A jogszabály mai napon ( 2024.04.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (12) bekezdése 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 6/J. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 18/D. §-a szerinti tevékenység végzéséhez szükséges szakmagyakorlási alkalmasság megállapítására irányuló eljárásra terjed ki a nukleáris létesítményekben és radioaktívhulladék-tárolókban.

(2) E rendelet nem érinti az Európai Unió tagállamai és az Európai Gazdasági Térségben részes államok szolgáltatóinak (a továbbiakban: EGT-állam) az Európai Unió joga alapján őket megillető, a letelepedés keretében történő szolgáltatásnyújtáshoz és a szabad szolgáltatásnyújtáshoz fűződő jogát.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. kérelmező: az Atv. 2. § 22. pontja szerinti engedélyes;

2. licenc: olyan okirat, amelyet a hatáskörrel rendelkező szerv a nem magyarországi kiállítás helye szerint irányadó szabályoknak megfelelő formában állít ki az arra alkalmas szakmagyakorló cég részére;

3. megrendelő: nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló megrendelője vagy engedélyese EGT-államban és nem EGT-államban;

4. referencia: a megrendelő cégszerű aláírásával ellátott dokumentum, amely igazolja, hogy a megrendelő részére a szakmagyakorló a műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri vagy felelős műszaki vezetői területen vagy a szakmagyakorló cég a tervezői vagy szakértői területen a jogszabályok előírásainak betartásával megfelelő minőségű tevékenységet végzett;

5. referenciával nem rendelkező szakmagyakorló: az a természetes személy, aki nem rendelkezik a 3. pont szerinti referenciával, de a kérelmezett szakterülethez kapcsolódó alapfokú (a továbbiakban: BSc) vagy mesterfokú (a továbbiakban: MSc) végzettséggel, valamint a kérelmezett szakterületen szakmagyakorlásra jogosító okirattal rendelkezik, és igazolni tud a szakmagyakorlásra jogosító okirat megszerzése után MSc diploma esetén 2 év, BSc diploma esetén 3 év szakterületén végzett szakmai gyakorlatot, továbbá az előírt gyakorlati időtartamból legalább 6 hónapot a Hatóság nyilvántartásában már szereplő szakmagyakorló mellett végzett tevékenységet az Atv. hatálya alá tartozó építmények tervezése, kivitelezése vagy ezek ellenőrzése területén, és ezt a Hatóság nyilvántartásában szereplő szakmagyakorló nyilatkozatával igazolja;

6. szakmagyakorló: az a természetes személy, akinek a szakmagyakorlási nyilvántartásba vételét a kérelmező kezdeményezi az Országos Atomenergia Hivatalnál (a továbbiakban: Hatóság);

7. szakmagyakorló cég: az a nem Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság vagy jogi személy, amelynek a szakmagyakorlási nyilvántartásba vételét a kérelmező kezdeményezi a Hatóságnál;

8. szakmai tevékenység: az Atv. hatálya alá tartozó építmények vonatkozásában végzett építészeti-műszaki szakértői, építészeti tervezői, építészeti műszaki ellenőri és építész felelős műszaki vezetői tevékenység;

9. szakmagyakorlásra jogosító okirat: a hatáskörrel rendelkező, területileg illetékes szakmai szerv által megállapított jogosultság.

3. § A szakmagyakorló cég tevékenységét az e rendelet szerinti kérelmező folyamatosan ellenőrzi a hazai szabályozásnak való megfelelés szempontjából.

2. A szakmagyakorlásra alkalmasság megállapítására és a nyilvántartásba vételre irányuló eljárás szabályai

4. § A szakmagyakorlásra alkalmasság megállapítására és a nyilvántartásba vételre irányuló eljárás az Atv. szerinti nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló engedélyes kérelmére indul.

5. § A szakmagyakorlási alkalmasság nyilvántartásba vétele iránti eljárás elektronikusan, a szakmagyakorlási jogosultsági eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer segítségével benyújtott kérelemre indul.

6. § Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti EN-A, SZÉM6, ME-EN-A és MV-EN-A jelölésű szakmagyakorlási jogosultság megléte esetén az Atv. 18/D. §-a szerinti tevékenység a hatósági nyilvántartásba vételt követően folytatható.

