Hatály: közlönyállapot (2022.I.14.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1/2022. (I. 14.) AM rendelet

az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és az agrárgazdasági szaktanácsadási rendszerről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. független szaktanácsadó: az a szaktanácsadó, aki

a) nem tagja, tulajdonosa, alkalmazottja olyan gazdasági társaságnak, illetve nem áll munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban olyan gazdasági társasággal - ide nem értve a miniszteri elismeréssel rendelkező termelői csoportot, termelői szervezetet, valamint az erdészeti hatóság által nyilvántartott erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozást -, amely a szolgáltatást igénybe vevő agrártevékenységéhez kapcsolódóan értékesítési és ügynöki tevékenységet végez, és

b) nem végez közpénzből nyújtott agrár-, élelmiszer-feldolgozási, erdőgazdálkodási, vidékfejlesztési támogatásokhoz, valamint hatósági feladatkörökhöz kapcsolódó adminisztratív vagy fizikai ellenőrző tevékenységet;

2. szaktanácsadó: az a természetes személy vagy szervezet, aki a 1. mellékletben meghatározott szakterületen szaktanácsadási tevékenységet folytat;

3. szaktanácsadói tevékenység: az 1. mellékletben felsorolt szakterületen, önállóan, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett tanácsadással megvalósított szolgáltatási tevékenység;

4. szakterület: az 1. mellékletben felsorolt tématerületen belüli terület, amelyen a szaktanácsadó a szaktanácsadói tevékenységét végzi;

5. szervezet: szaktanácsadói tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet, amely a szaktanácsadói tevékenységét szaktanácsadók közreműködésével végzi;

6. tématerület: az 1. mellékletben felsorolt szolgáltatási terület, amelyen belül a szaktanácsadó szakterületet választ és szaktanácsadói tevékenységét végzi.

2. Szaktanácsadói tevékenység bejelentése

2. § (1) A szaktanácsadói tevékenység folytatására irányuló bejelentést a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához (a továbbiakban: Agrárkamara) kell benyújtani.

(2) A megjelölt szakterületen jogosultságot szerzett természetes személy közreműködésével működő szervezet a közreműködő természetes személy szakterületén folytathat szaktanácsadói tevékenységet.

(3) A szaktanácsadó a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy

a) a tanácsadói tevékenysége során megszerzett személyes vagy egyedi információkat és adatokat nem hozza harmadik személy tudomására, kivéve a tevékenysége során feltárt olyan szabálytalanságokat vagy jogsértéseket, amelyeket kötelezettsége jelenteni a megfelelő hatóságnak,

b) függetlennek minősül-e.

(4) A bejelentéssel egyidejűleg az Agrárkamara honlapján közzétett nyomtatványon egy szakmai önéletrajzot is be kell nyújtani, amelyben a szaktanácsadó választott szakterületenként részletesen ismerteti az adott szakterületen végzett legalább ötéves szakmai tevékenységet.

(5) A szakmai végzettség igazolására a szaktanácsadó a bejelentéssel egyidejűleg benyújtja a választott szakterülethez kapcsolódó, a 2. melléklet szerinti, oklevéllel tanúsított egyetemi, főiskolai, mesterképzésben, alapképzésben szerzett végzettséget igazoló okiratot vagy ezekkel egyenértékű mesterképzésben vagy alapképzésben szerzett végzettséget igazoló okiratot, valamint

a) erdőgazdálkodási technikus esetén a mentorjának nyilatkozatát a mentorálásról,

b) növényvédelem szakterület megjelölése esetén a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarában való tagságot igazoló okiratot,

c) állategészségügy, állatvédelem szakterület megjelölése esetén a Magyar Állatorvosi Kamarában való tagságot igazoló okiratot vagy

d) jogosult erdészeti szakszemélyzet esetén a jogosult erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékszámát és a jogosult erdészeti szakszemélyzet részére kiállított igazolvány számát.

(6) Az Agrárkamara a bejelentést követően ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Szakmaközi tv.) 26. § (1) bekezdésének, valamint az (1)-(5) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

(7) Az Agrárkamara a bejelentés megfelelésének ellenőrzését követően az Agrárkamara által vezetett szaktanácsadói névjegyzékben nyilvántartott adatok közül a Szakmaközi tv. 26. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a honlapján közzéteszi.

