A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2021, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2021. április 16-i (KKBP) 2021/649 HATÁROZATA

az ATT titkárságának a Fegyverkereskedelmi Szerződés végrehajtásának támogatása céljából végzett tevékenységeihez biztosított uniós támogatásról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Közgyűlése 2013. április 2-án fogadta el a Fegyverkereskedelmi Szerződést (ATT) az A/RES/67/234 B sz. határozatával. Az ATT-t ezt követően 2013. június 3-án nyitották meg aláírásra, és az 2014. december 24-én hatályba lépett. Valamennyi tagállam részes fele az ATT-nek.

(2) Az ATT célja, hogy a lehető legmagasabb szintű közös nemzetközi előírásokat állapítsa meg a hagyományos fegyverek nemzetközi kereskedelmének szabályozása vagy szabályozásának javítása céljából, továbbá hogy megakadályozza és felszámolja a hagyományos fegyverek illegális kereskedelmét, valamint megakadályozza azok illetéktelen kezekbe jutását. Az ATT céljainak elérése szempontjából kulcsfontosságú kihívást jelent az ATT-nek a részes államai (a továbbiakban: a részes államok) általi hatékony végrehajtása és egyetemessé tétele, szem előtt tartva, hogy a nemzetközi fegyverkereskedelem szabályozása lényegéből fakadóan egy globális törekvés. Az említett kihívások kezeléséhez való hozzájárulás érdekében a Tanács elfogadta 2013. december 16-án a 2013/768/KKBP határozatot *  és 2017. május 29-én a (KKBP) 2017/915 határozatot * , kibővítve ezáltal az Unió exportellenőrzéssel kapcsolatos segítségnyújtási portfólióját ATT-specifikus tevékenységekkel.

(3) Az ATT létrehoz egy titkárságot (a továbbiakban: az ATT titkársága), hogy segítse a részes államokat az ATT hatékony végrehajtása terén. Az ATT titkársága a következő feladatokat látja el: a jelentések átvétele, hozzáférhetővé tétele és terjesztése az ATT által előírtak szerint; a nemzeti kapcsolattartók jegyzékének vezetése és hozzáférhetővé tétele a részes államok számára; az ATT végrehajtásával kapcsolatos segítségfelajánlások és -kérések összehangolásának elősegítése, valamint a nemzetközi együttműködés előmozdítása igény szerint; a Részes Államok Konferenciája munkájának elősegítése, beleértve az ATT keretében sorra kerülő ülések megszervezését és a szükséges szolgáltatások biztosítását; és a Részes Államok Konferenciája által meghatározott egyéb feladatok ellátása. Az ATT titkársága kezeli a részes államok által az ATT 16. cikkének (3) bekezdése alapján azon célból létrehozott önkéntes alapot is, hogy segítse az ATT-nek a részes államok általi végrehajtását. Emellett a Részes Államok 4. Konferenciája megbízta az ATT titkárságát az ATT azon célból létrehozott szponzorálási programjának kezelésével, hogy elősegítse az államok képviselőinek részvételét az ATT ülésein.

(4) Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájára vonatkozó, 2016. évi globális stratégiájában az Unió elkötelezi magát a szabályokon alapuló globális rend előmozdítása mellett. Az Uniónak érdekében áll a globális közjavak biztosítását, valamint egy békés és fenntartható világhoz történő hozzájárulást célzó, közösen elfogadott szabályok előmozdítása. Az Unió előmozdítja a szabályokon alapuló globális rendet, amelynek kulcsfontosságú alapelve a multilateralizmus, és középpontjában az ENSZ áll. Az Unió erőteljesen támogatja a multilaterális leszerelési, nonproliferációs és fegyverzetellenőrzési szerződések és rendszerek - beleértve az ATT-t is - bővülő tagságát, egyetemessé tételét, maradéktalan végrehajtását és érvényesítését. Az említett átfogó szakpolitikai célokkal összefüggésben az ATT titkárságának nyújtott támogatás jól illeszkedik a felelős fegyverkereskedelem alapjául szolgáló multilaterális rendszer megerősítésére irányuló konkrét törekvésbe.

