskedelem 175/B. §
48. vagyoni haszonszerzés végett elkövetett embercsempészés 353. § (2) bekezdés a) pont vagyoni haszonszerzés végett elkövetett embercsempészés 218. § (2) bekezdés a) pont
49. üzletszerűen elkövetett embercsempészés 353. § (3) bekezdés d) pont, (5) és (6) bekezdés üzletszerűen elkövetett embercsempészés 218. § (3) bekezdés c) pont
50. Fegyverek, lőszerek vagy robbanóanyagok tiltott kereskedelme robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés 324. § robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés 263. §
51. lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés 325. § lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés 263/A. §
52. nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés 326. § nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés 264/C. §
53. nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, robbantószer, ezek felhasználására szolgáló készülék vagy egyéb katonai célú felhasználásra szánt termék) 327. § (3) bekezdés a) pont, (4) bekezdés nemzetközi gazdasági tilalom katonai célú felhasználásra szánt termék kereskedelmével összefüggésben elkövetett megszegése 261/A. § (3) bekezdés a) pont
54. haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés 329. § haditechnikai termékkel visszaélés 263/B. §
55. Környezettel kapcsolatos bűncselekmény környezetkárosítás 241. § környezetkárosítás 280. §
56. természetkárosítás 242. §
243. §
természetkárosítás 281. §
57. állatkínzás 244. § állatkínzás 266/B. §
58. orvvadászat 245. § állatkínzás 266/B. § (2) bekezdés
59. orvhalászat 246. § állatkínzás 266/B. § (2) bekezdés
60. tiltott állatviadal szervezése 247. § tiltott állatviadal szervezése 266/A. §
61. hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 248. § hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 281/A. §
62. ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés 249. § környezetkárosítás 280. §
63. nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés 251. § visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével 264/A. §
64. atomenergia alkalmazásával visszaélés 252. § visszaélés atomenergia alkalmazásával 264/B. §
65. Emberi szervek vagy szövetek tiltott kereskedelme emberi test tiltott felhasználása 175. § emberi test tiltott felhasználása 173/I. §
66. Hormontartalmú anyagok vagy más növekedésserkentők tiltott kereskedelme teljesítményfokozó szerrel visszaélés 185. §
67. gyógyszerhamisítás 185/A. §
68. egészségügyi termék hamisítása 186. §
69. Nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme radioaktív anyaggal visszaélés 250. § radioaktív anyaggal visszaélés 264. §
70. Lopott gépjárművek kereskedelme a 2020. december 31-éig hatályban volt orgazdaság 379. § orgazdaság 326. §
71. költségvetési csalás bűntette, ideértve a 2011. december 31-éig hatályban volt csempészet 396. § (2)-(7) bekezdés költségvetési csalás bűntette, ideértve a 2011. december 31-éig hatályban volt csempészet 310. § (2)-(7) bekezdés
72. Nemi erkölcs elleni bűncselekmények nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmények XIX. fejezet a gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények kivételével nemi erkölcs elleni bűncselekmények XIV. fejezet II. cím a gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények kivételével
73. Gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmények közül azok, amelyeket gyermekek sérelmére követtek el 196. § (2) bekezdés a) pont, (3) bekezdés
197. § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont
198. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, (4) bekezdés
200. § (2) bekezdés, (4) bekezdés a) pont
201. § (2) bekezdés
203. §
204. §
205. § (2) bekezdés
nemi erkölcs elleni bűncselekmények közül azok, amelyeket gyermekek sérelmére követtek el 197. § (2) bekezdés a) pont
198. § (2) bekezdés a) pont
201. §
202. §
202/A. §
204. §
205. § (3) bekezdés
207. § (3) bekezdés a) pont
74. Kiberbűnözés vagy számítástechnikai bűnözés információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás 375. § számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 300/C. § (3)-(4) bekezdés
313/C. § (1)-(6) bekezdés
75. tiltott adatszerzés 422-422/A. § magántitok jogosulatlan megismerése 178/A. §
76. információs rendszer vagy adat megsértése 423. § számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény 300/C. §
77. információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása 424. § számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása 300/E. §
78. Bűnszervezetben való részvétel bűnszervezetben részvétel 321. § bűnszervezetben részvétel 263/C. §
79. Szándékos emberölés (emberölés) vagy súlyos testi sértés emberölés 160. § emberölés bűntette 166. §
80. erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette 161. § erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette 167. §
81. súlyos testi sértés 164. § (3), (6), (7), (8) és (9) bekezdés súlyos testi sértés 170. § (2)-(7) bekezdés
82. foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette az (1) bekezdés szerinti eredményt kivéve 165. § (3) bekezdés foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette az (1) bekezdés szerinti eredményt kivéve 171. § (3) bekezdés
83. közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 232. § (2) bekezdés közlekedés biztonsága ellen 184. § (2) bekezdés
84. vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése 233. § (2) bekezdés vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése 185. § (2) bekezdés
85. közúti veszélyeztetés 234. § (2) bekezdés közúti veszélyeztetés 186. § (2) bekezdés
86. közúti baleset okozása 235. § (2) bekezdés közúti baleset okozása 187. § (2) bekezdés
87. járművezetés ittas állapotban 236. § (2) és (3) bekezdés ittas vagy bódult állapotban járművezetés 188. § (2) és (3) bekezdés
88. járművezetés bódult állapotban 237. § (2) és (3) bekezdés ittas vagy bódult állapotban járművezetés 188. § (2) és (3) bekezdés
89. járművezetés tiltott átengedése 238. § (2) bekezdés járművezetés tiltott átengedése 189. § (2) bekezdés
90. cserbenhagyás 239. § cserbenhagyás 190. §
91. Emberrablás, személyi szabadság megsértése vagy túszejtés emberrablás 190. § emberrablás 175/A. §
92. emberrablás feljelentésének elmulasztása 191. § emberrablás bűntette 175/A. § (7) bekezdés
93. személyi szabadság megsértése 194. § személyi szabadság megsértése 175. §
94. kényszerítés 195. § kényszerítés 174. §
95. jogellenes fogvatartás 304. § jogellenes fogvatartás 228. §
96. Szervezett vagy fegyveres rablás rablás 365. § (3) bekezdés a)-d) pont, (4) bekezdés b)-c) pont rablás 321. § (3) bekezdés a) és c) pont, (4) bekezdés a), c) és d) pont, valamint (5) bekezdés
97. kifosztás 366. § (2) bekezdés b)-c) pont, (3) bekezdés b) pont kifosztás 322. § (2) bekezdés b) pont, (3) bekezdés b) pont
98. zsarolás 367. § (2) bekezdés a) pont zsarolás 323. § (2) bekezdés a) pont
99. önbíráskodás 368. § (2) bekezdés a)-c) pont önbíráskodás 273. § (2) bekezdés a) és b) pont
100. Népirtás, háborús bűncselekmények, agresszió bűntette vagy emberiesség elleni bűncselekmények emberiesség elleni bűncselekmények háborús bűncselekmények XIII. és XIV. Fejezet emberiség elleni bűncselekmények XI. fejezet
101. Légijármű vagy hajó jogellenes hatalomba kerítése jármű hatalomba kerítése 320. § légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése 262. §
102. Szabotázs rombolás 257. § rombolás 142. §
103. fogolyzendülés 284. § fogolyzendülés 246. §
104. közveszély okozása 322. § közveszélyokozás 259. §
105. közérdekű üzem működése megzavarása 323. § közérdekű üzem működése megzavarása 260. §
106. Ipari kémkedés bennfentes információ jogosulatlan közzététele 410/A. § gazdasági titok megsértése 300. §
107. gazdasági titok megsértése 413. §
108. üzleti titok megsértése 418. §
109. Közbizalom elleni bűncselekmények közbizalom elleni bűncselekmények XXXIII. fejezet közbizalom elleni bűncselekmények XVI. fejezet III. cím
110. hivatali bűncselekmények XXVIII. fejezet a 304. § kivételével hivatali bűncselekmények XV. fejezet IV. cím a 228. § kivételével
111. Közrend és közbiztonság elleni bűncselekmények állam elleni bűncselekmények XXIV. fejezet állam elleni bűncselekmények X. fejezet
112. nemzeti adat és nemzeti adatvagyon elleni bűncselekmények XXV. fejezet visszaélés minősített adattal nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmények XV. fejezet III. cím és III/A. cím
113. igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények XXVI. fejezet a 284. § kivételével igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények XV. fejezet VI. cím a 246. § kivételével
114. korrupciós bűncselekmények XXVII. fejezet közélet tisztasága elleni bűncselekmények nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények XV. fejezet VII. cím és VIII. cím
115. hivatalos személy elleni bűncselekmények XXIX. fejezet hivatalos személy elleni bűncselekmények XV. fejezet V. cím
116. járványügyi védekezés akadályozása 322/A. §
117. nemzetközi kötelezettségen alapuló közbiztonsági célú gazdasági előírások elleni bűncselekmények XXXI. fejezet a 326. §, a 327. § (3) bekezdés a) pont, a 327. § (4) bekezdés és a 329. § kivételével nemzetközi gazdasági tilalom megszegése 261/A. § a 261/A. § (3) bekezdés a) pont kivételével
118. köznyugalom elleni bűncselekmények XXXII. fejezet a 331. § (2) bekezdés kivételével köznyugalom elleni bűncselekmények XVI. fejezet II. cím
119. közigazgatás rendje elleni bűncselekmények XXXIV. fejezet a 352/A. §, 352/B. §, 352/C. §, 353. §, 353/A. §, 354. §, 355. § és 356. § kivételével az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények XV. fejezet I. címe