7. § (1) A kérelem tartalmazza:

a) a szakmagyakorlási alkalmasság megállapítását kérelmező nevét és székhelyét,

b) a kérelem tárgyát,

c) a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység területének, szakterületének, részszakterületének az 1. melléklet szerinti megnevezését és betűkódját,

d) a szakmagyakorló kérelmezett szakterületéhez kapcsolódó releváns szakmai gyakorlatának rövid leírását, időtartamát,

e) a szakmagyakorló cég kérelmező esetén

ea) harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, nyilvántartásba vételt igazoló okiratot,

eb) a személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja nevét, végzettségét, szakmagyakorlásra jogosító okiratának magyarországi szakmagyakorló esetében hiteles másolatát, külföldi szakmagyakorló esetében pedig hiteles fordítását, akire tekintettel kívánja a szakmagyakorlásra alkalmassági jogosultságot megszerezni,

ec) a hatáskörrel rendelkező szerv által a kiállítás helye szerint irányadó szabályoknak megfelelő formában kiállított hiteles aláírási címpéldányt,

ed) amennyiben a szakmagyakorló cég rendelkezik magyarországi telephellyel és magyarországi leányvállalattal, annak tényét, adatait igazoló okiratot,

f) szakmagyakorló esetén

fa) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvényben meghatározott természetes személyazonosító adatokat,

fb) a szakmai tevékenységre jogosító okirat számát, kiállításának napját,

fc) szakmagyakorlásra jogosító okiratának magyarországi szakmagyakorló esetében hiteles másolatát, külföldi szakmagyakorló esetében pedig hiteles fordítását, akire tekintettel kívánja a szakmagyakorlásra alkalmassági jogosultságot megszerezni.

(2) A kérelemhez csatolni kell a 9. §-ban előírt feltételek meglétét igazoló dokumentumokat, valamint a származási ország irányadó jogszabályai szerinti igazolást, amelyből kétséget kizáróan megállapítható, hogy a szakmagyakorlóval szemben nem áll fenn az Atv. 11. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

(3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolandó dokumentumokat azok hiteles magyar nyelvű fordításával együtt kell benyújtani.

8. § (1) A Hatóság a kérelem beérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy az megfelel-e a 7. § szerinti követelményeknek.

(2) Ha a kérelem nem felel meg a 7. § szerinti követelményeknek, a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel, legfeljebb 15 napos határidő tűzése mellett.

(3) A Hatóság a kérelmet elutasítja és az eljárást megszünteti, ha

a) a hiánypótlásra megadott határidő eredménytelenül telt el,

b) a kérelmező a kérelmet ismételten hiányosan nyújtja be,

c) a kérelmezett személy szakmagyakorlásra alkalmassága nem állapítható meg.

9. § (1) A Hatóság a szakmagyakorlásra alkalmasságot megállapítja, és a szakmagyakorlót, illetve a szakmagyakorló céget nyilvántartásba veszi, ha

a) rendelkezik a hatáskörrel rendelkező szerv által a kiállítás helye szerint irányadó szabályoknak megfelelő formában érvényes, a kérelmezett szakterülethez kapcsolódó végzettséget igazoló okirattal és szakmagyakorlásra jogosító okirattal, vagy szakmagyakorló cég esetében érvényes licenccel,

b) rendelkezik a 2. § 6. pontja szerinti szakmai tevékenység tekintetében legalább 12 hónapig folytatott szakmai tevékenységre vonatkozó referenciával, vagy referenciával nem rendelkező szakmagyakorló esetén igazolja a 2. § 9. pontjában megállapított, végzettségéhez tartozó gyakorlati időt,

c) nyilatkozik arról, hogy a szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet Magyarország területén az adott tevékenységre irányadó hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint egyéb szakmai, hatósági előírások, továbbá a vonatkozó érvényes szabványok előírásainak betartásával és útmutatók ajánlásainak figyelembevételével végzi,

d) szakmagyakorló esetén nyilatkozik arról, hogy a Hatóság által megszabott továbbképzési követelményeknek a nyilvántartásba vétel napjától számított 1 éven belül eleget tesz,

e) a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység kizárólag olyan építményekre vonatkozik, melyek a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló létesítéséhez szükségesek, de a létesítmény üzemeltetésében szerepet nem játszanak, és a tevékenység megfelel a 2. § 9. pontjában foglaltaknak, azzal a kivétellel, hogy a Hatóság nyilvántartásában már szereplő szakmagyakorló mellett végzett 6 hónapos tevékenységet nem szükséges teljesíteni és igazolni.

