A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1931/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat módosításáról

1. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„1. egyetért azzal, hogy a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése, a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a hazai nagyvállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, beruházásaik megvalósítása érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság meghirdesse az

a) MFB Krízis Hitelprogramot legfeljebb 45 milliárd forint összeggel és az MFB Krízis Plusz Hitelprogramot legfeljebb 11 milliárd forint összeggel,

b) MFB Versenyképességi Hitelprogramot legfeljebb 15 milliárd forint összeggel,

c) MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program 2.0 Hitelprogramot és az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program Plusz 2.0 Hitelprogramot együttesen legfeljebb 27,4 milliárd forint összeggel, a 2-3. pontban meghatározottak figyelembevételével;”

2. Az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat a következő 2/A. ponttal egészül ki:

(A Kormány)

„2/A. az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program 2.0 Hitelprogramhoz és az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program Plusz 2.0 Hitelprogramhoz kapcsolódóan

a) egyetért azzal, hogy a programban részt vevő pénzügyi vállalkozások által felszámítható kamatfelár maximális mértéke évi 3,00%,

b) kamattámogatást biztosít, amelynek mértéke a fennálló tőketartozásra vetítve legfeljebb évi 6,66%, de a pénzügyi vállalkozások által az a) alpontban meghatározott kamatfelár maximális mértékének alkalmazása esetén a hitelfelvevő vállalkozás által fizetendő ügyleti kamat éves mértéke nem lehet alacsonyabb, mint 2,50%,

c) felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával - dolgozza ki az a) és b) alpont megvalósításához szükséges jogszabályt és részletszabályokat;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal”

3. Az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„3. hozzájárul, hogy az 1. pontban jelzett, az 1., 2. és 3. mellékletben meghatározott tartalmú MFB Krízis Hitelprogram, MFB Versenyképességi Hitelprogram és MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program 2.0 Hitelprogram keretében a vállalkozások részére - közvetlenül vagy pénzügyi intézményen keresztül közvetetten - nyújtott hitelhez a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az állam visszavonhatatlan készfizető kezességet vállal - a közvetlenül vagy pénzügyi intézményen keresztül közvetetten - az MFB Krízis Hitelprogram, az MFB Versenyképességi Hitelprogram és az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program 2.0 Hitelprogram keretében nyújtott hitelek tőkeösszege 80%-ának erejéig, azzal, hogy az e pont szerinti állami készfizető kezességvállalásért a hitelfelvevő által fizetendő díj mértéke a kezességvállalással biztosított hitel tőkeösszege 80%-ára vetített 0,1%/év;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal”

4. Az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat 4. pontjában a „2. pont a) alpontjában” szövegrész helyébe a „2. pont a) alpontjában, valamint 2/A. pont a) és b) alpontjában” szöveg lép.

5. Az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

1. melléklet az 1931/2021. (XII. 20.) Korm. határozathoz

3. melléklet az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz

MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program 2.0 feltételei

A B
1. Alapfeltételek
2. A kötelezett személye mikro-, kis- és középvállalkozás
3. Állami kezességvállalás mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-a
4. Az állami kezességvállalással támogatott hitelcél beruházási hitel, forgóeszközhitel (ideértve a működési költségek és ezen belül a személyi jellegű ráfordítások finanszírozását, valamint a forgóeszközhitel végtörlesztését is), hitelkiváltás, ideértve a pénzügyi lízing kiváltását is
5. Hitelösszeg minimum-maximum pénzügyi intézményen keresztül történő, közvetett hitelnyújtás során:
kis- és középvállalkozások esetén: 1 millió forint - 150 millió forint mikrovállalkozások esetén:
beruházási hitel és hitelkiváltás esetén: 50 millió forint - 150 millió forint
önálló forgóeszközhitel esetén: 1 millió forint - 150 millió forint

az MFB Zrt. által nyújtott közvetlen finanszírozás esetén:
150 millió forint - 1 milliárd forint
6. Futamidő forgóeszközhitel: maximum 5 év
beruházási hitel és hitelkiváltás: maximum 15 év

  Vissza az oldal tetejére