A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b) és f) pontjában,

a 9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 10. § tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,

a 11. § tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 12. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerint a Budapest IX. kerület, belterület 38293/33 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium Komplexum kialakítását célzó beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben foglalt táblázat „A” oszlopában meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházást. A kiemelten közérdekű Beruházás helyszíne az (1) bekezdésben meghatározott ingatlan területe.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, az (1) bekezdés szerinti létesítmény megközelítését, működését segítő – közterület- és zöldfelület-rendezési, útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal közvetlenül összefüggő – munkákkal kapcsolatosak.

2. § A Kormány az 1. mellékletben foglalt táblázat „A” oszlopában meghatározott közigazgatási hatósági ügyek intézésére az 1. mellékletben foglalt táblázat „B” oszlopában felsorolt hatóságokat jelöli ki.

3. § A Beruházással összefüggésben

a) településképi/ bejelentési eljárásnak nincs helye,

b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

4. § (1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – húsz nap.

(2) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tíz nap.

5. § (1) A Beruházással érintett ingatlanon az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a (2) bekezdéssel ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK előírásait nem lehet alkalmazni.

(2) A Beruházással érintett ingatlanon

a) az építési határvonalak a telekhatárhoz igazodnak, ezen belül a Beruházás elemei elhelyezhetőek,

b) a Beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az elhelyezendő személygépkocsi számának megállapításakor az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 55%-nak elhelyezését kell biztosítani,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%.

6. § (1) A Beruházás esetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdése szerinti, a fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6–8. §-át kell alkalmazni, azzal, hogy ha a fás szárú növény pótlása az ingatlan adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a kijelölt, a kivágással érintett ingatlanok vagyonkezelője vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő közterületi ingatlanon kell teljesíteni.

(2) Az 5. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve az (1) bekezdésben foglaltakat a teljes Beruházásra kell igazolni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat a fás szárú növény pótlása esetében a teljes Beruházás használatbavételétől számított egy éven belül, cserje esetében három éven belül kell biztosítani.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9–12. § * 

1. melléklet a 829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek és a kiemelt ügyekben kijelölt hatóságok

A B
1 Hatósági eljárásfajta Kijelölt hatóság
2 építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások honvédelmi miniszter
3 építésfelügyeleti eljárások honvédelmi miniszter
4 tűzvédelmi hatósági eljárások honvédelmi miniszter
5 közegészségügyi-járványügyi hatósági eljárások honvédelmi miniszter
6 sugárbiztonsági hatósági eljárások honvédelmi miniszter
7 útügyi hatósági eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala mint útügyi hatóság
8 felvonók, mozgólépcsők, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala mint műszaki biztonsági hatóság
9 a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala mint műszaki biztonsági hatóság
10 mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala mint műszaki biztonsági hatóság
11 építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelő, gépi működtetési közlekedési berendezés engedélyezésére irányuló hatósági eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala mint műszaki biztonsági hatóság
12 a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala mint műszaki biztonsági hatóság
13 állategészségügyi eljárások Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal központi szerve
14 *  természetvédelmi és környezetvédelmi hatósági eljárások Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal mint környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság
15 *  vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint vízügyi és vízvédelmi hatóság
16 az 1–15. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások az 1–15. pontban kijelölt hatóság