A jogszabály mai napon ( 2024.05.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi X. törvény

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 17. cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2022. évi X. törvényhez

MEGÁLLAPODÁS
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ OMÁNI SZULTÁNSÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A BERUHÁZÁSOK ÖSZTÖNZÉSÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya (a továbbiakban: „Szerződő Felek”);

Attól az óhajtól vezérelve, hogy a meglévő gazdasági együttműködést mindkét Szerződő Fél javára kiterjesszék és megerősítsék;

Azzal a szándékkal, hogy kedvező feltételeket teremtsenek és tartsanak fenn az egyik Szerződő Fél beruházóinak beruházásaihoz a másik Szerződő Fél területén;

Annak tudatában, hogy ezeket a célkitűzéseket oly módon kell elérni, amely összhangban van a közegészségügy, a környezetvédelem, a biztonság, a védelem és a fenntartható fejlődés támogatásával és védelmével, valamint a nemzetközileg elismert munkajogoknak és a vállalati társadalmi felelősségvállalás alapelveinek támogatásával;

Attól az óhajtól vezérelve, hogy biztosítsák a beruházók és a fogadó állam jogai és kötelezettségei közötti általános egyensúlyt; és

Annak tudatában, hogy a beruházásoknak a jelen Megállapodással összhangban történő ösztönzése és kölcsönös védelme elősegíti az üzleti kezdeményezéseket a Szerződő Felek között a gazdasági fejlődésük érdekében;

Megállapodtak a következőkben:

1. cikk

Meghatározások

A Megállapodás alkalmazásában:

1. A „beruházás” kifejezés magában foglal minden olyan vagyoni értéket, melyet az egyik Szerződő Fél valamely beruházója birtokol vagy kezel a másik Szerződő Fél területén ez utóbbi törvényeivel és jogszabályaiban meghatározott gazdasági tevékenységekkel kapcsolatban, és egy befektetés jellemzőivel rendelkezik, mint például a tőkére és egyéb forrásokra vonatkozó kötelezettségvállalás, haszon vagy nyereség várása és a kockázatvállalás, és különösen - de nem kizárólag - a következőket jelenti:

(a) az ingó és ingatlan tulajdont, valamint minden egyéb dologi jogot, mint például a jelzálogot, visszatartási jogot és biztosítékot;

(b) a részvényt, az üzletrészt és a társasági tőkerészesedés egyéb formáit;

(c) a kötvényeket, adósleveleket, kölcsönöket és az adósság egyéb formáit;

(d) kulcsátadásos, építési, kezelési, gyártási, bevételmegosztási és egyéb hasonló szerződéseket;

(e) a beruházáshoz kapcsolódó pénzkövetelést vagy gazdasági értékkel rendelkező teljesítés nyújtására vonatkozó követelést;

(f) a szellemi és ipari tulajdonhoz fűződő jogokat, ideértve a beruházáshoz kapcsolódó szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, formatervezési mintát, növényfajta oltalommal és az új növényfajtákkal kapcsolatos jogokat, technikai eljárást, kereskedelmi titkot, földrajzi eredetmegjelölést és kereskedelmi nevet;

(g) minden jogszabály vagy szerződés által biztosított jogot, mint például a koncessziókat, a licenceket, a felhatalmazásokat és az engedélyeket, ideértve azokat, amelyek a természeti erőforrások kutatására, kiaknázására, finomítására, kitermelésére, tárolására, szállítására, továbbítására és forgalmazására vonatkoznak.

A vagyoni érték beruházási formájának későbbi megváltozása nem érinti annak beruházás jellegét, feltételezve, hogy ez a változás annak a Szerződő Félnek a törvényeivel és egyéb jogszabályaival összhangban áll, amelynek területén a beruházás létesült.

2. A „beruházó” kifejezés az egyik Szerződő Fél minden olyan természetes vagy jogi személyét jelenti, aki a másik Szerződő Fél területén beruházást valósított meg;

3. A „természetes személy” kifejezés az olyan természetes személyt jelenti, aki bármelyik Szerződő Fél állampolgára annak törvényei értelmében;

4. A „jogi személy” kifejezés azt a jogalanyt jelenti, amely az egyik Szerződő Fél területén, annak hatályos törvényeivel és jogszabályaival összhangban jött létre, illetve került bejegyzésre, továbbá központi irányítása vagy gazdasági tevékenységének székhelye az egyik Szerződő Fél területén található, valamint ott végez üzleti tevékenységet, legyen az magán- vagy állami tulajdonban.

5. A „hozam” kifejezés a beruházásból származó eredményt jelenti és magában foglalja - különösen, de nem kizárólagosan - a nyereséget, a kamatot, a tőkenyereséget, az osztalékot, a jogdíjat vagy egyéb díjat.

6. A „terület” kifejezés jelenti:

(a) Magyarország tekintetében azt a területet, amely fölött Magyarország a nemzetközi joggal összhangban szuverenitást, felségjogokat vagy joghatóságot gyakorol.

(b) az Ománi Szultánság esetében a szuverenitása alá tartozó földterület, belvizek, felségvizek, légtér, valamint a tengeri területek, nevezetesen az a kizárólagos gazdasági övezet és kontinentális talapzat, amelyben az Ománi Szultánság felségjogot és joghatóságot gyakorol a nemzeti törvényeivel és a nemzetközi jog rendelkezéseivel összhangban.

7. A „szabadon átváltható pénznem” kifejezés azt a pénznemet jelenti, amelyet széles körben használnak fizetésre nemzetközi üzleti tranzakciók során és széles körben forgalmaznak a vezető nemzetközi devizapiacokon, amennyiben ez nem ellentétes egyik Szerződő Fél jogszabályaival sem, függetlenül attól, hogy a Nemzetközi Valutaalap miként határozza meg a szabadon átváltható és szabadon használható pénznemek körét.

2. cikk

A beruházások ösztönzése és védelme

1. Mindkét Szerződő Fél ösztönzi a másik Szerződő Fél beruházóit, és kedvező körülményeket teremt számukra annak érdekében, hogy területén beruházást létesítsenek, továbbá törvényeivel és jogszabályaival összhangban lehetővé teszi az ilyen beruházások létrehozását.

2. Mindkét Szerződő Fél - a 3-6. bekezdésekkel összhangban - a saját területén tisztességes és méltányos bánásmódot, teljes körű védelmet és biztonságot nyújt a másik Szerződő Fél beruházóinak és az általuk létesített beruházások tekintetében.

3. A beruházások vonatkozásában a tisztességes és méltányos elbánás biztosítására vonatkozó kötelezettség megszegésének minősülnek az alábbi intézkedések vagy intézkedéssorozatok:

(a) az igazságszolgáltatás megtagadása büntető-, polgári vagy közigazgatási eljárás során;

(b) eljárási szabályok súlyos megsértése - ideértve az átláthatóság súlyos megsértését és a hatékony jogorvoslathoz való jog érvényesülésének sérelmét - a bírósági vagy közigazgatási eljárás során;

(c) a nyilvánvaló önkényesség;

(d) nyilvánvalóan jogellenes alapon történő célzott hátrányos megkülönböztetés, például nemi, faji vagy vallási hovatartozás alapján; vagy

(e) a zaklatás, kényszerítés vagy hatalommal való visszaélés.

A Szerződő Felek bármelyik Szerződő Fél kérésére felülvizsgálhatják a tisztességes és méltányos bánásmód biztosítására vonatkozó kötelezettség tartalmát, hogy az tükrözze a nemzetközi szokásjog elvárásait.

4. Az egyértelműség érdekében, a „teljes körű védelem és biztonság” a Szerződő Félnek a beruházók és az érintett beruházások fizikai biztonságával kapcsolatos kötelezettségére vonatkozik.

5. A jelen Megállapodás valamely más rendelkezésének vagy egy ettől különböző nemzetközi megállapodásnak a megsértése nem jelenti e cikk megsértését.

6. Az a tény, hogy egy intézkedés a nemzeti jog valamely rendelkezését sérti, önmagában nem minősül e cikk megsértésének; bíróságnak kell mérlegelnie, hogy valamelyik Szerződő Fél jelen cikk 2. bekezdésében foglalt kötelezettségekkel összeegyezhetetlenül járt-e el.

7. A Szerződő Felek elismerik, hogy helytelen ösztönözni a beruházásokat a hazai alapvető munkaügyi normák, a közegészségügyi, a biztonsági vagy a környezetvédelmi intézkedések enyhítésével. Nem mondhatnak le, illetve nem térhetnek el, illetve nem ajánlhatják fel a lemondást vagy az egyéb módon történő eltérést ezektől az intézkedésektől annak érdekében, hogy ösztönözzék a beruházásoknak a területükön történő létrehozását, megszerzését, kiterjesztését vagy megtartását.

3. cikk

Beruházás és szabályozási intézkedések

1. A jelen Megállapodás rendelkezései nem befolyásolják a Szerződő Felek azon jogát, hogy területükön belül megkülönböztetésmentesen hozzanak szabályozási intézkedéseket olyan jogszerű szakpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében, mint például a közegészségügy, a biztonság, a környezet védelme és a szociális vagy fogyasztóvédelem.

2. Pusztán az a tény, hogy valamely Szerződő Fél olyan szabályozást alkalmaz - beleértve a törvényeinek és a rendeletek módosítását is -, amely negatívan érinti a beruházásokat vagy befolyásolja a beruházó által várható nyereséget, önmagában még nem feltétlenül minősül a jelen Megállapodásból fakadó kötelezettségek megsértésének.

3. Az egyértelműség érdekében, valamely Szerződő Fél arra vonatkozó döntése, hogy nem nyújt, nem hosszabbít meg vagy nem tart fenn egy támogatást:

(a) és sem jogszabály, sem szerződés alapján nem áll fenn kötelezettség a támogatás nyújtására, meghosszabbítására vagy fenntartására vonatkozóan; vagy

(b) arra a támogatás nyújtásához, meghosszabbításához vagy fenntartásához kapcsolódó feltételekkel összhangban kerül sor,

az nem minősül a jelen Megállapodás rendelkezései megsértésének.

4. A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kizárja bármelyik Szerződő Fél számára, hogy a támogatás nyújtását megszüntesse vagy a támogatást visszafizettesse, továbbá nem értelmezhető úgy, hogy az érintett Szerződő Fél kártalanítani köteles ezért a beruházót, ha az ilyen intézkedésre a Szerződő Felek között fennálló nemzetközi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében van szükség vagy ha azt az illetékes bíróság, közigazgatási bíróság vagy más illetékes hatóság rendelte el.

4. cikk

Nemzeti és legnagyobb kedvezményes elbánás

1. Mindkét Szerződő Fél a másik Szerződő Fél beruházóit és beruházásait olyan elbánásban részesíti, amely nem kevésbé kedvező, mint az az elbánás, amelyet saját beruházói és azok beruházásai számára hasonló körülmények között területén beruházásai fenntartása, működtetése, igazgatása, használata, élvezete, értékesítése vagy velük való rendelkezés vonatkozásában biztosítana.

2. Egyik Szerződő Fél sem köteles ugyanolyan bánásmódban részesíteni a másik Szerződő Fél beruházóit a saját beruházóikkal szemben a földterületek és ingatlanok tulajdonjogának, valamint a támogatások és kedvezményes kölcsönök megszerzése tekintetében.

3. Mindkét Szerződő Fél a másik Szerződő Fél beruházóit és azok beruházásait olyan elbánásban részesíti a területén létrehozott beruházásaik lebonyolítása, működtetése, igazgatása, fenntartása, használata, élvezete, értékesítése vagy a velük való rendelkezés tekintetében, amely nem kevésbé kedvező, mint egy harmadik állam beruházói vagy azok beruházásai részére hasonló körülmények között biztosított elbánás.

4. Az egyértelműség érdekében a Szerződő Felek rögzítik, hogy a 3. bekezdésben hivatkozott „elbánás” nem foglalja magában a beruházó és állam közötti beruházásokkal kapcsolatos viták megoldására irányuló, más beruházási szerződésekben vagy bármely más megállapodásokban szereplő eljárásokat. A más nemzetközi beruházási szerződésekben vagy kereskedelmi megállapodásokban szereplő lényeges kötelezettségek önmagukban nem minősülnek „elbánásnak”, ezért az azokból fakadóan elfogadott vagy fenntartott intézkedések hiánya nem jelenti e cikk Szerződő Felek általi megsértését.

5. A jelen Megállapodásnak a nemzeti elbánásra és a legnagyobb kedvezményes elbánásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók a Szerződő Fél által jelenlegi vagy jövőbeli vámunió, gazdasági vagy monetáris unió, közös piac vagy szabadkereskedelmi övezet tagjaként való kötelezettségei alapján nyújtott előnyökre.

6. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződő Félnek a vámunió, gazdasági vagy monetáris unió, közös piac vagy szabadkereskedelmi övezet tagjaként való kötelezettségei magukban foglalják azon nemzetközi szerződésből vagy viszonossági megállapodásból fakadó kötelezettségeket, amelyeket a vámunió, gazdasági vagy monetáris unió, közös piac vagy szabadkereskedelmi övezet köt.

7. E cikk rendelkezései nem értelmezhetők úgy, hogy a Szerződő Felek kötelesek a másik Szerződő Fél beruházóira vagy az általuk létrehozott beruházásokra vagy az azokon elért hozamra olyan elbánás, preferencia vagy kiváltság előnyeit kiterjeszteni, amelyeket az előbbi Szerződő Fél:

(a) olyan többoldalú nemzetközi beruházásvédelmi megállapodás alapján nyújthat, amelyben valamelyik Szerződő Fél részes fél vagy azzá válhat; vagy

(b) olyan nemzetközi megállapodás vagy konstrukció alapján nyújthat, amely teljes egészében vagy főként az adózással kapcsolatos.

5. cikk

Kártalanítás veszteségekért

1. Ha bármelyik Szerződő Fél beruházóinak a beruházásai vagy azok hozamai háború, fegyveres összeütközés, országos szükségállapot, felkelés, lázadás, zavargás vagy egyéb hasonló esemény miatt a másik Szerződő Fél területén veszteséget szenvednek, az utóbbi Szerződő Fél a helyreállítás, kártalanítás, kárpótlás vagy egyéb rendezés tekintetében olyan bánásmódban részesíti azokat, amely nem kedvezőtlenebb, mint az utóbbi Szerződő Fél által az azonos körülmények között a saját beruházóinak vagy bármelyik harmadik állam beruházóinak biztosított bánásmód közül a kedvezőbb.

2. Nem érintve ennek a cikknek az 1. bekezdésében foglaltakat, az egyik Szerződő Fél azon beruházói számára, akik abban a bekezdésben foglalt események miatt a másik Szerződő Fél területén veszteségeket szenvednek abból kifolyólag, hogy:

(a) beruházásukat, vagy annak egy részét a másik Szerződő Fél hadserege, illetve hatóságai igénybe vették; vagy

(b) beruházásukat, vagy annak egy részét a másik Szerződő Fél hadserege, illetve hatóságai megsemmisítették, és erre nem harci cselekmények folytán vagy a helyzet szükségszerűsége miatt került sor,

azonnali, megfelelő és tényleges kártalanítás vagy helyreállítás jár indokolatlan késedelem nélkül azon Szerződő Fél részéről, melynek a területén a veszteség bekövetkezett.

6. cikk

Kisajátítás

1. A saját területén egyik Szerződő Fél sem - sem közvetlenül, sem a kisajátításokkal egyenértékű intézkedésekkel (a továbbiakban: kisajátítás) - sajátíthatja ki és nem államosíthatja a másik Szerződő Fél beruházóinak beruházásait, kivéve:

(a) közérdekből;

(b) megkülönböztetéstől mentes módon;

(c) azonnali, megfelelő és tényleges kártalanítás kifizetésekor, e cikknek megfelelően; és

(d) a vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel összhangban.

2. Az e cikk 1. bekezdésének (c) pontjában említett kártalanítást:

(a) haladéktalanul be kell fizetni, és szabadon átutalható egy szabadon átváltható pénznemben;

(b) egyenértékű a kisajátított beruházásnak közvetlenül a kisajátítás előtti piaci értékével (a továbbiakban: a kisajátítás időpontja); és

(c) nem tükrözi az értékváltozást, amely azért történt, mert a tervezett kisajátítás korábban ismertté vált.

3. A kártalanításnak tartalmaznia kell a kamatot, amelyet a kisajátítás napjától a tényleges kifizetés napjáig érvényes 6 (hat) hónapos LIBOR alapján kell kiszámítani, valamint ténylegesen realizálhatónak és szabadon átutalhatónak kell lennie egy szabadon átváltható pénznemben az átutalás időpontjában érvényes piaci árfolyamon.

4. A cikk alkalmazásában:

(a) A kisajátítással egyenértékű intézkedések (a továbbiakban: közvetett kisajátítás) valamely Szerződő Fél olyan intézkedésének vagy intézkedéssorozatának eredményeként állnak elő, amelynek hatása - a tulajdonjog elvonása vagy nyílt lefoglalás nélkül is - egyenértékű a közvetlen kisajátítással;

(b) tényeken alapuló, eseti vizsgálatot igényel annak megállapítása, hogy egy adott tényállás mellett valamelyik Szerződő Fél intézkedésének vagy intézkedései sorozatának a közvetlen kisajátítással egyenértékű hatása van-e, figyelembe véve többek között az alábbi tényezőket: (i) az intézkedés vagy az intézkedések sorozatának gazdasági hatása, bár pusztán az a tény, hogy valamelyik Szerződő Fél intézkedése vagy intézkedéseinek sorozata hátrányosan érinti egy beruházás gazdasági értékét, nem alapozza meg annak megállapítását, hogy közvetett kisajátítás történt, (ii) a Szerződő Fél intézkedésének vagy intézkedéssorozatának időtartama, (iii) az intézkedések vagy az intézkedéssorozat jellege, főleg a célja és a tartalma; és

(c) nem jelent közvetett kisajátítást a Szerződő Felek olyan, megkülönböztetéstől mentes intézkedése vagy intézkedéssorozata, amelyet jóhiszeműen és önkényesség nélkül, valamilyen közérdek miatt - beleértve a közegészségügyi, közbiztonsági és környezetvédelmi célokat - dolgoznak ki és alkalmaznak, az elérni kívánt célhoz szükséges és azzal arányos mértékben.

5. Bármelyik Szerződő Fél azon beruházója, akinek a beruházásait kisajátítás érintette, jogosult arra, hogy ügyét a beruházás fogadó Szerződő Felének illetékes testülete haladéktalanul megvizsgálja a beruházásuk értékelésére és a kártalanítás kifizetésére vonatkozóan, e cikk rendelkezéseinek megfelelően.

7. cikk

Átutalások

1. A Szerződő Felek engedélyezik a beruházásokkal és hozamokkal kapcsolatos kifizetések szabad átutalhatóságát. Az átutalásoknak szabadon átváltható pénznemben kell történniük, összhangban annak a Szerződő Félnek a törvényeivel és jogszabályaival, ahol a beruházást létrehozták, minden korlátozás vagy indokolatlan késedelem nélkül. Az ilyen átutalások különösen a következőket foglalják magukban:

(a) a tőkét és a beruházás fenntartására vagy növelésére fordított pótlólagos összegeket;

(b) a jelen Megállapodás 1. cikkének 3. bekezdésében meghatározott hozamokat;

(c) a beruházás működtetése során felmerülő költségek fedezéséhez szükséges összegeket, mint például a jogdíjak és licencdíjak, vagy egyéb, hasonló költségek;

(d) a szerződések értelmében tett kifizetéseket, ideértve a hitelszerződésekkel kapcsolatos kifizetéseket;

(e) a beruházás részleges vagy teljes eladásából vagy felszámolásából befolyó összegeket;

(f) a másik Szerződő Fél természetes személyeinek és bármely harmadik állam természetes személyének jövedelme és javadalmazása, akik számára engedélyezett a területén végzett Beruházással kapcsolatos tevékenységek folytatása;

(g) a jelen Megállapodás 5. és 6. cikke szerinti kártalanítási kötelezettségeket; és

(h) a jelen Megállapodás 10. cikke szerinti vitarendezésből származó kifizetéseket.

2. Az átutalásokat azt követően kell teljesíteni, hogy a beruházó eleget tett valamennyi, a beruházás helye szerinti Szerződő Fél területén hatályban lévő törvényekben előírt pénzügyi kötelezettségének.

3. E Cikk egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, hogy az megakadályozza a Szerződő Feleket abban, hogy az átutalást késleltessék vagy megakadályozzák a következőkre vonatkozó törvényeiknek méltányos, megkülönböztetéstől mentes és jóhiszemű alkalmazása révén:

(a) csőd, fizetésképtelenség vagy a hitelezők jogainak védelme;

(b) értékpapírok, tőzsdei határidős ügyletek, opciós ügyletek vagy származtatott ügyletek megkötése, az azokkal való kereskedelem és ügyletek;

(c) büntetendő vagy bűncselekmények;

(d) átutalásokhoz kapcsolódó pénzügyi jelentéstételi vagy nyilvántartási kötelezettség, amikor ez a bűnüldöző vagy a pénzügyi szabályozó hatóságok részére történő segítségnyújtás érdekében szükséges; vagy

(e) a végzések vagy az ítéletek végrehajtásáról való gondoskodás bírósági eljárásokban.

4. A jelen Megállapodás alkalmazásában az átutalást szabadon átváltható pénznemben kell teljesíteni az átutalás időpontjában érvényes piaci árfolyamon, hacsak másként nem állapodnak meg. Ha ilyen árfolyam nem létezik, eltérő megállapodás hiányában a hivatalos árfolyamot kell alkalmazni.

8. cikk

Jogátruházás

1. Amennyiben az egyik Szerződő Fél vagy annak kijelölt ügynöksége a másik Szerződő Fél területén megvalósult beruházására vonatkozóan nyújtott garancia, kártalanítás vagy biztosítás alapján saját beruházóinak kifizetést teljesít, az utóbbi Szerződő Fél elismeri:

(a) a beruházó bármilyen jogának vagy követelésének átszállását az előbbi Szerződő Félre vagy annak kijelölt ügynökségére az annak országában érvényes valamely jogszabály vagy jogügylet útján, valamint,

(b) hogy az előbbi Szerződő Fél vagy annak kijelölt ügynöksége jogutódlás címén jogosult a beruházó jogainak gyakorlására és követeléseinek érvényesítésére, - beleértve a 10. cikkben említett, a Szerződő Fél és a másik Szerződő Fél beruházója közötti beruházási viták rendezéséről szólókat - továbbá átvállalja a beruházással kapcsolatos kötelezettségeket.

2. Az átruházott jogok és követelések nem haladhatják meg a beruházó eredeti jogait és követeléseit.

9. cikk

Kulcsfontosságú személyzet belépése

A Szerződő Felek jogszabályaikkal összhangban megkönnyítik a másik Szerződő Fél beruházói és kulcsfontosságú személyzetük számára - akiknek a munkája összefügg a beruházásokkal, például azok, akik magas szintű vezetői pozícióval rendelkeznek, vagy speciális ismereteket igényelnek - a belépéshez, tartózkodáshoz és munkavégzéshez szükséges engedélyek megadását.

10. cikk

Beruházási viták rendezése az egyik Szerződő Fél és a másik Szerződő Fél valamely beruházója között

1. Az egyik Szerződő Fél beruházója és a másik Szerződő Fél között felmerülő, a Megállapodásnak az utóbbi Szerződő Fél területén megtörtént állítólagos megszegésével kapcsolatos vitákat a vitában álló feleknek - amennyiben lehetséges - peren kívül, tárgyalások útján kell egymás közt rendezniük.

2. A tárgyalások azon a napon kezdődnek, amikor az egyik Szerződő Fél kifogással élő beruházója írásban kéri a másik Szerződő Felet a vitás kérdés megtárgyalására. A vita peren kívüli, tárgyalásos rendezésének megkönnyítése végett az írásbeli értesítésben tételesen fel kell sorolni a vitás kérdéseket, a vita tényállását, a kifogással élő beruházó megállapításait (ideértve a bizonyítékként szolgáló dokumentumokat is), valamint ezek feltételezett jogalapját. Az attól a naptól számított 90 (kilencven) napon belül, hogy az egyik Szerződő Fél panasszal élő beruházója írásban kérte fel tárgyalásra a másik Szerződő Felet, eltérő megegyezés hiányában legalább egy konzultációt meg kell tartani.

3. Ha az egyik Szerződő Fél beruházója és a másik Szerződő Fél közötti vita az ilyen tárgyalásokra vonatkozó igény írásbeli benyújtása utáni 6 (hat) hónapon belül nem rendezhető ily módon, akkor az érintett beruházónak jogában áll a vitát beterjeszteni:

(a) annak a Szerződő Félnek az illetékes bíróságához, amelynek a területén a beruházás létesült;

(b) az Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről Washingtonban, 1965. március 18-án kelt Egyezmény vonatkozó rendelkezései szerint a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjához (ICSID), amennyiben mindkét Szerződő Fél részese az Egyezménynek;

(c) olyan nemzetközi ad hoc választottbírósághoz, amely az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) választottbírósági szabályzata szerint jött létre. A vitában álló felek írásban megállapodhatnak abban, hogy eltérnek a választottbírósági szabályzattól;

(d) nemzetközi választottbírósági eljárás a Beruházási Viták Rendezése Nemzetközi Központjának (ICSID) Titkársága által az eljáráshoz szükséges kiegészítő intézkedések szabályai (továbbiakban „Az ICSID kiegészítő intézkedések szabályai”) szerint, amennyiben a vitát kezdeményező Szerződő Fél vagy a beruházó állama szerinti Szerződő Fél - de mindkettő nem - részese az Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló, Washingtonban, 1965. március 18-án kelt Egyezménynek; vagy

(e) a vitában részt vevő felek megállapodása szerinti bármely egyéb vitarendezési forma keretében.

4. A vitának az e cikk 3. bekezdésének (b)-(e) pontjában említett egyik bíróság elé történő benyújtását követően a beruházónak nincs joga arra, hogy a vitát más rendezési mechanizmusban is benyújtsa. Abban az esetben, ha a 3. bekezdés (a) pontja alapján beruházási vitát szeretnének rendezni, a 3. bekezdés (b)-(e) pontjaiban meghatározott bármely választottbírósági vagy vitarendezési módot csak akkor lehet igénybe venni, ha a vitató beruházó a vitató Szerződő Fél törvényi és rendeleti rendelkezéseivel összhangban visszavonja az ilyen nemzeti jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó igényét, mielőtt arról jogerős határozat születne.

5. Ha az egyik Szerződő Fél beruházója és a másik Szerződő Fél közötti vita a jelen cikk 2. bekezdésében említett, tárgyalásokra vonatkozó igény írásbeli benyújtása utáni 6 (hat) hónapon belül nem rendezhető, és ezért a kifogással élő beruházó a vitát a 3. bekezdés (a)-(e) pontjában felsorolt valamelyik fórum elé kívánja terjeszteni, akkor - legkésőbb a vita bírósági beterjesztésével egyidejűleg - köteles ebbéli szándékáról írásban értesíteni a másik Szerződő Felet.

6. A beruházó az 1. és 2. bekezdésében foglaltak szerint, a 3. bekezdéssel összhangban csak akkor kérelmezhet választottbírósági vitarendezést, ha még nem telt el 3 (három) év attól az időponttól kezdődően, hogy a beruházó először szerzett vagy szerezhetett volna tudomást a feltételezett jogsértésről és arról, hogy őt veszteség vagy kár érte.

7. Határozatainak meghozatala során a bíróság a jelen Megállapodást a szerződések jogáról szóló Bécsi Egyezmény és a Szerződő Felek között alkalmazandó egyéb nemzetközi jogszabályok és elvek szerinti értelmezésnek megfelelően alkalmazza. Az egyértelműség érdekében, a Szerződő Felek nemzeti joga nem képezi részét az alkalmazandó jognak, amikor a bíróság meghozza a határozatát. Magyarország vonatkozásában a nemzeti jog magában foglalja az Európai Unió jogát.

8. A 3. bekezdés (b)-(e) pontjaiban hivatkozott választottbíróságnak nincs joghatósága a jelen Megállapodást feltételezetten sértő intézkedés valamely Szerződő Fél nemzeti joga szerinti jogszerűségének megállapításában. Az egyértelműség érdekében annak eldöntése céljából, hogy valamely intézkedés összhangban áll-e a Megállapodás rendelkezéseivel, a választottbíróság csak tényként veheti figyelembe a Szerződő Fél nemzeti jogát. Ennek során a választottbíróság követi a nemzeti jognak az adott Szerződő Fél bíróságai vagy hatóságai általi értelmezését, és a nemzeti jognak a választottbíróság általi értelmezése nem kötelező az érintett Szerződő Fél bíróságaira vagy hatóságaira nézve.

9. A bíróság tagjainak jelölt választottbírák függetlenek. A választottbírák

(a) nem állhatnak kapcsolatban egyetlen kormánnyal sem,

(b) nem fogadhatnak el utasításokat semmilyen szervezettől vagy kormánytól a vitához kapcsolódó ügyek tekintetében,

(c) nem vehetnek részt olyan vita elbírálásában, amely közvetlen összeférhetetlenséget eredményezne.

A választottbíráknak meg kell felelniük az Ügyvédi Kamarák Nemzetközi Egyesülete nemzetközi választottbíráskodásban előforduló összeférhetetlenségről szóló iránymutatásainak. Ezenkívül kinevezésüktől kezdve nem járhatnak el valamely fél által kinevezett szakértőként vagy tanúként semmilyen folyamatban lévő vagy új, a jelen Megállapodás vagy bármely más nemzetközi megállapodás hatálya alá tartozó beruházással kapcsolatos vitában. A Szerződő Felek a jelen cikkhez kapcsolódó viták során a választottbírók számára alkalmazandó egyedi magatartási kódexről tárgyalnak, amelyben a magatartási kódex betartásával kapcsolatos döntéseket egy, a Válaszottbíróságon kívüli személy hozza meg.

10. A döntés a vitában érintett felekre nézve végleges és kötelező érvényű, és azt az adott döntésnek megfelelően, a döntésben feltüntetett időpontig annak a Szerződő Félnek a törvényével összhangban kell végrehajtani, amelynek területén a beruházás létesült.

11. Amennyiben a Szerződő Felek között olyan nemzetközi megállapodás lép hatályba, amely a jelen Megállapodás keretében felmerülő viták vonatkozásában többoldalú beruházási választottbíráskodást és/vagy többoldalú jogorvoslati mechanizmust ír elő, a jelen Megállapodás vonatkozó részei a továbbiakban nem alkalmazandók.

12. A vitában részt vevő Szerződő Fél a választottbíráskodás vagy a választottbírósági határozat végrehajtásának egyetlen szakaszában sem emelhet kifogást azzal a kijelentéssel, hogy a Beruházó - aki a vita másik fele - kártalanításban részesült a veszteségeinek teljes vagy részleges fedezésére kártalanítási, garancia- vagy biztosítási szerződés alapján.

11. cikk

A Szerződő Felek közötti jogviták rendezése

1. A Szerződő Felek között jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatosan felmerült jogvitákat lehetőség szerint konzultációk, illetve tárgyalások útján kell rendezni diplomáciai csatornákon keresztül.

2. Ha a vita ily módon 6 (hat) hónapon belül nem rendezhető attól a naptól számítva, amelyen valamelyik Szerződő Fél írásban kérte az ilyen konzultációt vagy tárgyalást, azt bármelyik Szerződő Fél kérésére a jelen cikk rendelkezései szerinti, háromtagú választottbíróság elé kell terjeszteni.

3. A választottbíróságot minden egyes esetben a következő módon kell megalakítani. A választottbírósági eljárás iránti kérelem kézhezvételétől számított 2 (két) hónapon belül mindkét Szerződő Fél kijelöli a bíróság egy-egy tagját. Ezt követően ezen 2 (két) tagnak egy harmadik állam állampolgárát kell kiválasztania, amely diplomáciai kapcsolatot tart fenn mindkét Szerződő Féllel, akit a bíróság elnökévé (a továbbiakban: „elnök”) jelölnek ki. A bíróság elnökét a 2 (két) másik tag kijelölésének időpontjától számított 3 (három) hónapon belül ki kell jelölni.

4. Amennyiben a jelen cikk 3. bekezdésében meghatározott határidőkön belül a szükséges kijelölések nem történtek meg, eltérő megállapodás hiányában bármelyik Szerződő Fél a Nemzetközi Bíróság elnökét felkérheti a szükséges kijelölések megtételére. Ha a Nemzetközi Bíróság elnöke valamelyik Szerződő Fél állampolgára, vagy valamilyen más ok akadályozza az említett tisztség ellátásában, az alelnököt kell felkérni a szükséges kijelölések megtételére. Ha az alelnök valamelyik Szerződő Fél állampolgára, vagy ő is akadályoztatva van az említett tisztség ellátásában, a Nemzetközi Bíróságnak azt a rangidős tagját kell felkérni a kijelölések megtételére, aki egyik Szerződő Félnek sem állampolgára.

5. A Szerződő Felek egyéb rendelkezéseit figyelembe véve a bíróság eljárási szabályait maga határozza meg.

6. A bíróság döntését a jelen Megállapodás rendelkezései, valamint a vonatkozó nemzetközi jogi szabályok és alapelvek alapján hozza meg.

7. A választottbíróság döntését szavazattöbbséggel hozza.

8. Mindkét Szerződő Fél maga viseli a választott bírójának, valamint a választottbírósági eljárásban való képviseletének a költségeit; az elnök költségeit és a fennmaradó költségeket a Szerződő Felek egyenlő arányban viselik, kivéve, ha a választott bíróság másként nem dönt.

9. A bíróság döntései véglegesek és kötelezőek mindkét Szerződő Fél számára.

12. cikk

Átláthatóság

A jelen Megállapodás alapján Magyarország ellen indított választottbírósági eljárásokra az UNCITRAL beruházó és állam közötti, szerződésen alapuló választottbírósági eljárás átláthatóságáról szóló szabályokat kell alkalmazni. Az Ománi Szultánság megfelelően mérlegeli az UNCITRAL beruházó és állam közötti, szerződésen alapuló választottbírósági eljárás átláthatóságáról szóló szabályoknak az alkalmazását egy, a jelen Megállapodás alapján az Ománi Szultánság ellen esetlegesen indított választottbírósági eljárás során. A jelen Megállapodás vagy az alkalmazandó választottbírósági szabályok egyetlen rendelkezése sem akadályozhatja meg az Európai Unió és Magyarország közötti információcserét a jogvitákkal kapcsolatban. Mindkét Szerződő Fél közzéteszi vagy más módon nyilvánosan elérhetővé teszi az általánosan alkalmazandó törvényeit és rendeleteit, valamint a nemzetközi megállapodásokat, amelyek befolyásolhatják a másik Szerződő Fél beruházóinak az előző Szerződő Fél területén történő Beruházásait.

