A jogszabály mai napon ( 2023.12.10. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2021, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2021. február 2-i (EU) 2021/132 AJÁNLÁSA

az Európai Unióba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozásáról és e korlátozás esetleges feloldásáról szóló (EU) 2020/912 ajánlás módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének b) és e) pontjára, valamint 292. cikkének első és második mondatára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2020. június 30-án elfogadta az Európai Unióba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozásáról és e korlátozás esetleges feloldásáról szóló (EU) 2020/912 ajánlást * .

(2) Az (EU) 2020/912 tanácsi ajánlásban meghatározott kritériumok között a regisztrált esetek 2020. június 15-i 14 napos átlagos uniós aránya szerepel. A szabad mozgásnak a Covid19-világjárvány miatti korlátozására vonatkozó koordinált megközelítésről szóló, 2020. október 13-án elfogadott tanácsi ajánlás *  a legfrissebb tudományos szakvéleményeket tükröző további kritériumokat alkalmaz.

A SARS CoV-2 vírus új variánsai komoly aggodalomra adnak okot. Úgy tűnik, hogy a variánsok nagyjából 50-70%-kal fertőzőbbek * , ami növeli az egészségügyi rendszerekre nehezedő terheket.

Az (EU) 2020/912 ajánlásban megállapított kritériumokat és küszöbértékeket ezért naprakésszé kell tenni.

(3) A Bizottság az egyik ilyen variáns megjelenésére válaszul 2020. december 22-én elfogadta az Egyesült Királyságban megfigyelt SARS-CoV-2 variánsra való reagálás keretében az utazás és a szállítás összehangolt megközelítéséről szóló ajánlást * .

(4) A Bizottság 2021. január 19-én az „Egységes fellépés a Covid19-világjárvány leküzdéséért” című közleményében sürgős fellépésre szólított fel a potenciálisan még súlyosabb harmadik fertőzési hullám megfékezése érdekében.

(5) A Bizottság ugyanebben a közleményben hangsúlyozta továbbá, hogy a járványügyi helyzet jelentős javulásáig határozottan vissza kell szorítani minden nem alapvetően szükséges utazást, főként a magas kockázatú területekre irányuló és onnan kiinduló utazásokat.

(6) 2021. január 21-én az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ kiadta a SARS-CoV-2 új, aggodalomra okot adó variánsainak az EU-ban/EGT-ben történő terjedésével kapcsolatos kockázat legfrissebb értékelését * , amelyben szigorúbb intézkedések, valamint a nem alapvetően szükséges utazások elkerülésére vonatkozó iránymutatás elfogadását ajánlotta többek között abból a célból, hogy lassítani lehessen a SARS-CoV-2 új, aggodalomra okot adó variánsainak behurcolását és terjedését. A nem alapvetően szükséges utazások elkerülésére vonatkozó ajánlásokon és a fertőzöttek utazásának korlátozásán túl fenn kell tartani az olyan utazási intézkedéseket, mint például az utazók tesztelése és karanténja, különösen az olyan területekről érkező utazók esetében, ahol az új variánsok előfordulási gyakorisága magasabb. Amennyiben az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ genomszekvenálásra vonatkozó iránymutatása szerint a szekvenálás még mindig nem elegendő az új variánsok magasabb előfordulási gyakoriságának kizárásához, fontolóra kell venni az olyan területekről való beutazásra vonatkozó arányos utazási intézkedéseket is, ahol továbbra is magas a közösségi fertőzés szintje.

(7) Az Európai Tanács tagjainak 2021. január 21-i videokonferenciáját követő szóbeli következtetésekben az Európai Tanács elnöke megállapította, hogy a vírus terjedésének megfékezése érdekében szükség lehet az EU-ba irányuló, illetve az EU-n belüli, nem alapvetően szükséges utazások korlátozására, és felkérte a Tanácsot, hogy az új vírusvariánsok jelentette kockázatok fényében vizsgálja felül az EU-n belüli, illetve az EU-ba irányuló, nem alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó ajánlásait.

(8) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek az ajánlásnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel ez az ajánlás a schengeni vívmányokon alapul, Dánia az említett jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az ezen ajánlásról szóló tanácsi döntést követő hat hónapos időszakon belül határoz arról, hogy azt végrehajtja-e.

(9) Ez az ajánlás a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal *  összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt ennek az ajánlásnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(10) Izland és Norvégia tekintetében ezen ajánlás az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat *  1. cikkének A. pontjában említett területhez tartoznak.

(11) Svájc tekintetében ezen ajánlás az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak *  a 2008/146/EK tanácsi határozat *  3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke A. pontjában említett területhez tartoznak.

(12) Liechtenstein tekintetében ez az ajánlás az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak *  a 2011/350/EU határozat *  3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke A. pontjában említett területhez tartoznak,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

Az (EU) 2020/912 ajánlás a következőképpen módosul:

1. Az 1. pont második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Azon harmadik országok meghatározására, amelyek tekintetében meg kell szüntetni a nem alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó, jelenleg fennálló korlátozásokat, az érintett harmadik országok járványügyi helyzetét és az ezen ajánlásban meghatározott további kritériumokat kell figyelembe venni.”

2. A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„A járványügyi helyzetet illetően a következő kritériumok alkalmazandók:

- »a regisztrált Covid19-esetek 14 napos összesített aránya«, azaz az előző 14 napban regisztrált új Covid19-esetek teljes száma 100 000 főre vetítve,

- ugyanezen időszakban az új esetek számának az előző 14 napos időszakhoz viszonyított stabil vagy csökkenő tendenciája,

- »tesztelési arány«, azaz az előző hét napban elvégzett Covid19-tesztek száma 100 000 főre vetítve,

- »a pozitív teszteredmények aránya«, azaz az előző hét napban elvégzett összes Covid19-tesztből a pozitív eredményt hozó tesztek százalékos aránya,

- az országban jelen lévő vírus jellege, különös tekintettel arra, hogy kimutatták-e a vírus aggodalomra okot adó variánsait. Az aggodalomra okot adó variánsok azok, amelyeket az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) a vírus főbb tulajdonságai, például a fertőzőképesség, a súlyosság, valamint az immunválasz elkerülésére irányuló képesség alapján aggodalomra okot adónak nyilvánít.

Az I. mellékletbe való felvételhez a harmadik országoknak a következő küszöbértékeket kell teljesíteniük: a regisztrált Covid19-esetek 14 napos összesített aránya legfeljebb 25, a tesztelési arány meghaladja a 300-at, és a pozitív teszteredmények aránya nem haladja meg a 4%-ot. Emellett figyelembe lehet venni a Covid19-re való általános reagálást, így mindenekelőtt az olyan szempontokkal kapcsolatban rendelkezésre álló információkat, mint a megfigyelés, a kontaktkövetés, a megfékezés, a kezelés és a jelentéstétel, valamint a rendelkezésre álló információk és adatforrások megbízhatóságát, továbbá, amennyiben szükséges, a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok szerinti valamennyi dimenzióra vonatkozó összesített átlagos pontszámot.

A »tesztelési arányra« és »a pozitív teszteredmények arányára« vonatkozó adatokat az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) kell rendelkezésre bocsátania a számára megadott információk alapján. Ezek az adatok kiegészíthetők az uniós küldöttségek által szolgáltatott információkkal - amennyiben rendelkezésre állnak -, amelyek alapja szintén a 2020. június 11-i közlemény mellékletében található ellenőrzőlista.”

3. A 4. pont a következőképpen módosul:

a) A második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Egy adott, az I. mellékletben felsorolt harmadik ország tekintetében az utazási korlátozások részben vagy egészben feloldhatók vagy újra bevezethetők, a fentebb meghatározott feltételek némelyikében bekövetkező változásoktól, és ezek következtében a járványügyi helyzet értékelésének változásától függően.”

b) A pont a következő új bekezdésekkel egészül ki:

„Amennyiben gyorsan romlik a járványügyi helyzet, és mindenekelőtt amennyiben a vírus aggodalomra okot adó variánsainak magas előfordulási gyakoriságát mutatják ki, az I. mellékletben már felsorolt országok esetében gyorsan vissza lehet állítani a nem alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó korlátozásokat.

Az I. mellékletben felsorolt harmadik országok tekintetében az EU-ba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozásának feloldásához a tagállamoknak - eseti alapon - figyelembe kell venniük az EU+ térség számára biztosított kölcsönösséget.”

4. A szöveg a 4. pont után a következő ponttal egészül ki:

„A tagállamoknak határozottan vissza kell szorítaniuk az EU+ térségből az I. mellékletben felsoroltaktól eltérő országokba irányuló, nem alapvetően szükséges utazásokat.”

A következő pontokat ennek megfelelően újra kell számozni.

