A jogszabály mai napon ( 2023.12.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2022. (VI. 30.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. állattartó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely az állat ellátásáért és felügyeletéért állandó vagy ideiglenes jelleggel felelős;

2. baromfiállományból való hatósági mintavétel: zoonózist okozó egyes szalmonellák elleni gyérítési program keretében a baromfiállomány környezetéből való hatóság általi mintavétel;

3. KR dokumentum: a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással ügyfél által benyújtott vagy az ügyfél elektronikus ügyintézésre szolgáló értesítési tárhelyére (a továbbiakban: értesítési tárhely) továbbított dokumentum tartalmát és az elektronikus benyújtás vagy továbbítás adatait tartalmazó elektronikus dokumentum, amelyet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az ügyfél értesítési tárhelyére az elektronikus közszolgáltatások nyújtását és igénybevételét támogató központi informatikai és kommunikációs rendszeren keresztül küld meg;

4. számla: a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem alapjául szolgáló – a kérelmező nevére és címére kiállított – költségeket igazoló olyan bizonylat, amely a Magyarország által 2021–2022-re vonatkozóan benyújtott programok jóváhagyásáról szóló, VP/2021-2022/HU/SI2.869691 számú európai bizottsági megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) rögzített pénzügyi hozzájárulásra való jogosultságot megalapozó gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) alátámasztja;

5. tárgyfélév: az adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének naptári féléve;

6. tárgyhónap: az adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének naptári hónapja;

7. tárgyidőszak: az adott tárgyhónap, tárgynegyedév vagy tárgyfélév;

8. tárgynegyedév: az adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének naptári negyedéve;

9. végrehajtási időszak: a 2021. évre vonatkozóan 2021. január 1-je és 2021. december 31-e közötti időszak, a 2022. évre vonatkozóan 2022. január 1-je és 2022. december 31-e közötti időszak;

10. vizsgálat: kórokozó jelenlétének vagy hiányának, a patológiás folyamatnak vagy egy adott kórokozóra való hajlamnak laboratóriumi körülmények között történő, egy mintán való kimutatása, diagnosztizálása és értékelése;

11. zoonózis: állatról emberre vagy emberről állatra terjedő megbetegedés.

2. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének általános szabályai

2. § E rendelet alapján – a belső piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, a növények, állatok, élelmiszerek és takarmányok területére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program (Egységes piac program) létrehozásáról, továbbá a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU és a 652/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/690 európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a Megállapodásban foglaltaknak megfelelően – a következő célterületeken vehető igénybe pénzügyi hozzájárulás:

a) a Gallus gallus tenyész-, tojó- és brojlercsirke-állományokban, valamint a pulykaállományokban (Meleagris gallopavo) előforduló szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella),

b) a klasszikus sertéspestis,

c) az afrikai sertéspestis,

d) a baromfiban és a vadon élő madarakban előforduló madárinfluenza,

e) a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (a továbbiakban: TSE), a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (a továbbiakban: BSE) és a súrlókór, valamint

f) a veszettség

felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló többéves nemzeti programok.

3. § A pénzügyi hozzájárulás forrása a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Uniós programok kiegészítő támogatása alcím, valamint az Európai Unió általános költségvetésének terhére a Megállapodás alapján a 2. § szerinti célterületek finanszírozására biztosított pénzösszeg.

4. § (1) Kizárólag az adott tárgyidőszakban vagy azt megelőzően – de a végrehajtási időszak alatt – elvégzett feladat végrehajtásáról és az ahhoz kapcsolódó egyéb költségekről kiállított számlák vagy az e rendeletben meghatározott egyéb bizonylat vagy – a 10. § (6) bekezdésében meghatározott esetben – nyilatkozat alapján vehető igénybe pénzügyi hozzájárulás. A 12. §-ban meghatározott alcélterület tekintetében a 12. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás pénzügyileg teljesített számla alapján folyósítható.

(2) A pénzügyi hozzájárulás kiszámításának alapja a számlán szereplő költségek általános forgalmi adót és egyéb adót nem tartalmazó összege.