(2) Amennyiben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglalt egyszerűsített határozat kiadására vonatkozó feltételek fennállnak, a Hatóság a kérelemnek egyszerűsített határozatban ad helyt.

(3) A Hatóság a határozatban megjelöli a szakmagyakorlási tevékenység szakterületét, a nyilvántartási számot, és a 2. melléklet alapján meghatározza a nyilvántartásba vétel időtartamát. A nyilvántartásba vétel időtartama nem lehet hosszabb, mint a szakmagyakorlásra jogosító engedélyének érvényessége.

(4) A Hatóság a nyilvántartásba vétel időtartama alatt kérelemre a nyilvántartásba vétel idejét meghosszabbítja, ha

a) a szakmagyakorlóval, szakmagyakorló céggel szemben támasztott követelményeknek továbbra is eleget tesz,

b) szakmagyakorló esetén a legalább 12 hónap időtartam alatt végzett referenciákat, szakmagyakorló cég esetén a referenciákat és a licencet ismételten benyújtja,

c) szakmagyakorló esetén eleget tesz a Hatóság által tartott továbbképzési kötelezettségnek, valamint

d) a szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég nyilatkozik arról, hogy a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet Magyarország területén az adott tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint egyéb szakmai, hatósági előírások, továbbá a vonatkozó érvényes szabványok előírásainak betartásával és útmutatók ajánlásainak figyelembevételével végzi.

(5) A (6) bekezdésben meghatározott kivétellel az első Hatóság általi nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartás időtartamának meghosszabbításához a szakmagyakorlónak rendelkeznie kell a megelőző nyilvántartásba vétel időtartama alatt végzett tevékenységre vonatkozó referenciával.

(6) Az 1 éves nyilvántartásba vételi idővel rendelkező szakmagyakorlók esetén a nyilvántartásba vételi idő első meghosszabbításakor a Hatóság az eredetileg benyújtott referenciát elfogadja, minden további hosszabbításra irányuló kérelemhez új referenciát kell benyújtani.

10. § Az Atv. 18/D. §-a szerinti tevékenységet az végezhet, aki hatósági nyilvántartásba vett szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég. Tervezési tevékenység esetén az összes szakági felelős tervezőnek vagy szakági felelős tervezőkkel rendelkező cégnek kell a nyilvántartásban szerepelnie. A szakértői dokumentumokat a Hatóság nyilvántartásában szereplő szakmagyakorlók vagy a szakmagyakorló cégek jegyezhetik. A benyújtott szakértői és tervezési dokumentumok szakági felelős tervező és szakértő személy aláírásával ellátva fogadhatók el.

11. § A nem Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságról, jogi személyről akkor állapítható meg a szakmagyakorlásra való alkalmasság, ha

a) munkavállalóként foglalkoztat olyan természetes személyt, akit szakmagyakorlási nyilvántartásba az adott szakterületen már bejegyeztek, valamint az adott szakterület a cég tevékenységi körébe tartozik, és a cég ezen tevékenységét ez a személy végzi, és

b) a gazdasági társaság, jogi személy származási országának irányadó jogszabályai szerinti jogosultsággal rendelkezik az adott szakterületen, és ezt az igazolást a származási ország kiállító szervének hivatalos ellenjegyzésével és a licenc hiteles fordításával igazolja.

3. Az elektronikus nyilvántartás vezetése

12. § (1) A Hatóság a szakmagyakorlókról és a szakmagyakorló cégekről szakterületekre bontott, közhiteles elektronikus nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza

a) a szakmagyakorló természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét és értesítési címét,

b) szakmagyakorló cég esetén annak nevét, székhelyét, értesítési címét, a hatáskörrel rendelkező szerv által a kiállítás helye szerint irányadó szabályoknak megfelelő formában kiállított cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vételi számát,

c) a szakmagyakorló szakterületét (szakág),

d) a szakmagyakorló végzettségét igazoló okirat számát, kiállításának napját,

e) a szakmagyakorló szakmai tevékenységét engedélyező okirat számát, kiállításának napját,

f) az adatváltozások bejelentésének napját, pontos idejét,

g) a szakmai tevékenységtől való eltiltás tényét, annak okát, időtartamát, az alapjául szolgáló határozat jogerőre emelkedésének napját,

h) a szakmai tevékenység szünetelésének tényét, kezdő napját és időtartamát,

i) a szakmagyakorlásra alkalmassági nyilvántartási számot.

4. Jogkövetkezmények

13. § (1) A Hatóság a nyilvántartásba vett szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég tevékenységét az általa lefolytatott eljárás keretében ellenőrzi annak érdekében, hogy a szakmagyakorlási tevékenységet csak az arra jogosult végezze.

(2) A szakmagyakorló vagy a szakmagyakorló cég a 12. § (2) bekezdésében foglalt adataiban történt változást, a szakmagyakorló cég licencének megszűnését, valamint a szakmagyakorlásra feljogosított cégnél a nyilvántartásba vett természetes személyek munkaviszonya vagy szerződéses kapcsolata megszűnését haladéktalanul köteles az engedélyes tudomására hozni. Az engedélyes az adatváltozást a változást igazoló okiratok rendelkezésére állását követő 8 napon belül bejelenti a Hatóságnak. A Hatóság az adatváltozást 15 napon belül átvezeti.

(3) A Hatóság figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót és szakmagyakorló céget, amennyiben

a) a (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

b) szakmai tevékenységét a 9. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak megsértésével gyakorolja.

(4) A Hatóság megtiltja a szakmai tevékenység folytatását és haladéktalanul törli a tevékenységet folytató szakmagyakorlót vagy szakmagyakorló céget a nyilvántartásból, amennyiben

a) a szakmagyakorló vagy a szakmagyakorló cég nyilvántartásba vételét követően merült fel olyan tény vagy adat, amely az alkalmasság megállapítását és a nyilvántartásba vételt nem tette volna lehetővé,

b) a jogszabályban előírt alkalmassági feltételekkel már nem rendelkezik,

c) a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolt dokumentumokban valótlan adatközlést vagy nyilatkozatot tett, és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja, vagy

d) a Hatóság - a (3) bekezdés szerint - ismételt figyelmeztetést tesz.

(5) A Hatóság által megtiltott szakmai tevékenység újra folytatható

a) szakmagyakorló esetén az eltiltás napjától számított 1 év türelmi idő letelte után, a Hatóság által megjelölt továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolásával,

b) szakmagyakorló cég esetén az eltiltás napjától számított 1 év türelmi idő letelte után, az engedélyes által a Hatóság részvételével lefolytatott ellenőrzésen való megfelelő minősítés elérésekor.

(6) A nyilvántartásból való törlést követően a szakmagyakorlóra, valamint a szakmagyakorló cégre vonatkozó adatokat a Hatóság a nukleáris létesítmény leszereléséig, a radioaktívhulladék-tároló passzív intézményes ellenőrzésre való áttéréséig őrzi meg.

5. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.

15. § Az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, az MV-ÉG-R, MV-ÉV-R, MV-KÉ-R, MV-VV-R, MV-TV-R, MV-VZ-R, MV-VI-R szakterületen (részszakterületen) végzett szakmai tevékenységre jogosító okirat alapján nyilvántartásba vett szakmagyakorlók nyilvántartásba vételi ideje a 9. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint 2026-ig hosszabbítható meg.

