A jogszabály mai napon ( 2024.04.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

803/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kormány a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Afad.) 8. § (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatói adat-hozzáférés esetén és az annak érdekében végzett regisztráció során a nyilvántartó szerv a szolgáltatói minőséget a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 31. §-a alapján a pénzügyi információs egység rendelkezésére álló adatok alapján állapítja meg.

(2) A nyilvántartó szerv az (1) bekezdésben meghatározott intézkedés teljesítése érdekében megküldi a pénzügyi információs egység részére az adat-hozzáférést igénylő szolgáltató nevét, rövidített nevét és adószámát.

(3) A pénzügyi információs egység a (2) bekezdésben meghatározott megkeresés alapján tájékoztatja a nyilvántartó szervet arról, hogy a Pmt. 31. §-a alapján rendelkezésre álló információk alapján a szolgáltató szerepel-e nyilvántartásában olyan módon, hogy a nyilvántartó szerv kizárólag a szolgáltatóra vonatkozó adatokat ismerheti meg.

2. § A nyilvántartó szerv a számlavezető Afad. 7. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatásának módjára vonatkozó technikai feltételeket honlapján közzéteszi.

3. § (1) Harmadik személy az Afad. 8. § (5)-(7) bekezdésében meghatározott egyedi adatszolgáltatás igénybevétele érdekében az adatszolgáltatásban érintett adatszolgáltatónként 1500 forint díjat fizet.

(2) Harmadik személy az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetését a nyilvántartó szerv honlapján közzétett számlára internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás fizetéssel teljesíti.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díj a nyilvántartó szerv saját bevétele.

4. § Az Afad. 11. § (1) bekezdésében meghatározott adatrögzítés a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban tárolt adatoktól érdemben eltérőnek tekintendő, ha az eltérő adatok a tényleges tulajdonosok személyét, azonosító adatait vagy lakcím- vagy tartózkodásihely-adatait vagy a tényleges tulajdonosi érdekeltség jellegét érintik. Nem minősül érdemben eltérőnek az elírás vagy a nyilvántartott adatok olyan eltérése, amelynek nincs hatása a tényleges tulajdonosok azonosítására, a tényleges tulajdonosi viszonyok megállapítására.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. február 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (15)-(16) bekezdésének való megfelelést szolgálja.