Hatály: közlönyállapot (2021.X.4.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

565/2021. (X. 4.) Korm. rendelet

a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése és a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól

A Kormány

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. és 23. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. és 25. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a), b) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. és 27. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)-i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: SIS tv.) 1. § 12. pontja szerinti feladatokat a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet] 1. §-ában kijelölt miniszter látja el.

1. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. alfanumerikus adat: a C(2021) 660 final számú bizottsági végrehajtási határozat 2. cikk a) pontja szerinti adat;

2. álnévvel rendelkező személy: az a személy, aki hamis vagy fiktív adatokat használ;

3. CS.ICD: a CS.SIS és az NS.CP közötti kommunikációt leíró dokumentum;

4. hozzáférési jogosultság: az alábbi tevékenységek, vagy azok egy részének elvégzése a SIS-ben:

a) a SIS tv. 1. § 5. pontja szerinti jelzéskezelési műveletek,

b) a SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti NS.CP Portál funkciók, valamint az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdése szerinti értesítési szolgáltatások kezelése,

c) a SIS-ben tárolt adatokhoz való teljes vagy részleges hozzáférés a SIS tv. 19. §-a szerint,

d) a SIS tv. 36. §-a, valamint 38. § (3) bekezdése alapján az N.SIS Hivatal által vezetett nyilvántartások adataihoz történő hozzáférés;

5. hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum: a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 18. cikk (1) bekezdése szerinti hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum;

6. kommunikációs infrastruktúra: a SIS tv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti NS.CP és CS.SIS hálózati végberendezése közötti kommunikáció céljára szolgáló informatikai hálózat;

7. külső határ: az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 17. pontja szerinti külső határok;

8. megerősített SIS-AFIS egyezés: a SIS-AFIS egyezést a nemzeti eljárásoknak megfelelően daktiloszkópiai szakértő megállapítja;

9. megerősített személyazonosság: a C(2021) 660 final számú bizottsági végrehajtási határozat 9. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolt személyazonosság;

10. nem megerősített személyazonosság: a C(2021) 660 final számú bizottsági végrehajtási határozat 9. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti nem igazolt személyazonosság;

11. nemzeti infokommunikációs gerinchálózat: a SIS tv. 1. § 11. pont e) alpontja szerinti informatikai hálózat, amely biztosítja a folyamatos adatkapcsolatot az NS.CP és az N.SIS SIS tv. 1. § 11. pont b)-d) alpontjában meghatározott részei között;

12. NS.ICD: a CS.ICD alapján kidolgozott egységes, az NS.CP és a hozzá kapcsolódó informatikai alkalmazások közötti kommunikációt leíró dokumentum;

13. schengeni azonosító: az NS.CP által képzett, a figyelmeztető jelzést azonosító, személyes adatot nem tartalmazó számsorozat;

14. SIS AFIS: a SIS automatikus ujjnyomat-azonosító rendszere, ami a CS.SIS biometrikus részét képező, a figyelmeztető jelzésekhez feltöltött nyomatokból és nyomokból áll;

15. SIS AFIS egyezés: egy végfelhasználó a SIS AFIS-ban daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezést végez, amelynek eredményeként a SIS-ben egy másik tagállam által bevitt figyelmeztető jelzés jelenik meg, és a SIS-ben található figyelmeztető jelzésre vonatkozó adatok megegyeznek a lekérdezéshez használt adatokkal;

16. SIS AFIS találat: a megerősített SIS AFIS egyezés alapján a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásra kerül;

17. SIS-ben használt daktiloszkópiai adatok:

a) sík ujjnyomatok, beleértve a sík hüvelykujjnyomatot és a sík négyujjas ujjnyomatot is,

b) átforgatott ujjnyomatok,

c) tenyérnyomatok,

d) ujjnyom,

e) tenyérnyom;

18. személyazonosság kategóriák: a személyes adatok hitelességére és felhasználására vonatkozó információ;

19. személyazonossággal visszaélés: a C(2021) 660 final számú bizottsági végrehajtási határozat 9. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti visszaélés;

20. tartózkodási engedély: a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) című, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 16. pontja szerinti tartózkodási engedély;

21. tenyérnyom: nyomozás alatt álló terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények helyszínén felfedezett, ismeretlen eredetű tenyérnyomok;

22. ujjnyom: nyomozás alatt álló terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények helyszínén felfedezett, ismeretlen eredetű ujjnyomok;

23. ujj- és tenyérnyomat: ellenőrzött körülmények között rögzített daktiloszkópiai adat egy ismert személyről;

24. végrehajtó tagállam: az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 11. pontjában meghatározott tagállam.

2. Figyelmeztető jelzések kezelésének rendje

3. § A figyelmeztető jelzések kezelése során az 564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet 3. §-át alkalmazni kell.

4. § Az idegenrendészeti hatóság gondoskodik az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében, az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikkében, valamint a C(2021) 660 final számú bizottsági végrehajtási határozat II. mellékletében meghatározott adatok rendelkezésre álló körének a CS.SIS-ben való elhelyezéséről, a SIS tv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően. A SIS bűncselekmény típusának megfelelő bűncselekmény megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. A figyelmeztető jelzés elhelyezése előtti ellenőrzés, adattovábbítás

5. § (1) Az idegenrendészeti hatóság a kiutasításra vonatkozó, valamint a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés elhelyezését megelőzően köteles a SIS tv. 5. § (5a) bekezdésében meghatározott ellenőrzést elvégezni az esetleges többes személyazonosság, a többes figyelmeztető jelzések felderítése és az összeegyeztethetetlen figyelmeztető jelzések elhelyezésének megelőzése érdekében. Az ellenőrzést daktiloszkópiai adattal is el kell végezni, ha az rendelkezésére áll.

(2) Az idegenrendészeti hatóság a jelzéskezelést végző informatikai rendszerét az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően köteles kialakítani.

(3) Ha az idegenrendészeti hatóság az (1) bekezdés alapján arról értesül, hogy a CS.SIS-ben egy külföldi figyelmeztető jelzésben már szerepel egy olyan személy, aki az általa elhelyezendő figyelmeztető jelzéssel érintett személlyel azonos kötelezően megadandó adatokkal rendelkezik, és a rendelkezésre álló kiegészítő adat alapján az azonosság nem zárható ki, erről értesíti a SIRENE Irodát a SIS tv. 29. §-ában szabályozott eljárás lefolytatása érdekében.

(4) Ha a CS.SIS-ben szereplő figyelmeztető jelzés ugyanarra a személyre vonatkozik, mint az elhelyezendő figyelmeztető jelzés, az idegenrendészeti hatóság a SIS tv. 5. § (6)-(11) bekezdése szerint jár el.

(5) Az idegenrendészeti hatóság a figyelmeztető jelzéshez, a lekérdezéshez és a figyelmeztető jelzéshez kiegészítő adatként csatolandó daktiloszkópiai adatot, ha az a saját nyilvántartásában nem áll rendelkezésére, - az érintett személy személyazonosító adatainak, valamint ha rendelkezésre áll, a szakrendszeri azonosítónak a megadásával elektronikus megkeresés útján - a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) által kezelt bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartás daktiloszkópiai nyilvántartásából veszi át, a figyelmeztető jelzés elhelyezését megelőzően.