5. § (1) *  A pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), a 12. § (2) bekezdésében meghatározott alcélterület esetében a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (a továbbiakban: MJKSZ) elektronikus úton nyújtja be a Kincstárhoz, a Kincstár által erre a célra rendszeresített – a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú – űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(2) A kérelem a következő adatokat tartalmazza:

a) a kérelmező azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító szám);

b) az igényelt pénzügyi hozzájárulás forintösszegének a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatvány szerinti – cél- és alcélterületek szerinti bontásban történő – megjelölését;

c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy

ca) a kérelemben és mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,

cb) a költségek ténylegesen felmerültek és a Megállapodás rendelkezései alapján támogathatóak,

cc) a kérelemben igényelt egységnyi támogatás összege nem haladja meg a Megállapodásban az egyes vizsgálatokra, költségtípusokra meghatározott legmagasabb átalányösszegeket,

cd) a felmerült költségeket igazoló, pénzügyileg teljesített számlák rendelkezésére állnak,

ce) a kérelemben igényelt támogatásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket az ügyfél megismerte, és azokat betartja;

d) a vármegyei kormányhivatal nyilatkozatát arról, hogy * 

da) *  a „szalmonellózis elleni védekezés – felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése”, illetve a „szalmonellózis elleni védekezés – oltóanyagok beszerzési költségei” alcélterületre benyújtott kérelem esetében a vármegyei kormányhivatal a pénzügyi hozzájárulást kizárólag olyan állattartónak történő kifizetésre tekintettel igényli, akire vagy amelyre vonatkozóan a kárenyhítés, illetve a költségtérítés összegét megállapította,

db) a „szalmonellózis elleni védekezés – oltóanyagok beszerzési költségei” alcélterületre benyújtott kérelem esetében az oltóanyagok beszerzési költsége állatonként legfeljebb három vakcina költségének megtérítésére vonatkozik,

dc) a „szalmonellózis elleni védekezés – felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése” alcélterület esetében a levágott vagy leselejtezett állatok, illetve az ártalmatlanított vagy hőkezelt, nem keltetett tojások után igényelt összeg nem haladja meg az állatnak a levágás vagy leselejtezés időpontját közvetlenül megelőző piaci értékét, illetve a tojásoknak az ártalmatlanítás vagy a nem keltetett tojásoknak a hőkezelés időpontját közvetlenül megelőző piaci értékét, továbbá hogy az összegből levonásra került a levágott állatok, illetve a hőkezelt, nem keltetett tojások maradványértéke,

dd) a „szalmonellózis elleni védekezés – hatósági mintavétel költségei” alcélterületre benyújtott kérelem esetében a mintavételt hatósági állatorvos végezte el,

de) az „afrikai sertéspestis elleni védekezés – az elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzése” alcélterület esetében a pénzügyi hozzájárulást igénybe vevőt az országos főállatorvosnak az afrikai sertéspestis megelőzésére és korai felismerésére vonatkozó hatályos határozata alapján nem kötelezték határozattal aktív közreműködésre az adott területen az elhullott vaddisznók szervezett keresésére;

e) a NÉBIH nyilatkozatát arról, hogy a „szalmonellózis elleni védekezés – hatósági mintavétel költségei” alcélterületre benyújtott kérelem esetében a mintát az arra jogosult állatorvos vette, aki a NÉBIH részére számlát állított ki a mintavétel költségeiről;

f) az MJKSZ nyilatkozatát arról, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végrehajtási vagy végelszámolási eljárás alatt;

g) a tárgyidőszak meghatározását (naptári év, tárgyfélév, tárgynegyedév, tárgyhónap megjelölése);

h) a tárgyidőszakban felmerült kapcsolódó költségeket igazoló számla azonosító számát;

i) a számla alapján elvégzett feladat végrehajtásának dátumát (a „szalmonellózis elleni védekezés – oltóanyagok beszerzési költségei” alcélterület esetében az elvégzett feladat végrehajtásának dátuma, az oltóanyag beadásának, illetve felhasználásának időpontja, a „szalmonellózis elleni védekezés – felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése” alcélterület esetében a felszámolás, az ártalmatlanítás vagy a hőkezelés időpontja, a „szalmonellózis elleni védekezés – hatósági mintavétel költségei” alcélterület esetében a mintavétel időpontja);

j) a számla alapján igényelt támogatás összegét (a számlán vagy bizonylaton szereplő költségek általános forgalmi adót és egyéb adót nem tartalmazó forintösszege);

k) a 13. § (3) bekezdés g) pontja szerinti alintézkedés esetében az elvégzett vizsgálatok darabszámát.

(3) A pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemhez az elektronikus űrlapkitöltő felületen csatolni kell a 12. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás esetében a támogatási jogosultságot alátámasztó számlák és a pénzügyi teljesítést igazoló pénzügyi dokumentumok másolatát.

(4) A kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz és – a bírósági felülvizsgálat és a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(6) A beadvány Kincstár általi elektronikus fogadásának tényét az ezeket tartalmazó KR dokumentumnak a benyújtó kérelmező vagy meghatalmazottja értesítési tárhelyére történő feltöltése jelenti, beérkezésének időpontját a KR dokumentum igazolja. A beadvány beérkezéséről a Kincstár elektronikus úton értesíti a kérelmezőt.

(7) A (6) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia kell

a) az ügyfél-azonosító adatokat,

b) az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlaszámát,

c) a beadvány beérkezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és

d) a beadvány érkeztetési számát.

(8) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló tárgyévi rendelet meghatalmazásra – kivéve a kamarai meghatalmazást – vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(9) Az egyes tárgyidőszakokra vonatkozó kérelem a benyújtásra nyitva álló időszak utolsó napjáig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó kérelmet kell elbírálni. A kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

(10) A Kincstár a kérelmeket azok beérkezési sorrendjében bírálja el. A hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelmek esetén az elbírálás sorrendjét a maradéktalanul teljesített hiánypótlás Kincstárhoz történő beérkezése határozza meg.

(11) Ha az adott célterületre az adott napon beérkezett támogatási igény meghaladja a még rendelkezésre álló keretet, a Kincstár arányos csökkentést végez. Ennek során a Kincstár az adott napon beérkezett összes jogos igény és a felosztható keret arányosításával kapott együttható alkalmazásával állapítja meg a folyósítható pénzügyi hozzájárulás összegét. Az adott célterületre meghatározott keret kimerülését követően beérkezett kérelmeket a Kincstár visszautasítja.

(12) *  A Kincstár minden hónap utolsó napjáig tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumot (a továbbiakban: minisztérium) és a NÉBIH-et, valamint elektronikus úton a vármegyei kormányhivatalokat a megelőző hónapban megállapított pénzügyi hozzájárulás összegéről és a keret kihasználtságáról. A Kincstár haladéktalanul tájékoztatja a minisztériumot a támogatási keret kimerüléséről.

(13) Az adott célterületre meghatározott keret megemelése esetén a korábban a keret kimerülése miatt meghozott, elutasítást vagy arányos csökkentést tartalmazó döntéseket a keretösszeget módosító miniszteri rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül a Kincstár hivatalból felülvizsgálja.

6. § (1) *  A kérelmet a vármegyei kormányhivatal, a NÉBIH és az MJKSZ a 2021. évi végrehajtási időszak egészére vonatkozóan egy kérelemben, 2022. augusztus 1. napjától kezdődően, legkésőbb 2022. augusztus 31-ig nyújthatja be valamennyi alcélterület tekintetében, az 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

(2) A 2022-es végrehajtási időszakban a kérelmet – a (3)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a NÉBIH és az MJKSZ tárgynegyedévente egy alkalommal, 2022. augusztus 1. napjától kezdődően, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig, első alkalommal, az első és második tárgynegyedévre vonatkozóan együttesen 2022. augusztus 31-ig nyújthatja be, az 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

(3) *  A 8. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott alcélterületek esetében a kérelmet a vármegyei kormányhivatal 2022. augusztus 1. napjától kezdődően havonta egy alkalommal, az egyes tárgyhónapokat követő hónap utolsó napjáig – 2022. január–július hónapokra vonatkozóan együttesen 2022. augusztus 31-ig – nyújthatja be, az 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

(4) *  A 8. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott alcélterület esetében a kérelmet a vármegyei kormányhivatal és a NÉBIH 2022. augusztus 1. napjától kezdődően két alkalommal, 2022 első tárgyfélévére vonatkozóan 2022. augusztus 31-ig, 2022 második tárgyfélévére vonatkozóan 2023. január 31-ig nyújthatja be, az 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

(5) *  A 10. § (4) bekezdésében és a 11. § (4) bekezdésében meghatározott alcélterületek esetében a kérelmet a vármegyei kormányhivatal 2022. augusztus 1. napjától kezdődően két alkalommal, 2022 első tárgyfélévére vonatkozóan 2022. augusztus 31-ig, 2022 második tárgyfélévére vonatkozóan 2023. január 31-ig nyújthatja be, az 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

(6) A 13. § (3) bekezdés f) pontja szerinti orális csalétekvakcina beszerzése és kihelyezése alcélterület esetében a kérelmet a NÉBIH 2022 harmadik tárgynegyedévére vonatkozóan 2022. november 15-ig nyújthatja be, az 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

7. § (1) A Kincstár a pénzügyi hozzájárulást a megállapításától számított harminc napon belül átutalja a kérelmezőnek a Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlájára. Ha a forrás nem áll rendelkezésre, a határidő azon a napon kezdődik, amikor a forrás a Kincstárnál rendelkezésre áll.

(2) Az euróban meghatározott pénzügyi hozzájárulást a Kincstár forintban fizeti ki. Az euró-forint átváltás az Európai Központi Bank által közzétett, e rendelet hatálybalépésének napján érvényes középárfolyamon történik.

3. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének részletes szabályai

8. § (1) A szalmonellózis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a Megállapodás II. mellékletében elfogadott nemzeti program szerinti baromfiállományokból történő hatósági mintavétel költségeire, az ennek keretében elvégzett bakteriológiai vizsgálatok, antimikrobiális gátló hatásra irányuló vizsgálatok költségeire, a szerotipizálás költségeire, a felszámolásra került állatok és tojások értékéért az állattartó részére fizetendő kárenyhítésre, az oltóanyagok beszerzésére, valamint a fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett hatósági laboratóriumi vizsgálatok költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a 2021-es végrehajtási időszakra összesen 3 865 254,00 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra összesen 3 897 222,00 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult a 2021-es végrehajtási időszakra 88 416,70 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 88 512,70 eurónak megfelelő forint keretösszegig

a) a hatósági mintavétel keretében végzett bakteriológiai vizsgálatok,

b) a hatósági és vállalkozói mintavétel keretében végzett szerotipizálások,

c) a hatósági mintavétel keretében a fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett bakteriológiai vizsgálatok, valamint

d) a szalmonellafertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok költségei tekintetében.

(3) A (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg

a) bakteriológiai vizsgálat esetén vizsgálatonként a 20,16 eurónak,

b) szerotipizálás esetén vizsgálatonként a 47,01 eurónak,

c) fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett vizsgálatra vizsgálatonként a 40,44 eurónak,

d) a szalmonellafertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok esetén vizsgálatonként a 20,23 eurónak

megfelelő forintösszeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére

a) *  a vármegyei kormányhivatal jogosult az állattartónak a vármegyei kormányhivatal által, a fertőzött tojó- vagy tenyészállomány felszámolása érdekében elrendelt állatleölés (leöletés) vagy elkülönített vágás, tojásártalmatlanítás vagy nem keltetett tenyésztojás hőkezelése következtében keletkezett kára enyhítéséhez,

b) *  a vármegyei kormányhivatal jogosult az állattartónak a tenyész- és tojóállományokban történő, a hatóság által jóváhagyott járványügyi intézkedési terve szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzési költségeinek állatonként maximálisan három vakcina költségének megtérítéséhez,

c) *  a vármegyei kormányhivatal és a NÉBIH jogosult a baromfiállományból való hatósági mintavételhez összesen együttesen a 2021-es végrehajtási időszakra 3 776 837,30 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 3 808 709,30 eurónak megfelelő forint keretösszegig.

(5) A vármegyei kormányhivatal a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a pénzügyi hozzájárulás számlájára történt átutalását követően haladéktalanul intézkedik annak azon állattartó fizetési számlájára történő továbbításáról, aki vagy amely a (6) bekezdés szerinti adattartalmú – a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon benyújtandó – kérelmet az adott naptári hónapra vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, 2022. január–július hónapokra vonatkozóan – együttesen – 2022. augusztus 15-ig benyújtotta a telephelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatalhoz, és * 

a) eleget tett

aa) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének,

ab) a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglalt kötelezettségeinek,

ac) valamennyi állategészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségének;

b) a kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás vagy végelszámolás alatt, vagy természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

bb) nem terheli adók módjára behajtandó köztartozás vagy lejárt esedékességű adótartozás – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett –, valamint nem terheli a NÉBIH laboratóriumaival és jogelődjeivel szemben a számla fizetési határidejének lejártától számított 30 napnál régebbi tartozás,

bc) nincs az általános közigazgatási rendtartás alapján behajtandó köztartozása, és nincs az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 29. § (1) bekezdés 9–21. pontjában meghatározott megkeresésen alapuló pénztartozása;

c) az a) és b) pontban meghatározott feltételeknek való megfelelésről a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik;

d) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott alcélterület esetében nyilatkozik arról, hogy a beszerzett oltóanyagot az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott járványügyi intézkedési tervben foglaltak szerint használja fel; és

e) csatolja az adott naptári hónapra vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig – 2022. január–július hónapokra vonatkozóan együttesen 2022. augusztus 15-ig – az oltóanyag beszerzésének költségeit igazoló számláknak a számlák kiállítója vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát és az oltóanyag felhasználását igazoló bizonylatok másolati példányát.

(6) A költségtérítés iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a kérelmező azonosító adatai (név, ügyfél-azonosító szám),

b) az állatállomány adatai [tenyészetkód, faj megjelölése (házityúk vagy pulyka), hasznosítási irány megjelölése (tenyész-, tojóállomány), immunizálás esetén a felhasznált vakcina adatai (megnevezése, mennyisége, gyártási száma), az állomány felszámolása vagy elkülönített vágása esetén a levágatott vagy leölt egyedszám, a megsemmisített vagy hőkezelt tojások száma, a levágást végző vágóhíd tenyészetkódja vagy a leölést végző adatai, a tojások ártalmatlanítását végző üzem adatai, a megsemmisítést, felszámolást vagy az elkülönített vágást megelőző forgalmi korlátozást elrendelő határozat száma],

c) nyilatkozat az (5) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról.

(7) A költségtérítés iránti kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

a) *  a vágóhíd telephelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal igazolása az állomány felszámolása vagy elkülönített vágása esetén arról, hogy a szalmonellózissal fertőzött állományból hány darab állatot és mikor vágtak le (Baromfi Információs Rendszer szállítólevél kódja),

b) *  a tojások ártalmatlanítását végző üzem telephelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal igazolása arról, hogy a szalmonellózissal fertőzött állományból hány darab tojást ártalmatlanítottak vagy hőkezeltek.

(8) Az állattartónak a levágott vagy leselejtezett állatok után járó összeg nem haladhatja meg az állatnak a levágás vagy leselejtezés időpontját közvetlenül megelőző piaci értékét. Az összegből le kell vonni a levágott állatok maradványértékét. Az állattartónak az ártalmatlanított vagy hőkezelt tojások után járó összeg nem haladhatja meg a tojásoknak az ártalmatlanítás vagy a nem keltetett tojásoknak a hőkezelés időpontját közvetlenül megelőző piaci értékét. Az összegből le kell vonni a hőkezelt, nem keltetett tojások maradványértékét.

(9) *  A vármegyei kormányhivatal a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulást olyan állattartónak történő kifizetésre tekintettel igényelheti, akire vagy amelyre vonatkozóan az (5) és (8) bekezdés alapján a kárenyhítés vagy a költségtérítés összegét a (11) bekezdésben foglaltakra tekintettel megállapította.

(10) A (4) bekezdés c) pontjában foglalt hatósági mintavétel esetén a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére

a) *  a vármegyei kormányhivatal jogosult, ha a mintavételt hatósági állatorvos végzi,

b) a NÉBIH jogosult, ha a mintát az arra jogosult állatorvos veszi, aki a NÉBIH részére számlát állít ki a mintavétel költségéről.

(11) A (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de maximális összege átlagosan nem haladhatja meg

a) felszámolt Gallus gallus tenyészállományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 8,00 eurónak,

b) felszámolt Gallus gallus tojóállományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 3,50 eurónak,

c) felszámolt Meleagris gallopavo tenyészpulyka-állományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 24,00 eurónak,

d) Gallus gallus tenyészbaromfi keltető tojásainak ártalmatlanításáért vagy hőkezeléséért nyújtott kárenyhítésre keltető tojásonként a 0,40 eurónak,

e) Gallus gallus étkezési tojásainak ártalmatlanításáért nyújtott kárenyhítésre étkezési tojásonként a 0,08 eurónak,

f) Meleagris gallopavo tenyészpulykák keltető tojásainak ártalmatlanításáért vagy hőkezeléséért nyújtott kárenyhítésre keltető tojásonként a 0,80 eurónak,

g) oltóanyag beszerzésére adagonként a 0,09 eurónak,

h) baromfiállományokból való mintavételre állományonként és mintavételenként a 7,81 eurónak

megfelelő forintösszeget.

