A jogszabály mai napon ( 2023.06.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1-3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § és a 11. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés f) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fenntartó és az irányító miniszter kijelölése

1. § (1) A Kormány az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmények fenntartójaként és irányítójaként az egészségügyért felelős minisztert jelöli ki.

(2) A járványügyi okból kihirdetett veszélyhelyzet, továbbá az egészségügyi válsághelyzettel bevezetett járványügyi készültség idején az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmények tekintetében az irányítási hatáskört - az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően - a rendészetért felelős miniszter gyakorolja az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv útján.

(3) Az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmények tekintetében a fenntartói jogkörök és irányítási hatáskörök gyakorlásában az (1) bekezdés szerinti minisztert az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv segíti.

2. Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője és annak helyettesei, valamint az igazgatók részére megállapítható személyi illetmény

2. § Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv

a) *  főigazgatójának személyi illetménye nem lehet kevesebb a vármegyei intézmény vezetőjének az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) és az Eszjtv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet alapján adható legmagasabb illetménye 110 százalékánál,

b) *  főigazgató helyettesének személyi illetménye nem lehet kevesebb a vármegyei intézmény vezetőjének az Eszjtv. és az Eszjtv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet alapján adható legmagasabb illetménye 105 százalékánál.

3. § Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szervnél az igazgató személyi illetménye nem lehet kevesebb a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. melléklet II. táblázat C:7 mezőjében meghatározott összegnél.

3. A Budapesten és Pest vármegyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának szabályai * 

4. § (1) *  A Budapesten és Pest vármegyében működő, állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül az 1. melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatók minősülnek irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézménynek.

(2) *  A 2. melléklet határozza meg, hogy a Budapesten és Pest vármegyében működő, állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányítási szempontból az 1. mellékletben felsorolt mely egészségügyi intézményhez tartoznak.

(3) Az 1. melléklet szerinti, irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézmények önkormányzati fenntartású járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények feletti szakmai irányítása illetékességi területét - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - a 3. melléklet tartalmazza.

4. * 

5. § * 

5. Az országos gyógyintézetnek, az országos társgyógyintézetnek, valamint a több ágazat irányítása alá tartozó országos gyógyintézetnek minősülő egészségügyi intézmények

6. § (1) Az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek körét az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek irányítására az egészségügyről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az 5. melléklet határozza meg, hogy az országos társgyógyintézetek irányítási szempontból melyik országos gyógyintézethez tartoznak.

7. § (1) A több ágazat irányítása alá tartozó országos gyógyintézet az Országos Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OSEI).

(2) Az OSEI-t a sportpolitikáért felelős miniszter irányítja.

(3) Az OSEI feletti fenntartói jogkört a sportpolitikáért felelős miniszter közvetlenül gyakorolja.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. december 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. § és a 15. § (2) bekezdése 2021. december 2-án lép hatályba.

(3) A 11. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

9. § *  (1) Az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ jogutódja

a) az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház területi ellátási kötelezettségébe tartozó vagy egyéb, jogszabályon alapuló igényjogosultjainak egészségügyi szakellátási feladatához kapcsolódó, továbbá

b) a 6. mellékletben felsorolt, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ székhelyeként vagy telephelyeként működő ingatlanok üzemeltetéséhez és vagyonkezeléséhez szükséges

2022. december 31-én a Magyar Honvédség Egészségügyi Központhoz tartozó vagyoni értékű jogok, követelések és kötelezettségek, továbbá a szerződésből fakadó jogosultságok és kötelezettségek tekintetében, ideértve azokat is, amelyeket 2023. január 1-jét megelőzően a Magyar Honvédség Egészségügyi Központtal fennállt bármely jogviszonyból eredően a jogutóddal szemben 2022. december 31-ét követően érvényesítenek a követelés jogosultjai, az e §-ban meghatározott kivételekkel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás nem terjed ki azon vagyoni értékű jogokra, követelésekre és kötelezettségekre, valamint szerződésből fakadó jogosultságokra és kötelezettségekre, amelyek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/C. § (18) bekezdése alapján a honvédelmi szervezet által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódnak.

(3) Az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház működéséhez szükséges, de 2023. január 1-jén még a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyonelemeket legkésőbb 2023. június 30. napjáig kell az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház vagyonkezelésébe adni. A vagyonkezelői jog Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház részére történő átruházásáig a működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyonelemeket és azok üzemeltetését honvédelmi szervezet biztosítja. A felmerült költségeket az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház teljes egészében megtéríti a honvédelmi szervezetnek.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás nem terjed ki a Magyar Honvédség Egészségügyi Központnál 2023. január 1. napján fenntartás alatt vagy folyamatban lévő, kizárólag katonai egészségügyi feladatokat támogató európai uniós és más nemzetközi projektekre, projektrészekre.

(5) A 2022. december 31-ig számfejtett személyi juttatások és egyéb nem rendszeres vagy rendszeres személyi jellegű kifizetések - ideértve a 2022. december havi illetményt is - vonatkozásában a kifizetést a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ teljesíti azon személyek vonatkozásában is, akiknek a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya az Eütv. 244/C. § (3) bekezdése alapján 2023. január 1. napján egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul.