3. § (1) Ha a szaktanácsadó megfelel a 2. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott feltételeknek, az Agrárkamara a természetes személy részére szaktanácsadói igazolványt, a szervezet részére szaktanácsadói igazolást állít ki.

(2) A szaktanácsadói igazolvány tartalmazza a természetes személy nevét, arcképét, születési helyét és idejét, szaktanácsadói névjegyzékszámát, a szaktanácsadói igazolvány számát, a szaktanácsadói nyilvántartásba vétel és a szaktanácsadói igazolvány kiállításának időpontját, valamint a választott tématerületet.

(3) A szaktanácsadói igazolás tartalmazza a szervezet nevét, szaktanácsadói névjegyzékszámát, a szaktanácsadói igazolás számát, a szaktanácsadói igazolás kiállításának időpontját, valamint a szaktanácsadói tématerületeket és szakterületeket, továbbá közreműködő szaktanácsadóinak nevét és szaktanácsadói névjegyzékszámát.

(4) A szaktanácsadói igazolvány és igazolás visszavonásig érvényes, amelyet a visszavonását követő tizenöt napon belül vissza kell szolgáltatni az Agrárkamara részére.

4. § (1) Ha a szaktanácsadó nem kívánja vagy nem tudja folytatni a szaktanácsadói tevékenységét, a tevékenységének szüneteltetését be kell jelentenie az Agrárkamarához, és a bejelentéssel egyidejűleg a szaktanácsadói igazolványt meg kell küldenie az Agrárkamarának. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. A szüneteltetés határozott időtartamra vonatkozik, amely legfeljebb három év.

(2) A szüneteltetés bejelentését követően, annak időtartama alatt a szaktanácsadó szaktanácsadói tevékenységet nem folytathat, valamint e rendelet szerinti képzési és beszámolási kötelezettsége nem áll fenn. A tevékenység szüneteltetésének ideje alatt e tény a szaktanácsadói névjegyzékben feltüntetésre kerül.

(3) A szüneteltetés lejárta előtt, a szaktanácsadó tett bejelentése alapján a szüneteltetés egy alkalommal, legfeljebb három évre meghosszabbítható.

(4) Ha a szaktanácsadó a szüneteltetés bejelentésében meghatározott időtartam lejárta előtt folytatni kívánja a tevékenységét, akkor bejelentésével bejelenti a szüneteltetés megszüntetését.

5. § A szaktanácsadó szaktanácsadói tevékenység folytatására szóló jogosultsága megszűnik, a szaktanácsadói névjegyzékből törlésre kerül, és a szaktanácsadói igazolvány vagy igazolás visszavonásra kerül, ha

a) a szaktanácsadó

aa) a tevékenységének megszüntetését bejelenti az Agrárkamara részére,

ab) tevékenysége folytatásának megtiltását követően egy éven belül nem igazolja a tevékenység folytatására való jogosultságát, vagy

ac) elhalálozik;

b) a szervezet ellen jogerős végzéssel végelszámolási, felszámolási, csőd- vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárást rendeltek el.

3. Képzések

6. § (1) A természetes személy szaktanácsadó legkésőbb a szaktanácsadói tevékenység bejelentését követő naptári év végéig szaktanácsadói alapképzésen vesz részt, és alapvizsgát tesz. Az alapképzés témakörei:

a) a szaktanácsadás alapjai, módszertana,

b) az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadás rendszere, gyakorlata,

c) a szaktanácsadói tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszerek ismerete és

d) a digitális technológia alapjai, alkalmazása a mezőgazdaságban és vidékfejlesztésben.

(2) A természetes személy szaktanácsadó, aki az alapképzés témakörében a korábbi tanulmányai vagy munkája során képzésben részesült, és ezt a végzettséget igazoló dokumentummal vagy eredményes vizsgát tanúsító igazolással bizonyítja, mentesül az adott témakör képzési kötelezettsége alól.