XV. fejezet II. címe a 214/A. §, 214/B. § és 218. § kivételével
120. számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése 224/B. §
121. veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése 266. §
122. tiltott szerencsejáték szervezése 267. §
123. járványügyi szabályszegés 284. §
124. közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 232. § a (2) bekezdés kivételével közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 184. § a (2) bekezdés kivételével
125. vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése 233. § a (2) bekezdés kivételével vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése 185. § a (2) bekezdés kivételével
126. közúti veszélyeztetés 234. § a (2) bekezdés kivételével közúti veszélyeztetés 186. § a (2) bekezdés kivételével
127. közúti baleset okozása 235. § a (2) bekezdés kivételével közúti baleset okozása 187. § a (2) bekezdés kivételével
128. járművezetés ittas állapotban 236. § (1) bekezdés ittas vagy bódult állapotban járművezetés 188. § (1) bekezdés
129. járművezetés bódult állapotban 237. § (1) bekezdés ittas vagy bódult állapotban járművezetés 188. § (1) bekezdés
130. járművezetés tiltott átengedése 238. § (1) bekezdés járművezetés tiltott átengedése 189. § (1) bekezdés
131. jogellenesen átalakított személyszállítást végző jármű vezetése 239/A. §
132. járművezetés az eltiltás hatálya alatt 239/B. §
133. honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények XLIV. fejezet honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények XIX. fejezet
134. katonai bűncselekmények XLV. fejezet katonai bűncselekmények XX. fejezet
135. Személy elleni egyéb bűncselekmények öngyilkosságban közreműködés 162. § öngyilkosságban közreműködés 168. §
136. magzatelhajtás 163. § magzatelhajtás 169. §
137. könnyű testi sértés 164. § (2), (4) és (5) bekezdés könnyű testi sértés 170. § (1), (3) és (4) bekezdés
138. foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 165. § a (3) bekezdés kivételével foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 171. § a (3) bekezdés kivételével
139. segítségnyújtás elmulasztása 166. § segítségnyújtás elmulasztása 172. §
140. gondozási kötelezettség elmulasztása 167. § gondozás elmulasztása 173. §
141. beavatkozás az emberi génállományba 168. § beavatkozás az emberi génállományba 173/A. §
142. emberi ivarsejt tiltott felhasználása 169. § emberi ivarsejt tiltott felhasználása 173/B. §
143. születendő gyermek nemének megválasztása 170. § születendő gyermek nemének megválasztása 173/C. §
144. emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése 171. § emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése 173/D. §
145. embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése 172-173. § embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése 173/E-173/F. §
146. genetikailag megegyező emberi egyedek létrehozása 174. § embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése 173/G. §
147. kuruzslás 187. § kuruzslás 285. §
148. méreggel visszaélés 188. § visszaélés méreggel 265. §
149. ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés 189. § visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel 279. §
150. a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények XX. fejezet a házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények XIV. fejezet I. cím
151. emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények XXI. fejezet egészségügyi önrendelkezési jog megsértése 173/H. §
152. szabadság és emberi méltóság elleni bűncselekmények XII. fejezet III. cím a 174. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. § kivételével
153. Vagyon elleni egyéb bűncselekmények kifosztás 366. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés a) pontja kifosztás 322. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés a) pontja
154. rablás 365. § (1)-(2) bekezdés, (3) bekezdés e)-g) pont, (4) bekezdés a) pont, (5) bekezdés rablás 321. § (1)-(2) bekezdés, (3) bekezdés b) és d) pont, (4) bekezdés b) pont, (6) bekezdés
155. zsarolás 367. § a (2) bekezdés a) pont kivételével zsarolás 323. § a (2) bekezdés a) pont kivételével
156. önbíráskodás 368. § a (2) bekezdés a)-c) pont kivételével önbíráskodás 273. § a (2) bekezdés a) és b) pont kivételével
157. vagyon elleni bűncselekmények XXXVI. fejezet a 374. § és 375. § kivételével vagyon elleni bűncselekmények XVIII. fejezet a 326. § és a 329-329/D. § kivételével
158. a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények XXXVII. fejezet bitorlás, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása,
jogkezelési adat meghamisítása, iparjogvédelmi jogok megsértése
329-329/D. §

2. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Összeegyeztethetőségi táblázatok

1. Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségi táblázata

A B C D E F G H I J K
1. Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések prioritási sorrendje Átadási vagy kiadatási letartóz-
tatás
Beutazás és tartózkodás meg-
tagadása
Kiutasítás Védelem alá helyezendő eltűnt személy (kiskorú/ felnőtt) Utazásban korláto-
zandó, veszé-
lyeztetett személy (kiskorú/ felnőtt)
Célzott ellenőrzés Kikérdezés Rejtett ellenőrzés Eltűnt személy (kiskorú/ felnőtt) Büntető-
eljárásban tartóz-
kodási
hely meg-
állapítása
2. Átadási vagy kiadatási letartóztatás igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
3. Beutazás és tartózkodás megtagadása igen igen igen nem nem igen igen igen igen igen
4. Kiutasítás igen igen igen nem nem igen igen igen igen igen
5. Védelem alá helyezendő eltűnt személy (kiskorú/felnőtt) igen nem nem igen nem igen igen igen igen igen
6. Utazásban korlátozandó, veszélyeztetett személy (kiskorú/felnőtt) igen nem nem nem igen igen igen igen nem igen
7. Célzott ellenőrzés igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
8. Kikérdezés igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
9. Rejtett ellenőrzés igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
10. Eltűnt személy (kiskorú/felnőtt) igen igen igen igen nem igen igen igen igen igen
11. Büntetőeljárásban tartózkodási hely megállapítása igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen

2. Tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségi táblázata

A B C D E F G
1. Tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések prioritási sorrendje Büntető-
eljárásban
bizonyí-
tékként
való
felhasz-
nálás
Érvény-
telenített úti okmány lefoglalása
Lefoglalás Célzott ellenőrzés Kikérdezés Rejtett ellenőrzés
2. Büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás igen igen igen igen igen igen
3. Érvénytelenített úti okmány lefoglalása igen igen igen igen igen igen
4. Lefoglalás igen igen igen igen igen igen
5. Célzott ellenőrzés igen igen igen igen igen igen
6. Kikérdezés igen igen igen igen igen igen
7. Rejtett ellenőrzés igen igen igen igen igen igen

3. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

A figyelmeztető jelzések elsőbbségi szabályai

(Prioritási lista)

1. Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések elsőbbségi szabálya a következő:

1.1. az átadási vagy kiadatási letartóztatásra irányuló figyelmeztető jelzés,

1.2. a schengeni államokba történő beutazás és tartózkodás megtagadására irányuló figyelmeztető jelzés,

1.3. a kiutasításra irányuló figyelmeztető jelzés, melyhez beutazási és tartózkodási tilalom társul,

1.4. az eltűnt személyek védelem alá helyezésére irányuló figyelmeztető jelzés,

1.5. a különleges bánásmódot igénylő, veszélyhelyzetben lévő személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés,

1.6. az azonnali intézkedést igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

1.7. az azonnali intézkedést nem igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

1.8. az azonnali intézkedést igénylő kikérdezés,

1.9. az azonnali intézkedést nem igénylő kikérdezés,

1.10. az azonnali intézkedést igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

1.11. az azonnali intézkedést nem igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

1.12. az eltűnt személyek tartózkodási helyének megállapítására irányuló figyelmeztető jelzés,

1.13. büntetőeljárásban a tartózkodási hely közlésére irányuló figyelmeztető jelzés, majd

1.14. a kiutasításra irányuló figyelmeztető jelzés, melyhez nem társul beutazási és tartózkodási tilalom.

2. Tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések elsőbbségi szabálya a következő:

2.1. a lefoglalásra és büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználásra irányuló figyelmeztető jelzés,

2.2. az érvénytelenített úti okmány lefoglalására irányuló figyelmeztető jelzés,

2.3. a 2.2. pontban meghatározottól eltérő lefoglalásra irányuló figyelmeztető jelzés,

2.4. az azonnali intézkedést igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

2.5. az azonnali intézkedést nem igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

2.6. az azonnali intézkedést igénylő kikérdezés,

2.7. az azonnali intézkedést nem igénylő kikérdezés,

2.8. az azonnali intézkedést igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés, majd

2.9. az azonnali intézkedést nem igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés.

4. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről külföldi figyelmeztető jelzés esetén

(a rejtett és a célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés kivételével)

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről

[Rejtett/leplezett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés kivételével valamennyi külföldi figyelmeztető jelzés esetén elért találatnál alkalmazandó!]

Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)

Személykörözéshez tartozó tárgyra elért találat* igen/nem

A körözött személy a helyszínen tartózkodik* igen/nem

A találat elérésére SIS AFIS egyezés megerősítését követően került sor* igen/nem

* A megfelelő rész aláhúzandó!

Az ellenőrzött személy személyazonosító adatai

Családi és utónév
Születési név
Születési hely
Születési idő
Nem
Állampolgárság
Lakcím
Tartózkodási hely
Egyéb ismert nevek (álnevek)

Az ellenőrzött tárgy azonosító adatai

Jármű típusa
Alvázszám
Rendszám (honosság/forgalomba helyező/regisztráló ország)
Szín
Sajátos tulajdonság, ismertetőjegy
A gépjármű vezetőjének személyazonosító adatai
Okirat fajtája
Sorozatszám
Kiállító ország és hatóság
Hamisításra utaló tények, körülmények
A hamisítással érintett azonosítók köre
Az okirat birtokosának személyazonosító adatai
Egyéb tárgy kategória
Tárgy megnevezése
Egyedi azonosítója
Egyéb közlendők

A találattal kapcsolatos közlések

Találat helye:
Találat ideje (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Tett intézkedések
Tényleges tartózkodási hely*
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők

* tartózkodási hely megállapítására vonatkozó figyelmeztető jelzésre elért találat esetén kötelező

Kelt: ....................................................................

5. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről rejtett és célzott ellenőrzés esetén

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről

[Kizárólag rejtett/célzott ellenőrzésre irányuló külföldi figyelmeztető jelzés esetén elért találatnál alkalmazandó!]

Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)

A találat elérésére SIS AFIS egyezés megerősítését követően került sor* igen/nem

* A megfelelő rész aláhúzandó!

Az ellenőrzött személy azonosító adatai

Családi és utónév
Születési név
Születési hely
Születési idő
Nem
Állampolgárság
Lakcím
Tartózkodási hely
Egyéb ismert nevek (álnevek)

Az ellenőrzött tárgy azonosító adatai

Jármű típusa
Alvázszám
Rendszám (honosság/forgalomba helyező/regisztráló ország)
Szín
Sajátos tulajdonság, ismertetőjegy
A gépjármű vezetőjének személyazonosító adatai
Okirat fajtája
Sorozatszám
Kiállító ország és hatóság
Hamisításra utaló tények, körülmények
A hamisítással érintett azonosítók köre
Az okirat birtokosának személyazonosító adatai
Egyéb tárgy kategória
Tárgy megnevezése
Egyedi azonosítója
Egyéb közlendők

A találattal kapcsolatos közlések

Találat helye:
Találat ideje (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Az érintett személy, gépjármű, úszólétesítmény, légi jármű, konténer által megtett útvonal és/vagy úti cél
A szállított tárgyakra vonatkozó adatok
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők

Kelt: .........................................................................

6. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány kiegészítő információ kéréséhez a személy vagy tárgy azonosságának megállapítása céljából vagy a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtása érdekében

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:

Formanyomtatvány kiegészítő információ kéréséhez

Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)

I. Kiegészítő információ kérése a személy vagy tárgy azonosságának megállapítása céljából

A fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzés alanyának/tárgyának azonosításához a következő kiegészítő információkra van szükség:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Kérem, hogy a kért kiegészítő információkat a következő elérhetőségeinkre továbbítsák:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

II. Kiegészítő információ kérése a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtása érdekében

A fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásához a következő kiegészítő információkra van szükség:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Kérem, hogy a kért kiegészítő információkat a következő elérhetőségeinkre továbbítsák:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Az intézkedés foganatosításának adatai

Az intézkedés helye
Az intézkedés időpontja (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Az intézkedést végző személy(ek)
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők

Kelt: .........................................................................

7. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány az intézkedés megszüntetése kapcsán teljesítendő információszolgáltatáshoz

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:

Formanyomtatvány az intézkedés megszüntetése kapcsán teljesítendő információszolgáltatáshoz

Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)

Tájékoztatom, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzés kapcsán intézkedés alá vont személy/tárgy nem azonos a figyelmeztető jelzés alanyával/tárgyával, ezért a foganatosított intézkedést megszüntettem.

A megszüntetett intézkedéssel kapcsolatos adatok

Az intézkedés helye
Az intézkedés időpontja (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Az intézkedést végző személy(ek)
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők

Kelt: .........................................................................

8. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a kért intézkedés végrehajtásának akadályáról

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:

Formanyomtatvány a kért intézkedés végrehajtásának akadályáról

Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)

Személykörözéshez tartozó tárgyra elért találat* igen/nem

A körözött személy a helyszínen tartózkodik* igen/nem

A találat elérésére SIS AFIS egyezés megerősítését követően került sor* igen/nem

* A megfelelő rész aláhúzandó!

Tájékoztatom, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzésben kért intézkedés a következő okok miatt nem hajtható végre:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Az elsődleges intézkedéssel kapcsolatos adatok

Az intézkedés helye
Az intézkedés időpontja (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Az intézkedést végző személy(ek)
Az elsődleges intézkedésen túlmenően megtett egyéb átmeneti intézkedések
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők

Kelt: .....................................................................

9. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány hazai jelzéskezelő vagy találatot elérő szerv által kezdeményezett, a más, SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés adattartalmát érintő helyesbítési vagy törlési igényről

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:

Formanyomtatvány a figyelmeztető jelzések adattartalmát érintő helyesbítési vagy törlési igényről

Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)

I. Az adattovábbításra kötelezett szervnek figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítására irányuló kérelme

Kérem, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzés adattartalmát az alábbiak szerint módosítani szíveskedjen!

Személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítása

Módosított adattartalom Jelenlegi adattartalom
Schengeni azonosító (21 számjegy)
Egyéb ismert nevek száma
Családi név
Utónév
Születési hely és idő
Nem
Állampolgárság
Figyelemfelhívás arra, hogy az érintett személy esetleg fegyvert tarthat magánál / erőszakosan viselkedhet
Különös, objektív és nem változó testi ismertetőjegyek
Az adattartalom módosításával kapcsolatos egyéb közlendők

Gépjárműre vonatkozó figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítása

Módosított adattartalom Jelenlegi adattartalom
Schengeni azonosító kód (ID)
Kategória
Különös ismertetőjegy
Szín
Gyártmány
Típus
Rendszám
Alvázszám
A forgalomba helyező ország
Az adattartalom módosításával kapcsolatos egyéb közlendők

II. Az adattovábbításra kötelezett szervnek figyelmeztető jelzés törlésére irányuló kérelme

Kérem, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzést a Schengeni Információs Rendszerből törölni szíveskedjen, a következő indokok alapján:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Kelt: ...........................................................................

10. melléklet az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

A SIS törvény 26. §-a szerinti kérelem benyújtásához szükséges adatok

1. A kérelmező személyes adatai

1.1. Családi és utónév (utónevek)

1.2. Születési családi és utónév (utónevek)

1.3. Születési hely és idő

1.4. Nem

1.5. Állampolgárság

1.6. Úti okmány (személyazonosító okmány) száma

1.7. Lakóhely (kizárólag egy megadása kötelező)

1.8. Értesítési cím (kizárólag egy megadása kötelező)

1.9. Telefonszám (megadása nem kötelező)

1.10. Egyéb elérhetőség (e-mail, fax) (megadása nem kötelező)

2. A kérelmező egyéb közlései


  Vissza az oldal tetejére