(6) Ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során a SIS AFIS egyezést mutat egy más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzéssel, azonban a személyazonosító adatok nem egyeznek - az érintett személy levett daktiloszkópiai adatának és a figyelmeztető jelzés mellől letöltött daktiloszkópiai adatnak a megadásával, az idegenrendészeti hatóság megkeresése alapján - az NSZKK elvégzi a daktiloszkópiai adatok összehasonlítását. A SIS AFIS egyezés NSZKK által történő megerősítése esetén az idegenrendészeti hatóság a 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el. A SIS AFIS egyezés kizárása esetén a figyelmeztető jelzés elhelyezhető.

(7) A SIS tv. 2. § (1) bekezdés i) pontja alapján az NS.CP Portálon elhelyezendő figyelmeztető jelzések esetében az ellenőrzés lehetőségét az N.SIS Hivatal biztosítja.

4. Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések elhelyezésére vonatkozó eljárás

6. § (1) Ha az 5. § (1) és (3) bekezdésében foglalt ellenőrzés - az azonosság NSZKK által történt megerősítése által - egy vagy több álnév felderítését eredményezi, az idegenrendészeti hatóság köteles gondoskodni valamennyi álnév rögzítéséről a figyelmeztető jelzésben, ha az összeegyeztethetőség vizsgálata alapján a figyelmeztető jelzés elhelyezhető. Ha a személyazonosság ellenőrzése és az álnevek megállapítása céljából a tagállamokkal konzultáció szükséges, úgy azt a SIRENE Irodán keresztül a 2. mellékletben szereplő formanyomtatványon kell kezdeményezni.

(2) A SIS tv. 5. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az idegenrendészeti hatóság az összeegyeztethetetlenség megszűnéséig nem helyezheti el a CS.SIS-ben a figyelmeztető jelzést. Az ilyen figyelmeztető jelzésekről az idegenrendészeti hatóság nyilvántartást vezet, azokat tárolja, szükség esetén módosítja vagy törli (a továbbiakban: várakoztatás).

(3) Az idegenrendészeti hatóság más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében a figyelmeztető jelzés törlési emlékeztetőjére történő automatikus feliratkozással, magyar jelzéskezelő által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében napi, automatikus felülvizsgálattal köteles meggyőződni a várakoztatás szükségességéről. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy az idegenrendészeti hatóság más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében is rendszeres lekérdezéseket végezzen a várakoztatás szükségességének megállapítása érdekében.

(4) Ha az idegenrendészeti hatóság arról értesül, hogy a CS.SIS-ben elhelyezett figyelmeztető jelzés törlésre került - ideértve a figyelmeztető jelzés CS.SIS által végrehajtott automatikus törlését is -, és a várakoztatott figyelmeztető jelzés elhelyezésének feltételei továbbra is fennállnak, a jelzéskezelő e § rendelkezései szerint ismét megkísérli a várakoztatott figyelmeztető jelzés elhelyezését.

(5) Az idegenrendészeti hatóság elvégzi a 3. melléklet szerinti összeegyeztethetőségi táblázat alapján az összeegyeztethetetlen jelzésekkel kapcsolatos feladatokat.

5. A figyelmeztető jelzések fontossági sorrendje

7. § (1) A személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések fontossági sorrendjét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Ugyanazon személyre vonatkozóan tagállamonként csak egy figyelmeztető jelzés helyezhető el a SIS-ben. Ugyanarra a személyre különböző tagállamok is helyezhetnek el figyelmeztető jelzést, az összeegyeztethetőségi szabályok figyelembevételével.

(3) Az idegenrendészeti hatóság a többes figyelmeztető jelzés elhelyezésekor figyelembe veszi a figyelmeztető jelzések fontossági sorrendjét, és ha szükséges, értesíti a SIRENE Irodát az összeegyeztethetetlen külföldi figyelmeztető jelzés törlése érdekében. Az alacsonyabb prioritású magyar figyelmeztető jelzés töröltetése érdekében az idegenrendészeti hatóság megkeresi az elhelyező magyar jelzéskezelő szervet.

(4) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv ugyanarra a személyre vonatkozóan több külföldi figyelmeztető jelzéssel összefüggésben ér el találatot, a magasabb prioritással rendelkező figyelmeztető jelzésben kért intézkedést hajtja végre, de az összes figyelmeztető jelzésről találati formanyomtatványok segítségével, elektronikus úton, haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát.

6. A figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségi szabályai

8. § (1) A SIS tv. 5. § (6) és (7) bekezdése szerinti összeegyeztethetőségi szabályokat tartalmazó táblázatot a személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzésekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Nemzeti érdekből, a tagállamok közötti konzultációt követően, el lehet térni a figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségére vonatkozó szabályoktól. A konzultációt a SIRENE Iroda folytatja le.

7. A találatot követő eljárás

9. § (1) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv külföldi figyelmeztető jelzéssel összefüggésben találatot ér el, erről

a) a rejtett és célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés esetét kivéve az 5. melléklet,

b) a rejtett és célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés esetében a 6. melléklet

szerinti formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát.

(2) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv magyar figyelmeztető jelzéssel összefüggésben találatot ér el, a SIRENE Iroda értesítése nem szükséges, erről közvetlenül a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelőt kell értesíteni.

(3) Ha a SIS tv. 9. §-a alapján elhelyezett figyelmeztető jelzés kapcsán egy más, a SIS-t alkalmazó állam ér el találatot, erről - a SIS-t alkalmazó állam SIRENE Irodájától kapott értesítés és kiegészítő információ alapján - a SIRENE Iroda értesíti a jelzéskezelőt.

(4) A figyelmeztető jelzés elhelyezését kezdeményező jelzéskezelő és a találatot elérő külföldi hatóság - a SIRENE Iroda közreműködésével - szükség szerint egyeztet a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásáról. A jelzéskezelő felülvizsgálja, és szükség szerint törli a figyelmeztető jelzést, ha arról értesül, hogy a kért intézkedést a találatot elérő külföldi hatóság végrehajtotta.

(5) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv a SIS-ben lekérdezést végez, és megállapítja, hogy van olyan más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés, amelynek adattartalma megfelel a lekérdezés alapjául szolgáló személyről vagy tárgyról bevitt adatoknak, de az azonosság nem egyértelmű, a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon megkeresi a SIRENE Irodát az azonosság megállapítása érdekében.

(6) A SIRENE Iroda az egyeztetés során kiegészítő információkat szerez be a figyelmeztető jelzést elhelyező jelzéskezelőtől vagy a figyelmeztető jelzést elhelyező külföldi állam SIRENE Irodájától, és ezeket az információkat haladéktalanul továbbítja az (1) bekezdés szerinti szervhez.