7. § (1) Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) évente legfeljebb egy további kötelező képzést írhat elő a szaktanácsadó részére, ha a szaktanácsadó szakterületén felmerülő természeti, népegészségügyi vagy eljárási körülmények azt szükségessé teszik.

(2) Az Agrárkamara a szaktanácsadó részére - a szaktanácsadói ismereteik aktualizálása és bővítésére céljából - évente egy alkalommal további kötelező képzést kezdeményezhet, ha a szaktanácsadó szakterületén felmerülő természeti, népegészségügyi vagy eljárási körülmények azt szükségessé teszik. A miniszter jóváhagyását követően a képzésen való részvétel kötelező.

8. § (1) A független természetes személy szaktanácsadó évente köteles a tématerületéhez kapcsolódó képzés elvégzésére, amelyet tíz kreditpont megszerzésével teljesít az Agrárkamara által akkreditált képzés elvégzésével, illetve szakmai rendezvényeken való részvétellel. A képzések és rendezvények kreditértékét az Agrárkamara a honlapján teszi közé.

(2) A szakmai rendezvényen való részvétel után kreditpont abban az esetben írható jóvá a természetes személy szaktanácsadó számára, ha az Agrárkamara által rendszeresített formai követelményeknek megfelelő jelenléti íven a szaktanácsadói névjegyzékszámát megadta, és az ívet aláírta.

9. § (1) A szaktanácsadók képzéseinek és vizsgáinak szervezéséért az Agrárkamara felelős.

(2) Az éves képzési időszak megegyezik a naptári évvel.

(3) A képzés akkor minősül sikeresnek, ha az elért eredmény - az Agrárkamara által a honlapján megjelenített képzési tájékoztató alapján - legalább megfelelt.

(4) A szaktanácsadói tevékenység bejelentésének évében a szaktanácsadó nem köteles részt venni képzésen.

4. Szaktanácsadók értékelése

10. § (1) A szaktanácsadók értékelését az Agrárkamara a szaktanácsadók által készített éves beszámoló, valamint az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése alapján évente végzi.

(2) A beszámolót az Agrárkamara által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatvány alapján kell teljesíteni a tárgyévet követő év február 15. napjáig.

(3) Az éves beszámoló természetes személy szaktanácsadó esetén az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a szaktanácsadói szerződések száma,

b) a szervezet megnevezése, akivel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állt,

c) a szakterületen belül végzett éves tevékenység bemutatása,

d) a természetes személy szaktanácsadó szakmai konferencián tartott előadása (hazai és külföldi),

e) a természetes személy szaktanácsadó publikációinak bemutatása,

f) a természetes személy szaktanácsadó honlapjának vagy információs tevékenységének bemutatása,

g) nyilatkozat szakmai szervezeti tagságról és

h) a szakmai díjak felsorolása.

(4) Az éves beszámoló szervezet esetén az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a szaktanácsadói szerződések száma és

b) a szervezetben közreműködő szaktanácsadó vagy szaktanácsadóinak neve és szaktanácsadói névjegyzékszáma.

5. Az Agrárkamara feladatai

11. § (1) Az Agrárkamara koordinálja, nyilvántartja és ellenőrzi a szaktanácsadókat.

(2) Az Agrárkamara a törvényben meghatározott feladatai mellett

a) értékeli a szaktanácsadók munkáját, valamint összegyűjti és értékeli a szaktanácsadók éves beszámolóját, megküldi az ebből készült összefoglalót a miniszter részére,

b) ellátja a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság (a továbbiakban: NATaB) titkársági feladatait,

c) üzemelteti az elektronikus szaktanácsadói névjegyzékkezelő rendszert, valamint

d) ellátja a magyar agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadás nemzetközi képviseletét.

(3) A NATaB 20 tagból áll, akikre az Agrárkamara tesz javaslatot. A NATaB tagjait a miniszter nevezi ki. A miniszter a tagok közül nevezi ki a NATaB elnökét, és jogosult őt visszahívni, valamint jóváhagyja a NATaB ügyrendjét. A NATaB tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

(4) A NATaB az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadással összefüggő feladatok végrehajtására vonatkozó javaslatokat tesz, és véleményezi azok végrehajtását.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

13. § A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet alapján az Agrárkamara által nyilvántartásba vett szaktanácsadó e rendelet hatálybalépését követően külön bejelentés nélkül folytathatja szaktanácsadói tevékenységét, és az Agrárkamara a szaktanácsadót a szaktanácsadói névjegyzékben feltünteti.

