A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2021, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2021. február 10-i (EU) 2021/174 HATÁROZATA

az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról szóló (EU) 2020/440 határozat módosításáról (EKB/2021/6) * 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikke második albekezdésére, a 3.1. cikke első francia bekezdésével és a 18.1. cikkével együttesen,

mivel:

(1) Figyelemmel a koronavírus-betegség 2019 (Covid19) terjedésével összefüggő kivételes gazdasági és pénzügyi körülményekre, a Kormányzótanács az (EU) 2020/440 európai központi banki határozat (EKB/2020/17) *  alapján új, átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programot (PEPP) hozott létre. A PEPP magában foglalja az Európai Központi Bank - a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programból, a harmadik fedezettkötvény-vásárlási programból, az eszközfedezetűértékpapír-vásárlási programból és a vállalati szektort érintő vásárlási programból álló - kibővített eszközvásárlási programja keretében elfogadható valamennyi eszközkategóriát.

(2) 2020. december 10-én az árstabilitás biztosítására irányuló megbízatásának megfelelően a Kormányzótanács elhatározta a PEPP egyes kialakítási jellemzőinek felülvizsgálatát a kedvező finanszírozási feltételek világjárvány időszakában való megőrzése érdekében, ezáltal támogatva a gazdaságélénkítést és segítve a világjárvány tervezett inflációs pályára gyakorolt lefelé irányuló hatásának ellensúlyozását. Különösen, a Kormányzótanács határozott a PEPP teljes külön keretösszegének 500 milliárd euróval, összesen 1 850 milliárd euróra való megemeléséről és arról, hogy legalább 2022 márciusának végéig meghosszabbítja a PEPP keretében megvalósuló nettó vásárlások időhorizontját. Mindenesetre a Kormányzótanács addig eszközölt nettó vásárlásokat, amíg úgy nem ítéli meg, hogy megszűnt a koronavírus okozta krízisidőszak.

(3) A PEPP keretében a vásárlásokra továbbra is rugalmas módon kerül sor a piaci feltételeknek megfelelően és a pénzügyi feltételek azon szigorodásának megelőzése céljából, amely összeegyeztethetetlen a világjárvány tervezett inflációs pályára gyakorolt lefelé irányuló hatásának ellensúlyozásával. Továbbá a vásárlások rugalmassága az idő múlásával, az eszközosztályok között és az országok között továbbra is támogatja a monetáris politika zökkenőmentes transzmisszióját. Ha a kedvező finanszírozási feltételek fenntarthatóak olyan eszközvásárlási folyamatokkal, amelyek nem merítik ki a keretősszeget a PEPP nettó vásárlási időszaka alatt, akkor a keretösszeget nem kell teljes mértékben felhasználni. Megfelelően, a keretösszeg szükség szerint újrakalibrálható a kedvező finanszírozási feltételek fenntartása céljából, hogy támogassák az inflációs pályára ható negatív pandémiás sokk ellensúlyozását.

(4) A PEPP keretében megvalósuló vásárlások hosszabb időtartamra való kiterjesztése mögött a világjárvány elhúzódó kedvezőtlen gazdasági és inflációs hatásai húzódnak meg. Lehetővé teszi a folyamatos piaci jelenlétet és az EKB monetáris ösztönzésével elérhető tartósabb támogatást, figyelembe véve az oltások hozzáférhetővé válásának tervezett időbeli lefolyását és a frissített szakértői makrogazdasági előrejelzéseket is. A kedvező finanszírozási feltételek világjárvány időszakában való megőrzése segíti a bizonytalanság enyítését és a bizalom erősítését, ösztönözve ezáltal a fogyasztói kiadásokat és a vállalati beruházásokat, végső soron pedig támogatja a gazdaságélénkítést és segít ellensúlyozni a világjárvány tervezett inflációs pályára gyakorolt lefelé irányuló hatását.

(5) Végül, azon kockázat elkerülése érdekében, hogy a finanszírozási feltételek olyan időszakban szigorodjanak szükségtelenül, amikor vélhetően befejezetlen marad a világjárvány okozta sokkhatásból való felépülés, a Kormányzótanács úgy határozott, hogy a PEPP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztés legalább 2023 végéig teljes mértékben újra befektetésre kerül, továbbá fenntartotta azon álláspontját, hogy a PEPP-portfólió jövőbeli kifutását mindenesetre úgy kezelik, hogy elkerülhető legyen a megfelelő monetáris politikai irányvonallal való összeütközés.

(6) A Kormányzótanács szerint a 2020. december 10-én elfogadott valamennyi intézkedés szükséges és arányos a továbbra is súlyos pandémiás feltételek által okozott, az árstabilitást, a monetáris politika transzmissziós mechanizmusát és az euroövezet gazdasági kilátásait fenyegető súlyos kockázatok ellensúlyozása tekintetében. A Kormányzótanács fenntartja azt az álláspontját, hogy valamennyi egyéb monetáris politikai intézkedéssel együttesen a PEPP alkalmas eszköz a kedvező finanszírozási feltételek világjárvány időszaka alatti megőrzéséhez. Továbbá a PEPP-nek a továbbra is rugalmas felhasználású kiegészítő vásárlási keretösszeg alapján történő újrakalibrálása hatékonyabb más monetáris politikai eszköznél ahhoz, hogy a jelenlegi magas szintű bizonytalansággal jellemzett pandémiás környezetben fenntartható legyen a szükséges monetáris kiigazítás. Végül, figyelembe véve azt a korábbi értékelést, miszerint a PEPP keretében végzett vásárlások előnye mérlegelve meghaladja a lehetséges költségeket, a Kormányzótanács úgy ítéli meg, hogy - kombinálva az Európai Központi Bank árstabilitással kapcsolatos feladatának ellátása tekintetében 2020. december 10-én elfogadott valamennyi monetáris politikai intézkedéssel - a PEPP-pel összefüggésben végzett további eszközvásárlások pozitív hatása egyértelműen meghaladja a más gazdaságpolitikai területekre esetlegesen gyakorolt negatív hatást. A Kormányzótanács, a szimmetria iránti elkötelezettségével összhangban továbbra is kész valamennyi eszközének megfelelő kiigazítására annak biztosítása érdekében, hogy az infláció fenntartható módon közelítsen a céljához.

(7) Ezért az (EU) 2020/440 európai központi banki határozatot (EKB/2020/17) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

Az (EU) 2020/440 európai központi banki határozat (EKB/2020/17) a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az eurorendszer ezennel külön vásárlási programként létrehozza az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programot (PEPP). A PEPP teljes kerete 1 850 milliárd EUR. A PEPP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztés legalább 2023 végéig újra befektetésre kerül elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása útján. A PEPP-portfólió jövőbeli kifutását mindenesetre úgy kell kezelni, hogy elkerülhető legyen a megfelelő monetáris politikai irányvonallal való összeütközés.”

2. Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Kormányzótanács az Igazgatóságra ruházza a hatáskört, hogy meghatározza a havi PEPP vásárlások megfelelő ütemét és összetételét az összesen 1 850 milliárd EUR összegű kereten belül. Különösen, a vásárlás felosztását lehet úgy igazítani a PEPP keretében, hogy lehetővé váljon az ingadozás a vásárlási folyamatok megoszlásában az idő múlásával, az eszközosztályok között és az országok között.”

2. cikk

Záró rendelkezés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő negyedik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2021. február 10-én.

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


  Vissza az oldal tetejére