1. melléklet a 7/2022. (IV. 29.) OAH rendelethez

A szakmagyakorlási tevékenység területének, szakterületének megnevezése és betűkódja

A B C D
1. Terület Szakterület (szakág) Szakterület/szakág megnevezése Betűkód
2. építészeti AT-ÉMSZ-É-0000
3. tartószerkezeti AT-ÉMSZ-T-0000
4. épületszerkezeti AT-ÉMSZ-ÉSZ-0000
5. épületgépészeti AT-ÉMSZ-ÉG-0000
6. épületfizikai AT-ÉMSZ-ÉF-0000
7. épületenergetikai AT-ÉMSZ-ÉE-0000
8. épületvillamossági AT-ÉMSZ-ÉV-0000
9. építészeti-műszaki szakértői geotechnikai MSZ AT-ÉMSZ-G-0000
10. tűzvédelmi AT-ÉMSZ-TŰ-0000
11. építési szakipari AT-ÉMSZ-ÉSZA-0000
12. építési szerelőipari AT-ÉMSZ-ÉSZE-0000
13. építőanyag-ipari AT-ÉMSZ-ÉA-0000
14. hídszerkezeti AT-ÉMSZ-H-0000
15. gépészet AT-ÉMSZ-BÉ-G-0000
16. bányászati építmények villamos AT-ÉMSZ-BÉ-V-0000
17. építészet AT-ÉMSZ-BÉ-É-0000
18. építészeti AT-ÉT-É-0000
19. tartószerkezeti AT-ÉT-T-0000
20. épületgépészeti AT-ÉT-ÉG-0000
21. épületvillamossági AT-ÉT-ÉV-0000
22. geotechnikai AT-ÉT-G-0000
23. tűzvédelmi AT-ÉT-TŰ-0000
24. építészeti tervezői közlekedési építmények T AT-ÉT-K-0000
25. vízgazdálkodási építmények AT-ÉT-V-0000
26. gépészet AT-ÉT-BÉ-G-0000
27. bányászati építmények villamos AT-ÉT-BÉ-V-0000
28. építészet AT-ÉT-BÉ-É-0000
29. magasépítési AT-ÉME-MA-0000
30. mélyépítési AT-ÉME-MÉ-0000
31. épületgépészeti AT-ÉME-ÉG-0000
32. épületvillamossági AT-ÉME-ÉV-0000
33. építészeti műszaki ellenőri közlekedési építmények ME AT-ÉME-K-0000
34. vízgazdálkodási építmények AT-ÉME-V-0000
35. gépészet AT-ÉME-BÉ-G-0000
36. bányászati építmények villamos AT-ÉME-BÉ-V-0000
37. építészet AT-ÉME-BÉ-É-0000
38. magasépítési AT-ÉFMV-MA-0000
39. mélyépítési AT-ÉFMV-MÉ-0000
40. építési felelős műszaki vezetői épületgépészeti FMV AT-ÉFMV-ÉG-0000
41. épületvillamossági AT-ÉFMV-ÉV-0000
42. közlekedési építmények AT-ÉFMV-K-0000
43. vízgazdálkodási építmények AT-ÉFMV-V-0000

A nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítéséhez szükséges, de a létesítmény üzemeltetésében szerepet nem játszó építmények esetén a fenti betűkódok után egy „(K)” jel kerül, ami korlátozott jogosultságot jelent, mellyel kizárólag a nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítéshez szükséges, de a létesítmény üzemeltetésében szerepet nem játszó építményekkel kapcsolatos szakmagyakorlási tevékenység végezhető.

2. melléklet a 7/2022. (IV. 29.) OAH rendelethez

A szakmagyakorlási tevékenységet végző nyilvántartásba vételének időtartama

A B
1. A referenciában bemutatott tevékenység időtartama Nyilvántartásba vétel időtartama
2. 12-17 hónap 1 év
3. 18-35 hónap 3 év
4. 36 hónap vagy annál több 5 év

A szakmagyakorlási tevékenységet végző nyilvántartásba vételének időtartama a nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítéséhez szükséges, de a létesítmény üzemeltetésében szerepet nem játszó építmények esetén

A B C
1. A referenciában bemutatott tevékenység
időtartama
Első nyilvántartásba vétel
időtartama
Nyilvántartásba vételi idő
meghosszabbítása
2. BSc diploma esetén minimum 3 év 1 év a referenciában bemutatott tevékenység alapján legfeljebb 5 év
3. MSc diploma esetén minimum 2 év 1 év a referenciában bemutatott tevékenység alapján legfeljebb 5 év