(7) Ha az azonosítási eljárás során az (1) bekezdés szerinti szerv megállapítja, hogy nem áll fenn azonosság, akkor addigi intézkedését megszünteti, és ezzel egyidejűleg erről a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát.

(8) Ha a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv találatot ér el, de a figyelmeztető jelzésben kért intézkedést nem tudja végrehajtani, erről a 8. melléklet szerinti formanyomtatványon haladéktalanul értesíti a SIRENE Irodát.

(9) Ha a jelzéskezelő vagy a találatot elérő szerv azt észleli, hogy egy más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő adat, megjelölés vagy figyelmeztető jelzések közötti kapcsolat kijavítása vagy annak törlése szükséges, erről a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát.

8. Terrorista bűncselekménnyel összefüggésben elhelyezett figyelmeztető jelzések és a kapcsolódó kiegészítő információk cseréje

10. § (1) Ha a személyre vonatkozó figyelmeztető jelzést a SIS tv. 1. § 17. pontja szerinti terrorista bűncselekménnyel összefüggésben helyezik el a SIS-ben, ennek tényét a figyelmeztető jelzés létrehozásakor a bűncselekmény megnevezése adat rögzítésével jelölni kell, kivéve, ha ennek mellőzését műveleti érdek indokolttá teszi.

(2) A magyar figyelmeztető jelzést elhelyező hatóság a külföldön elért találatról a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségét (a továbbiakban: Europol) a kiegészítő információk cseréjére vonatkozó szabályok szerint a SIRENE Iroda útján értesíti, megjelölve a figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó kiegészítő információcsere során alkalmazandó, SIRENE Kézikönyv szerinti kezelési kódot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti magyar figyelmeztető jelzésre külföldön elért találat esetén a figyelmeztető jelzést elhelyező hatóság a találatról szóló értesítés kézhezvételét követően soron kívül tájékoztatja a SIRENE Irodát a találattal kapcsolatos kiegészítő információk Europol részére történő megküldésének korlátozásáról, figyelembe véve a találatot elérő külföldi hatóság által megjelölt korlátozásait is.

9. Az érintett jogainak gyakorlása

11. § A SIS tv. 26. §-a szerinti tájékoztatás iránti vagy helyesbítési és törlési kérelem a 10. mellékletben meghatározott adatok megjelölését tartalmazó kérelem útján terjeszthető elő.

10. Adatminőség-ellenőrzés

12. § (1) Az N.SIS Hivatal értesíti az idegenrendészeti hatóságot, ha az általa továbbított adatokat azok pontatlansága vagy hiányossága miatt nem lehet elhelyezni a CS.SIS-ben. Ebben az esetben a jelzéskezelő a figyelmeztető jelzés és a kiegészítő adat adattartalmát haladéktalanul pontosítja, vagy pótolja a hiányosságot, majd a figyelmeztető jelzést a SIS-ben történő elhelyezés céljából ismételten továbbítja.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni abban az esetben is, ha az idegenrendészeti hatóság észleli, hogy az általa elhelyezett figyelmeztető jelzés, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő adat, megjelölés vagy figyelmeztető jelzések közötti kapcsolat pontatlan, hiányos, vagy annak törlése szükséges.

(3) Ha a SIRENE Iroda egy más, a SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés esetében észleli, hogy bármely adat ténybeli tévedést tartalmaz, vagy azt jogellenesen tárolják, a ténybeli tévedés tudomásra jutását követő két munkanapon belül értesíti a jelzést kiadó tagállamot, és lefolytatja az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. cikk (5) bekezdése szerinti eljárást.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni akkor is, ha a SIRENE Iroda a SIS tv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott adatellenőrzés vagy a figyelmeztető jelzés elhelyezése során észleli az adatok pontatlanságát, hiányosságát vagy törlésük szükségességét.

(5) Az N.SIS Hivatal az eu-LISA (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (4) bekezdése szerinti jelentését az idegenrendészeti hatóságnak felülvizsgálat céljából rendelkezésre bocsátja. Az idegenrendészeti hatóság a hibásan felvitt adatokat módosítja vagy törli, és az intézkedésről a megadott határidőn belül az N.SIS Hivatalt értesíti.

11. Személyazonossági kategóriák

13. § A személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés rögzítése során meg kell adni a személyazonossági kategóriát, több személyazonosság esetén az alábbi sorrend figyelembevételével:

a) megerősített személyazonosság,

b) nem megerősített személyazonosság,

c) álnévvel rendelkező személy.

12. Daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezés

14. § (1) A daktiloszkópiai adatokkal történő keresés lehetőségének biztosítottnak kell lennie minden nemzeti hatóság részére, amely a SIS-ben a személyeket érintő jelzésekhez hozzáféréssel rendelkezik.

(2) A figyelmeztető jelzés elhelyezése, módosítása vagy a daktiloszkópiai adatokkal történő lekérdezés során elért SIS AFIS egyezést az NSZKK daktiloszkópiai szakértője megerősítheti - idegenrendészeti hatóság megkeresése alapján az érintett személy levett daktiloszkópiai adatának és a figyelmeztető jelzés mellől letöltött daktiloszkópiai adatnak a megadásával - abban az esetben, ha az egyezést mutató figyelmeztető jelzésekben szereplő alfanumerikus adatok eltérnek.

(3) Ha a SIS AFIS egyezés NSZKK által történő megerősítését követően az álnevek megállapítása céljából a tagállamokkal konzultáció szükséges, azt a SIRENE Irodán keresztül a 2. mellékletben szereplő formanyomtatványon kell kezdeményezni.

(4) A daktiloszkópiai adatokkal történő keresést annak megállapítása céljából is végre lehet hajtani, hogy a személy szerepel-e a SIS-ben.

II. FEJEZET

SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK A VISSZAKÜLDÉS ÉS A HATÁRFORGALOM-ELLENŐRZÉS TERÉN

13. A kiutasításra vonatkozó, valamint a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos eljárás

15. § (1) Ha az idegenrendészeti hatóság az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti, a más, SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett olyan kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzéssel érintett személy részére mérlegeli a tartózkodási engedély vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum kiadását vagy meghosszabbítását, amelyhez beutazási és tartózkodási tilalom is társul, a SIRENE Iroda útján haladéktalanul konzultációt kezdeményez az érintett tagállammal az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdésével összhangban. Ha a figyelmeztető jelzéshez nem társul beutazási és tartózkodási tilalom, úgy a konzultációs eljárást az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (2) bekezdésével összhangban kell lefolytatni.

(2) Ha az idegenrendészeti hatóság az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdése vagy 25. cikke szerinti, a más, SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzéssel érintett személy részére mérlegeli a tartózkodási engedély vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum kiadását vagy meghosszabbítását, a SIRENE Iroda útján haladéktalanul konzultációt kezdeményez az érintett tagállammal az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkével összhangban.

16. § (1) Ha az idegenrendészeti hatóság kiutasításra vonatkozó vagy beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés elhelyezését mérlegeli egy más, a SIS-t alkalmazó állam által kiállított tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgárral szemben, az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkével, illetve az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikkével összhangban konzultációt kezdeményez a SIRENE Irodán keresztül az érintett tagállammal.

