A jogszabály mai napon ( 2023.12.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

758/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. § és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati, egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltató, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) 2021. november 30. napján fennállt lejárt tartozásállománya alapján, vagy likviditási helyzetének javítása érdekében - ha a számított támogatási összeg meghaladja a 100 000 forintot - működési támogatásban (a továbbiakban: működési támogatás) részesül. A működési támogatás összegét az Országos Kórházi Főigazgatóság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: finanszírozó) közösen állapítja meg. A működési támogatás összegét a finanszírozó honlapján közzéteszi. A működési támogatást a 2. §-ban foglaltak szerint lehet felhasználni. A működési támogatást a finanszírozó utalványozza az egészségügyi szolgáltatók részére.

(2) A működési támogatás összegének megállapítása során nem vehető figyelembe a nagyértékű gyógyszerfinanszírozás előirányzat terhére már finanszírozott pénzügyi keretes készítmények finanszírozóra engedményezett összege.

(3) A működési támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatokon belül a Működési támogatás előirányzata szolgál.

2. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a működési támogatást

a) a 2021. november 30-án lejárt szállítói tartozásokra,

b) a 2021. november 30-án lejárt egyéb tartozásokra,

c) a 2021. december 31-éig lejáró szállítói tartozásokra,

d) a 2021. december 31-éig lejáró egyéb tartozásokra,

e) a le nem járt tartozásokra

2021. december 31-éig használhatja fel azzal, hogy a sorrendben következő pontban meghatározott célra csak akkor használható fel a támogatás, ha a sorrendben azt megelőző pont szerinti tartozását a szolgáltató már kiegyenlítette.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartozások kiegyenlítése során nem számolhatóak el azon költségekből származó tartozások, amelyekre a szolgáltató a Járvány Elleni Védekezési Alapból 2021. december 17. napjáig támogatást kapott.

(3) A működési támogatás intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre nem használható fel, ide nem értve az (1) bekezdés szerinti tartozásokat.

(4) A működési támogatás (1) bekezdés szerinti felhasználása során nem számolhatók el a működési támogatás átutalása előtt kifizetett tartozások.

3. § (1) A működési támogatás jogszerű felhasználását a kormányzati ellenőrzési szerv 2022. szeptember 30-ig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a kormányzati ellenőrzési szerv tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert. A kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzése eredményeképpen feltárt, a támogatás felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét az egészségügyért felelős miniszter állapítja meg.

(2) A visszatérítendő összegről és a visszatérítés határidejéről az egészségügyi szolgáltatót és a finanszírozót az egészségügyért felelős miniszter értesíti. A finanszírozó jogosult a támogatás kiutalása napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt visszatérítendő összeget három egyenlő részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegből.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § * 

1. melléklet a 758/2021. (XII. 22.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint
Megnevezés 2021. évi előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás
Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás
Indikátorrendszer finanszírozása
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad- vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása

120 026,9
71 265,5
7 312,7
462,5
12 652,7

627,8
1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 212 348,1
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás
Védőnői ellátás
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
MSZSZ: gyermekgyógyászat
MSZSZ: nőgyógyászat

2 317,1
132,5
23 557,4
461,3
121,6
96,3
2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 26 686,2
Fogászati ellátás
Praxisfinanszírozás
Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás

42 810,8
20 758,6
3. Fogászati ellátás 63 569,4
4. Otthoni szakápolás 5 556,5
5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 9 821,4
6. Művesekezelés 27 771,1
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata
Egészségügyi dolgozók 2018-2021. évi béremelésének fedezete
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése
Fiatal szakorvosok támogatása
Működési támogatás

9 288,5
15,1

2 050,0
0,3
359 283,2
3 643,7
16 217,7
100,5
41 020,4
7. Célelőirányzatok összesen 431 619,4
8. Mentés 45 479,1
9. Laboratóriumi ellátás 24 617,7
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás
Népegészségügy fejlesztése
Működési költségelőleg
Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás
Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás
Fekvőbeteg-szakellátás
aktív fekvőbeteg-szakellátás
krónikus fekvőbeteg-szakellátás
fogvatartottak egészségügyi ellátása
várólista csökkentés
Extrafinanszírozás
Speciális finanszírozású szakellátás

193 631,4
0,0
0,0
6 133,5
4 800,0
635 412,1
546 969,4
82 678,6
1 687,6
4 076,5
925,4
46 380,9
10. Összevont szakellátás összesen 887 283,3
12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 0,0
13. Finanszírozási rendszer átalakítása 20 854,6
14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 150 844,4
ÖSSZESEN 1 906 451,2