14. § (1) Ez a rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12-14. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

15. § Hatályát veszti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet.

1. melléklet az 1/2022. (I. 14.) AM rendelethez

A szaktanácsadás tématerületei és szakterületei

A B
1. TÉMATERÜLET SZAKTERÜLET
2. Szántóföldi növénytermesztés
3. Fehérjenövények termesztése
4. Gabonatermesztés
5. Olajos növények termesztése
6. Ipari növények termesztése
7. Vetőmag-előállítás
8. Állattenyésztés
9. Halgazdálkodás
10. Juh- és kecsketenyésztés
11. Kisállattenyésztés
12. Lótenyésztés
13. Méhészet
14. Sertéstenyésztés
15. Víziszárnyasok tenyésztése
16. Brojler csirke tenyésztése
17. Tojástermelés
18. Pulykatenyésztés
19. Egyéb szárnyasfélék tenyésztése (strucc, emu, galamb stb.)
20. Tejelő szarvasmarhafélék tenyésztése
21. Húshasznú szarvasmarhafélék tenyésztése
22. Nagyvadfajok élelmiszer-előállítási célú tartása, tenyésztése
23. Kynologia
24. Kertészet
25. Almatermésűek termesztése
26. Bogyós gyümölcsök termesztése
27. Héjasok termesztése
28. Csonthéjasok termesztése
29. Csemegeszőlő termesztése
30. Borszőlő-termesztés
31. Dísznövény-termesztés
32. Gyógynövény-termesztés, -gyűjtés
33. Gombatermesztés
34. Dohánytermesztés
35. Szabadföldi zöldségtermesztés
36. Zöldséghajtatás
37. Szőlő szaporítóanyag-előállítás
38. Gyümölcs faiskola
39. Díszfaiskola és egyéb dísznövény szaporítóanyag-előállítás
40. Zöldség- és gyógynövény vetőmag-előállítás és palántanevelés
41. Takarmányozás, takarmány-előállítás
42. Gyepgazdálkodás
43. Takarmánykeverék-előállítás
44. Állati takarmányozás
45. Precíziós gazdálkodás
46. Precíziós növénytermesztés
47. Precíziós állattenyésztés
48. Precíziós kertészet
49. Ökológiai gazdálkodás
50. Ökológiai szántóföldi növénytermesztés
51. Ökológiai állattenyésztés
52. Ökológiai kertészet
53. Vízgazdálkodás, öntözésfejlesztés Öntözéses gazdálkodás
54. Élelmiszer-előállítás és-feldolgozás
55. Húsfeldolgozás és húskészítmény-gyártás
56. Baromfi-feldolgozás (tojás is) és baromfi-készítmény gyártás
57. Tej- és tejtermékgyártás
58. Halfeldolgozás
59. Szeszesital-gyártás
60. Sörgyártás
61. Bortermelés
62. Alkoholmentesital-gyártás
63. Édesipari termékgyártás
64. Malomipari termékgyártás
65. Sütőipari termékgyártás
66. Zöldség- és gyümölcsfeldolgozás és -tartósítás