(2) Ha a SIRENE Iroda valamely más, a SIS-t alkalmazó államtól olyan tartalmú tájékoztatást kap, hogy egy, a SIS tv. 9. § (1) bekezdése szerinti kiutasításra vonatkozó magyar figyelmeztető jelzéssel érintett személy a SIS-t alkalmazó állam által kiállított tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezik, erről haladéktalanul értesíti az idegenrendészeti hatóságot. Az idegenrendészeti hatóság - ha nem törli a figyelmeztető jelzést azonnal, és fenntartja a kiutasítási határozatot - a SIRENE Irodán keresztül konzultációt kezdeményez az érintett tagállammal az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkével összhangban.

(3) Ha a SIRENE Iroda valamely más, a SIS-t alkalmazó államtól olyan tartalmú tájékoztatást kap, hogy egy, a SIS tv. 9. § (1) bekezdése szerinti beutazási és tartózkodási tilalomra vonatkozó magyar figyelmeztető jelzéssel érintett személy a SIS-t alkalmazó állam által kiállított tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezik, erről haladéktalanul értesíti az idegenrendészeti hatóságot. Az idegenrendészeti hatóság a SIRENE Irodán keresztül konzultációt kezdeményez az érintett tagállammal az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. cikkével összhangban.

(4) Az idegenrendészeti hatóság az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkével, valamint az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkével összhangban a konzultáció eredményéről a SIRENE Irodán keresztül értesíti azt a végrehajtó tagállamot is, amely eljárása során találatot kapott a magyar figyelmeztető jelzésről egy másik tagállam által kiállított tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgárral kapcsolatban.

(5) Ha az idegenrendészeti hatóság az eljárása során egy másik tagállam által kiállított tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgár tekintetében valamely tagállam által bevitt kiutasításra vonatkozó vagy beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzésre vonatkozó találatot kap, az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkével, valamint az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkével összhangban a SIRENE Irodán keresztül tájékoztatja a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot.

17. § (1) Ha az idegenrendészeti hatóság a SIRENE Irodán keresztül megerősítést kap arról, hogy egy kiutasításra vonatkozó magyar figyelmeztető jelzés hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgár akár a magyar, akár más tagállami külső határon keresztül elhagyta a tagállamok területét, az idegenrendészeti hatóság haladéktalanul intézkedik a figyelmeztető jelzés törlése iránt. Ha az érintett harmadik országbeli állampolgárral szemben a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti eljárásokkal összhangban beutazási tilalmat is elrendelt az idegenrendészeti hatóság, az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (2) bekezdésével összhangban haladéktalanul intézkedik a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés elhelyezésére a SIS-ben.

(2) Ha az idegenrendészeti hatóság a SIRENE Irodán keresztül tájékoztatást kap arról, hogy egy kiutasításra vonatkozó magyar figyelmeztető jelzéssel érintett harmadik országbeli állampolgár akár a magyar, akár más tagállami külső határon keresztül kíván belépni, haladéktalanul intézkedik a figyelmeztető jelzés törlése iránt. Ha a kiutasítási határozathoz beutazási tilalom is társul, az idegenrendészeti hatóság az (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk a) pontjával összhangban beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést helyez el a SIS-ben.

14. Figyelmeztető jelzésekhez csatolható biometrikus adatok minimum adatminőségi szabvány- és technikai követelményei

18. § A jelzéskezelők, az NSZKK és a SIRENE Iroda a biometrikus adatokkal kapcsolatos feladatait az (EU) 2020/2165 bizottsági végrehajtási határozat alapján látja el.

15. SIRENE Iroda értesítése

19. § Ha az idegenrendészeti hatóság arról értesül, hogy a SIS-ben már szerepel egy olyan személy, aki az általa elhelyezendő figyelmeztető jelzéssel érintett személlyel azonos kötelezően megadandó adatokkal rendelkezik, és a rendelkezésre álló kiegészítő adat alapján az azonosság nem zárható ki, értesíti a SIRENE Irodát a hasonló jellemzőkkel rendelkező személyek megkülönböztetése érdekében.

16. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

21. § Ez a rendelet

a) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a határforgalom-ellenőrzés és a visszaküldés területén a fényképek és daktiloszkópiai adatok Schengeni Információs Rendszerbe (SIS) történő bevitelére vonatkozó adatminőségi minimum-előírások és műszaki előírások tekintetében az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2020. december 9-i (EU) 2020/2165 bizottsági végrehajtási határozat,

d) a Schengeni Információs Rendszer (SIS) adatainak beviteléhez, frissítéséhez, törléséhez és lekérdezéséhez szükséges technikai szabályok, valamint a határforgalom-ellenőrzésre és a visszaküldésre vonatkozó egyéb végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2021. február 15-i C(2021) 660 final számú bizottsági végrehajtási határozat,

e) a 2013/115/EU végrehajtási határozat mellékletének az Europol kiegészítő információk cseréjébe való bevonása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. február 17-i C(2021) 965 final számú bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet] 80. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ez a rendelet

a) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

23. § A 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 35/A. §-ában a „beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS jelzés” szövegrész helyébe a „kiutasítást vagy beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés” szöveg lép.

24. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet] 183. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

„l) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet,”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

25. § A 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 54. § (1) bekezdésében a „beutazási és tartózkodási tilalmat” szövegrész helyébe a „kiutasítást vagy beutazási és tartózkodási tilalmat” szöveg,

b) 54. § (2) bekezdésében a „beutazási és tartózkodási tilalmat” szövegrész helyébe a „kiutasítást vagy beutazási és tartózkodási tilalmat” szöveg

lép.

26. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet] 117. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ez a rendelet

a) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

27. § A 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 11/A. §-ában a „beutazási és tartózkodási tilalmat” szövegrész helyébe a „kiutasítást vagy beutazási és tartózkodási tilalmat” szöveg lép.

1. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Megfeleltetési táblázat a SIS szerinti bűncselekmény típusokhoz