13. cikk

Egyéb szabályok és különleges kötelezettségek alkalmazása

Ha valamelyik Szerződő Fél törvényei vagy azoknak a meglévő vagy jövőbeli két- vagy többoldalú megállapodásokból eredő kötelezettségeik, amelyeknek részes felei, a jelen Megállapodáson kívül olyan általános vagy különös rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek a másik Szerződő Fél beruházásai és beruházói számára kedvezőbb bánásmódot biztosítanak, mint amit a jelen Megállapodás előír, az ilyen rendelkezések felülírják ezt a Megállapodást, amennyiben kedvezőbbek.

14. cikk

A Megállapodás hatálya

A Megállapodást az egyik Szerződő Fél területén, annak törvényeivel és jogszabályaival összhangban a másik Szerződő Fél beruházói által a Megállapodás hatálybalépése előtt vagy azt követően megvalósított beruházásokra kell alkalmazni, de nem alkalmazható olyan beruházással kapcsolatos jogvitára vagy követelésre, amely a Megállapodás hatálybalépése előtt merült fel, vagy amelyet a hatálybalépés előtt rendeztek.

15. cikk

Egyeztetések

Bármelyik Szerződő Fél kérésére a másik Szerződő Fél hozzájárul ahhoz, hogy a Megállapodás értelmezéséről vagy alkalmazásáról egyeztessenek, melyet diplomáciai úton kell közölni. Az egyik Szerződő Fél kérésére a lehetséges mértékig információcsere történik arról, hogy a másik Szerződő Fél törvényei, jogszabályai, határozatai, igazgatási gyakorlatai, eljárásai vagy szakpolitikái milyen hatással lehetnek a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó beruházásokra.

16. cikk

Általános kivételek

1. A Megállapodásban semmi sem értelmezhető akként, hogy a Szerződő Felet akadályozhatja abban, hogy prudenciális okokból pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos elővigyázatossági intézkedéseket vezessen be vagy tartson fenn, mint például:

(a) beruházók, betétesek, kötvénytulajdonosok vagy azoknak a személyeknek a védelme, akikkel szemben letéteményesi kötelezettség áll fenn egy pénzügyi szolgáltató részéről; és

(b) a Szerződő Fél pénzügyi rendszere integritásának és stabilitásának biztosítása.

Amennyiben ezek az intézkedések nem felelnek meg a jelen Megállapodás rendelkezéseinek, nem használhatók fel arra, hogy a Szerződő Felek elkerüljék a jelen Megállapodás szerinti kötelezettségeiket.

2. (a) A jelen Megállapodásban semmi sem értelmezhető úgy, hogy a Szerződő Felet akadályozza abban, hogy fizetési mérlegének súlyos nehézsége vagy annak veszélye esetén átutalásokat korlátozó intézkedéseket vezessen be, különös tekintettel a határokon átnyúló tőkeügyletekre és a 7. cikkre (Átutalások), és olyan esetekben, amikor kivételes körülmények között a tőkemozgások komoly nehézségeket okoz(hat)nak a makrogazdasági irányításban, különösen a monetáris és az árfolyam-politikák vonatkozásában.

(b) Az e cikk (a) pontjában említett intézkedések/intézkedéseket/intézkedéseknek:

(i) méltányosak, jóhiszeműek, nem önkényesek és nem indokolatlanul megkülönböztetőek;

(ii) nem haladhatják meg az (a) pontban meghatározott ügyek kezeléséhez szükséges hatáskört;

(iii) átmeneti jellegűek, és azokat a lehető leghamarabb meg kell szüntetni, amint a körülmények azt megengedik;

(iv) haladéktalanul be kell jelenteni a másik Szerződő Félnek; és

(v) el kell kerülniük a másik Szerződő Fél kereskedelmi, gazdasági és pénzügyi érdekeinek szükségtelen megsértését.

Az ilyen intézkedéseket az érintett Szerződő Fél az egyéb nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően hozza meg, ideértve a WTO Megállapodás és a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya alapján fennálló kötelezettségeket.

3. A jelen Megállapodás rendelkezései:

(a) nem értelmezhetők úgy, hogy bármelyik Szerződő Felet akadályozzák olyan intézkedések meghozatalában, amelyek alapvető biztonsági érdekeinek védelmében szükségesek, amelyek magukban foglalhatják a vám-, gazdasági vagy monetáris unióban, egy közös piacon vagy egy szabadkereskedelmi övezetben való tagságából fakadó érdekeket és intézkedéseket:

(i) a fegyverek, lőszerek és hadieszközök kereskedelme, valamint más olyan áruk, anyagok, szolgáltatások és technológiák forgalmazása és ezekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek tekintetében, amelyek közvetlen vagy közvetett célja katonai, vagy más biztonsági létesítmény ellátása,

(ii) háború vagy a nemzetközi kapcsolatokban beálló más szükségállapot idején, vagy

(iii) az atomfegyverek és más nukleáris robbanóeszközök elterjedését tiltó nemzeti szabályok vagy nemzetközi egyezmények végrehajtása vonatkozásában; vagy hasadó anyagokhoz vagy olyan anyagokhoz, amelyekből származnak; vagy

(b) nem akadályozhatják egyik Szerződő Felet sem abban, hogy az ENSZ nemzetközi béke és biztonság fenntartására irányuló alapokmányából fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges intézkedéseket hozzon.

4. Bármelyik Szerződő Fél megtagadhatja a jelen Megállapodás keretében nyújtott előnyöket a másik Szerződő Fél jogi személyiséggel rendelkező beruházójától és az e beruházó beruházásaitól, amennyiben az adott beruházó harmadik állambeli beruházók tulajdonában vagy irányítása alatt áll, és az előnyök nyújtását megtagadó Szerződő Fél:

(a) nem tart fenn diplomáciai kapcsolatot a harmadik állammal; vagy

(b) olyan intézkedéseket fogad el vagy tart fenn a harmadik állammal szemben, amelyek tiltják az ilyen beruházóval folytatott és a beruházásaihoz kapcsolódó ügyleteket, vagy az előnyök biztosítása a beruházó által létrehozott beruházások vonatkozásában ezen intézkedések megsértését vagy kijátszását jelentené.

5. Egy Szerződő Fél megtagadhatja a jelen Megállapodás előnyeit a másik Szerződő Fél azon beruházója számára, amely e Szerződő Fél jogi személye, továbbá a beruházásai számára, ha ez a jogi személy nem folytat jelentős üzleti tevékenységet a megtagadó Szerződő Fél területén, vagy ha a megtagadó Szerződő Fél személyei birtokolják vagy irányítják ezt a jogi személyt.

6. A Szerződő Fél jelen Megállapodásban hivatkozott intézkedéseibe beleértendők a Szerződő Félnek az Európai Unióban betöltött tagságából fakadó kötelezettségeivel összhangban alkalmazandó intézkedések is. A Megállapodásban a „fizetési mérleg súlyos nehézségére vagy ennek veszélyére” tett utalás egyben azokat az eseteket is magában foglalja, amikor a fizetési mérleg súlyos nehézsége vagy ennek veszélye abban a gazdasági vagy monetáris unióban áll fenn, amelynek a Szerződő Fél tagja.

17. cikk

Záró rendelkezések, hatálybalépés, időbeli hatály, megszűnés és módosítások

1. A jelen Megállapodás nem sértheti Magyarország Európai Unióban betöltött tagságából eredő kötelezettségeit és ezeknek a kötelezettségeknek alárendelt. Következésképpen a Megállapodás rendelkezései egészükben vagy részükben sem hivatkozhatók vagy értelmezhetők akként, hogy Magyarország az Európai Unió alapját képező szerződésekből fakadó kötelezettségeit érvényteleníti, módosítja, vagy egyéb módon érinti.

2. A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépésére vonatkozó belső jogi eljárási követelményeiket teljesítették. Ez a Megállapodás az utolsó értesítés kézhezvételét követő 60. (hatvanadik) napon lép hatályba.

3. A jelen Megállapodás 10 (tíz) éves időtartamra marad hatályban, majd azt követően hatálya meghosszabbodik, kivéve, ha valamely Szerződő Fél diplomáciai csatornákon keresztül, írásban tájékoztatja a másik Szerződő Felet a felmondásra vonatkozó szándékáról. A felmondás az értesítés másik Szerződő Fél általi kézhezvételét követően 1 (egy) évvel lép hatályba, de nem korábban, mint a kezdeti 10 (tíz) éves időszak lejárta.