(12) E § alkalmazásában az elvégzett feladat végrehajtásának dátuma

a) a (11) bekezdés a)–f) pontja tekintetében a felszámolás, az ártalmatlanítás vagy a hőkezelés időpontja,

b) a (11) bekezdés g) pontja tekintetében az oltóanyag felhasználásának időpontja,

c) a (11) bekezdés h) pontja tekintetében a mintavétel időpontja.

(13) *  Ha a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesítésének helyszíni ellenőrzése során az állattartónál a NÉBIH vagy a vármegyei kormányhivatal a pénzügyi hozzájárulás kifizetését követően megállapítja, hogy az állattartó a feltételeket nem teljesítette, akkor az állattartó részére a végrehajtási időszakban az adott célterületre vonatkozóan kifizetett támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(14) *  Ha az e rendelet alapján történt kifizetések ellenőrzése során az ellenőrzésre jogosult szerv megállapítja, hogy az állattartó nem az (5) bekezdés e) pontjának megfelelően küldte meg a jogosultságot igazoló dokumentumokat a vármegyei kormányhivatalnak, az állattartót kötelezi a jogosulatlanul igénybe vett összeg vármegyei kormányhivatal részére történő visszatérítésére, a vármegyei kormányhivatal ezt követően haladéktalanul intézkedik az összeg Kincstár részére történő visszautalásáról.

9. § (1) A klasszikus sertéspestis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a Megállapodás II. mellékletében elfogadott nemzeti program szerinti, a vaddisznók virológiai és szerológiai és a házisertések megerősített passzív surveillance program keretében végzett virológiai vizsgálatának költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a 2021-es végrehajtási időszakra 44 737,79 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra összesen 45 034,85 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg

a) ELISA tesztenként a 3,84 eurónak,

b) PCR tesztenként a 11,94 eurónak

megfelelő forintösszeget.

10. § (1) Az afrikai sertéspestis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a Megállapodás II. mellékletében elfogadott nemzeti program szerinti, az elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzésére, a vaddisznók virológiai és szerológiai vizsgálatainak költségeire, a házi sertések virológiai vizsgálatainak költségeire, fertőtlenítőszerek vásárlására, továbbá a betegségről szóló tájékoztató anyagok elkészítésének költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a 2021-es végrehajtási időszakra összesen 852 077,25 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra összesen 852 077,25 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult

a) a 2021-es végrehajtási időszakra 565 077,25 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 565 077,25 eurónak megfelelő forint keretösszegig a laboratóriumi vizsgálatok költségei,

b) a 2021-es végrehajtási időszakra 25 000,00 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 25 000,00 eurónak megfelelő forint keretösszegig fertőtlenítőszerek vásárlása és

c) a 2021-es végrehajtási időszakra 200 000,00 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 200 000,00 eurónak megfelelő forint keretösszegig a betegségről szóló figyelemfelhívó kampány költségei

tekintetében.

(3) A (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg

a) PCR tesztenként a 14,89 eurónak,

b) ELISA vizsgálat esetén vizsgálatonként a 4,03 eurónak

megfelelő forintösszeget.

(4) *  Az elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a 2021-es végrehajtási időszakra 62 000,00 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 62 000,00 eurónak megfelelő forint keretösszegig a vármegyei kormányhivatal jogosult, az (5)–(7) bekezdésben foglalt szabályoknak megfelelően.

(5) *  Az elhullott vaddisznót – a vármegyei kormányhivatal által megadott módon – írásban bejelentő vadászatra jogosult vagy az elhullott vaddisznó fellelési helyéről tudomással bíró természetes személy 10,00 eurónak megfelelő forintösszegre jogosult elhullott egyedenként, ha a bejelentés alapján a mintavétellel megbízott személy a vaddisznóhullát megtalálta. Ha ugyanazt az elhullott vaddisznót többen is bejelentik, akkor az a bejelentő jogosult a 10,00 eurónak megfelelő forintösszegre, akinek bejelentése korábban érkezett. A pénzügyi hozzájárulást nem veheti igénybe az, akit az országos főállatorvosnak az afrikai sertéspestis megelőzésére és korai felismerésére vonatkozó hatályos határozata alapján az adott területen az elhullott vaddisznók szervezett keresésére határozattal aktív közreműködésre köteleztek.

(6) *  A vármegyei kormányhivatal a bejelentést követő hét napon belül elektronikus levélben tájékoztatja a bejelentőt, hogy jogosult-e a támogatási összegre. A támogatásra jogosult bejelentőnek az elmúlt naptári félévre vonatkozóan bizonylatot vagy bizonylat kiállítására nem jogosult természetes személynek nyilatkozatot kell kiállítania, amelyben szerepelnie kell a bejelentő nevének, címének, adószámának vagy adóazonosítójának, fizetési számlaszámának, a vadászatra jogosultak esetében kódszámának, továbbá az egy vaddisznó bejelentéséért járó nettó forintösszegnek, a naptári félévben bejelentett összes elhullott vaddisznó számának és a bejelentésekért összesen járó nettó forintösszegnek. A vadászatra jogosult által kiállított bizonylatot sorszámmal is el kell látni.

(7) *  A támogatásra jogosult bejelentőnek az adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, 2022 első félévére vonatkozóan 2022. július 15-ig, 2022 második félévére vonatkozóan 2023. január 15-ig kell benyújtania a vármegyei kormányhivatalhoz a (6) bekezdés szerinti bizonylatot, amelyhez mellékelnie kell a bizonylatban szereplő írásbeli bejelentések másolati példányait is. A vármegyei kormányhivatal ellenőrzi a benyújtott bizonylat és annak mellékletei alapján, hogy az abban szereplő valamennyi bejelentett elhullott vaddisznót a mintavétellel megbízott személy megtalálta, ellenkező esetben felszólítja a bejelentőt a bizonylat kijavítására. A vármegyei kormányhivatal a pénzügyi hozzájárulás számlájára történt átutalását követően haladéktalanul intézkedik az összegnek az elhullott vaddisznót bejelentő fizetési számlájára történő továbbításáról.

11. § (1) A madárinfluenza tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a Megállapodás II. mellékletében elfogadott nemzeti program szerinti felmérési programok laboratóriumi vizsgálatainak költségeire, valamint a tenyésztett baromfiból és vadon élő madarakból történő mintavétel költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a 2021-es végrehajtási időszakra 106 349,38 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 103 928,19 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult a 2021-es végrehajtási időszakra 90 746,26 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 88 582,47 eurónak megfelelő forint keretösszegig.

(3) A (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg

a) H5/H7 altípusokra-HAG-próbára vizsgálatonként a 3,57 eurónak,

b) vírusizolációs próbára vizsgálatonként a 48,87 eurónak,

c) PCR vizsgálatra vizsgálatonként a 17,89 eurónak, valamint

d) a vadmadarakból történő laboratóriumi mintavételenként az 5,75 eurónak

megfelelő forintösszeget.

(4) *  A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a vármegyei kormányhivatal jogosult a hatósági vagy a feladattal megbízott szolgáltató állatorvos tenyésztett baromfiból való mintavétel során keletkezett költségeinek megtérítéséhez a 2021-es végrehajtási időszakra 15 603,12 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 15 345,72 eurónak megfelelő forint keretösszegig.

(5) A (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg tenyésztett baromfiból történő mintavétel esetén mintánként az 1,56 eurónak megfelelő forintösszeget.

(6) *  Költségként a tenyésztett baromfiból levett mintáknak a hatóság részére történő átadásáért fizetett költség akkor számolható el, ha a feladattal megbízott szolgáltató állatorvos a vármegyei kormányhivatalnak benyújtja a mintavétellel kapcsolatos költségeket igazoló pénzügyi bizonylatok másolatát.

(7) *  A vármegyei kormányhivatal a (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás számlájára történt jóváírását követően haladéktalanul intézkedik annak azon mintavevő fizetési számlájára történő átutalásáról, aki vagy amely esetében a NÉBIH vizsgálatra alkalmasnak minősítette a levett mintákat, valamint a mintavevő benyújtotta az adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, 2022 első félévére vonatkozóan 2022. július 30-ig, 2022 második félévére vonatkozóan 2023. január 15-ig a mintavétel költségeit igazoló számlák másolati példányát a vármegyei kormányhivatalnak. A szolgáltató állatorvosnak a számlákhoz csatolnia kell a NÉBIH által kiadott éves madárinfluenza monitoring programban előírt, a mintavevő által aláírt mintaazonosító lapok másolati példányát.

12. § (1) A TSE (BSE és súrlókór) tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a Megállapodás II. mellékletében elfogadott nemzeti programok szerinti gyorstesztek, megerősítővizsgálatok költségeire, valamint a genotípusvizsgálatok költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a 2021-es végrehajtási időszakra összesen 558 997,44 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra összesen 558 513,72 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) *  A tenyésztési program keretében végzett genotípusvizsgálatok esetében a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MJKSZ jogosult a 2021-es végrehajtási időszakra 161 779 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 222 640,00 eurónak megfelelő forint keretösszegig.

(3) *  A gyorstesztek, a TSE pozitív esetek genotípusvizsgálatának és a megerősítővizsgálatok esetében a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult a 2021-es végrehajtási időszakra 397 218,44 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 335 873,72 eurónak megfelelő forint keretösszegig.

(4) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg nem haladhatja meg

a) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 12. cikk (2) bekezdésében és III. melléklet A. fejezet I. rész 2.1. és 3. pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében a szarvasmarhafélék esetében elvégzett gyorstesztekre gyorstesztenként a 10,32 eurónak,

b) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklet A. fejezet I. rész 2.2. pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében az egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról szóló, 2009. szeptember 28-i 2009/719/EK bizottsági határozat mellékletében nem szereplő tagállamokból vagy harmadik országokból származó szarvasmarhafélékre vonatkozó programok keretében a szarvasmarhafélék esetében elvégzett gyorstesztekre gyorstesztenként a 10,32 eurónak,

c) a juh- és kecskefélék esetében a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (2) bekezdésében, III. melléklet A. fejezet II. rész 5. pontjában és VII. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő gyorstesztekre és III. melléklet A. fejezet II. rész 2. és 3. pontjában meghatározott minimumkövetelmények teljesítéséhez szükséges mennyiségben gyorstesztekre gyorstesztenként a 10,32 eurónak,

d) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet X. melléklet C. fejezetében említett megerősítő tesztekre – gyorstesztek kivételével – tesztenként átlagosan legfeljebb az 58,07 eurónak,

e) a tenyésztési program keretében végzett genotipizálási vizsgálatokra vizsgálatonként átlagosan legfeljebb a 20,24 eurónak,

f) TSE pozitív esetek vonatkozásában a genotipizálási vizsgálatokra vizsgálatonként átlagosan legfeljebb a 73,54 eurónak

megfelelő forintösszeget.

13. § (1) A veszettség tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a Megállapodás II. mellékletében elfogadott nemzeti program szerinti, a veszettség vírus antigénjének vagy örökítőanyagának, a veszettség vírus elleni ellenanyagok kimutatására végzett, valamint biomarker kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatok költségeire, a vakcinát tartalmazó csalétkek titrálásának költségeire, az oltóanyag beszerzési és kihelyezési költségeire, valamint figyelemfelhívó kampány költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a 2021-es végrehajtási időszakra 1 663 819,15 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 2 210 251,72 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de maximális összege átlagosan nem haladhatja meg

a) szerológiai vizsgálatonként a 6,55 eurónak,

b) tetraciklin biomarker csontból való kimutatására szolgáló tesztek esetében tesztenként legfeljebb a 18,62 eurónak,

c) fluoreszkáló ellenanyagpróbára (FAT) vizsgálatonként a 18,09 eurónak,

d) a veszettség vírus örökítőanyagának kimutatására szolgáló PCR tesztek esetében tesztenként legfeljebb a 35,00 eurónak,

e) vírust tartalmazó csalétekvakcina-minták titrálása esetében vizsgált csalétekvakcina-mintánként legfeljebb a 83,23 eurónak,

f) orális csalétekvakcina beszerzése és kihelyezése esetében a 2021-es végrehajtási időszakra 1 509 684,40 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 2 074 052,40 eurónak,

g) vadon élő állatoknak a hatóság részére laboratóriumi vizsgálatok végzése céljából történő átadása esetében állatonként legfeljebb a 22,00 eurónak,

h) figyelemfelhívó kampány esetében a 2021-es végrehajtási időszakra 35 000,00 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 45 000,00 eurónak

megfelelő forintösszeget.

4. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–13. §, a 15. § és a 17. § az e rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. § Ez a rendelet

a) a belső piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, a növények, állatok, élelmiszerek és takarmányok területére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program (Egységes piac program) létrehozásáról, továbbá a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU és a 652/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/690 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) a tagállamok által 2021-re és az azt követő évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról szóló, 2022. március 24-i VP/2021-2022/HU/SI2.869691 számú támogatási Megállapodás

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16. § * 

17. § *