A B C D E
A Bizottság végrehajtási határozatában megjelölt bűncselekmény típus Az egyes bűncselekmény típusokhoz tartozó Btk. tényállások a 2013. július 1-től hatályos 2012. évi C. törvény szerint Az egyes bűncselekmény típusokhoz tartozó Btk. tényállások a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerint
1. Terrorizmussal kapcsolatos tevékenység terrorcselekmény 314. §
315. §
316. §
316/A. §
terrorcselekmény 261. §
2. terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása 317. § terrorcselekmény 261. § (8) bekezdés
3. terrorizmus finanszírozása 318. §
318/A. §
331. § (2) bekezdés
terrorcselekmény 261. § (4) bekezdés
4. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények kábítószer-kereskedelem 176. §
177. §
kábítószerrel visszaélés bűntette (kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik) kiskorú felhasználásával elkövetett kábítószerrel visszaélés (országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik) 282/A. §
282/B. §
5. kábítószer birtoklása 178. §
179. §
180. §
kábítószerrel visszaélés egyes esetei: üzletszerűen vagy jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerrel visszaélés
(országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz);
282. §
282/B. §
283. §
6. kóros szenvedélykeltés 181. § visszaélés kábítószerrel 282/B. § (5) bekezdés
7. kábítószer készítésének elősegítése 182. § kábítószer előállításához szükséges anyagra elkövetett kábítószerrel visszaélés; anyagi eszközök szolgáltatásával elkövetett kábítószerrel visszaélés 282. § (3) bekezdés b) pont, (4) bekezdés
8. kábítószer-
prekurzorral visszaélés
183. § kábítószer előállításához használt anyaggal visszaélés (forgalomba hoz, kereskedik, országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, átad) 283/A. § (1) bekezdés
9. kábítószerfüggő személy által elkövetett kábítószerrel visszaélés 282/C. § (2)-(4) bekezdés
10. új pszichoaktív anyaggal visszaélés 184. §
184/A. §
184/B. §
184/C. §
új pszichoaktív anyaggal visszaélés 283/B. §
11. Gazdasági és pénzügyi bűncselekmények gazdasági csalás 374. §
12. pénzhamisítás 389. § pénzhamisítás 304. §
13. pénzhamisítás elősegítése 390. § pénzhamisítás elősegítése 304/A. §
305. §
14. bélyeghamisítás 391. § bélyeghamisítás 307. §
308. §
15. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása 392. § készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítás 313/B. §
16. készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 393. § készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 313/C. §
17. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése 394. § készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése 313/D. §
18. költségvetést károsító bűncselekmények XXXIX. fejezet visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással 309. §
19. költségvetési csalás 310. §
20. költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása 310/A. §
21. jövedékkel visszaélés elősegítése 311/B. §
22. pénzmosás 399. §
400. §
pénzmosás 303. §
303/A. §
23. pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása 401. § pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása 303/B. §
24. gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények XLI. fejezet a
410/A. § és
413. § kivételével
számvitel rendjének megsértése 289. §
25. csődbűncselekmény 290. §
26. tartozás fedezetének elvonása 297. §
27. engedély nélküli kereskedelmi tevékenység 298. §
28. saját tőke csorbítása 298/B. §
29. jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzése 298/D. §
30. gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 299. §
31. bennfentes kereskedelem 299/A. §
32. tőkebefektetési csalás 299/B. §
33. piramisjáték szervezése 299/C. §
34. fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények XLII. fejezet a 418. § kivételével rossz minőségű termék forgalomba hozatala 292. §
294. §
35. minőség hamis tanúsítása 295. §
36. áru hamis megjelölése 296. §
37. a fogyasztó megtévesztése 296/A. §
38. versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban 296/B. §
39. Illegális bevándorláshoz történő segítségnyújtás embercsempészés 353. § embercsempészés 218. §
40. határzár tiltott átlépése 352/A. §
41. határzár megrongálása 352/B. §
42. határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása 352/C. §
43. jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása 353/A. §
44. jogellenes tartózkodás elősegítése 354. § jogellenes tartózkodás elősegítése 214/A. §
45. családi kapcsolatok létesítésével visszaélés 355. §
46. harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatása 356. § harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatása 214/B. §
47. Emberkereskedelem emberkereskedelem és kényszermunka 192. § emberkereskedelem 175/B. §
48. vagyoni haszonszerzés végett elkövetett embercsempészés 353. § (2) bekezdés a) pont vagyoni haszonszerzés végett elkövetett embercsempészés 218. § (2) bekezdés a) pont
49. üzletszerűen elkövetett embercsempészés 353. § (3) bekezdés d) pont, (5) és (6) bekezdés üzletszerűen elkövetett embercsempészés 218. § (3) bekezdés c) pont
50. Fegyverek, lőszerek vagy robbanóanyagok tiltott kereskedelme robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés 324. § robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés 263. §
51. lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés 325. § lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés 263/A. §
52. nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés 326. § nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés 264/C. §
53. nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, robbantószer, ezek felhasználására szolgáló készülék vagy egyéb katonai célú felhasználásra szánt termék) 327. § (3) bekezdés a) pont, (4) bekezdés nemzetközi gazdasági tilalom katonai célú felhasználásra szánt termék kereskedelmével összefüggésben elkövetett megszegése 261/A. § (3) bekezdés a) pont
54. haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés 329. § haditechnikai termékkel visszaélés 263/B. §
55. Környezettel kapcsolatos bűncselekmény környezetkárosítás 241. § környezetkárosítás 280. §
56. természetkárosítás 242. §
243. §
természetkárosítás 281. §
57. állatkínzás 244. § állatkínzás 266/B. §
58. orvvadászat 245. § állatkínzás 266/B. § (2) bekezdés
59. orvhalászat 246. § állatkínzás 266/B. § (2) bekezdés
60. tiltott állatviadal szervezése 247. § tiltott állatviadal szervezése 266/A. §
61. hulladék-gazdálkodás rendjének megsértése 248. § hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 281/A. §
62. ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés 249. § környezetkárosítás 280. §
63. nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés 251. § visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével 264/A. §
64. atomenergia alkalmazásával visszaélés 252. § visszaélés atomenergia alkalmazásával 264/B. §
65. Emberi szervek vagy szövetek tiltott kereskedelme emberi test tiltott felhasználása 175. § emberi test tiltott felhasználása 173/I. §
66. Hormontartalmú anyagok vagy más növekedésserkentők tiltott kereskedelme teljesítményfokozó szerrel visszaélés 185. §
67. gyógyszerhamisítás 185/A. §
68. egészségügyi termék hamisítása 186. §
69. Nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme radioaktív anyaggal visszaélés 250. § radioaktív anyaggal visszaélés 264. §
70. Lopott gépjárművek kereskedelme a 2020. december 31-éig hatályban volt orgazdaság 379. § orgazdaság 326. §
71. költségvetési csalás bűntette, ideértve a 2011. december 31-éig hatályban volt csempészet 396. § (2)-(7) bekezdés költségvetési csalás bűntette, ideértve a 2011. december 31-éig hatályban volt csempészet 310. § (2)-(7) bekezdés
72. Nemi erkölcs elleni bűncselekmények nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmények XIX. fejezet a gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények kivételével nemi erkölcs elleni bűncselekmények XIV. fejezet II. cím a gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények kivételével
73. Gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmények közül azok, amelyeket gyermekek sérelmére követtek el 196. § (2) bekezdés a) pont, (3) bekezdés
197. § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont
198. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, (4) bekezdés
200. § (2) bekezdés, (4) bekezdés a) pont
201. § (2) bekezdés
203. §
204. §
205. § (2) bekezdés
nemi erkölcs elleni bűncselekmények közül azok, amelyeket gyermekek sérelmére követtek el 197. § (2) bekezdés a) pont
198. § (2) bekezdés a) pont
201. §
202. §
202/A. §
204. §
205. § (3) bekezdés
207. § (3) bekezdés a) pont
74. Kiberbűnözés vagy számítástechnikai bűnözés információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás 375. § számítástechnikai rendszer és adatok elleni
bűncselekmény
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
visszaélés
300/C. § (3)-(4) bekezdés
313/C. § (1)-(6) bekezdés
75. tiltott adatszerzés 422-422/A. § magántitok jogosulatlan megismerése 178/A. §
76. információs rendszer vagy adat megsértése 423. § számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény 300/C. §
77. információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása 424. § számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása 300/E. §
78. Bűnszervezetben való részvétel bűnszervezetben részvétel 321. § bűnszervezetben részvétel 263/C. §
79. Szándékos emberölés (emberölés) vagy súlyos testi sértés emberölés 160. § emberölés bűntette 166. §
80. erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette 161. § erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette 167. §
81. súlyos testi sértés 164. § (3), (6), (7), (8) és (9) bekezdés súlyos testi sértés 170. § (2)-(7) bekezdés
82. foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette az (1) bekezdés szerinti eredményt kivéve 165. § (3) bekezdés foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette az (1) bekezdés szerinti eredményt kivéve 171. § (3) bekezdés
83. közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 232. § (2) bekezdés közlekedés biztonsága elleni 184. § (2) bekezdés
84. vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése 233. § (2) bekezdés vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése 185. § (2) bekezdés
85. közúti veszélyeztetés 234. § (2) bekezdés közúti veszélyeztetés 186. § (2) bekezdés
86. közúti baleset okozása 235. § (2) bekezdés közúti baleset okozása 187. § (2) bekezdés
87. járművezetés ittas állapotban 236. § (2) és (3) bekezdés ittas vagy bódult állapotban járművezetés 188. § (2) és (3) bekezdés
88. járművezetés bódult állapotban 237. § (2) és (3) bekezdés ittas vagy bódult állapotban járművezetés 188. § (2) és (3) bekezdés
89. járművezetés tiltott átengedése 238. § (2) bekezdés járművezetés tiltott átengedése 189. § (2) bekezdés
90. cserbenhagyás 239. § cserbenhagyás 190. §
91. Emberrablás, személyi szabadság megsértése vagy túszejtés emberrablás 190. § emberrablás 175/A. §
92. emberrablás feljelentésének elmulasztása 191. § emberrablás bűntette 175/A. § (7) bekezdés
93. személyi szabadság megsértése 194. § személyi szabadság megsértése 175. §
94. kényszerítés 195. § kényszerítés 174. §
95. jogellenes fogvatartás 304. § jogellenes fogvatartás 228. §
96. Szervezett vagy fegyveres rablás rablás 365. § (3) bekezdés a)-d) pont, (4) bekezdés b)-c) pont rablás 321. § (3) bekezdés a) és c) pont, (4) bekezdés a), c) és d) pont, valamint (5) bekezdés
97. kifosztás 366. § (2) bekezdés b)-c) pont, (3) bekezdés b) pont kifosztás 322. § (2) bekezdés b) pont, (3) bekezdés b) pont
98. zsarolás 367. § (2) bekezdés a) pont zsarolás 323. § (2) bekezdés a) pont
99. önbíráskodás 368. § (2) bekezdés a)-c) pont önbíráskodás 273. § (2) bekezdés a) és b) pont
100. Népirtás, háborús bűncselekmények, agresszió bűntette vagy emberiesség elleni bűncselekmények emberiesség elleni bűncselekmények háborús bűncselekmények XIII. és XIV. Fejezet emberiség elleni bűncselekmények XI. fejezet
101. Légijármű vagy hajó jogellenes hatalomba kerítése jármű hatalomba kerítése 320. § légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése 262. §
102. Szabotázs rombolás 257. § rombolás 142. §
103. fogolyzendülés 284. § fogolyzendülés 246. §
104. közveszély okozása 322. § közveszélyokozás 259. §
105. közérdekű üzem működése megzavarása 323. § közérdekű üzem működése megzavarása 260. §
106. Ipari kémkedés bennfentes információ jogosulatlan közzététele 410/A. § gazdasági titok megsértése 300. §
107. gazdasági titok megsértése 413. §
108. üzleti titok megsértése 418. §
109. Közbizalom elleni bűncselekmények közbizalom elleni bűncselekmények XXXIII. fejezet közbizalom elleni bűncselekmények XVI. fejezet III. cím
110. hivatali bűncselekmények XXVIII. fejezet a 304. § kivételével hivatali bűncselekmények XV. fejezet IV. cím a 228. § kivételével
111. Közrend és közbiztonság elleni bűncselekmények állam elleni bűncselekmények XXIV. fejezet állam elleni bűncselekmények X. fejezet
112. nemzeti adat és nemzeti adatvagyon elleni bűncselekmények XXV. fejezet visszaélés minősített adattal nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmények XV. fejezet III. cím és III/A. cím
113. igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények XXVI. fejezet a 284. § kivételével igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények XV. fejezet VI. cím a 246. § kivételével
114. korrupciós bűncselekmények XXVII. fejezet közélet tisztasága elleni bűncselekmények nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények XV. fejezet VII. cím és VIII. cím
115. hivatalos személy elleni bűncselekmények XXIX. fejezet hivatalos személy elleni bűncselekmények XV. fejezet V. cím
116. járványügyi védekezés akadályozása 322/A. §
117. nemzetközi kötelezettségen alapuló közbiztonsági célú gazdasági előírások elleni bűncselekmények XXXI. fejezet a 326. §, a 327. § (3) bekezdés a) pont, a 327. § (4) bekezdés és a 329. § kivételével nemzetközi gazdasági tilalom megszegése 261/A. § a 261/A. § (3) bekezdés a) pont kivételével
118. köznyugalom elleni bűncselekmények XXXII. fejezet a 331. § (2) bekezdése kivételével köznyugalom elleni bűncselekmények XVI. fejezet II. cím
119. közigazgatás rendje elleni bűncselekmények XXXIV. fejezet a 352/A. §, 352/B. §, 352/C. §, 353. §, 353/A. §, 354. §, 355. § és 356. § kivételével az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények XV. fejezet I. címe, XV. fejezet II. címe a 214/A. §, 214/B. § és
218. § kivételével
120. számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése 224/B. §
121. veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése 266. §
122. tiltott szerencsejáték szervezése 267. §
123. járványügyi szabályszegés 284. §
124. közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 232. § a (2) bekezdés kivételével közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 184. § a (2) bekezdés kivételével
125. vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése 233. § a (2) bekezdés kivételével vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése 185. § a (2) bekezdés kivételével
126. közúti veszélyeztetés 234. § a (2) bekezdés kivételével közúti veszélyeztetés 186. § a (2) bekezdés kivételével
127. közúti baleset okozása 235. § a (2) bekezdés kivételével közúti baleset okozása 187. § a (2) bekezdés kivételével
128. járművezetés ittas állapotban 236. § (1) bekezdés ittas vagy bódult állapotban járművezetés 188. § (1) bekezdés
129. járművezetés bódult állapotban 237. § (1) bekezdés ittas vagy bódult állapotban járművezetés 188. § (1) bekezdés
130. járművezetés tiltott átengedése 238. § (1) bekezdés járművezetés tiltott átengedése 189. § (1) bekezdés
131. jogellenesen átalakított személyszállítást végző jármű vezetése 239/A. §
132. járművezetés az eltiltás hatálya alatt 239/B. §
133. a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények XLIV. fejezet a honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények XIX. fejezet
134. a katonai bűncselekmények XLV. fejezet a katonai bűncselekmények XX. fejezet
135. Személy elleni egyéb bűncselekmények öngyilkosságban közreműködés 162. § öngyilkosságban közreműködés 168. §
136. magzatelhajtás 163. § magzatelhajtás 169. §
137. könnyű testi sértés 164. § (2), (4) és (5) bekezdés könnyű testi sértés 170. § (1), (3) és (4) bekezdés
138. foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 165. § a (3) bekezdés kivételével foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 171. § a (3) bekezdés kivételével
139. segítségnyújtás elmulasztása 166. § segítségnyújtás elmulasztása 172. §
140. gondozási kötelezettség elmulasztása 167. § gondozás elmulasztása 173. §
141. beavatkozás az emberi génállományba 168. § beavatkozás az emberi génállományba 173/A. §
142. emberi ivarsejt tiltott felhasználása 169. § emberi ivarsejt tiltott felhasználása 173/B. §
143. születendő gyermek nemének megválasztása 170. § születendő gyermek nemének megválasztása 173/C. §
144. emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése 171. § emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése 173/D. §
145. embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése 172-173. § embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése 173/E-173/F. §
146. genetikailag megegyező emberi egyedek létrehozása 174. § embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése 173/G. §
147. kuruzslás 187. § kuruzslás 285. §
148. méreggel visszaélés 188. § visszaélés méreggel 265. §
149. ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés 189. § visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel 279. §
150. a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények XX. fejezet a házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények XIV. fejezet I. cím
151. emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények XXI. fejezet egészségügyi önrendelkezési jog megsértése 173/H. §
152. szabadság és emberi méltóság elleni bűncselekmények XII. fejezet III. cím a 174. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. § kivételével
153. Vagyon elleni egyéb bűncselekmények kifosztás 366. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés a) pontja kifosztás 322. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés a) pontja
154. rablás 365. § (1)-(2) bekezdés, (3) bekezdés e)-g) pont, (4) bekezdés a) pont, (5) bekezdés rablás 321. § (1)-(2) bekezdés, (3) bekezdés b) és d) pont, (4) bekezdés b) pont, (6) bekezdés
155. zsarolás 367. § a (2) bekezdés a) pont kivételével zsarolás 323. § a (2) bekezdés a) pont kivételével
156. önbíráskodás 368. § a (2) bekezdés a)-c) pont kivételével önbíráskodás 273. § a (2) bekezdés a) és b) pont kivételével
157. vagyon elleni bűncselekmények XXXVI. fejezet a 374. § és 375. § kivételével vagyon elleni bűncselekmények XVIII. fejezet
158. a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények XXXVII. fejezet bitorlás, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása, jogkezelési adat meghamisítása, iparjogvédelmi jogok megsértése 329-329/D. §

2. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány kiegészítő információ kéréséhez a személy azonosságának megállapítása céljából vagy a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtása érdekében

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:

Formanyomtatvány kiegészítő információ kéréséhez

Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)

I. Kiegészítő információ kérése a személy vagy tárgy azonosságának megállapítása céljából

A fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzés alanyának/tárgyának azonosításához a következő kiegészítő információkra van szükség:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Kérem, hogy a kért kiegészítő információkat a következő elérhetőségeinkre továbbítsák:

Fax: .......................................................................................................................................

E-mail: ...................................................................................................................................

II. Kiegészítő információ kérése a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtása érdekében

A fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásához a következő kiegészítő információkra van szükség:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Kérem, hogy a kért kiegészítő információkat a következő elérhetőségeinkre továbbítsák:

Fax: .......................................................................................................................................

E-mail: ...................................................................................................................................

Az intézkedés foganatosításának adatai

Az intézkedés helye
Az intézkedés időpontja (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Az intézkedést végző személy(ek)
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők

Kelt: ..............................................................................................

3. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések összeegyeztethetősége

A B C D E F G H I J K
1 Személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések prioritási sorrendje Átadási vagy kiadatási letartóztatás Beutazás és tartózkodás megtagadása Kiutasítás Védelem alá helyezendő eltűnt személy (kiskorú/
felnőtt)
Utazásban korlátozandó, veszélyez-
tetett személy (kiskorú/
felnőtt)
Célzott ellenőrzés Kikérdezés Rejtett ellenőrzés Eltűnt személy (kiskorú/ felnőtt) Büntető-
eljárásban tartózkodási hely megálla-
pítása
2 Átadási vagy kiadatási letartóztatás igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
3 Beutazás és tartózkodás megtagadása igen igen igen nem nem igen igen igen igen igen
4 Kiutasítás igen igen igen nem nem igen igen igen igen igen
5 Védelem alá helyezendő eltűnt személy (kiskorú/felnőtt) igen nem nem igen nem igen igen igen igen igen
6 Utazásban korlátozandó, veszélyeztetett személy (kiskorú/felnőtt) igen nem nem nem igen igen igen igen nem igen
7 Célzott ellenőrzés igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
8 Kikérdezés igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
9 Rejtett ellenőrzés igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
10 Eltűnt személy (kiskorú/felnőtt) igen igen igen igen nem igen igen igen igen igen
11 Büntetőeljárásban tartózkodási hely megállapítása igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen

4. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

A személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések elsőbbségi szabályai
(Prioritási lista)

1. az átadási vagy kiadatási letartóztatásra irányuló figyelmeztető jelzés,

2. a schengeni államokba történő beutazás és tartózkodás megtagadására irányuló figyelmeztető jelzés,

3. a kiutasításra irányuló figyelmeztető jelzés, melyhez beutazási és tartózkodási tilalom társul,

4. az eltűnt személyek védelem alá helyezésére irányuló figyelmeztető jelzés,

5. a különleges bánásmódot igénylő, veszélyhelyzetben lévő személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés,

6. az azonnali intézkedést igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

7. az azonnali intézkedést nem igénylő célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

8. az azonnali intézkedést igénylő kikérdezés,

9. az azonnali intézkedést nem igénylő kikérdezés,

10. az azonnali intézkedést igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

11. az azonnali intézkedést nem igénylő rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés,

12. az eltűnt személyek tartózkodási helyének megállapítására irányuló figyelmeztető jelzés,

13. büntetőeljárásban a tartózkodási hely közlésére irányuló figyelmeztető jelzés, majd

14. a kiutasításra irányuló figyelmeztető jelzés, melyhez nem társul beutazási és tartózkodási tilalom.

5. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről külföldi figyelmeztető jelzés esetén (a rejtett és a célzott ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés kivételével)

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről

[Rejtett/leplezett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés kivételével valamennyi külföldi figyelmeztető jelzés esetén elért találatnál alkalmazandó!]

Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)

Személykörözéshez tartozó tárgyra elért találat* igen/nem

A körözött személy a helyszínen tartózkodik* igen/nem

A találat elérésére SIS AFIS egyezés megerősítését követően került sor* igen/nem

*A megfelelő részt karikázza be!

Az ellenőrzött személy azonosító adatai

Családi név és utónév (utónevek)
Születési családi név és utónév (utónevek)
Születési hely
Születési idő
Nem
Állampolgárság
Nyilvántartás szerinti lakcím
Egyéb ismert nevek (álnevek)

Az ellenőrzött tárgy azonosító adatai

Jármű típusa
Alvázszám
Rendszám (honosság/forgalomba helyező/regisztráló ország)
Szín
Sajátos tulajdonság, ismertetőjegy
A gépjármű vezetőjének személyazonosító adatai
Okirat fajtája
Sorozatszám
Kiállító ország és hatóság
Hamisításra utaló tények, körülmények
A hamisítással érintett azonosítók köre
Az okirat birtokosának személyazonosító adatai
Egyéb tárgy kategória
Tárgy megnevezése
Egyedi azonosítója
Egyéb közlendők

A találattal kapcsolatos közlések

Találat helye
Találat ideje (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Tett intézkedések
Tényleges tartózkodási hely*
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők
* tartózkodási hely megállapítására vonatkozó figyelmeztető jelzésre elért találat esetén kötelező

Kelt: ..............................................................................................

6. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről rejtett és célzott ellenőrzés esetén

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről

[Kizárólag rejtett/célzott ellenőrzésre irányuló külföldi figyelmeztető jelzés esetén elért találatnál alkalmazandó!]

Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)

A találat elérésére SIS AFIS egyezés megerősítését követően került sor* igen/nem

*A megfelelő részt karikázza be!

Az ellenőrzött személy azonosító adatai

Családi név és utónév (utónevek)
Születési családi név és utónév (utónevek)
Születési hely
Születési idő
Nem
Állampolgárság
Nyilvántartás szerinti lakcím
Egyéb ismert nevek (álnevek)

Az ellenőrzött tárgy azonosító adatai

Jármű típusa
Alvázszám
Rendszám (honosság/forgalomba helyező/regisztráló ország)
Szín
Sajátos tulajdonság, ismertetőjegy
A gépjármű vezetőjének személyazonosító adatai
Okirat fajtája
Sorozatszám
Kiállító ország és hatóság
Hamisításra utaló tények, körülmények
A hamisítással érintett azonosítók köre
Az okirat birtokosának személyazonosító adatai
Egyéb tárgy kategória
Tárgy megnevezése
Egyedi azonosítója
Egyéb közlendők

A találattal kapcsolatos közlések

Találat helye
Találat ideje (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Az érintett személy, gépjármű, úszólétesítmény, légi jármű, konténer által megtett útvonal és/ vagy úti cél
A szállított tárgyakra vonatkozó adatok
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők

Kelt: ..............................................................................................

7. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány az intézkedés megszüntetése kapcsán teljesítendő információszolgáltatáshoz

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:

Formanyomtatvány az intézkedés megszüntetése kapcsán teljesítendő információszolgáltatáshoz

Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)

Tájékoztatom, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzés kapcsán intézkedés alá vont személy/tárgy nem azonos a figyelmeztető jelzés alanyával/tárgyával, ezért a foganatosított intézkedést megszüntettem.

A megszüntetett intézkedéssel kapcsolatos adatok

Az intézkedés helye
Az intézkedés időpontja (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Az intézkedést végző személy(ek)
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők

Kelt: ..............................................................................................

8. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a kért intézkedés végrehajtásának akadályáról

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:

Formanyomtatvány a kért intézkedés végrehajtásának akadályáról

Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)

A körözött személy a helyszínen tartózkodik* igen/nem

A találat elérésére SIS AFIS egyezés megerősítését követően került sor* igen/nem

*A megfelelő részt karikázza be!

Tájékoztatom, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott külföldi figyelmeztető jelzésben kért intézkedés a következő ok(ok) miatt nem hajtható végre:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Az elsődleges intézkedéssel kapcsolatos adatok

Az intézkedés helye
Az intézkedés időpontja (év/hó/nap/óra/perc)
A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja
Az intézkedést végző személy(ek)
Az elsődleges intézkedésen túlmenően megtett egyéb átmeneti intézkedések
Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők

Kelt: ..............................................................................................

9. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány hazai jelzéskezelő vagy a találatot elérő szerv által kezdeményezett, a más, SIS-t alkalmazó állam által elhelyezett figyelmeztető jelzés adattartalmát érintő helyesbítési vagy törlési igényről

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei:
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:

Formanyomtatvány a figyelmeztető jelzések adattartalmát érintő helyesbítési vagy törlési igényről

Ügyszám
Schengeni azonosító (21 számjegy)

I. Az adattovábbításra kötelezett szervnek figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítására irányuló kérelme

Kérem, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzés adattartalmát az alábbiak szerint módosítani szíveskedjen!

Személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítása

Módosított adattartalom Jelenlegi adattartalom
Schengeni azonosító (21 számjegy)
Egyéb ismert nevek száma
Családi név (nevek)
Utónév (utónevek)
Születési hely és idő
Nem
Állampolgárság
Figyelemfelhívás arra, hogy az érintett személy esetleg fegyvert tarthat magánál / erőszakosan viselkedhet
Különös, objektív és nem változó testi ismertetőjegyek
Az adattartalom módosításával kapcsolatos egyéb közlendők

Gépjárműre vonatkozó figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítása

Módosított adattartalom Jelenlegi adattartalom
Schengeni azonosító kód (ID)
Kategória
Különös ismertetőjegy
Szín
Gyártmány
Típus
Rendszám
Alvázszám
A forgalomba helyező ország
Az adattartalom módosításával kapcsolatos egyéb közlendők

II. Az adattovábbításra kötelezett szervnek figyelmeztető jelzés törlésére irányuló kérelme

Kérem, hogy a fenti számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzést a Schengeni Információs

Rendszerből törölni szíveskedjen, a következő indokok alapján:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Kelt: ..............................................................................................

10. melléklet az 565/2021. (X. 4.) Korm. rendelethez

A SIS törvény 26. §-a szerinti kérelem benyújtásához szükséges adatok

1. A kérelmező személyes adatai

1.1. Családi és utónév (utónevek)

1.2. Születési családi és utónév (utónevek)

1.3. Születési hely és idő

1.4. Nem

1.5. Állampolgárság

1.6. Úti okmány (személyazonosító okmány) száma

1.7. Lakóhely (kizárólag egy megadása kötelező)

1.8. Értesítési cím (kizárólag egy megadása kötelező)

1.9. Telefonszám (megadása nem kötelező)

1.10. Egyéb elérhetőség (e-mail, fax) (megadása nem kötelező)

2. A kérelmező egyéb közlései


  Vissza az oldal tetejére