67. Növényi termékek feldolgozása
68. Higiénia
69. Élelmiszerbiztonság
70. Erdőgazdálkodás
71. Faállomány-gazdálkodás vágásos üzemmódban
72. Faállomány-gazdálkodás nem vágásos üzemmódokban
73. Mellékhaszonvételi lehetőségek
74. Erdészeti szaporítóanyag-termelési lehetőségek
75. Faanyag elsődleges hasznosítása, biomassza potenciál kihasználása
76. Erdő, fás szárú ültetvény, fásítás létesítése, agrár-erdészeti rendszerek
77. Erdészeti termőhely értékelése
78. Erdővédelem
79. Természetvédelem az erdőgazdálkodásban
80. Egyéb védelmi funkciók az erdőgazdálkodásban
81. Magán erdőgazdálkodás szerveződési lehetőségei
82. Erdővagyon átvilágítás, erdőgazdálkodás lehetőségek
83. Erdészeti létesítmények
84. Digitalizáció az erdőgazdálkodásban
85. Vadgazdálkodás Zárt téri intenzív vadgazdálkodás
86. Környezeti fenntarthatóság
87. Alternatív energiatermelés és -hasznosítás
88. Vízvédelem
89. Talajvédelem, tápanyaggazdálkodás
90. Melléktermék- és hulladékhasznosítás
91. Körforgásos és biomassza alapú gazdálkodás
92. Növényvédelem Növényvédelem
93. Állategészségügy Állategészségügy, állatvédelem
94. Földügyek Földvédelem és földminősítés
95. Vidékfejlesztés
96. Falusi és agroturizmus
97. Lovas turizmus
98. Tevékenységdiverzifikáció
99. Rövid Ellátási Lánc
100. Kistermelői értékesítés
101. Támogató adminisztráció
102. Agrár- és vidékfejlesztéshez kapcsolódó pályázati tanácsadás, pályázatírás
103. Egységes kérelem (EK) benyújtás
104. Agrár- és vidékfejlesztéshez kapcsolódó tervkészítés, engedélyezési eljárás
105. Gazdálkodási napló (GN) vezetés
106. Kölcsönös megfeleltetés
107. Mezőgazdasági kárszakértés, kárügyintézés
108. Élelmiszeripari, agrár- és vidékfejlesztési vállalkozásszervezés, -menedzsment
109. Vállalkozásszervezés, -menedzsment
110. Munkavédelem, munkabiztonság
111. Termék- és technológiafejlesztés
112. Minőségirányítás
113. Vadkár megelőzési és érvényesítési tanácsadás
114. Szántóföldi növénytermesztést érintő vadkár és vadászati kár megelőzése, érvényesítése
115. Gyümölcstermesztést érintő vadkár és vadászati kár megelőzése, érvényesítése
116. Szőlőtermesztést érintő vadkár és vadászati kár megelőzése, érvényesítése
117. Erdőgazdálkodást érintő vadkár és vadászati kár megelőzése, érvényesítése
118. Vadban okozott kár megelőzése, érvényesítése