(6) Az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház fenntartója, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2023. február 15-ig jegyzőkönyvben rögzítik a jogutódlással érintett vagyoni értékű jogok és kötelezettségek körét, valamint a vagyonelemek értékét, amelyeket a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2023. június 30-ig átad, külön kitérve a külső forrásból megvalósuló fejlesztésekre.

10. § *  Az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház jogi képviseletét - az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 66. § (3a) bekezdésére tekintettel -

a) a Magyar Honvédség Egészségügyi Központot a 2022. december 31. napjáig, bármilyen jogviszony alapján megillető, olyan igényekkel kapcsolatos ügyekben, amelyek érvényesítése iránt a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2022. december 31. napjáig peres, illetve nemperes eljárást kezdeményezett, ilyen eljárásba bekapcsolódott, illetve jogi igényérvényesítésre átadott,

b) a Magyar Honvédség Egészségügyi Központtal szemben, a 2022. december 31. napjáig, bármilyen jogviszonyból eredően megindított peres vagy nemperes eljárásokban,

c) a Magyar Honvédség Egészségügyi Központot érintően, a 2022. december 31. napjáig megindult közigazgatási hatósági eljárásokban

a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium kamarai jogtanácsosa látja el.

11. § * 

12-14. § * 

15. § (1) * 

(2) * 

1. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A Budapesten és Pest vármegyében működő, irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézmények * 

1. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2. Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

3. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

4. *  Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház

2. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A Budapesten és Pest vármegyében működő, irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézmények által irányított egészségügyi intézmények * 

1. *  Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelőhöz mint irányító vármegyei kórházhoz tartozó intézmények:

1.1. Szent Margit Kórház (Budapest)

1.2. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (Visegrád)

2. *  A Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézethez mint irányító vármegyei kórházhoz tartozó intézmények:

2.1. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)

2.2. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (Budapest)

2.3. Péterfy Kórház-Rendelőintézet (Budapest)

2.4. Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (Cegléd)

2.5. Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (Nagykőrös)

2.6. Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós

3. *  Az Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórházhoz mint irányító megyei kórházhoz tartozó intézmények:

3.1. Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ (Budapest)

3.2. Jávorszky Ödön Városi Kórház (Vác)

3.3. Károlyi Sándor Kórház (Budapest)

3.4. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)

3.5. Misszió Egészségügyi Központ (Veresegyház)

3.6. Uzsoki Utcai Kórház (Budapest)

3. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A Budapesten és Pest vármegyében működő, irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézmények szakmai irányításának illetékességi területe * 

1. Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő:

1.1. Budapesten az I., II., III., XII. kerület

1.2. *  Pest vármegyében a Budakeszi, Pilisvörösvári, Szentendrei járás

2. A Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet:

2.1. Budapesten a VII., VIII., IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerület

2.2. *  Pest vármegyében a Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járás

3. A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház:

3.1. Budapesten a XI., XXII. kerület

3.2. *  Pest vármegyében az Érdi járás

4. *  Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház:

4.1. Budapesten a IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerület

4.2. Pest megyében az Aszódi, Dunakeszi, Gödöllői, Szobi, Váci járás

4. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez * 

4/A. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez * 

5. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

Az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek

1. Országos gyógyintézetek

1.1. Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

1.2. Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

1.3. Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

1.4. Országos Mozgásszervi Intézet

1.5. Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

1.6. Országos Onkológiai Intézet

1.7. Országos Sportegészségügyi Intézet

2. Országos társgyógyintézetek

2.1. A Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézet:

2.1.1. Állami Szívkórház Balatonfüred

2.2. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézet:

2.2.1. Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

2.2.2. *  Veszprém Vármegyei Tüdőgyógyintézet

2.3. Az Országos Mozgásszervi Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézet:

2.3.1. Parádfürdői Állami Kórház

2.4. Az Országos Onkológiai Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézet:

2.4.1. Mátrai Gyógyintézet

6. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez * 

ÉPC-HK 1. telephely, székhely

A Budapest XIII. kerület 27630 hrsz.-ú „kivett kórház” művelési ágú, természetben Budapest XIII. ker., Róbert Károly krt. 44. szám alatti ingatlan (Székhely)

ÉPC-HK 2. Podmaniczky utcai telephely

A Budapest VI. kerület 28229 hrsz.-ú „kivett kórház” és a 28233 hrsz.-ú „kivett üzem” művelési ágú természetben a 1062 Budapest, Podmaniczky utca 109-111. alatti ingatlan

ÉPC-HK 3. Szanatórium utcai telephely (Rehabilitációs és Krónikus Utókezelő Intézet)

A Budapest XII. kerület 10886/44 hrsz.-ú „kivett üzem” és a Budakeszi 1670 hrsz.-ú „kivett szanatórium” művelési ágú természetben a 1121 Budapest, Szanatórium utca 2/A. alatti ingatlan

ÉPC-HK Hévízi Rehabilitációs Intézet

A Hévíz 1083 hrsz.-ú „kivett üdülőépület és udvar” hrsz.-ú természetben a Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A. szám alatti ingatlan (HRI volt BM)

ÉPC-HK Balatonfüredi telephely, Kardiológiai Rehabilitációs Intézet (BKRI)

A Balatonfüred 360/2 hrsz.-ú „kivett kórház” művelési ágú, természetben a Balatonfüred, Szabadság u. 5. szám alatti ingatlan.