4. A jelen Megállapodás megszüntetése előtt megvalósított beruházások tekintetében a Megállapodás rendelkezései a megszüntetést követő további 10 (tíz) évig alkalmasak maradnak joghatás kiváltására.

5. A jelen Megállapodás a Szerződő Felek közötti írásbeli megegyezéssel módosítható, diplomáciai csatornákon keresztül. Minden módosítás a Megállapodás szerves részét képezi, és e cikk (2) bekezdésében meghatározottakkal egyenlő módon lép hatályba.

ENNEK HITELÉÜL az arra kellő felhatalmazással rendelkező alulírottak a Megállapodást aláírták.

KÉSZÜLT két eredeti példányban, Maszkatban, 2022. február 02. napján, azaz 30 Jumada 2 1443, magyar, arab és angol nyelven, és mind a három nyelven egyaránt hiteles szövegnek minősül. Értelmezésbeli eltérések esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

2. melléklet a 2022. évi X. törvényhez

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN FOR THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of Hungary and the Government of the Sultanate of Oman (hereinafter referred to as the „Contracting Parties”);

Desiring to expand and strengthen the existing economic cooperation to the mutual benefit of both Contracting Parties;

Intending to create and maintain favourable conditions for Investments of Investors of one Contracting Party in the Territory of the other Contracting Party;

Recognizing that these objectives should be achieved in a manner consistent with the promotion and protection of public health, environment, security, safety, and sustainable development as well as with the promotion of internationally recognized labour rights and principles of corporate social responsibility;

Desiring to secure an overall balance of rights and obligations between Investors and the host state; and

Realising that the promotion and reciprocal protection of Investments, according to the present Agreement, stimulates the business initiatives between the Contracting Parties in the interest of their economic development;

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term „Investment” shall comprise of every kind of asset owned or controlled by an Investor of one Contracting Party in the Territory of the other Contracting Party in connection with economic activities pursuant to the laws and regulations of the latter and has the characteristics of an investment, such as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit and the assumption of risk and shall include, in particular, though not exclusively:

(a) movable and immovable property as well as any other rights in rem such as mortgages, liens and pledges;

(b) shares, stocks and any other form of equity participation in a company;

(c) bonds, debentures, loans and other forms of debt;

(d) turnkey, construction, management, production, revenue-sharing, and other similar contracts;

(e) claims to money or to any performance having an economic value associated with an Investment;

(f) intellectual and industrial property rights, including copyrights, trade marks, patents, designs, rights of breeders and new varieties of plants, technical processes, trade secrets, geographical indications and trade names associated with an Investment; and

(g) rights conferred pursuant to laws or contracts such as concessions, licenses, authorizations and permits, including those for the exploration, extraction, refining, production, storage, transport, transmission, and distribution of natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their character as an Investment on the condition that this alteration is made in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in the Territory of which the Investment has been made.

2. The term „Investor” shall mean any Natural Person or Legal Person of one Contracting Party that has made an Investment in the Territory of the other Contracting Party;

3. The term „Natural Person” shall mean any individual having the nationality of either Contracting Party in accordance with its laws;

4. The term „Legal Person” shall mean with respect to either Contracting Party, any legal entity that is incorporated or constituted in accordance with its laws, has its central administration or principal place of business in the Territory of one Contracting Party, and carries out business activities in that Territory, whether privately or state-owned.

5. The term „Returns” shall mean amounts yielded by an Investment and includes in particular, though not exclusively, profits, interest, capital gains, dividends, royalties or fees.

6. The term „Territory” shall mean:

(a) in the case of Hungary, the territory over which Hungary exercises, in conformity with international law, sovereignty, sovereign rights or jurisdiction.

(b) in the case of the Sultanate of Oman, the land, internal waters, territorial sea, air space under its sovereignty, and maritime areas, namely, the exclusive economic zone and the continental shelf, where the Sultanate of Oman exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with its domestic laws and the provisions of international law.

7. The term „Freely Convertible Currency” means the currency that is widely used to make payments for international transactions and widely exchanged in principal international exchange markets provided it is not contrary to the regulations of either of the Contracting Parties, and independently from how the International Monetary Fund determines the scope of freely convertible, or freely usable currency.

Article 2

Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for Investors of the other Contracting Party to make Investments in its Territory and shall admit such Investments in accordance with its laws and regulations.

2. Each Contracting Party shall accord in its Territory to Investments of the other Contracting Party and to Investors, with respect to their Investments, fair and equitable treatment and full protection and security in accordance with paragraphs 3 through 6 of this Article.

3. With respect to Investments, the following measures or series of measures constitute a breach of the obligation of fair and equitable treatment:

(a) denial of justice in criminal, civil or administrative proceedings;

(b) fundamental breach of due process, including a fundamental breach of transparency and obstacles to effective access to justice, in judicial and administrative proceedings;

(c) manifest arbitrariness;

(d) targeted discrimination on manifestly wrongful grounds, such as gender, race or religious belief; or

(e) harassment, coercion or abuse of power.

Upon request of a Contracting Party, the Contracting Parties may review the content of the obligation to provide fair and equitable treatment to reflect what is required under customary international law.

4. For greater certainty, „full protection and security” refers to the Contracting Party’s obligations to provide the physical security of Investors and Investments.

5. A breach of another provision of this Agreement or of a separate international agreement does not establish a breach of this Article.

6. The fact that a measure breaches domestic law does not, in and of itself, establish a breach of this Article; a tribunal must consider whether a Contracting Party has acted inconsistently with the obligations in paragraph 2 of this Article.

7. The Contracting Parties recognise that it is inappropriate to encourage investment by relaxing domestic core labour standards, public health, safety or environmental measures. They shall not waive or otherwise derogate from or offer to waive or otherwise derogate from, such measures as encouragement for the establishment, acquisition, expansion or retention in their territories, of an Investment.

Article 3

Investment and Regulatory Measures

1. The provisions of this Agreement shall not affect the right of the Contracting Parties to regulate in a non-discriminatory manner within their Territories through measures necessary to achieve legitimate policy objectives, such as the protection of public health, safety, environment and social or consumer protection.

2. The mere fact that a Contracting Party regulates, including through a modification to its laws and regulations, in a manner which negatively affects an Investment or interferes with an Investor’s expectations of profits, does not necessarily amount to a breach of an obligation under this Agreement.

3. For greater certainty, a Contracting Party’s decision not to issue, renew or maintain a subsidy

(a) in the absence of any specific commitment under law or contract to issue, renew or maintain that subsidy; or

(b) in accordance with terms or conditions attached to the issuance, renewal or maintenance of the subsidy,

does not constitute a breach of the provisions of this Agreement.

4. Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting Party from discontinuing the granting of a subsidy or requesting its reimbursement or requiring that Contracting Party to compensate the Investor, where such measure is necessary in order to comply with international obligations between the Contracting Parties or has been ordered by a competent court, administrative tribunal or any authority of similar nature.

Article 4

National and Most-Favoured-Nation Treatment

1. Each Contracting Party shall in its Territory accord to an Investor of the other Contracting Party and to an Investment, treatment not less favourable than the treatment it accords, in like circumstances, to its own Investors and their Investments with respect to the conduct, operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale or disposal of their Investments in its Territory.

2. A Contracting Party shall not be obliged to accord to the Investors of the other Contracting Party the same treatment they accord to their own Investors with regards to the acquisition of ownership of lands and real estate, and obtaining grants and soft loans.

3. Each Contracting Party shall in its Territory accord to Investors of the other Contracting Party and their Investments treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investors of a third country or to their Investments with respect to the conduct, operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale or disposal of their Investments in its Territory.

4. For greater certainty, the „treatment” referred to in paragraph 3 of this Article does not include procedures for the resolution of investment disputes between Investors and states provided for in other international investment treaties and any other agreements. Substantive obligations in other international investment treaties and other trade agreements do not in themselves constitute „treatment”, and thus cannot give rise to a breach of this Article, absent measures adopted or maintained by a Contracting Party pursuant to those obligations.

5. The national treatment and most-favoured-nation treatment provisions of this Agreement shall not apply to advantages accorded by a Contracting Party pursuant to its obligations as a member of a present or future customs, economic, or monetary union, a common market or a free trade area.

6. The Contracting Parties understand the obligations of a Contracting Party as a member of a customs, economic, or monetary union, a common market or a free trade area to include obligations arising out of an international agreement or reciprocity arrangement of that customs, economic, or monetary union, common market or free trade area.

7. The provisions of this Article shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the Investors of the other Contracting Party, or to the Investments or Returns of Investments of such Investors the benefit of any treatment, preference or privilege, which may be extended by the former Contracting Party by virtue of:

(a) any forms of multilateral agreements on investments to which either of the Contracting Parties is or may become a party; or

(b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation.

Article 5

Compensation for Losses

1. When Investments or Returns of Investments of Investors of either Contracting Party suffer losses owing to war, armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events in the Territory of the other Contracting Party, they shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not less favourable than that which the latter Contracting Party accords, in like circumstances, to its own Investors or to investors of any third state whichever is more favourable.

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, Investors of one Contracting Party who in any of the events referred to in that paragraph suffer losses in the Territory of the other Contracting Party resulting from:

(a) requisitioning of their Investment or a part thereof by its forces or authorities; or

(b) destruction of their Investment or a part thereof by its forces or authorities which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation,

shall be accorded by the Contracting Party, in whose Territory the losses occurred, prompt, adequate and effective compensation or restitution without undue delay.

Article 6

Expropriation

1. Neither Contracting Party shall in its Territory expropriate or nationalise Investments of Investors of the other Contracting Party either directly or through measures equivalent to expropriation (hereinafter referred to as „expropriation”) except:

(a) for a public interest;

(b) in a non-discriminatory manner;

(c) upon payment of prompt, adequate, and effective compensation in accordance with this Article; and

(d) under due process of law.

2. The compensation referred to in paragraph 1(c) of this Article shall:

(a) be paid without delay and freely transferable in a Freely Convertible Currency;

(b) be equivalent to the market value of the expropriated Investment immediately before the expropriation took place (“the date of expropriation”); and

(c) not reflect any change in value occurring because the intended expropriation had become known earlier.

3. The compensation shall include interest calculated on 6 (six) months LIBOR basis from the date of expropriation to the date of actual payment and shall be effectively realisable and freely transferable in a Freely Convertible Currency at the market exchange rate prevailing on the time of transfer.

4. For the purpose of this Article:

(a) Measures equivalent to expropriation (“indirect expropriation”) result from a measure or series of measures of a Contracting Party having an equivalent effect to direct expropriation without formal transfer of title or outright seizure;

(b) the determination of whether a measure or series of measures by a Contracting Party, in a given specific situation, constitute an indirect expropriation requires a case-by-case, fact-based inquiry that considers, among other factors: (i) the economic impact of the measure or series of measures, although the sole fact that a measure or series of measures of a Contracting Party have an adverse effect on the economic value of an Investment does not establish that an indirect expropriation has occurred, (ii) the duration of the measure or series of measures by a Contracting Party, (iii) the character of the measure or series of measures, mainly their object and content; and

(c) non-discriminatory measures that the Contracting Parties take for reason of public interest including for reasons of public health, safety, and environmental protection, which are taken in good faith and which are neither arbitrary nor disproportionate in light of their purpose, shall not constitute indirect expropriation.

5. The Investor affected shall have a right, pursuant to the law of the expropriating Contracting Party, to prompt review of its claim and of the valuation of its Investment, by a judicial or other competent authority of that Contracting Party, in accordance with the principles set out in this Article.

Article 7

Transfers

1. The Contracting Parties shall guarantee the free transfer of payments related to Investments and Returns. The transfers shall be made in a Freely Convertible Currency and in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party where Investments were made without any restriction or undue delay. Such transfers shall include in particular:

(a) capital and additional amounts to maintain or increase the Investment;

(b) Returns as defined in paragraph 3 of Article 1 of this Agreement;

(c) the amounts required for payment of expenses which arise from the operation of the Investment, such as payment of royalties and license fees or other similar expenses;

(d) payments made under contracts, including payments in connection with loan agreements;

(e) proceeds of the total or partial sale or liquidation of the Investment;

(f) earnings and remunerations of Natural Persons of the other Contracting Party and Natural Persons of any other third state who are allowed to engage in activities related to Investments made in its Territory;

(g) compensations owed pursuant to Articles 5 and 6 of this Agreement; and

(h) payments arising out of settlement of a dispute under Article 10 of this Agreement.

2. The transfers shall be made after the Investor fulfilled all of its related financial obligations according to the laws in force of the Contracting Party in the Territory of which the Investment was made.

3. Nothing in this Article shall be construed to prevent a Contracting Party from delaying or preventing a transfer through the equitable, non-discriminatory, and good-faith application of its laws relating to:

(a) bankruptcy, insolvency or protection of the rights of creditors;

(b) issuing, trading or dealing in securities, futures, options or derivatives;

(c) criminal or penal offences;

(d) financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities; or

(e) ensuring compliance with orders or judgements in adjudicatory proceedings.

4. For the purpose of this Agreement, the transfer shall be made in a Freely Convertible Currency at the market exchange rate prevailing at the time of the transfer unless otherwise agreed. Should such rate not exist, the official rate has to be applied unless otherwise agreed.

Article 8

Subrogation

1. If a Contracting Party or its designated agency makes a payment to its own Investors under a guarantee, an indemnity or insurance it has accorded in respect of an Investment in the Territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize:

(a) the assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction in that Contracting Party, of any right or claim by the Investor to the former Contracting Party or its designated agency, as well as,

(b) that the former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of that Investor including those mentioned in Article 10 on the Settlement of Investment Disputes between the Contracting Party and an Investor of the Other Contracting Party and shall assume the obligations related to the Investment.

2. The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of the Investor.

Article 9

Entry of Key Personnel

Each Contracting Party shall, in accordance with its laws, facilitate granting Investors of the other Contracting Party and to their key personnel whose work is connected with the Investments, such as those in a capacity that is high managerial or executive or requires specialized knowledge the necessary permits for the entry, sojourn and work.

Article 10

Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor of the Other Contracting Party

1. Any dispute which may arise between an Investor of one Contracting Party and the other Contracting Party concerning an alleged breach of this Agreement in the Territory of that other Contracting Party shall, if possible, be settled amicably by negotiations between the parties in dispute.

2. The negotiations start on the date when the disputing Investor of one Contracting Party requests negotiations in written notification from the other Contracting Party. In order to facilitate the amicable settlement of the dispute, the written notice shall specify the issues, the factual basis of the dispute, the findings of the disputing Investor (including any supporting documents) and their presumed legal basis. Unless otherwise agreed, at least one consultation shall be held within 90 (ninety) days from the date on which the disputing Investor of one Contracting Party has requested negotiations from the other Contracting Party in written notification.

3. If any dispute between an Investor of one Contracting Party and the other Contracting Party cannot be thus settled within a period of 6 (six) months following the date on which such negotiations were requested by written notification, the Investor shall be entitled to submit the dispute either to:

(a) the competent court of the Contracting Party in the Territory of which the Investment has been made;

(b) the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) pursuant to the applicable provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington D.C. on 18 March 1965, in the event both Contracting Parties are a party to this Convention;

(c) an ad hoc arbitral tribunal established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). The parties to the dispute may agree in writing to deviate from these Arbitration Rules;

(d) international arbitration under the Rules Governing the Additional Facility for the Administration of Proceedings by the Secretariat of the International Centre for Settlement of Investment Disputes („Additional Facility Rules of ICSID”), provided that either the disputing Contracting Party or the Contracting Party of the Investor, but not both, is a party to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington D. C. on March 18, 1965; or

(e) any other form of dispute settlement agreed upon by the parties to the dispute.

4. Once a dispute has been submitted to one of the tribunals mentioned in paragraph 3 (b)-(e) of this Article, the Investor shall have no right to submit the dispute to other settlement mechanism.

In the event that an Investment dispute has been submitted under paragraph 3 (a) of this Article, any arbitration or other form of dispute settlement set forth in paragraph 3 (b)-(e) of this Article can be sought only if the disputing Investor withdraws, in accordance with the laws and regulations of the disputing Contracting Party, its claim from such domestic remedy before the final decision is made therein.

5. If any dispute between an Investor of one Contracting Party and the other Contracting Party cannot be thus settled within a period of 6 (six) months following the date on which such negotiations were requested in written notification as mentioned in paragraph 2 of this Article, and the disputing Investor intends to submit the dispute to one of the fora listed under paragraphs 3 (a)-(e) of this Article, the disputing Investor shall at the very latest simultaneously to submitting any dispute to one of the tribunals, notify the other Contracting Party by written notice of its intention.

6. An Investor may submit a dispute as referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article to arbitration in accordance with paragraph 3 of this Article only if not more than 3 (three) years have elapsed from the date on which the Investor first acquired, or should have first acquired, knowledge of the alleged breach and that the Investor has incurred loss or damage.

7. When rendering its decision, the tribunal shall apply this Agreement as interpreted in accordance with the Vienna Convention on the Law of Treaties, and other rules and principles of international law applicable between the Contracting Parties. For greater certainty, the domestic law of the Contracting Parties shall not constitute part of the applicable law when the tribunal renders its decision. In case of Hungary, the term „domestic law” comprises the law of the European Union.

8. The tribunals referred to in paragraph 3 (b)-(e) of this Article shall not have jurisdiction to determine the legality of a measure, alleged to constitute a breach of this Agreement, under the domestic law of a Contracting Party. For greater certainty, in determining the consistency of a measure with this Agreement, the tribunal may consider, as appropriate, the domestic law of a Contracting Party as a matter of fact. In doing so, the tribunal shall follow the prevailing interpretation given to the domestic law by the courts or authorities of that Contracting Party and any meaning given to domestic law by the tribunal shall not be binding upon the courts or the authorities of that Contracting Party.

9. Arbitrators appointed as the members of the tribunal shall be independent. They shall not:

(a) affiliate with any government;

(b) take any instructions from any organisations or government with regard to matters related to the dispute; and

(c) participate in the consideration of any disputes that would create a direct conflict of interest. Arbitrators shall comply with the International Bar Association Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration. In addition, upon appointment, they shall refrain from acting as party appointed expert or witness in any pending or new Investment dispute under this or any other international agreement. The Contracting Parties shall negotiate a specific code of conduct for the arbitrators to be applied in disputes arising out of this Article whereby the decisions on compliance with the code of conduct are taken by an outside party from the Tribunal.

10. The award shall be final and binding on the parties to the dispute and shall be executed in accordance with the law of the Contracting Party in the Territory of which the Investment has been made and the award is relied upon, by the date indicated in the award.

11. Upon entry into force between the Contracting Parties of an international agreement providing for a multilateral Investment tribunal and/or a multilateral appellate mechanism applicable to disputes under this Agreement, the relevant parts of this Agreement shall cease to apply.

12. A Contracting Party, which is a party to a dispute, shall not at any stage of arbitration or enforcement of an arbitration award raise an objection claiming that the Investor, who is the other party to the dispute, has received an indemnity to cover all or part of its losses by virtue of an indemnity, guarantee or insurance contract.

Article 11

Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, if possible, be settled by consultation or negotiation through diplomatic channels.

2. If the dispute cannot be thus settled within 6 (six) months from the date on which such consultation or negotiation were requested in writing by either Contracting Party, it shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted to an Arbitral Tribunal of 3 (three) members, in accordance with the provisions of this Article.

3. The Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within 2 (two) months from the date of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint 1 (one) member of the Tribunal. These 2 (two) members shall then select a national of a third state, which maintains diplomatic relations with both Contracting Parties, who shall be appointed as the Chairman of the Tribunal (hereinafter referred to as the „Chairman”). The Chairman shall be appointed within 3 (three) months from the date of appointment of the other 2 (two) members.

4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article, the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President happens to be a national of either Contracting Party, or if the President is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If the Vice-President also happens to be a national of either Contracting Party or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointments.

5. Subject to other provisions made by the Contracting Parties, the Tribunal shall determine its rules of procedure.

6. The tribunal shall issue its decision on the basis of the provisions of this Agreement as well as of the applicable rules and principles of international law.

7. The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes.

8. Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties, unless the arbitral tribunal decides otherwise.

9. The decisions of the Tribunal are final and binding for each Contracting Party.

Article 12

Transparency

The UNCITRAL Transparency Rules in Treaty-based Investor-State Arbitration shall apply to arbitration proceedings initiated against Hungary under this Agreement. The Sultanate of Oman shall duly consider the application of the UNCITRAL Transparency Rules in Treaty-based Investor-State Arbitration to arbitration proceedings initiated against the Sultanate of Oman under this Agreement. Nothing in this Agreement or the applicable arbitration rules shall prevent the exchange of information between the European Union and Hungary or vice versa relating to a dispute. Each Contracting Party shall publish, or otherwise make publicly available, its laws and regulations of general application as well as international agreements which may affect the Investments of Investors of the other Contracting Party in the Territory of the former Contracting Party.

Article 13

Application of Other Rules and Special Commitments

If the laws of either Contracting Party or their obligations under existing or future bilateral or multilateral agreement to which they are parties, in addition to the present Agreement, contain provisions whether general or specific, entitling Investments and Investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is accorded by the present Agreement, such provisions shall prevail over this Agreement to the extent they are more favourable.

Article 14

Scope of Application

This Agreement shall apply to Investments made in the Territory of one of the Contracting Parties in accordance with its laws and regulations by Investors of the other Contracting Party prior to as well as after the entry into force of this Agreement, but shall not apply to any dispute or claim concerning an Investment which arose, or which was settled before the entry into force of this Agreement.

Article 15

Consultations

Upon request by either Contracting Party, the other Contracting Party shall agree to consultations on the interpretation or application of this Agreement through the diplomatic channels. Upon request by either Contracting Party, to the extent possible, information shall be exchanged on the impact that the laws, regulations, decisions, administrative practices or procedures, or policies of the other Contracting Party may have on Investments covered by this Agreement.

Article 16

General Exceptions

1. Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Contracting Party from adopting or maintaining measures relating to financial services for prudential reasons, such as:

(a) the protection of Investors, depositors, policy-holders or persons to whom a fiduciary duty is owed by a financial service supplier; and

(b) ensuring the integrity and stability of a Contracting Party’s financial system.

Where such measures do not conform with the provisions of this Agreement, they shall not be used as a means of avoiding the obligations of the Contracting Parties under this Agreement.

2. (a) Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Contracting Party from adopting or maintaining measures that restrict transfers - especially relating to cross-border capital transactions and Article 7 - where the Contracting Party experiences serious balance of payments difficulties, or the threat thereof and in cases where, in exceptional circumstances, movements of capital cause or threaten to cause serious difficulties for macroeconomic management, in particular, monetary and exchange rate policies.

(b) Measures referred to in paragraph (a) of this Article shall:

(i) be equitable, in good faith and neither arbitrary nor unjustifiably discriminatory;

(ii) not exceed those necessary to deal with the cases set out in paragraph (a) above;

(iii) be temporary and shall be eliminated as soon as conditions permit;

(iv) be promptly notified to the other Contracting Party; and

(v) avoid unnecessary damages to the commercial, economic and financial interest of the other Contracting Party.

Such measures shall be taken in accordance with other international obligations of the Contracting Party concerned, including those under the WTO Agreement and the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.

3. Nothing in this Agreement shall be construed:

(a) to prevent any Contracting Party from taking any actions that it considers necessary for the protection of its essential security interests which may include interests and measures deriving from its membership in a customs, economic, or monetary union, a common market or a free trade area:

(i) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic and transactions in other goods, materials, services and technology undertaken directly or indirectly for the purpose of supplying a military or other security establishment;

(ii) taken in time of war or other emergency in international relations; or

(iii) relating to the implementation of national policies or international agreements respecting the non-proliferation of nuclear weapons or other nuclear explosive devices, or to fissionable materials or the materials from which they are derived; or

(b) to prevent any Contracting Party from taking action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

4. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an Investor of the other Contracting Party that is a Legal Person and to Investments of that Investor, if investors of a third state own or control the Investor of the other Contracting Party or the Investments, and the denying Contracting Party:

(a) does not maintain diplomatic relations with the third state, or

(b) adopts or maintains measures with respect to the third state that prohibit transactions with such Investor and its Investments or that would be violated or circumvented if the benefits of the Agreement were accorded to the Investments of Investors.

5. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an Investor of the other Contracting Party that is a Legal Person of such Contracting Party and to its Investments, if that Legal Person has no substantial business activities in the Territory of the denying Contracting Party or if persons of the denying Contracting Party own or control that Legal Person.

6. All references in the Agreement to measures of a Contracting Party shall include measures applicable in accordance with European Union law in the Territory of that Contracting Party pursuant to its membership in the European Union. References to „serious balance-of-payments difficulties, or the threat thereof,” shall include serious balance-of-payments difficulties, or the threat thereof, in the economic or monetary union of which a Contracting Party is a member.

Article 17

Final Provisions, Entry into Force, Duration, Termination and Amendments

1. This Agreement shall apply without prejudice to the obligations deriving from Hungary’s membership in the European Union, and subject to those obligations. Consequently, the provisions of this Agreement may not be invoked or interpreted neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from the Treaties on which the European Union is founded.

2. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels that their internal legal procedural requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with. This Agreement shall enter into force 60 (sixty) days after the receipt of the last notification.

3. This Agreement shall remain in force for a period of 10 (ten) years and afterwards shall continue to be in force unless either Contracting Party notifies in writing the other Contracting Party through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement. The notice of termination shall become effective 1 (one) year after it has been received by the other Contracting Party but not earlier than the expiry of the initial period of 10 (ten) years.

4. In respect of Investments made prior to the termination of this Agreement, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of 10 (ten) years from the date of termination.

5. This Agreement may be amended by written agreement through diplomatic channels between the Contracting Parties. Any amendment shall be an integral part of the Agreement and enters into force in the same manner as specified in paragraph 2 of this Article.

In witness whereof, the undersigned duly authorized have signed this Agreement.

Done in duplicate at Muscat on this 02 day of February, 2022 corresponding to 30 day of Jumada 2 1443 in the Hungarian, Arabic, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.