2. melléklet az 1/2022. (I. 14.) AM rendelethez

A szaktanácsadási tématerületekhez kapcsolódó végzettségek

A B
1. Végzettség 1. melléklet szerinti tématerület kódszáma
2. I. végzettségi szint: főiskola
3. Élelmiszer-technológus mérnök 53., 100., 107.
4. Mezőgazdasági gépészmérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 53., 94., 100., 107.
5. Kertészmérnök 2., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
6. Agrármérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
7. Állattenyésztő mérnök 2., 8., 40., 44., 48., 53., 85., 92., 94., 100., 107.
8. Növénytermesztési mérnök 2., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
9. Földmérő mérnök 93., 100., 107.
10. Földrendező mérnök 93., 100., 107.
11. Környezetgazdálkodási agrármérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
12. Meliorációs mérnök 85., 100., 107.
13. Gazdasági agrármérnök 48., 53., 94., 100., 107.
14. Agrármenedzser 53., 100., 107.
15. Tájgazdálkodási mérnök 23., 44., 48., 52., 100., 107.
16. Természetvédelmi mérnök 48., 52., 85., 91., 100., 107.
17. Vidékfejlesztési agrármérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 94., 100., 107.
18. Vidékfejlesztési közgazdász 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 94., 100., 107.
19. Mezőgazdasági vízgazdálkodási és technológiai mérnök 44., 52., 85.
20. II. végzettségi szint: egyetem
21. Okleveles élelmiszermérnök 53., 100., 107.
22. Okleveles faipari mérnök 23., 44., 85., 100., 107.
23. Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 53., 94., 100., 107.
24. Okleveles agrármérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
25. Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
26. Okleveles kertészmérnök 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
27. Okleveles erdőmérnök 48., 69., 84., 85., 91., 100., 107., 112.
28. Okleveles tájépítész mérnök 23., 44., 48., 52., 100., 107.
29. Okleveles gazdasági agrármérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 94., 100., 107.
30. Állatorvos doktor 8., 40., 44., 48., 53., 92., 100., 107.
31. Okleveles agrárkémikus agrármérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
32. Okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
33. Okleveles növényorvos 2., 8., 23., 40., 44., 48., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
34. Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 94., 100., 107.
35. III. végzettségi szint: alapfokozat (BSc)
36. Agrár digitalizációs mérnök 44., 85., 100., 107.
37. Földmérő és földrendező mérnök 93., 100., 107.
38. Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 53., 94., 100., 107.
39. Tájrendező-kertépítő mérnök 23., 44., 48., 52., 94., 100., 107.
40. Erdőmérnök 69., 84., 85., 91., 100., 107., 112.
41. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
42. Élelmiszermérnök 53., 100., 107.
43. Kertészmérnök 2., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
44. Környezetgazdálkodási agrármérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
45. Természetvédelmi mérnök 48., 52., 85., 91., 100., 107.
46. Vadgazda mérnök 84., 100., 107., 112.
47. Állattenyésztő mérnök 2., 8., 40., 44., 48., 53., 85., 94., 100., 107.
48. Mezőgazdasági mérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 94., 100., 107.
49. Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnök 52
50. Informatikus és szakigazgatási agrármérnök 2., 44., 100., 107.
51. Növénytermesztő mérnök 2., 23., 44., 52., 53., 85., 94., 100., 107.
52. Szőlész-borász mérnök 23., 44., 53., 100., 107.
53. Biomérnök 53., 100., 107.
54. Vegyészmérnök 53., 100., 107.
55. Vidékfejlesztő közgazdász 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
56. Agrárközgazdász 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
57. IV. végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)
58. Okleveles agrármérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
59. Okleveles élelmiszerbiztonsági és-minőségi mérnök 2., 8., 23., 40., 53., 94., 100., 107.
60. Okleveles élelmiszermérnök 53., 100., 107.
61. Okleveles kertészmérnök 2., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
62. Okleveles mezőgazdasági biotechnológus 2., 23., 48., 91., 94., 100., 107.
63. Okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök 44., 52., 85.
64. Okleveles növényorvos 2., 8., 23., 40., 44., 48., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
65. Okleveles tájépítész mérnök 23., 44., 48., 52., 100., 107.
66. Okleveles természetvédelmi mérnök 48., 52., 85., 91., 100., 107.
67. Okleveles vadgazda mérnök 84., 100., 107., 112.
68. Okleveles állatorvos doktor 8., 40., 44., 48., 53., 92., 100., 107.
69. Okleveles állattenyésztő mérnök 2., 8., 40., 44., 48., 53., 85., 94., 100., 107.
70. Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2., 8., 40., 44., 48., 53., 85., 94., 100., 107.
71. Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 94., 100., 107.
72. Okleveles növénytermesztő mérnök 2., 23., 44., 52., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
73. Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
74. Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök 2., 23., 53., 85., 91., 94., 100., 107.
75. Okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 53., 94., 100., 107.
76. Okleveles birtokrendező mérnök 93., 100., 107.
77. Okleveles ökológiai gazdálkodási mérnöki 48., 85., 94., 100., 107.
78. Okleveles szőlész, borász mérnök 23., 53., 100., 107.
79. Okleveles biomérnök 53., 100., 107.
80. Okleveles vegyészmérnök 53., 100., 107.
81. Okleveles erdőmérnök 48., 69., 84., 85., 91., 100., 107., 112.
82. Okleveles gazdasági agrármérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 94., 100., 107.
83. Okleveles szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnök 44., 100., 107.
84. Okleveles fenntartható takarmányozási agrármérnök 2., 8., 23., 40., 44., 48., 53., 85., 94., 100., 107.
85. Okleveles vidékfejlesztő közgazdász 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 94., 100., 107.
86. Okleveles agrárközgazdász 2., 8., 23., 40., 44., 48., 52., 53., 85., 94., 100., 107.