(5) Az ATT titkársága pozíciójánál fogva kapcsolatot tud tartani az ATT egyetemessé tételét vagy végrehajtását támogató projekteket megvalósító valamennyi multilaterális, regionális, nemzeti és civil társadalmi szervezettel. Az Unió hosszú ideje biztosít a kettős felhasználású termékekre vonatkozó exportellenőrzési segítségnyújtást is, támogatva a kettős felhasználású és katonai termékekre vonatkozó hatékony exportellenőrzések létrehozását és érvényesítését szolgáló jogi keretek és intézményi kapacitások fejlesztését. Az ATT titkársága törekszik annak biztosítására, hogy projektjei kiegészítsék az Unió meglévő, a kettős felhasználású termékekre és fegyverekre vonatkozó exportellenőrzési segítségnyújtási programjait, így például a (KKBP) 2017/915 határozat alapján fennállókat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A Fegyverkereskedelmi Szerződés (ATT) hatékony végrehajtásának és egyetemessé tételének támogatása céljából az Unió támogatja az ATT titkárságának a következő célkitűzésekre irányuló tevékenységeit:

- az ATT részes államainak támogatása a fegyvertranszfer-ellenőrzési rendszereik megerősítésében az ATT hatékony végrehajtása céljából,

- az ATT titkársága - mint az ATT részes államait az ATT végrehajtásában segítő legfőbb szerv - intézményi struktúrájának megerősítése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célkitűzések elérése érdekében az Unió támogatja a következő projekttevékenységeket:

a) az ATT nemzeti kapcsolattartók kapacitásépítésének támogatása;

b) szakértői adatbázis létrehozása helyi és regionális ATT-szakértők azon kapacitásának fejlesztése céljából, hogy helyi és regionális szinten az ATT végrehajtására vonatkozó tanácsadást és képzést nyújtsanak („az oktatók képzése”);

c) az igényeket és az erőforrásokat összehangoló adatbázis támogatása.

Az e bekezdésben említett projekttevékenységek részletes ismertetése a mellékletben található.

2. cikk

(1) Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) felel e határozat végrehajtásáért.

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projekttevékenységek technikai végrehajtását az ATT titkársága végzi.

(3) Az ATT titkársága a feladatait a főképviselő felelőssége mellett végzi. A főképviselő e célból megköti a szükséges megállapodásokat az ATT titkárságával.

3. cikk

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projekttevékenységek végrehajtására szolgáló pénzügyi referenciaösszeg 1 370 000 EUR.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott referenciaösszeg által finanszírozott kiadásokat az Unió költségvetésére alkalmazandó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3) A Bizottság felügyeli az (1) bekezdésben meghatározott referenciaösszeg által finanszírozott kiadások megfelelő kezelését. A Bizottság e célból megköti a szükséges megállapodást az ATT titkárságával. A megállapodás rendelkezik arról, hogy az ATT titkárságának biztosítania kell az Unió hozzájárulásának láthatóságát, annak nagyságához mérten.

(4) A Bizottság törekszik arra, hogy e határozat hatálybalépését követően a lehető leghamarabb megkösse a (3) bekezdésben említett megállapodást. A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az említett folyamat során felmerülő bármely nehézségről és a megállapodás megkötésének időpontjáról.

4. cikk

(1) A főképviselő az ATT titkársága által készített rendszeres jelentések alapján beszámol a Tanácsnak e határozat végrehajtásáról. A jelentések képezik a Tanács által végzett értékelés alapját.

(2) A Bizottság tájékoztatást nyújt az 1. cikk (2) bekezdésében említett projekttevékenységek végrehajtásának pénzügyi vonatkozásairól.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ez a határozat hatályát veszti a 3. cikk (3) bekezdésében említett megállapodás megkötésének napját követő 24 hónap elteltével vagy e határozat elfogadásának napját követő hat hónap elteltével, ha az említett megállapodás megkötésére az említett időszakon belül nem kerül sor.

Kelt Brüsszelben, 2021. április 16-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS

MELLÉKLET

PROJEKTDOKUMENTUM

1. Projektek

1.1. 1. projekt: Az ATT nemzeti kapcsolattartók részére biztosított kapacitásépítés támogatása

1.1.1. A projekt általános célja

A részes államok nemzeti kapcsolattartói kapacitásainak építése, amibe az ATT szerinti kötelezettségekkel kapcsolatos ismereteik javítása, valamint az ATT-folyamatfejlesztésekkel kapcsolatos tájékoztatásuk is beletartozik.

1.1.2. Háttér-információk

Az átláthatósággal és a jelentéstétellel foglalkozó munkacsoport ajánlása alapján a Részes Államok 3. Konferenciája megbízta az ATT titkárságát, hogy „készítsen iránymutatásként szolgáló dokumentumot a nemzeti kapcsolattartók részére, amelyben ismerteti e funkció szerepét és lehetséges feladatait, amibe többek között annak biztosítása is beletartozik, hogy az ATT szerinti kötelező jelentéstétel időben és hiánytalanul elkészüljön és benyújtásra kerüljön”. Ezen túlmenően az ATT titkársága azt is megállapította, hogy biztosítani kell, hogy a nemzeti kapcsolattartók konstruktív módon vegyenek részt az ATT ülésein, az előkészítő és a munkacsoporti üléseket is beleértve.

1.1.3. Tevékenységek és eredmények

Ez a projekt a következő tevékenységeket/elérendő eredményeket foglalná magában:

a) iránymutatásként szolgáló dokumentum készítése a nemzeti kapcsolattartók részére, amely ismerteti e funkció szerepét és lehetséges feladatait;

b) a kifejezetten a nemzeti kapcsolattartók részére szánt weboldal/portál létrehozása, a számukra releváns információkra mutató linkekkel;

c) három fél-/egynapos tájékoztató szervezése a nemzeti kapcsolattartók számára az ATT minden ülése előtt, ahol tájékoztatást és naprakész információkat kapnának a soron következő ülésről, valamint ahol lehetőséget kapnának arra, hogy kérdéseket tegyenek fel és tisztázhassák az információkat; és

d) egy olyan mechanizmus létrehozása, amelynek keretei között egyéni alapon, rendszeresen és szisztematikusan fel lehetne venni a kapcsolatot a nemzeti kapcsolattartókkal az ATT-vel kapcsolatos szerepvállalásuk támogatása érdekében.

1.1.4. A projekt várt eredményei

a) Az ATT nemzeti kapcsolattartók nagyobb ismeretekkel rendelkeznek majd az ATT szerinti kötelezettségeket illetően (a jelentéstételi kötelezettségeket is beleértve).

b) Növekedni fog az ATT-folyamattal kapcsolatos tájékozottság.

c) Az ATT-vel kapcsolatos széles körű információterjesztés - információs anyagok formájában - a nemzeti kapcsolattartók részére, illetve mások számára is.

1.1.5. Kedvezményezettek

A részes államok nemzeti kapcsolattartói.

1.2. 2. projekt: Szakértői adatbázis (az oktatók képzése)

1.2.1. A projekt általános célja

A helyi és a regionális ATT-szakértők ahhoz szükséges kapacitásainak fejlesztése, hogy helyi és regionális szinten tanácsadást és képzést tudjanak biztosítani az ATT végrehajtását illetően, hogy ezáltal csökkenteni lehessen a nemzetközi tanácsadóktól és szervezetektől való függést, javítani lehessen a képzési és végrehajtási segítségnyújtás minőségét, valamint segíteni lehessen a kapacitásépítési erőfeszítések megfelelőbb testreszabását.

1.2.2. Háttér-információk

Bár az önkéntes alap (VTF) keretébe tartozó projektek egy részét helyi szervezetek és nemzeti vagy regionális tanácsadók támogatásával hajtották végre, az önkéntes alapnak a Részes Államok 2. Konferenciáján történt létrehozása óta végrehajtott VTF-projektek többsége nemzetközi szakértők és/vagy olyan projektvégrehajtó partnerek bevonása/szerepvállalása mellett valósult meg, akik nemzetközi szervezetek (pl. ENSZ-szervezetek) vagy nemzetközi nem kormányzati szervezetek voltak. A folyamatosan nemzetközi szakértőkre történő támaszkodás az alábbi okok miatt nem hatékony és nem is fenntartható:

1) ahhoz, hogy a nemzetközi szakértők képzési műhelytalálkozókon vehessenek részt és azokban közreműködhessenek, oda kell utazniuk a helyszínre, ami sok költséggel jár; ugyanígy a nemzetközi szakértők által kért napi díjak vagy tiszteletdíjak is jelentős költséget tesznek ki (egy helyi vagy a régión belüli szakértő részvételének költségeihez viszonyítva); valamint

2) a nemzetközi szakértőkre való folyamatos támaszkodás mellett nem fejlődik a helyi és a regionális tanácsadók kapacitása és szakértelme, pedig e tanácsadók képesek lehetnének arra, hogy tartós és testre szabott képzési és végrehajtási segítséget biztosítsanak hosszabb távon.

Ezen túlmenően az önkéntes alappal kapcsolatos tapasztalatok tükrében egyértelmű, hogy egyes tanácsadók és szervezetek esetében fejlesztési támogatásra van szükség ahhoz, hogy azok teljes mértékben el tudják látni feladataikat az ATT végrehajtására irányuló projektek keretében. Az ATT titkársága foglalkozni szeretne egyrészt a nemzetközi tanácsadóktól és szervezetektől való függésnek, másrészt pedig a biztosított képzések és segítségnyújtás egy része minőségének a kérdésével. Erre egy olyan projekt keretében kerülne sor, amely a helyi és a regionális tanácsadók mindazon kapacitásainak a fejlesztésére irányulna, amelyek a képzések és a végrehajtási segítségnyújtás biztosításához szükségesek.

1.2.3. Tevékenységek és eredmények

Ez a projekt a következő tevékenységeket/elérendő eredményeket foglalná magában:

a) az oktatók képzésével foglalkozó olyan műhelytalálkozó kialakítása, amelynek az lenne a célja, hogy fejlessze a helyi és a regionális tanácsadók ahhoz szükséges kapacitását, hogy azok színvonalas képzési és végrehajtási segítséget tudjanak biztosítani;

b) az oktatók képzésével foglalkozó műhelytalálkozók lebonyolítását segítő képzési anyagok összeállítása;

c) szakértők megkeresése bizonyos régiókban azzal a céllal, hogy azok részt vegyenek az oktatók képzésével foglalkozó testre szabott műhelytalálkozókon; valamint

d) hat, az oktatók képzésével foglalkozó műhelytalálkozó megrendezése különböző régiókban.

1.2.4. A projekt várt eredményei

a) Az olyan - az ATT titkársága által jóváhagyottak szerinti - ATT „szakértőknek” minősülő helyi és regionális tanácsadók számának növekedése, akik színvonalas képzési és végrehajtási segítséget tudnak nyújtani helyi és regionális szinten.

b) Az olyan szakértők nyilvános jegyzékének összeállítása, akiket az ATT titkársága képesnek talált arra, hogy színvonalas képzési és végrehajtási segítséget tudjanak biztosítani (szakértői adatbázis). Ezt a jegyzéket majd továbbítani lehetne például az olyan leendő VTF-kedvezményezettek felé, akik tanácsadókat vagy projektvégrehajtó partnereket keresnek.

1.2.5. Kedvezményezettek

- Helyi és regionális tanácsadók.

- Az önkéntes alap támogatói és kedvezményezettjei.

1.3. 3. projekt: Az igényeket és erőforrásokat összehangoló adatbázis támogatása

1.3.1. A projekt általános célja

Egy olyan mechanizmus kidolgozása, amely arra irányul, hogy összeegyeztesse az ATT végrehajtásával kapcsolatos segítségfelajánlásokat és -kéréseket, hogy ezáltal csökkenteni lehessen az ATT segítségnyújtási projektek megkettőzését és az azok közötti átfedéseket, valamint hogy növelni lehessen a célirányos segítségnyújtásban részesülő államok számát.

1.3.2. Háttér-információk

Az ATT 18. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében az ATT titkársága megbízást kap „a Szerződés végrehajtásával kapcsolatos segítségkérések és felajánlások összeegyeztetésének elősegítésére”. Bár a részes államokat arra ösztönzik, hogy szükség esetén kérjenek segítséget, illetve hogy ez irányú megkeresés esetén nyújtsanak segítséget, nem áll rendelkezésre hivatalos mechanizmus az ATT keretében történő segítségkérés vagy segítségfelajánlás céljára. Ezenfelül a jelenlegi jelentéstételi sablonok nem biztosítanak lehetőséget segítségkérésre vagy -felajánlásra (szemben a más folyamatokon, például az ENSZ kézi- és könnyűfegyverekkel kapcsolatos cselekvési programján belüli sablonokkal). Az ATT titkársága - az ATT szerinti kötelezettségeit teljesítve - szeretné feltárni, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak egy olyan adatbázis vagy egyéb mechanizmus kidolgozására, amellyel össze lehetne hangolni az ATT végrehajtásával kapcsolatos igényeket és erőforrásokat, valamint fokozni lehetne a nemzetközi együttműködést és segítségnyújtást.

1.3.3. Tevékenységek és eredmények

Ez a projekt a következő tevékenységeket/elérendő eredményeket foglalná magában:

a) annak feltárása, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak egy olyan mechanizmus kialakítására, amellyel össze lehetne hangolni egymással az igényeket és az erőforrásokat, mégpedig többek között a más fórumokon alkalmazott meglévő mechanizmusok összehasonlító áttekintése, valamint a mind a kedvezményezettekkel, mind a támogatókkal folytatott konzultációk útján;

b) egy, az igények és az erőforrások összehangolására szolgáló mechanizmus megtervezése és létrehozása, a segítségkérések és -felajánlások elektronikus adatbázisát, valamint egy, a segítségkérés céljára szolgáló online eszköz kidolgozását is beleértve; és

c) az igények és erőforrások összehangolására szolgáló mechanizmus elindítása, népszerűsítése és karbantartása.

1.3.4. A projekt várt eredményei

Több információ áll majd rendelkezésre a részes államok segítségnyújtás iránti igényeiről, valamint a szóban forgó igények teljesítéséhez szükséges elérhető erőforrásokról.

A segítségnyújtási mechanizmusok közötti, egymást kiegészítő jelleg biztosítása érdekében a kidolgozott mechanizmust szorosan összehangolják majd az (ATT titkársága által kezelt) önkéntes alappal.

1.3.5. Kedvezményezettek

- Az ATT végrehajtásához segítséget kérő részes államok és aláíró államok.

- ATT-végrehajtási projekteket támogatni szándékozó donorállamok.

2. Megfontolások

2.1. Az ATT-hez kapcsolódó tájékoztatási tevékenységekkel való kiegészítő jelleg biztosítása

Az ATT titkársága tisztában van vele, hogy egyéb olyan alapok is vannak, amelyek támogatást biztosítanak az ATT végrehajtásához kapcsolódó projektekhez. Ezek közé tartozik például az ENSZ-nek a fegyverekre vonatkozó szabályozás kapcsán való együttműködést támogató finanszírozási alapja (UNSCAR), illetve természetesen az ATT-hez kapcsolódó tájékoztatási tevékenységekre irányuló uniós projekt. Az ATT titkársága - a párhuzamos finanszírozás elkerülésére törekedve - mindkét fellépés irányítóival/végrehajtóival szorosan együttműködik, így a német Gazdasági és Exportellenőrzési Szövetségi Hivatallal (BAFA) és az Expertise France-szal is. Ez az együttműködés magában foglalja a beérkezett kérelmekkel és a különböző alapok által jóváhagyott projektekkel kapcsolatos információk rendszeres - és bizalmas - megosztását.

Az ATT titkárságának nyújtott uniós támogatás összefüggésében az ATT titkársága építeni fogja, illetve ki fogja aknázni a BAFA-val és az Expertise France-szal azzal a céllal kialakított kapcsolatot, hogy biztosítani lehessen az ATT titkárságának uniós finanszírozású projektje és az ATT-hez kapcsolódó tájékoztatási tevékenységekre irányuló uniós projekt keretében zajló tevékenységek közötti, egymást kiegészítő jelleget. Az ATT titkársága például fel fogja kérni az uniós szakértői pool tagjait, hogy vegyenek részt egy olyan szakértői műhelytalálkozón, ahol validálják a 2. projekt (Szakértői adatbázis (az oktatók képzése)) „oktatók képzése” eleméhez készített képzési anyagokat, valamint hogy osszák meg tapasztalataikat és a levont tanulságokat.

Ezen túlmenően az ATT titkársága kérni fogja, hogy az ATT-hez kapcsolódó tájékoztatási tevékenységekre irányuló uniós projektek végrehajtó partnerei észrevételeikkel segítsék az ATT-titkárság „oktatók képzésére” irányuló programjában való részvételre kiválasztandó állami képviselők és egyéb személyek meghatározását. Az ATT titkársága annak érdekében is együttműködhetne az ATT-hez kapcsolódó uniós tájékoztatási tevékenységekben közreműködő végrehajtó partnerekkel és szakértőkkel, hogy fel lehessen térképezni azoknak a célállamoknak a potenciális segítségnyújtási szükségleteit, amelyeket az uniós ütemterv kidolgozásánál, valamint más uniós tájékoztatási tevékenységek keretében azonosítottak. Ezeket az információkat a 3. projekt (Az igényeket és erőforrásokat összehangoló adatbázis támogatása) keretében előirányozott, az igényeket és erőforrásokat összehangoló adatbázis feltöltésének céljára is fel lehetne használni.

Összegezve a fent leírtakat: az ATT titkársága számos lehetőséget lát az ATT-hez kapcsolódó tájékoztatási tevékenységekre irányuló uniós projekttel való párbeszéd/partnerség folytatására, hogy ezáltal biztosítani lehessen a két projekt egymást kiegészítő jellegét, tekintve hogy azok az ATT hatékony végrehajtására irányuló közös cél elérésére törekednek.

2.2. A Covid19-világjárvány hatása és következményei

A Covid19-világjárvány különböző mértékben ugyan, de a világ legtöbb országát érinti. A járványra adott válasz részeként számos ország által bevezetett, a kijárásra, az ülések méretére és az utazásokra vonatkozó korlátozások - az elkövetkező hónapokban, sőt, akár években - valószínűleg kihatnak majd az ATT-projektek végrehajtására.

Tekintve továbbá, hogy a Covid19-járvány időtartamát és hatásait illetően sok a bizonytalanág, és hogy azokat jelenleg nem is lehet megjósolni, azt sem lehet bizonyossággal tudni, hogy milyen következményekkel kell számolni egyrészt az olyan projekttevékenységek esetében, amelyek nemzetközi utazással és/vagy személyes találkozókkal járnak, másrészt azok időbeli ütemezését illetően.

Az ATT titkársága a következő módokon fogja figyelembe venni ezeket a körülményeket a projekttervezése során:

Először is, az ATT titkársága elkészítette a javaslatban felvázolt három projekt végrehajtására vonatkozó ütemterv tervezetét, amely biztosítja, hogy a projektek mindegyike esetében előírt adminisztratív előkészítést, tervezést, tájékoztatást, kutatást és megszövegezést - amennyire csak lehetséges - a projekt első 15 hónapjában (azaz 2021. április és 2022. június között) elvégezzék. A személyes részvételt igénylő tevékenységekre - nevezetesen a 2. projektben (Szakértői adatbázis (az oktatók képzése)) előirányzott, az oktatók képzésével foglalkozó műhelytalálkozókra - pedig a tervek szerint a projekt második évében (azaz 2022. július és november között) kerülne sor. Természetesen abban az esetben, ha a Covid19-világjárvány még 2022 októberében is hatással lesz az utazásra és a személyes műhelytalálkozók lebonyolítására, akkor adott esetben fontolóra kell venni az időkeret meghosszabbítását vagy más vészhelyzeti terv alkalmazását.

Másodszor, az ATT titkársága vészhelyzeti tervekkel rendelkezik bizonyos olyan projekttevékenységekre vonatkozóan, amelyek személyes részvételt irányoznak elő. Például az 1. projekt (Az ATT nemzeti kapcsolattartók részére biztosított kapacitásépítés támogatása) a nemzeti kapcsolattartóknak szóló fél-/egynapos tájékoztatók szervezését irányozza elő (a Részes Államok 8. Konferenciájától kezdve) az ATT minden ülése előtt, ahol a résztvevők tájékoztatást és naprakész információkat kapnának a soron következő ülésről, valamint ahol lehetőséget kapnának arra, hogy kérdéseket tegyenek fel és tisztázhassák az információkat. Remélhetőleg ezeket az ATT-ülések előtti tájékoztatókat (és magukat az ATT-üléseket is) személyesen lehet majd - és így is fogják - megtartani, mindazonáltal ha ez a Covid19-járvány miatti korlátozások miatt mégsem lesz lehetséges, akkor ezeket a tájékoztatókat virtuális formában is meg lehetne tartani, szükség esetén régiónként is, hogy figyelembe lehessen venni az időzónákat és a nyelvi tényezőket.


  Vissza az oldal tetejére