A jogszabály mai napon ( 2022.05.21. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2025.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

aa) XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 36. Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai alcímnek az 5. Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása jogcímcsoporttal,

ab) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Nemzetközi kapcsolatok programjai alcímnek a 3. Európai Uniós és nemzetközi projektek, programok megvalósításához kapcsolódó kiadások jogcímcsoporttal

történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 125 492 722 647 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

c) a Kvtv. 17. §-a, valamint 4. melléklet 7. pontja alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak a b) alpont szerinti átcsoportosítás alapján, az eredeti előirányzaton felül - az eddig jóváhagyott összegen túl további - 125 492 722 647 forinttal történő túlteljesülését;

d) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 331 400 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 2. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: Országos Bírósági Hivatal elnöke

belügyminiszter

Határidő: 2022. február 28.

e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 20 264 388 701 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

agrárminiszter

belügyminiszter

pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

emberi erőforrások minisztere

a miniszterelnök kabinetfőnöke

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

f) az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 172 215 090 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, a 4. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

2. A monori Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola bővítésének támogatásáról szóló 1755/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„1. egyetért a Ceglédi SZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola bővítésével (a továbbiakban: Beruházás) a Monor belterület 4913/21 helyrajzi számú, természetben a 2200 Monor, Ipar utca 2. szám alatti ingatlanon;”

3. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ előkészítéséről szóló 2034/2020. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 10. pontjában a „vagyonelem vagyonkezelője és üzemeltetője” szövegrész helyébe a „vagyonelemek vagyonkezelője” szöveg lép.

4. A Kormány visszavonja a Határozat 4-9. és 11. pontját.

5. A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

a) C:3 mezőjében az „1 901 500” szövegrész helyébe a „2 030 500” szöveg,

b) D:3 mezőjében az „534 000” szövegrész helyébe a „2 479 500” szöveg

lép.

1. melléklet az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K3 Dologi kiadások 150 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
343451 48 Kincstári díj
K3 Dologi kiadások 30 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
256101 4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
K3 Dologi kiadások 739 323 822
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása
286089 1 Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 406 458 825
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
377073 3 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai
K6 Beruházások 120 404 600 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -125 492 722 647
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K3 Dologi kiadások 310 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 620 000 000
5 Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
280578 2 Területfejlesztési feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 112 000 000
8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
386440 3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
4 Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap
278778 2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 406 458 825
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
4 Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap
199782 36 Költségvetési támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 406 458 825
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 150 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
343451 48 Kincstári díj 30 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
256101 4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 739 323 822
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 620 310 000
5 Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
280578 2 Területfejlesztési feladatok 3 112 000 000
8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
386440 3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása 60 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 125 492 722 647 125 492 722 647
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozathoz

VI. Bíróságok
XIV. Belügyminisztérium
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
VI. Bíró-
ságok
333639 2 Kúria
K1 Személyi juttatások 2 597 403
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 402 597
XIV. Belügy-
minisztérium
000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal
K3 Dologi kiadások 328 400 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok
4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -331 400 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
VI. Bíró-
ságok
333639 2 Kúria 3 000 000
XIV. Belügy-
minisztérium
000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 328 400 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 331 400 000 331 400 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K1 Személyi juttatások 114 285 715
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 714 285
K3 Dologi kiadások 984 000 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelő-
irányzatok
353695 10 BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai feladatainak támogatása
K3 Dologi kiadások 143 284
K5 Egyéb működési célú kiadások 286 567 000
XII. Agrár-
minisztérium
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat
K6 Beruházások 245 000 000
XIV. Belügy-
minisztérium
21 Központi kezelésű előirányzatok
384873 4 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 583 150 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 583 150 000
XV. Pénzügyminisztérium
295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal
K3 Dologi kiadások 569 500 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
386673 1 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 116 000 000
386973 3 Kormányzati szakpolitikák
K1 Személyi juttatások 281 683 679
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 116 587
K3 Dologi kiadások 4 612 500
K5 Egyéb működési célú kiadások 6 961 907 885
394062 5 Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 5 000 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 760 000 000
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
3 Központi kezelésű előirányzatok
9 Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027
385206 7 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)
K5 Egyéb működési célú kiadások -13 089 365 327
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
002994 14 Országos Mentőszolgálat
K1 Személyi juttatások 10 660 684
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 652 406
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Nemzetközi kapcsolatok programjai
394106 3 Európai Uniós és nemzetközi projektek, programok megvalósításához kapcsolódó kiadások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 470 567 106
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
368628 28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok
K1 Személyi juttatások -10 660 684
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 652 406
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok
2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
391239 2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 859 677 570
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300 000 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
377073 3 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások 70 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
387806 5 Fővárosi fejlesztések
K3 Dologi kiadások -143 284
K5 Egyéb működési célú kiadások -286 567 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -6 876 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 1 116 000 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelő-
irányzatok
353695 10 BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai feladatainak támogatása 286 710 284
XII. Agrár-
minisztérium
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 245 000 000
XV. Pénzügyminisztérium
295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 569 500 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
386673 1 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 116 000 000
386973 3 Kormányzati szakpolitikák 7 292 320 651
394062 5 Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása 6 760 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
002994 14 Országos Mentőszolgálat 12 313 090
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Nemzetközi kapcsolatok programjai
394106 3 Európai Uniós és nemzetközi projektek, programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 470 567 106
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
368628 28 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok -12 313 090
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
387806 5 Fővárosi fejlesztések -7 162 710 284
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 20 264 388 701 20 264 388 701
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

4. melléklet az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ
K3 Dologi kiadások 172 215 090
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
2 Járvány elleni védekezési alap
271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -172 215 090
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ 172 215 090
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 172 215 090 172 215 090
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére