A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2021, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG (2021/C 18 I/02) EGYÜTTES KÖVETKEZTETÉSEI

a 2020-2024-es időszak szakpolitikai célkitűzéseiről és prioritásairól * 

A három intézmény megállapodik abban, hogy a 2024-ig tartó jogalkotási ciklusra vonatkozóan ambiciózus politikai és jogalkotási menetrendet dolgoz ki a helyreállítás és a megújult lendület érdekében. Ez az előremutató menetrend egy olyan reziliensebb Unió megteremtését célozza, amely egyszerre törekszik arra, hogy maga mögött hagyja a Covid19-világjárvány hatásait és megragadja az éghajlati és a digitális kettős átállásban rejlő lehetőségeket, továbbá erősítse Európa nyitott stratégiai autonómiáját. Annak érdekében, hogy az Unióban és partnereinél elősegítsük a helyreállítás megindítását és felkészüljünk ezekre az átalakulásokra, az elkövetkező négy évben a következő célkitűzéseket fogjuk prioritásként kezelni:

1. Minden erőfeszítést meg fogunk tenni a Covid19-világjárványt követő teljes helyreállítás érdekében, amely senkit sem hagy cserben. Továbbra is védelmezni fogjuk az életet és a megélhetést, támogatjuk az egészségügyi személyzetet, biztosítjuk az egészségügyi termékek elérhetőségét az Unión belül és kívül, és kiemelten kezeljük a védőoltások kifejlesztését és világszerte történő alkalmazását. Erőfeszítéseinket ezentúl is a gazdasági válság hatásainak enyhítését szolgáló intézkedésekre fogjuk összpontosítani. A Next Generation EU által megerősített ambiciózus többéves költségvetésünket a helyreállítás erősítésére és a jövő gazdaságának formálására fogjuk felhasználni, és ezzel párhuzamosan végrehajtjuk az új saját források bevezetésének ütemtervét. Az erőteljes helyreállítás támogatásának, valamint a versenyképesebb és fenntarthatóbb Európa megteremtésének szándékával el fogjuk mélyíteni az egységes piacot. Az egészségügy és a polgári védelem terén folytatott ambiciózusabb együttműködés keretében, az európai egészségügyi unió kiépítésén dolgozva és a nemzeti hatásköröket tiszteletben tartva tanulmányozni fogjuk az egészségügyi válságból levont tanulságokat és kezelni fogjuk a válság által felszínre hozott sebezhetőségeket.

2. A világjárvány koordinált kezelésén túl fokozni fogjuk a holnap Uniójának megteremtésére irányuló munkánkat. Ennek érdekében kiemelten kezeljük azokat az intézkedéseket, amelyek felgyorsítják a méltányosabb, egészségesebb, zöldebb és digitálisabb társadalomra való átállást az Unióban és a globális színtéren. A zöld és a digitális átállás felgyorsítása érdekében megerősítjük a kutatás-fejlesztési és az innovációs kapacitásunkat, különösen az olyan alapvető területeken, mint az energiaágazat, a nagy teljesítményű számítástechnika és a megbízható mesterséges intelligencia.

3. Az EU globális vezető szerepe az éghajlatváltozás elleni küzdelemben továbbra is alapvető prioritás, mivel a kibocsátás nagymértékű csökkentése és az erőforrások hatékonyabb felhasználása a gazdaság valamennyi ágazatában sürgető feladattá vált. Ugyanakkor a zöld átállás óriási lehetőségeket kínál a gazdasági növekedésre és a munkahelyteremtésre, miközben javítja az éghajlatváltozással szembeni rezilienciánkat. Az elkövetkező négy évben az alábbi céljaink elérésére fogunk törekedni: a klímasemlegesség megteremtése 2050-ig, a versenyképes, fenntartható és körforgásos gazdaságra való, társadalmilag igazságos átállás, a biológiai sokféleség védelme, valamint az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési céljainak megvalósítása.

4. A Covid19-válság felgyorsította a hiperkonnektivitást és az életmódunkat formáló, a tanulási, munkavégzési, szocializációs és fogyasztási szokásainkat átalakító új technológiák integrálását. válság felszínre hozta azokat a sebezhetőségeket is, amelyekkel Európa jelenleg szembenéz - a kiberbiztonságtól kezdve a kapacitásproblémákig és számos régióban a szélessávú infrastruktúra elégtelenségéig. világgazdaságban elfoglalt helyünk megerősítése és értékeink védelme érdekében kialakítjuk saját digitális megoldásainkat és megteremtjük Európa digitális szuverenitását. Erőfeszítéseinket egyidejűleg kell összpontosítanunk az adatokhoz való hozzáférésre és az adatvédelemre, valamint az innovatív technológia és az infrastruktúra fejlesztésére. A jelenlegi lendület kihasználása és Európának a további nagyszabású digitalizáció felé irányítása érdekében 2030-ra szóló egyértelmű digitális célokat határozunk meg és közösen dolgozunk majd ezek megvalósításán. A válság gazdasági hatásai és a helyreállítás üteme eltérők lesznek az egyes társadalmi csoportok és uniós régiók számára. A válság növelte a munkanélküliséget, különösen a sérülékeny foglalkoztatási formákban dolgozó fiatalok és nők körében. Ezért fogadunk el intézkedéseket a szociális jogok európai pillérének további végrehajtása érdekében, különös tekintettel a munkavállalók jogainak védelmére a digitális gazdaságban, a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőségre, a megfelelő minimálbérek keretének kidolgozására és a bérek átláthatóbbá tételére.

5. Gazdaságunk reziliensebbé és stabilabbá tétele érdekében tovább erősítjük alapjait. A schengeni térség megfelelő működése révén biztosítjuk a szabad mozgást, érvényesítjük, elmélyítjük és fellendítjük az egységes piacot, támogatjuk a nemzeti reform- és beruházási programokat, valamint ösztönözzük a magánberuházásokat a gazdaság beindítása érdekében. Ambiciózus európai iparpolitikát fogunk folytatni annak érdekében, hogy iparunkat fenntarthatóbbá, zöldebbé, globálisan versenyképesebbé és reziliensebbé tegyük. Meg kell erősítenünk közös valutánkat, nagyobb pénzügyi stabilitást kell biztosítanunk, és meg kell védenünk magunkat a pénzügyi bűncselekményekkel, az adócsalással, az adókijátszással és adókikerüléssel, valamint a pénzmosással szemben. Az európai vállalkozásokat és embereket meg kell védeni a külföldi tisztességtelen versennyel szemben. Ennek elérése érdekében megfelelő adópolitikai intézkedéseket vezetünk be, és kezeljük az egyes külföldi támogatások által az egységes piacra gyakorolt torzító hatásokat. A polgáraink biztonsága vagy gazdaságunk működése szempontjából kritikus termékek ellátási hiányának és a tőlük való függőségnek az elkerülése érdekében feltárjuk a stratégiai függőségeket és intézkedéseket hozunk a visszaszorításukra. Meg fogjuk erősíteni nyitott stratégiai autonómiánkat és rezilienciánkat, és fenn fogjuk tartani a nyitott és szabályokon alapuló kereskedelem iránti szilárd elkötelezettségünket.

6. Egyre gyakoribbak az önkényuralmi rendszerek arra irányuló kísérletei, hogy félrevezető narratívákat terjesszenek a Covid19-világjárványról és aláássák demokratikus társadalmainkat. Uniónk jövője azon múlik, hogy képesek leszünk-e megvédeni közös értékeinket és megerősíteni demokratikus modellünket. Szilárdan elköteleztük magunkat a jogállamiság elve mellett, amelyen demokratikus rendszerünk alapul. Határozottan fel fogunk lépni az európaiak biztonságának garantálása érdekében. Megerősítjük továbbá a terrorizmusra és a hibrid fenyegetésekre, a kialakulóban lévő és a meglévő ágazatközi, határokon átnyúló és hibrid fenyegetésekre és bűncselekményekre való közös reagálási képességünket. Az emberek jelentik demokráciánk motorját. Kezelni fogjuk a demográfiai változásokkal összefüggő sürgető társadalmi problémákat. Továbbra is védelmezzük az alapvető jogok tiszteletben tartását és a megkülönböztetésmentességet belföldön és külföldön egyaránt. Küzdeni fogunk a rasszizmus ellen, és a mindenki számára egyenlő jogokat és lehetőségeket biztosító Unió létrejöttén fogunk munkálkodni. Befejezzük a migrációs és menekültügyi rendszerünk átfogó reformja érdekében végzett munkánkat, hogy hatékony és humánus megközelítést alkalmazhassunk és rendelkezzünk a jövőbeli kihívásokkal való szembenézéshez szükséges eszközökkel.

7. Megerősítjük az EU globális szereplőként betöltött szerepét: az együttműködés elengedhetetlen a jövőnket formáló globális fejlemények befolyásolásához és bolygónk egészségének fenntartásához. Ezért előmozdítjuk és megreformáljuk a szabályokon alapuló, multilaterális globális rendet. E célok elérése érdekében szorosan együtt fogunk működni stratégiai partnereinkkel és a hasonlóan gondolkodó országokkal, különösen az Egyesült Államok új vezetésével. Újból megélénkített bővítési politikát folytatunk, különös figyelmet fordítunk a keleti és déli szomszédságunkban lévő partnereinkre, és előmozdítjuk az Afrikával fennálló élénk partnerséget. Egy erősebb transzatlanti szövetség részeként továbbfejlesztjük az erősebb Európát szolgáló védelmi képességeinket. Egy erős WTO létrehozásáért és az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséért fogunk munkálkodni, miközben biztosítjuk a tisztességtelen gyakorlatokra és a viszonosság hiányára való reagálási képességünket.

Ezek a szakpolitikai célkitűzések és prioritások határozzák meg és vezérlik az elkövetkező években végrehajtandó intézkedéseinket. Politikai döntéshozatalunkba beépítjük a stratégiai előrejelzést annak érdekében, hogy jobban megértsük a jelenlegi szakpolitikai döntések jövőbeli hatásait, sikeresen végrehajtsuk a zöld és a digitális átállást, továbbá képesek legyünk jobban befolyásolni a globális fejleményeket. Együtt fogunk működni polgáraink jobb szolgálata érdekében. Ezért lehetőséget fogunk biztosítani arra, hogy hallassák hangjukat az uniós döntéshozatalban, többek között az Európa jövőjéről szóló konferencián. Az európai hozzáadott érték, a szubszidiaritás és az arányosság elve vezérel majd bennünket, és teljes mértékben kihasználjuk a Szerződésekben rejlő lehetőségeket.

Съставено в Брюксел на десети декември две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas, el diez de diciembre de dos mil veinte.

V Bruselu dne desátého prosince dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende december to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Dezember zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta detsembrikuu kümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels on the tenth day of December in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles, le dix décembre deux mille vingt.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an deichiú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle fiche.

Sastavljeno u Bruxellesu desetog prosinca godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles, addì dieci dicembre duemilaventi.

Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada desmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų gruodžio dešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszadik év december havának tizedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, tien december tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas, em dez de dezembro de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles la zece decembrie două mii douăzeci.

V Bruseli desiateho decembra dvetisícdvadsať.

V Bruslju, dne desetega decembra leta dva tisoč dvajset.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Som skedde i Bryssel den tionde december år tjugohundratjugo.


  Vissza az oldal tetejére