5. Az új 6. pont a következőképpen módosul:

a) a második bekezdést el kell hagyni;

b) a törölt második bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben gyorsan romlik a járványügyi helyzet, és mindenekelőtt amennyiben a vírus aggodalomra okot adó variánsainak magas előfordulási gyakoriságát mutatják ki, a tagállamok ideiglenesen korlátozhatják a II. mellékletben felsorolt utazói kategóriákat. A nyomós okokkal indokolt utazásokat továbbra is lehetővé kell tenni.”

c) az utolsó bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az alapvető feladatot ellátó vagy alapvető szükséglettel rendelkező utazóknak a II. mellékletben említett konkrét kategóriáit tartalmazó jegyzéket a Tanács - a Bizottság javaslata alapján - felülvizsgálhatja társadalmi és gazdasági megfontolások, valamint a járványügyi helyzet alakulásának a fentebb említett módszereken, kritériumokon és információkon alapuló általános értékelése függvényében.”

6. Az új 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamoknak elő kell írniuk, hogy azok a személyek, akik bármely alapvető vagy nem alapvető ok, feladat vagy szükséglet miatt utaznak - a szállításban dolgozók és a határ menti ingázó munkavállalók kivételével -, legkorábban 72 órával az indulás előtt végzett, polimeráz láncreakciós (PCR) teszt alapján negatív Covid19-teszteredménnyel rendelkezzenek, és e teszteredmény megfelelő igazolását a hatóságok által meghatározott formában benyújtsák.

Ha indulás előtt nem lehetséges elvégezni a tesztet, a 6. pont a) és b) alpontjában említett személyek számára lehetővé kell tenni, hogy azt a nemzeti eljárásokkal összhangban a megérkezésük után végeztessék el. Ez nem érinti azokat a kötelezettségeket, amelyek értelmében az érkezést követően további intézkedéseknek kell alávetniük magukat, beleértve a karantént is.

Ezen túlmenően a tagállamok legfeljebb 14 napos időszakra előírhatnak önkéntes karantént, karantént és kontaktkövetést, valamint szükség esetén ugyanezen időszak alatt további Covid19-tesztelést, feltéve, hogy ugyanazon harmadik országból visszatérő saját állampolgáraik számára is ugyanezeket a követelményeket írják elő. Az olyan harmadik országból érkező utazók esetében, ahol a vírus valamely aggodalomra okot adó variánsát mutatták ki, a tagállamoknak ilyen követelményeket kell előírniuk, mindenekelőtt az érkezést követő karantént, illetve az érkezéskor vagy azt követően végzett további tesztelést.

A II. mellékletben meghatározott alapvető feladattal vagy szükséglettel kapcsolatban tett utazások tekintetében:

- a tagállamok úgy dönthetnek, hogy összehangolt módon eltekintenek a fenti intézkedések némelyikétől vagy mindegyikétől azokban az esetekben, amikor az ilyen intézkedés akadályozná az utazás célját;

- a szállítást végzők, a tengerészek és a határ menti ingázó munkavállalók számára a tagállamok az EU+ térségbe való belépéshez legfeljebb érkezéskor végzett negatív antigén gyorstesztet írhatnak elő. Abban az esetben, ha a szállítást végzők olyan országból érkeznek, amelyben a vírus aggodalomra okot adó variánsainak magas előfordulási gyakoriságát mutatták ki, a tagállamok az indulást megelőzően elvégzett negatív antigén gyorstesztet írhatnak elő;

- a légi személyzetet mentesíteni kell a tesztelés alól, ha egy harmadik országban 12 óránál rövidebb ideig tartózkodnak, kivéve, ha olyan harmadik országból érkeznek, ahol aggodalomra okot adó variánst mutattak ki, amely esetben arányos tesztelésen kell átesniük.

Ez nem érinti a tagállamok által esetlegesen előírt általános népegészségügyi követelményeket, például a fizikai távolságtartást és a maszk viselésének követelményét.”

7. A szöveg az új 7. pont után a következő új ponttal egészül ki:

„A tagállamoknak az alkalmazandó adatvédelmi követelményekkel összhangban utaslokalizáló űrlapot kell kidolgozniuk és elő kell írniuk az EU-ba belépő személyek számára, hogy ilyen utaslokalizáló űrlapot nyújtsanak be. Folyamatban van egy közös európai utaslokalizáló űrlap kidolgozása a tagállamok általi esetleges használat céljára. Amennyiben lehetséges, a feldolgozás egyszerűsítése és a kontaktkövetés felgyorsítása érdekében az utaslokalizálási adatokat digitális formában kell megadni, ugyanakkor valamennyi harmadik országbeli állampolgár számára biztosítani kell az egyenlő hozzáférést.”

8. A következő pontokat ennek megfelelően újra kell számozni.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS