A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2025.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

1. A Kormány

1.1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címének a 3. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások jogcímcsoporttal, ezen belül

a) az 1. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása és

b) a 2. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése

jogcímmel történő kiegészítését;

1.2. *  az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 8 158 085 143 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: Nemzeti Választási Iroda elnöke

agrárminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2021. december 31., a Nemzeti Választási Iroda cím javára átcsoportosított 2 524 900 000 forint tekintetében 2022. június 30., a Bethlen Gábor Alap fejezet részére átcsoportosított 2 520 245 143 forint tekintetében 2023. december 31.

1.3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 74 394 060 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1.4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló 13/2021. (I. 22.) Korm. rendeletre - 3 515 521 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1.5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 830 476 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 4. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

agrárminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

1.6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 350 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 5. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal

1.7. az Áht. 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter a műanyag csomagolási hulladékok nagyobb arányú újrafeldolgozásának biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1924/2020. (XII. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat1.) 1. pontja szerinti feladattal összefüggésben a 2021. évben legfeljebb 2 185 400 000 forint összegben kötelezettséget vállaljon a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok alcím, 3. Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások jogcímcsoport terhére;

1.8. egyetért azzal, hogy a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1028/2021. (II. 5.) Korm. határozat 1. melléklete szerint - az egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett - a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 16. Nemzeti Népegészségügyi Központ cím javára átcsoportosított 80 732 870 000 forintból 803 000 000 forint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása címen, a K3 Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

2. A Határozat1. 2. pontjában a „2021. január 1.” szövegrész helyébe a „2021. szeptember 1.” szöveg lép.

1. melléklet az 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozathoz

I. Országgyűlés
XII. Agrárminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
I. Országgyűlés
24 Nemzeti Választási Iroda
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
341695 2 A választási rendszerek működtetése
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 524 900 000
XII. Agrárminisztérium
004240 1 Agrárminisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások 72 940 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
000659 4 Információs Hivatal
K3 Dologi kiadások 2 326 600 000
K6 Beruházások 713 400 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok
4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -8 158 085 143
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 749 619 793
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 770 625 350
LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 698 528 386
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 770 625 350
379839 5 Működtetési célú kifizetések
K3 Dologi kiadások 51 091 407
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
LXV. Bethlen Gábor Alap
2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 749 619 793
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 770 625 350
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
I. Országgyűlés
24 Nemzeti Választási Iroda
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
341695 2 A választási rendszerek működtetése 2 524 900 000
XII. Agrárminisztérium
004240 1 Agrárminisztérium igazgatása 72 940 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
000659 4 Információs Hivatal 3 040 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 8 158 085 143 8 158 085 143
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozathoz

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
K3 Dologi kiadások 15 240 000
K6 Beruházások 59 154 060
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -74 394 060
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 74 394 060
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 74 394 060 74 394 060
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozathoz

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942 14 Egyetemek, főiskolák
K6 Beruházások 3 000 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ
K1 Személyi juttatások 39 167 505
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 070 963
K3 Dologi kiadások 470 283 032
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
2 Járvány elleni védekezési alap
271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 515 521 500
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942 14 Egyetemek, főiskolák 3 000 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ 515 521 500
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 3 515 521 500 3 515 521 500
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

4. melléklet az 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozathoz

XII. Agrárminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XII. Agrárminisztérium
004240 1 Agrárminisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások 154 860 000
K7 Felújítások 43 180 000
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
K7 Felújítások 441 960 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
K1 Személyi juttatások 190 476 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
368839 6 Csoóri Sándor Alap
K1 Személyi juttatások -190 476 000
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386906 3 Nemzeti agrártámogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások -640 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XII. Agrárminisztérium
004240 1 Agrárminisztérium igazgatása 198 040 000
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 441 960 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 190 476 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
368839 6 Csoóri Sándor Alap -190 476 000
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386906 3 Nemzeti agrártámogatások -640 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 830 476 000 830 476 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

5. melléklet az 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozathoz

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok
3 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
377062 1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok
3 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
381406 2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
K6 Beruházások 150 000 000
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K5 Egyéb működési célú kiadások -200 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -150 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat -350 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 350 000 000 350 000 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére